Forum Subregionu IIObszaru Legnicko-Głogowskiego
Subregion IIObszar Legnicko-GłogowskiSubregion IObszar WrocławskiSubregion IIIObszar Sudecki
Liczba ludnościwojewództwie Liczba ludnościdolnośląskim w Subregionie II– 2 877 840 os. – 675 649 os.
Liczba ludności89 100 - Powiat bolesławiecki45 379 - Powiat jaworski87 761 - Powiat głogowski36 256 - Powiat górow...
Organizacja SubregionuZaproszenie do udziału w obradachForum Subregionu II Obszaru Legnicko-Głogowskiego otrzymały ...
Zadania Forów Subregionalnych w tworzeniu aktualizowanej Strategii na podstawieUchwały 1684/IV/12 Zarządu Województwa Doln...
Przebieg PracPismo od Marszałka Województwa Dolnośląskiego wpłynęło 30 stycznia 2012 r.• Pismo zawierało prośbę o rozważ...
Materiał opracowano na podstawie nadesłanych pism z 26 jednostekgminnych, miejskich, powiatowych i zawierał następujące za...
Pożądane kierunki działań, zostały podzielone na 15 dziedzin: Wnioskowane kierunki działań w Subregionie II: • Tworz...
Wnioskowane kierunki działań w Subregionie II c.d.• Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji zbiorowej dla o...
II spotkanie Członków Forum Subregionu II Obszaru Legnicko – Głogowskiego miało miejsce 23 kwietnia• Podjęto decyzję o p...
I spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 27 kwietnia• Prace prowadzone były w formie warsztatów• Uczestnicy podzieleni na ...
5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:1.) analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych ...
Słabe strony, między innymi :- Opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych: budowa drogi szybkiego ruchu S3, brak węzłów...
5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) określenie potencjałów rozwojowych i głównych c...
5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) identyfikacja barier i problemów w subregionie,...
5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) określenie obszarów strategicznej interwencji i...
5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:5.) wypracowanieKierunek pożądanych...
Kierunek Działanie Opis ...
Kierunek Kierunek Działanie Działanie Opis Opis...
KierunekKierunek Działanie Działanie Opis ...
Kierunek Działa...
Kierunek Działanie Opis ...
Kierunek Działanie Opis Poprawa ...
Kierunek Działanie Opis Kierunek D...
Kierunek Działanie Opis ...
c.d. Kierunek Działanie Opis Stw...
Kierunek Kierunek DziałanieDziałanie Opis ...
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowa
Prezentacja subregion II LGOM nowa
of 32

Prezentacja subregion II LGOM nowa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja subregion II LGOM nowa

 • 1. Forum Subregionu IIObszaru Legnicko-Głogowskiego
 • 2. Subregion IIObszar Legnicko-GłogowskiSubregion IObszar WrocławskiSubregion IIIObszar Sudecki
 • 3. Liczba ludnościwojewództwie Liczba ludnościdolnośląskim w Subregionie II– 2 877 840 os. – 675 649 os.
 • 4. Liczba ludności89 100 - Powiat bolesławiecki45 379 - Powiat jaworski87 761 - Powiat głogowski36 256 - Powiat górowski53 783 - Powiat legnicki105 022 - Powiat lubiński61 730 – Powiat polkowicki47 347 - Powiat wołowski45 379 - Powiat złotoryjski103 892 - m.n.p.p. Legnica
 • 5. Organizacja SubregionuZaproszenie do udziału w obradachForum Subregionu II Obszaru Legnicko-Głogowskiego otrzymały wszystkiejednostki samorządu terytorialnegopołożone na obszarze zdefiniowanym wUchwale 1684/IV/12 ZarząduWojewództwa Dolnośląskiego z dnia3 stycznia 2012 oraz dodatkowostarostwa powiatowe, którezadeklarowały chęć uczestnictwa:Starostwo Jawor, Złotoryja, Wołów.
