Investeşte în oameni ! Fondul Social European P rogramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013...
“ Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii f...
<ul><li>Parteneri </li></ul><ul><li>Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului si Sportului </li></ul><ul><li>SIVECO ...
<ul><li>Durata proiectului: 1 noiembrie 2010 – 30 Aprilie 2013 </li></ul><ul><li>Grupuri ţintă: </li></ul><ul><li>2 00...
<ul><li>OBIECTIV GENERAL </li></ul><ul><li>Cre ş terea c alit ăţ ii si a c ompeten ţ elor profesorului pentru o predare ...
<ul><li>Obiective specifice </li></ul><ul><li>Noi oportunităţi de carier ă pentru cadrele didactice </li></ul><ul><li...
<ul><li>Grupuri ţintă: </li></ul><ul><li>Grup ţintă principal: </li></ul><ul><li>Nr . de p articipanţi la formare : 45...
2) Grup ţ int ă secundar 100 Formatori (din fiecare jude ţ al ţă rii ş i din cele 6 sectoare ale Municipiului Bucure ...
<ul><li>Scopul proiectului </li></ul><ul><li>Formarea şi dezvoltarea competenţelor a 4500 de cadre didactice în vederea î...
<ul><li>Managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului </li></ul><ul><li>Elaborarea şi validarea conținutului știi...
5 . S elecția formatorilor 6 . Autorizarea programelor de formare 7 . S esiunil e de formare, evaluare şi abilitare a ...
1 0 . Evaluarea impactului cunoştințelor dobândite 1 1 . Optimizarea procesului instructiv-educativ informatizat 1 2 ....
<ul><li>POSDRU /87/1.3/S/62771 </li></ul><ul><li>http :// franceza-fse.edu.ro </li></ul><ul><li>2. POSDRU /87/1.3/S/62...
Materialul a fost prezentat la cursul de formare a formatorilor de la Braşov, noiembrie 2011, de către managerul de proiec...
of 14

Prezentare posdru 62665 si 62771

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare posdru 62665 si 62771

 • 1. Investeşte în oameni ! Fondul Social European P rogramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/87/1.3/S/62665/62771
 • 2. “ Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze / engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”
 • 3. <ul><li>Parteneri </li></ul><ul><li>Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului si Sportului </li></ul><ul><li>SIVECO Romania S.A. </li></ul><ul><li>Subcontractor </li></ul><ul><li>Merlin Business Consulting </li></ul>
 • 4. <ul><li>Durata proiectului: 1 noiembrie 2010 – 30 Aprilie 2013 </li></ul><ul><li>Grupuri ţintă: </li></ul><ul><li>2 00 de formatori vor furniza programele de formare c ă tre 4500 de cadr e didactice specializate pe limba e nglez ă ş i f rancez ă </li></ul>
 • 5. <ul><li>OBIECTIV GENERAL </li></ul><ul><li>Cre ş terea c alit ăţ ii si a c ompeten ţ elor profesorului pentru o predare modern ă , mai eficient ă , a limbilor e nglez ă ş i f rancez ă </li></ul>
 • 6. <ul><li>Obiective specifice </li></ul><ul><li>Noi oportunităţi de carier ă pentru cadrele didactice </li></ul><ul><li>Formatori implica ţ i direct î n cadrul proiectului </li></ul><ul><li>Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic </li></ul><ul><li>E valuarea standardizată a competenţelor lingvistice pe model EuroPass </li></ul><ul><li>Crearea unei rețele virtuale între membrii grupului țintă </li></ul><ul><li>Promovarea inovației si monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale </li></ul>
 • 7. <ul><li>Grupuri ţintă: </li></ul><ul><li>Grup ţintă principal: </li></ul><ul><li>Nr . de p articipanţi la formare : 4500 </li></ul><ul><li>75% femei 40% din med.rural </li></ul>
 • 8. 2) Grup ţ int ă secundar 100 Formatori (din fiecare jude ţ al ţă rii ş i din cele 6 sectoare ale Municipiului Bucure ş ti)
 • 9. <ul><li>Scopul proiectului </li></ul><ul><li>Formarea şi dezvoltarea competenţelor a 4500 de cadre didactice în vederea îmbunătăţirii capacităţii de a utiliza metode interactive de învățare ! </li></ul>
 • 10. <ul><li>Managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului </li></ul><ul><li>Elaborarea şi validarea conținutului științific în format </li></ul><ul><li>3. Evaluarea standardizat ă pe model EuroPass </li></ul><ul><li>4 . Realizarea , administrarea ş i î ntre ţ inerea portalului de instruire . </li></ul>Activităţi desfășurate în proiect CLASIC DIGITAL
 • 11. 5 . S elecția formatorilor 6 . Autorizarea programelor de formare 7 . S esiunil e de formare, evaluare şi abilitare a formatorilor 8 . S elecția cadrelor didactice incadrate î n programele de formare profesională 9 . Formare continu ă
 • 12. 1 0 . Evaluarea impactului cunoştințelor dobândite 1 1 . Optimizarea procesului instructiv-educativ informatizat 1 2 . Informare, promovare ş i diseminare rezultate proiect 1 3 .Selecţia cadrelor didactice p t. vizita de studii şi desfăşurarea acesteia
 • 13. <ul><li>POSDRU /87/1.3/S/62771 </li></ul><ul><li>http :// franceza-fse.edu.ro </li></ul><ul><li>2. POSDRU /87/1.3/S/62665 </li></ul><ul><li>http :// engleza-fse.edu.ro </li></ul>Portaluri de instruire
 • 14. Materialul a fost prezentat la cursul de formare a formatorilor de la Braşov, noiembrie 2011, de către managerul de proiect, prof.dr.Gabriel Leahu