(OK-SUS) Dlaczego i w jaki sposób powinniśmy wyjść z obecnego testocentryzmu w edukacji? Jacek Strzemieczny
Egzaminy testowe przygniatają polski system edukacyjnySprawdzanie tego, co już wiemyi potrafimy, jest konieczn...
Nie sprawdzają tego, na czym nam zależyCo z umiejętnościami kluczowymi? Jak możemydopuszczać, by dominujący system rozlicz...
Koncepcyjne pole potrzebnej zmiany:• Korzystanie z badań naukowych (światowych)• Uznanie nadrzędnego moralnego celu ...
Korzystanie z badań naukowychPlany poprawy pracy szkoły można i należy oprzeć nateoriach uczenia się i teoriach zmiany, ma...
Uznanie nadrzędnego moralnego celu edukacji publicznejCelem jest uczenie się wszystkich uczniów: „podnosimypo...
Deprywatyzacja nauczania i uczenia sięKliniczne podejście w zespołowym doskonaleniunauczania (Professional Learning Commun...
Ocenianie kształtująceOcenianie pomagające się uczyć. Zbieranie przezuczniów i nauczyciela informacji pozwalającychzmodyfi...
Wsparcie, ocena i presja koleżeńskieSpacer edukacyjny. Edukacyjny obchód. Procedurykrótkich wizyt w klasach z udziałem dyr...
Koleżeńska obserwacja i informacja zwrotnaMikronauczanie (microteaching) – nagrywaniei koleżeńskie omawianie nagranej lekc...
Testocentryzm jest zakorzeniony w powszechnym sposobie rozumienia edukacjiTestocentrym jest problemem całego systemuedukac...
Błędne rozumienie edukacji 1. Standardy 2. Nalewanie wiedzy 3. Testy 4. Nagrody i kary• wynik na egzaminie = korzyść ze sz...
Błędne rozumienie edukacjiStandardy nalewanie wiedzy testy nagrody i kary lepsze wyniki.Ten błędny pog...
Egzaminy testowe nie motywują 14
of 14