 • 6. Zadania Forów Subregionalnych w tworzeniu aktualizowanej Strategii na podstawieUchwały 1684/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012 (par. 5.1pkt.2 ust 6): analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie identyfikacja barier i problemów w subregionie wyznaczenie obszarów strategicznej interwencji wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu
 • 7. Przebieg PracPismo od Marszałka Województwa Dolnośląskiego wpłynęło 30 stycznia 2012 r.• Pismo zawierało prośbę o rozważenie możliwości powołania Forum Subregionu II Obszaru Legnicko-Głogowskiego• Decyzję o utworzeniu Forum Subregionu II podjęto na Konwencie Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Regionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w dniu 9 luty 2012I spotkanie Forum Subregionu II Obszaru Legnicko – Głogowskiego miało miejsce20 marca 2012• Dopełniono procedur wyboru Przewodniczącego Forum i Członków Forum Subregionu II• Omówiono tryb i zakres prac nad dokumentami• Ustalono termin przesyłania dokumentów do koordynatora
 • 8. Materiał opracowano na podstawie nadesłanych pism z 26 jednostekgminnych, miejskich, powiatowych i zawierał następujące zagadnienia: analizę subregionu pod kątem mocnych i słabych stron określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie identyfikację barier i problemów w subregionie wyznaczone obszary strategicznej interwencji wypracowane pożądanych kierunków działań dla subregionu
 • 9. Pożądane kierunki działań, zostały podzielone na 15 dziedzin: Wnioskowane kierunki działań w Subregionie II: • Tworzenie warunków dla wzrostu aktywizacji gospodarczej • Korzystanie ze środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami ekorozwoju • Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja rolnictwa • Zapewnienie mieszkańcom poprawy stanu oświaty, kultury, sportu • Zapewnienie mieszkańcom poprawy stanu opieki społecznej • Dążenie do zmniejszenia wysokiego poziomu bezrobocia spowodowanego gospodarczą recesją i przemianami strukturalnymi • Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa publicznego poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego
 • 10. Wnioskowane kierunki działań w Subregionie II c.d.• Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji zbiorowej dla obszaru LGOM• Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji drogowej• Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji kolejowej• Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji wodnej• Stworzenie polityki komunikacji powietrznej w regionie• Opracowanie stanowiska w sprawie gospodarowania złożami węgla brunatnego• Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego, poprzez tworzenie wspólnych tematycznych produktów turystycznych• Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali całego subregionu oraz prowadzenie intensywnych działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu
 • 11. II spotkanie Członków Forum Subregionu II Obszaru Legnicko – Głogowskiego miało miejsce 23 kwietnia• Podjęto decyzję o przesłaniu opracowania zbiorczego dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego• Powołano Grupę Roboczą, której zadaniem było opracowanie syntezy kierunków działań, na podstawie wersji zbiorczej dokumentu 25 kwietnia został przekazany materiał zawierający zbiorczą wersję dokumentu będącą odpowiedzią na zapisy Uchwały 1684/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012
 • 12. I spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 27 kwietnia• Prace prowadzone były w formie warsztatów• Uczestnicy podzieleni na 4 grupy analizowali kierunki, wyznaczyli realizujące je działania oraz zadania• Wypracowane założenia dostosowano do uzgodnionej z Urzędem Marszałkowskim formy zapisuII spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 29 maja• Uzgodniono ostateczną formę dokumentu• Wprowadzano ostatnie poprawki
 • 13. 5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:1.) analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron,Mocne strony: między innymi:- Położenie Subregionu na szlaku Autostrady A4 i magistrali kolejowej CE 30 oraz drogi krajowej nr 3 i magistrali kolejowej CE 59,- Graniczne położenie w pobliżu granic dwóch państw,- Silnie rozwinięty sektor górnictwa i przetwórstwa rud miedzi,- Silnie ukształtowany obszar Aglomeracji LGOM,- Zagospodarowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych,- Rozwijające się szkolnictwo wyższe,
 • 14. Słabe strony, między innymi :- Opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych: budowa drogi szybkiego ruchu S3, brak węzłów na autostradzie,- Zły stan infrastruktury drogowej i kolejowej,- Niewystarczająca infrastruktura przeciwpowodziowa, braki w obwałowaniach i infrastrukturze na rzekach,- Słaba kondycja terenów wiejskich: rozdrobnienie gospodarstw rolnych, mały stopień wyposażenia w sprzęt rolniczy, słabe skomunikowanie terenów wiejskich, słaba dostępność Internetu, utrudniony dostęp do placówek kultury, brak wyrównanych szans w rozwoju młodzieży wiejskiej,- Utrudniony dostęp do specjalistycznych placówek zdrowia,- Duże dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin subregionu,- Silna monokultura przemysłowa związana z miedzią,- Duże zróżnicowanie poziomu bezrobocia, brak wykwalifikowanych kadr odpowiadających zapotrzebowaniu na rynki pracy,
 • 15. 5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie,między innymi:- Dobrze wykształceni mieszkańcy,- Nadal wydobywane zasoby rud miedzi,- Rozwój alternatywnych gałęzi przemysłu oraz rozwój innowacyjnych technologii,- Rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych,- Rozwój szkolnictwa, powiązany z dynamicznym rozwojem gospodarczym,- Graniczne położenie na przecięciu głównych tras komunikacyjnych w tym również szlaku wodnego,
 • 16. 5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) identyfikacja barier i problemów w subregionie,między innymi:- Wysoki poziom migracji młodych wykwalifikowanych ludzi, brak atrakcyjnych miejsc pracy,- Brak powiązania gospodarki i nauki, niski potencjał naukowo-badawczy, brak innowacyjnych technologii,- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transportowa, brak wykorzystania drogi wodnej oraz zbyt mała liczba przepraw mostowych przez Odrę,- Brak bezpośrednich połączeń kolejowych z największymi miastami (Warszawa),- Niedostatecznie rozwinięty transport publiczny w Subregionie,- Problemy rozwojowe obszarów wiejskich,- Monokultura przemysłu miedziowego,- Niedoszacowanie subwencji dotacji z budżetu państwa dla samorządów, przy jednoczesnym zwiększaniu zadań,- Zagrożenia dla środowiska wynikające z intensywnej eksploatacji złóż,- Brak dostępu do łączny szerokopasmowych.
 • 17. 5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:2.) określenie obszarów strategicznej interwencji i regionie,• Obszar Funkcjonalny LGOM jako teren przenikania się wielu sfer i obszarów interwencji zarówno w sferze społeczno-ekonomiczno-gospodarczej jak i sferze planowania przestrzennego.• Obszary o niskiej produktywności gospodarki, wysokim poziomie bezrobocia, niskim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego wymagające specjalnych programów pomocowych.• Obszary zdekapitalizowanej zabudowy miejskiej, poprzemysłowe, o zdegradowanym środowisku przyrodniczym, wymagające rewitalizacji, restrukturyzacji, rekultywacji, wymagające szczególnego programu inwestycyjnego.• Obszary inwestycyjne związane z pozyskiwaniem energii również ze źródeł odnawialnych, na terenach o wysokich wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych (np. fermy wiatrowe, kopalnie odkrywkowe).• Obszar regulacji prawnych zmierzających do komunalizacji nieruchomości należących do Agencji Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz Polskich Kolei Państwowych.
 • 18. 5 pkt.8 ust. 18. Do zadań Forów Subregionalnych należy w szczególności:5.) wypracowanieKierunek pożądanych kierunków działań dla subregionu. Działanie Opis Wzmacnianie potencjału innowacyjności i wiedzy Działania mające na celu rozwinięcie współpracy z ośrodkami akademickimi, naukowymi, badawczymi w kraju i zagranicą Kierunek Działanie Opis w celu usprawnienia procesu wdrażania nowych technologii oraz transferu wiedzy i innowacji. Wzmacnianie potencjału innowacyjności i Działania mające na celu rozwinięcie współpracy z ośrodkami akademickimi, Realizacji towarzyszyć będzie: wiedzy naukowymi, badawczymi w kraju i zagranicą w celu usprawnienia procesu - wykorzystanie potencjału terenu byłego lotniska w Legnicy Tworzenie warunków dla wzrostu aktywizacji dla rozwoju przemysłu, innowacyjnych technologii i usług, wdrażania nowych technologii oraz transferu wiedzy i innowacji. - rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” (OUOW) oraz utworzenie Tworzenie warunków dla wzrostu aktywizacji gospodarczej placówki badawczej opracowującej technologie umożliwiające pozyskanie surowców ze składowiska, Gospodarcza aktywizacja Działanie zmierza do gospodarczej aktywizacji zasobów naturalnych miedzi - budowa centrów badawczo – rozwojowych w miastach przemysłowych, niewykorzystanych zasobów naturalnych położonych w okolicach Bolesławca oraz pokładów kruszyw na terenie Ziemi - wspólna regionalna promocja gospodarcza , gospodarczej Jaworskiej. - utworzenie klastra gospodarczego w gminie Nowogrodziec na obszarze SSEMP S.A. oraz w Legnicy na terenie byłego W oparciu o naturalne surowce subregionu należy oprzeć również rozwój wojskowego lotniska. wytwórstwa produktów gotowych, stając się zarówno regionem wydobycia jak i Gospodarcza aktywizacja niewykorzystanych zasobów Działanie zmierza do gospodarczej aktywizacji zasobów naturalnych miejscem wytwarzania gotowych produktów.okolicach Bolesławca oraz naturalnych miedzi położonych w Dostosowanie kierunków kształcenia do Działanie ma na celupokładów kruszyw na terenie Ziemi Jaworskiej. należy oprzeć dopasowanie do potrzeb rynku pracy kształconych przez W oparciu o naturalne surowce subregionu potrzeb rynku pracy, w tym w ramach system oświaty kadr, również rozwój wytwórstwa produktów gotowych, stając się a tym samym tworzenie perspektyw zamieszkania i życia w zarówno regionem wydobycia jak i miejscem wytwarzania kształcenia ustawicznego Subregionie. gotowych produktów. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy Działanie ma na celu dopasowanie do potrzeb rynku pracy kształconych przez system oświaty kadr, a tym samym Nieodpłatne przekazanie gminom terenów Działanie zmierza do przekazania kontroli samorządom, nad terenami położonymi tworzenie perspektyw zamieszkania i życia w Subregionie. znajdujących się w zasobach agencji w granicach tych samorządów, a będących obecnie w zarządzie zewnętrznych Nieodpłatne przekazanie gminom terenów znajdujących się Działanie zmierza do przekazania kontroli samorządom, nad w zasobach agencji terenami położonymi w granicach tych samorządów, a podmiotów (ANR, AMW). Niejednokrotnie tereny takie są położone w kluczowych będących obecnie w zarządzie zewnętrznych podmiotów (ANR, AMW). Niejednokrotnie tereny takie są położone w obszarach a brak możliwości zagospodarowania takich terenów godzi w interes kluczowych obszarach a brak możliwości zagospodarowania takich terenów godzi w interes samorządu. samorządu.