Prezentacja na Kongres Obywatelski

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja na Kongres Obywatelski

 • 1. (OK-SUS) Dlaczego i w jaki sposób powinniśmy wyjść z obecnego testocentryzmu w edukacji? Jacek Strzemieczny
 • 2. Egzaminy testowe przygniatają polski system edukacyjnySprawdzanie tego, co już wiemyi potrafimy, jest konieczną,wartościową częścią uczenia się.Problemem są testy i egzaminy, których wyniki niosą zasobą krytyczne konsekwencje dla uczących się (high-stakes test) i dla tych, którzy ich uczą.Wypaczają one pracę szkół oraz prymitywizują nauczanie iuczenie się.Poprawa polskiej edukacji wymaga odejścia od sterowaniasystemem edukacyjnym poprzez testy. Raport McKinsey & Company Jak najlepiej doskonalone 2 systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, CEO 2012
 • 3. Nie sprawdzają tego, na czym nam zależyCo z umiejętnościami kluczowymi? Jak możemydopuszczać, by dominujący system rozliczania uczniów,nauczycieli, szkół pomijał te kompetencje? Systemowo odwracają uwagę od procesów uczenia się i nauczaniaNie pozostawiają miejsca dla metod rozwijającychmyślenie i rozumienie oraz na poprawę metod nauczania. Obniżają jakość relacji międzyludzkichZamiast rozwijać poczucie solidarności i umiejętnośćwspółpracy, wprowadzają selekcję i rywalizację.Ogólnosystemowa gra w „policjantów i złodziei” źle wpływa 3na wszystkich jej uczestników.
 • 4. Koncepcyjne pole potrzebnej zmiany:• Korzystanie z badań naukowych (światowych)• Uznanie nadrzędnego moralnego celu edukacji• Koncentracja na uczeniu się uczniów• Deprywatyzacja nauczania i uczenia się• Konsekwentne wykorzystanie oceniania kształtującego• Atmosfera zaufania między nauczycielami umożliwiająca ich współpracę • Zmiana w powszechnym sposobie rozumienia edukacji 4
 • 5. Korzystanie z badań naukowychPlany poprawy pracy szkoły można i należy oprzeć nateoriach uczenia się i teoriach zmiany, mającychpodbudowę w światowych badaniach naukowych. John Hattie, Visible Learning, 2009. Podsumowanie wyników ponad 800 metaanaliz podsumowujących 52 tys. badań edukacyjnych The Nature of Learning, Using Research to inspire practice, OECD 2010 McKinsey & Company, kolejne raporty 2007 i 2010Obecny model zarządzania edukacją (poprzez egzaminytestowe) nie ma przekonującego uzasadnieniaw koncepcjach i badaniach naukowych. 5
 • 6. Uznanie nadrzędnego moralnego celu edukacji publicznejCelem jest uczenie się wszystkich uczniów: „podnosimypoprzeczkę i zmniejszamy różnice”. Michael Fullan, Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą 2004 i The Moral Imperative Realized 2012 Koncentracja w edukacji na uczeniu się uczniówNajważniejsze w szkole jest uczenie się uczniów.Nauczanie jest jedynie tworzeniem warunków do uczeniasię. Inicjatywa OECD, Innovative Learning Environments, The Nature of Learning, Using Research to inspire practice, OECD 2010 6
 • 7. Deprywatyzacja nauczania i uczenia sięKliniczne podejście w zespołowym doskonaleniunauczania (Professional Learning Communities).Stworzenie warunków do profesjonalizacji pracynauczyciela. On Common Ground: The Power of Professional Learning Communities, edited by R. DuFour, 2005 Tight but Loose: Scaling Up Teacher Professional Development in Diverse Contexts, Wylie C. ed. Education Testing Service 2008. Widoczne nauczanie i uczenie sięProcesy nauczania i uczenia się powinny być widoczne,obserwowane i analizowane przez uczniów, nauczycielii innych zainteresowanych. John Hattie, Widoczne uczenie się (Visible Learning) 2009 7
 • 8. Ocenianie kształtująceOcenianie pomagające się uczyć. Zbieranie przezuczniów i nauczyciela informacji pozwalającychzmodyfikować dalsze nauczanie i uczenie się.Dostarczanie nauczycielowi i uczniowi informacjizwrotnych o procesie uczenia się, pozwalających tenproces produktywnie prowadzić.Ocenianie kształtujące powoduje, że uczeń wie: po cosię uczy, czego ma się nauczyć, po czym pozna, że sięnauczył, umie ocenić, czy się nauczył.Uczeń może przejąć kontrolę i odpowiedzialność zawłasne uczenie się. Dylan Wiliam „Embedded Formative Assessment” 2011 8
 • 9. Wsparcie, ocena i presja koleżeńskieSpacer edukacyjny. Edukacyjny obchód. Procedurykrótkich wizyt w klasach z udziałem dyrektora,nauczycieli lub innych gości, nastawione na diagnozę ipoprawę metod nauczania (learning walk, walkthrough). Spacer edukacyjny (learning walk routine) Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh, Pouczający obchód (instructional rounds) Harvard Graduate School of EducationSzkoła Ucząca Się (program CEO i PAFW) wprowadzaspacer edukacyjny (we współpracy z Teachers CollageColumbia University) i „OK obserwację” – koleżeńskąobserwację nauczycieli, którzy wspólnie wprowadzają donauczania i uczenia się ocenianie kształtujące. 9
 • 10. Koleżeńska obserwacja i informacja zwrotnaMikronauczanie (microteaching) – nagrywaniei koleżeńskie omawianie nagranej lekcji, koleżeńskaobserwacja, koleżeńska informacja zwrotna. Atmosfera zaufania umożliwiająca współpracę nauczycieliKoncepcja rozwijania w szkole kapitału społecznego.Kluczowe jest wyzwolenie energii i zaangażowaniakażdego uczącego się oraz każdego nauczyciela.To wymaga wysokiego poziomu zaufania w szkolei wokół szkoły. Michael Fullan, Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, CEO 2012 10
 • 11. Testocentryzm jest zakorzeniony w powszechnym sposobie rozumienia edukacjiTestocentrym jest problemem całego systemuedukacyjno-kulturowo-społecznego.Powszechnej frustracji związanej z systemem egzaminówtestowych towarzyszy powszechne przyjmowaniefałszywego równania: wynik na egzaminie = korzyść ze szkoły w domyśle: wiemy, o ile uczeń rozwinął umiejętności i wiedzę przydatne w życiu i w pracy. 11
 • 12. Błędne rozumienie edukacji 1. Standardy 2. Nalewanie wiedzy 3. Testy 4. Nagrody i kary• wynik na egzaminie = korzyść ze szkoły• wynik informuje nas ile korzystnej wiedzy udało się wlać do głów uczniów• nagrody i kary zmotywują nauczycieli i uczniów 12
 • 13. Błędne rozumienie edukacjiStandardy nalewanie wiedzy testy nagrody i kary lepsze wyniki.Ten błędny pogląd jest konsekwentnie powielanyw mediach, w rozmowach rodziców i ich dzieci,dyrektorów i ich nauczycieli, nauczycieli i uczniów.Istniejący w Polsce system testocentryczny to nie tylkorzeczywistość instytucjonalna i prawna tworzona przezMEN, ale popularne błędne rozumienie edukacji.Zmiana wymaga równolegle zmian wpowszechnym myśleniu o edukacji oraz lepszychrozwiązań instytucjonalnych tworzonych przezwładze. 13
 • 14. Egzaminy testowe nie motywują 14