 • 19. Kierunek Działanie Opis Kierunek Działanie Opis Wspieranie innowacyjnej, proekologicznej gospodarki skierowanej na nowe, czyste i nieinwazyjne technologie Działania mają na celu wdrożenie programu dywersyfikacji źródeł energii, szczególnie w kierunku Odnawialnych Źródeł przemysłowe tworzące miejsca pracy poza tradycyjnym przemysłem Energii (OZE) w ramach których proponujemy położenie nacisku na rozwój technologii biogazowni wykorzystujących Wspieranie innowacyjnej, Działania mają na celu wdrożenie odpady biologiczne i rolnicze oraz technologiepromocję modeluwykorzystujące energię energetycznej naelektrowni programu dywersyfikacji źródeł samowystarczalnościszczególnie w wodnych. W ramach działań przewiduje się fotowoltaiczne energii, słońca, budowy poziomie proekologicznej gospodarki kierunku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)promowanie innowacyjnych metod unieszkodliwiania odpadów. w ramach których proponujemy położenie gospodarstw domowych i gmin (model prosumencki). Kolejnym elementem działań będzie doskonalenie systemu gospodarki odpadami,Korzystanie ze środowiska naturalnego, zgodnie skierowanej na nowe, czyste i nacisku na rozwój między innymi: technologii biogazowni wykorzystujących odpady nieinwazyjne technologie biologiczne i rolnicze oraz technologie fotowoltaiczne wykorzystujące energię słońca, budowy przemysłowe tworzące miejsca elektrowni wodnych, wiatrowych i bioelektrowni. pracy poza tradycyjnym z zasadami ekorozwojuKorzystanie ze środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami ekorozwoju przemysłem Wspieranie przedsięwzięć proekologicznych Działanie mające na celu aktywną ochronę środowiska naturalnego oraz maksymalizację nakładów na usunięcie dotychczasowych szkód spowodowanych przez przemysł. Działania nakierowane zostaną na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w szczególności tzw. niskiej emisji w miastach i regionach przemysłowych w tym celu konieczna jest modernizacja systemów ciepłowniczych połączona z likwidacją kotłowni lokalnych wraz z wzrostem ilości odbiorców Wspieranie przedsięwzięć Działanie mające na celu aktywną ochronę środowiska naturalnego oraz maksymalizację ciepła z sieci ciepłowniczych. proekologicznych nakładów na usunięcie dotychczasowych szkód spowodowanych przez przemysł. Tworzenie Efektywnego systemu gospodarki odpadami Działania zakładają: - zwiększenie zdolności do utylizacji odpadów zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, budowę zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, - utrzymanie i poszerzenie składowiska odpadów w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz, jako regionalnego centrum Tworzenie Efektywnego systemu Działania zakładają: gospodarki odpadami dla północnej i wschodniej części województwa dolnośląskiego, - budowa zakładu przetwarzania odpadów zapewniająca realizację wytycznych w celu uniknięcia kar – ujęcie zadań w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, gospodarki odpadami - zwiększenie zdolności do utylizacji odpadów zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego - wspieranie działań na rzecz gospodarki odpadami (np. realizacja programu usuwania azbestu). Realizacja działań edukacyjnych w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami obejmującej ogół mieszkańców, szkoły, rozwoju, budowę zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, zgodnie z Wojewódzkim Planem przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w ten sposób promowanie innowacyjnych metod unieszkodliwiania odpadów. Gospodarki Odpadami, - wspieranie działań na rzecz gospodarki odpadami (np. realizacja programu usuwania azbestu).
 • 20. Kierunek Kierunek Działanie Działanie Opis Opis Podniesienie jakości życia ludnościżycia Działanie ma na celu zrównoważony rozwój obszarów poza metropolitalnych, w tym Podniesienie jakości ludności zamieszkałej na Działanie ma na celu zrównoważony rozwój obszarów terenach wiejskich zamieszkałej na terenach wiejskich szczególnie terenów wiejskich położonych w oddaleniu odtym szczególnie terenów poza metropolitalnych, w centrów kultury i edukacji,Rozwój obszarów wiejskich i wiejskich położonych w oddaleniu od centrów polegający na zwiększeniu dostępukultury i edukacji, polegający na zwiększeniu do kultury, edukacji i szerokorozumianego dostępu aktywizacja rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja rolnictwa do wiedzy i informacji. dostępu do kultury, edukacji i szerokorozumianego Elementem tych działań powinny być zadania wiedzy i informacji. dostępu do zmierzające do rekultywacji i rewitalizacji terenów popegeerowskich i przemysłowych. działań powinny być zadania Elementem tych Stworzenie warunków sprzyjających Działanie zmierza do wykorzystania dobrego mikroklimatu i długiego okresu wegetacji zmierzające do rekultywacji i rewitalizacji terenów rozwojowi gospodarki rolnej i roślin subregionu dla produkcji warzyw i owoców, wi tym również stworzenia warunków popegeerowskich przemysłowych. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego Działanie zmierza do wykorzystania dobrego dla odnowienia tradycji winiarskich regionu. gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego mikroklimatu i długiego okresu wegetacji roślin Działaniom towarzyszyć będzie proces powstawania grup producenckich, gospodarstw subregionu dla produkcji warzyw i owoców, w tym agroturystycznych oraz promocja lokalnych produktów. warunków dla odnowienia również stworzenia Przekształcenie struktury agrarnej Działanie obejmuje zadania zmierzające winiarskich regionu. tradycji do ułatwienia procedur komasacji gruntów rolnych. Działaniom towarzyszyć będzie proces powstawania grup producenckich, gospodarstw agroturystycznych oraz promocja lokalnych produktów. Przekształcenie struktury agrarnej Działanie obejmuje zadania zmierzające do ułatwienia procedur komasacji gruntów rolnych.
 • 21. KierunekKierunek Działanie Działanie Opis Opis Dostosowanie Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do Działanie zmierza do z potrzebami rynku pracy, np. kierunków Działanie zmierza do powiązania systemu edukacji powiązania systemu edukacji z Zapewnienie mieszkańcom poprawy potrzeb rynku pracy potrzebami rynku pracy, np. poprzez tworzenie stanu oświaty, kultury, sportuZapewnienie mieszkańcom poprawy stanu oświaty, kształcenia zawodowego do poprzez tworzenie subregionalnych ośrodków kształcenia zawodowego i kształcenia subregionalnych ośrodków kształcenia zawodowego i potrzeb rynku pracy ustawicznego. Tworzenie nowych profili ustawicznego. wTworzenie nowych profili kształcenia kształcenia szkołach zawodowych powinno odbywać się z uwzględnieniem opinii środowisk pracodawców np. Cechu kształcenia w szkołach zawodowych powinno odbywać Rzemiosł Różnych. Konieczna z uwzględnieniem opinii środowisk Województwa się jest Partycypacja Samorządu pracodawców kultury, sportu Dolnośląskiego w wyposażaniu np. Cechu nauki zawodu oraz stworzenie możliwości pracowni Rzemiosł Różnych, przemysłu. Konieczna jest Partycypacja Samorządu Województwa Dolnośląskiego pozyskania funduszy UE na te cele. w wyposażaniu pracowni nauki zawodu oraz stworzenie Stworzenie bazy sportowo - Działanie ma na celu propagowanie aktywnego wypoczynku UE na te mieszkańców możliwości pozyskania funduszy wśród cele. kulturalnej Stworzenie bazy sportowo - kulturalnej Konieczna jest realizacja inwestycji celu propagowanie dogodnego Subregionu. Działanie ma na zmierzających do aktywnego uprawiania jak największej ilościwypoczynkusportowych, dających możliwość rozwoju dyscyplin wśród mieszkańców Subregionu. Konieczna jest realizacja inwestycji zmierzających do dogodnego klubów sportowych oraz indywidualnego rozwoju fizycznego mieszkańców uprawiania jak największej ilości dyscyplin sportowych, subregionu, w tym budowa hal widowiskowo – sportowych. dających możliwość rozwoju klubów sportowych oraz indywidualnego rozwoju fizycznego mieszkańców subregionu, w tym budowa hal widowiskowo – sportowych.
 • 22. Kierunek Działanie Opis Tworzenie rozwiązań systemowych Działanie dotyczy medycznej opieki zamkniętej czyli szpitali, oraz otwartej czyli dostępu Kierunek Działanie Opis umożliwiających świadczenie wysokiej systemowych umożliwiających rehabilitacji oraz profilaktyki zeopieki zamkniętejuwzględnieniem Tworzenie rozwiązań do lekarzy specjalistów, Działanie dotyczy medycznej szczególnym czyliZapewnienie mieszkańcom poprawy stanu opieki zdrowotnej i jakości usług opieki nad dziećmi. Przedmiotem oraz otwartej czyli modernizacja lekarzy wsparcie świadczenie wysokiej jakości usług szpitali, działań będzie dostępu do oraz funkcjonowania i rozwoju sieci szpitali Dolnego Śląskaoraz tym szpitalnych oddziałów specjalistów, rehabilitacji w profilaktyki ze Zapewnienie mieszkańcom poprawy stanu opieki zdrowotnej i społecznej szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi. ratunkowych. Pilnymi do realizacji zadaniami będziestworzenie zachodniego centrum Przedmiotem działań są modernizacja oraz wsparcie psychiatrii i neurologii w Bolesławcu oraz rozwoju sieci szpitali Dolnego Śląska funkcjonowania i utworzenie centrum opieki leczniczej i paliatywnej rehabilitacja w Nowogrodźcu. w tym szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pilnymi do realizacji zadaniami są stworzenie zachodniego centrum Dodatkowym zagadnieniem wymagającym rozwiązań Bolesławcu oraz są punkty interwencji psychiatrii i neurologii w systemowych utworzenie kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą. leczniczej i paliatywnej rehabilitacja w centrum opieki Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej Działania obejmują m. in.: Nowogrodźcu. społecznej dzieci i młodzieży z obszarów na - badania monitoringowe stanuDodatkowym zagadnieniem wymagającym rozwiązań zdrowia obejmujące wywiad środowiskowy, badania systemowych są punkty interwencji kryzysowej dla osób których występują przekroczenia przesiewowe dzieci i młodzieżydotkniętych przemocą. – oznaczenie stężenia ołowiu we krwi, opracowanie wyników, itp., standardów jakości środowiska regionalnego systemu opieki nad osobami Działanie ma na celu podniesienie standardu Stworzenie starszymi - organizację turnusów zdrowotnych profilaktyczno-zdrowotnych dla opiekuńczych funkcjonalnego i technicznego placówek dzieci, - promocję zdrowia – edukacja dla osób starszych oraz zapewnienie odpowiedniej liczby środowiskowa, - opiekę medyczną, w tym porady i konsultacje placówkach. diagnostyka i leczenie. miejsc w takich lekarskie, Efektem takich działań będzie również aktywizacja osób starszych oraz Stworzenie regionalnego systemu Działanie ma na celu podniesienie standardu funkcjonalnego i technicznego placówek zapewnienie systemowej opieki obejmującej aspekty opieki nad osobami starszymi opiekuńczych dla osób starszych oraz zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w takich społeczno-ekonomiczne. placówkach. Efektem takich działań będzie również aktywizacja mających na Region bez barier dla osób niepełnosprawnych Działanie dotyczy wspierania programów osób starszych oraz celu likwidację barier uniemożliwiających osobom zapewnienie systemowej opieki obejmującej aspekty społeczno-ekonomiczne. niepełnosprawnym sprawną egzystencję życiową. Region bez barier dla osób Wspieranie inwestycji budownictwa socjalnego wspierania programów wspierania inwestycji mieszkaniowych Działanie dotyczy Działanie dotyczy mających na celu likwidację barier w miastach, w tym: rewitalizacja budynków oraz ich niepełnosprawnych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym sprawną egzystencję życiową. zapleczy i wspieranie budownictwa socjalnego Wspieranie inwestycji budownictwa Działanie dotyczy wspierania inwestycji mieszkaniowych w miastach, w tym: rewitalizacja socjalnego budynków oraz ich zapleczy i wspieranie budownictwa socjalnego
 • 23. Kierunek Działanie Opis Wspieranie działań służących Działanie obejmuje aktywizację osób zarówno w wieku 50 plus jak i w każdym innym wieku, podnoszeniu Kierunek aktywności promowanie rozwiązań pozwalających na Opis Działanie godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, wspieranie bezrobociazmniejszenia wysokiegogospodarcząDążenie do zmniejszenia wysokiego poziomu zawodowej i edukacyjnej partnerstwa społecznego na rzecz wzrostu zatrudnienia, promocji zatrudnienia socjalnego oraz Wspieranie działań służących podnoszeniu Działanie obejmuje aktywizację osób w wieku 50 recesją i przemianami strukturalnymi aktywności zawodowej i edukacyjnej bezrobotnychWarsztatów Aktywizacji Zawodowej. plus, promowanie rozwiązań pozwalających na bezrobocia spowodowanego gospodarczą bezrobotnych spółdzielczości socjalnej, organizacja Dążenie do spowodowanego poziomu recesją i przemianami strukturalnymi godzenie obowiązków rodzinnych z pracą, wspieranie partnerstwa społecznego na rzecz wzrostu zatrudnienia, promocji zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej, organizacja Warsztatów Aktywizacji Zawodowej. Kompleksowe wsparcieKompleksowe wsparcie osób planujących terenie których występuje bardzo wysokiektórych osób Działania wspierające samorządy, na Działania wspierające samorządy, na terenie bezrobocie, planujących rozpoczęcie poprzez m.in.: utworzenie wojewódzkiego inkubatora przedsiębiorczości działającego w rozpoczęcie działalności gospodarczej występuje bardzo wysokie bezrobocie, poprzez działalności gospodarczej powiatach o dużym stopniu bezrobociu. Pomoc obejmować powinna zarówno szkolenia, m.in.: utworzenie wojewódzkiego inkubatora doradztwo jak i pomoc finansową. przedsiębiorczości działającego w powiatach o dużym stopniu bezrobociu. Pomoc obejmować powinna zarówno szkolenia, doradztwo jak i pomoc finansową. Wspieranie nowoczesnych form zatrudnienia Działanie majce na celu wspieranie mobilności przestrzennej osób bezrobotnych oraz Wspieranie nowoczesnych Działanie majce na celu wspieranie mobilności przestrzennej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy oraz promocja form e-pracy. form zatrudnienia poszukujących pracy oraz promocja form e-pracy.
 • 24. Kierunek Działanie Opis Poprawa bezpieczeństwa Działanie obejmuje realizację infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Subregionu, przeciwpowodziowego polegającej m.in. na regulacji rzek, budowie zbiorników retencyjnych i odbudowie wałów,Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności Subregionu Jednym z działań towarzyszących powinny być akcje edukacyjne w zakresie potrzeby publicznego poprawa stanu prowadzenia melioracji urządzeń wodnych oraz powoływanie do życia spółek wodnych. powodziowego Rozbudowa systemów Działanie obejmuje budowę i rozbudowę elektronicznego systemu monitorowania stanu wód monitoringu rzek i cieków na Rzekach Barycz, Orla i Kaczawa. wodnych w aglomeracjach miejskich Wspieranie modernizacji Działanie ma na celu poprawę funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury i zakupów publiczne, poprzez wykorzystanie nowych technologicznie narzędzi pracy. wyposażenia dla policji i straży pożarnej. Rozbudowa i modernizacja sieci Działanie ma na celu poprawę dostępności energetycznej gmin oraz unowocześnienie sieci energetycznej. rozdzielczej. Jednym z koniecznych zadań w tym zakresie jest zapewnienie zasilania energetycznego powiatu górowskiego ze strony Dolnego Śląska.
 • 25. Kierunek Działanie Opis Kierunek Działanie Opis Tworzenie powiązań multimodalnych centrów Działanie obejmuje utworzenie mobilnej elektrycznej kolei łączącej LGOM Tworzenie powiązań multimodalnych Działanie obejmuje utworzenie mobilnej komunikacji zbiorowej przesiadkowych wykorzystujących (np. Jawor – Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów), co ułatwi przepływStworzenie bezpiecznego i komunikacji zbiorowej dla obszaru LGOM sprawnego układu Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu centrów przesiadkowych elektrycznej kolei łączącej LGOM (np. Jawor – dla obszaru LGOM nowoczesne rozwiązania logistyczne dla pracownikówLubin – Polkowice – dużej strefy gospodarczej oraz wdrożenie wykorzystujących nowoczesne Legnica – w ramach jednej Głogów), co ułatwi bezpiecznego rozwiązania i szybkiego przewozudlaprogramu "Jedna taryfa, Jeden bilet",jednej z wykorzystaniem transportu logistyczne przepływ pracowników w ramach wraz dużej pasażerów, różnego rodzaju środkami bezpiecznego i szybkiego przewozukolejowego. Powołanie oraz wdrożenie programu strefy gospodarczej jednej spółki przewozów pasażerskich na terenie transportu pasażerów, różnego rodzaju środkamiLGOM, obsługującej wszystkie połączenia na obszarze całego subregionu. "Jedna taryfa, Jeden bilet", wraz z wykorzystaniem transportu transportu kolejowego. Powołanie jednej spółki przewozów pasażerskich na terenie LGOM, obsługującej wszystkie połączenia na obszarze całego subregionu.
 • 26. Kierunek Działanie Opis Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji Działanie obejmuje szereg kluczowych zadań związanych z Kierunek Działanie Opis drogowej drogownictwem, koniecznych dla sprawnej komunikacji, są to m.in.: Stworzenie bezpiecznego i sprawnego Działanie obejmuje szereg kluczowych zadań związanych z drogownictwem, koniecznych dlaStworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji - przebudowa południowej jezdni autostrady A-18 na odcinku od Krzywej do granicy państwa, układu komunikacji drogowej sprawnej komunikacji, są to m.in.: Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji wykorzystującego multimodalne rozwiania logistyczne - przebudowa drogi krajowej nr 94 jako alternatywy dla A-4 wraz z budowa obwodnic i obiektów mostowych, - przebudowa południowej jezdni autostrady A-18 na odcinku od Krzywej do granicy państwa, wykorzystującego multimodalne rozwiania - realizacja drogi S-3 od granicy województwa do granicy państwa, - budowa obwodnic, w tym m. in.: Legnicy, Głogowa, Lubina, - przebudowa drogi krajowej nr 94 jako alternatywy dla A-4 wraz z budowa obwodnic i Jawora, Złotoryi, Bolesławca, Brzegu Dolnego, Buczyny, Radwanic, Wąsosza, Góry, obiektów mostowych, - budowa przepraw mostowych wraz z połączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, - realizacja drogi S-3 od granicy województwa do granicy państwa, - przebudowa dróg wojewódzkich niezbędnych dla rozwoju gospodarczego i turystycznego, m.in: 335, 328, 363, 365, 333, 334, - budowa obwodnic, 338, 374, 364, 329, 297, 292, 324, 305, 296, 350. Działanie preferuje również nowoczesne rozwiązania logistyczne - budowa przepraw mostowych wraz z połączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, logistyczne takie jak tworzenie centrów przesiadkowych i węzłów multimodalnych. Stworzenie bezpiecznego przebudowa dróg wojewódzkich niezbędnych dla rozwoju gospodarczego i turystycznego, - i sprawnego układu komunikacji Działanie zakłada przywrócenie bezpośrednich połączeń Obszaru kolejowej LGOM z największymi miastami w kraju w tym przede wszystkim z - Stworzenie systemu wsparcia finansowego remontów i przebudowy dróg powiatowych. Warszawą, odtworzenie połączeń kolejowych Głogów – Leszno. Przewiduje się również usprawnienie wewnętrznych połączeń w Działanie preferuje również nowoczesne rozwiązania logistyczne takie jak: tworzenie centrów LGOM poprzez utworzenie pętli okrężnych połączeń kolejowych, w tym: Legnica, Lubin, Polkowice, Rudna, Głogów oraz Jelenia Góra, przesiadkowych, węzłów multimodalnych oraz zintegrowanych systemów zarządzania ruchem. Lubań, Zgorzelec, Węgliniec Lwówek Śląski, Bolesławiec. Przedmiotem działań powinny być również zadania zmierzające do Stworzenie bezpiecznego i sprawnego Działanie zakłada przywrócenie bezpośrednich połączeń Obszaru LGOM z największymi realizacji programu „Tiry na tory”. Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji wodnej Działanie ma na celu przywrócenie żeglugi na Odrze jako układu komunikacji kolejowej miastami w kraju w tym przede wszystkim z Warszawą, odtworzenie połączeń kolejowych alternatywnego środka transportu. W tym celu niezbędne są inwestycje polegające na: Głogów – Leszno. - budowie i modernizacji infrastruktury technicznej m. in.: budowa stopnia wodnego w Malczycach, Glinianach i okolicach Ścinawy, Przewiduje się również usprawnienie wewnętrznych połączeń w LGOM poprzez utworzenie - odbudowie i modernizacja portów rzecznych dla celów gospodarczych i turystycznych m. in.: budowa portu w Ścinawie, pętli okrężnych połączeń kolejowych, w tym: Legnica, Lubin, Polkowice, Rudna, Głogów oraz - pogłębienie dna rzeki oraz portów rzecznych, odbudowa umocnień nabrzeży portowych. Jelenia Góra, Lubań, Zgorzelec, Węgliniec Lwówek Śląski, Bolesławiec. Stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji Działania mają na celu określenie jasnej polityki transportu powietrznej lotniczego na terenie województwa, określenie lokalizacji lotnisk, Przedmiotem działań powinny być również zadania zmierzające do realizacji programu „Tiry w tym lotnisk zapasowych, pasażerskich, transportowych z uwzględnieniem ekonomicznych podstaw ich budowy i na tory”. eksploatacji oraz zabezpieczenie środków na realizacje zamierzeń inwestycyjnych. Zakłada się wspieranie przedsięwzięć o charakterze ppp przy tworzeniu lotnisk biznesowych.
 • 27. c.d. Kierunek Działanie Opis Stworzenie bezpiecznego i Działanie ma na celu przywrócenie żeglugi na Odrze jako alternatywnego środka transportu.Stworzenie bezpiecznego i sprawnego wykorzystującego multimodalne sprawnego układu komunikacji W tym celu niezbędne są inwestycje polegające na: wodnej - budowie i modernizacji infrastruktury technicznej m. in.: budowa stopnia wodnego w rozwiania logistyczne Malczycach, Glinianach i okolicach Ścinawy, układu komunikacji - odbudowie i modernizacja portów rzecznych dla celów gospodarczych i turystycznych m. in.: budowa portu w Ścinawie, - pogłębienie dna rzeki oraz portów rzecznych, odbudowa umocnień nabrzeży portowych. Stworzenie bezpiecznego i Działania mają na celu określenie jasnej polityki transportu lotniczego na terenie sprawnego układu komunikacji województwa, określenie lokalizacji lotnisk, w tym lotnisk zapasowych, pasażerskich, powietrznej transportowych z uwzględnieniem ekonomicznych podstaw ich budowy i eksploatacji oraz zabezpieczenie środków na realizacje zamierzeń inwestycyjnych. Zakłada się wspieranie przedsięwzięć o charakterze ppp przy tworzeniu lotnisk biznesowych.
 • 28. Kierunek Kierunek DziałanieDziałanie Opis Opis Stworzenie centrum badań i rozwoju nowych technologii nad Działania mające na celu uniknięcie nieodwracalnej degradacji Stworzenie centrum badań i rozwoju nowych Działania mające na celu uniknięcie nieodwracalnej degradacji środowiska, Opracowanie stanowiska w sprawie gospodarowania złożami węgla brunatnego wykorzystaniem surowców naturalnych subregionu ze szczególnym środowiska, obejmujące opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących technologii nad wykorzystaniem surowcównaturalnego uwzględnieniem poszanowania środowiska obejmujące opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących wydobycia węgla wydobycia węgla brunatnego, badających skutki i oddziaływanieOpracowanie stanowiska w sprawie gospodarowania naturalnych subregionu ze szczególnym brunatnego, badających skutki scenariuszy postępowania. ewentualnych i oddziaływanie ewentualnych scenariuszy uwzględnieniem poszanowania środowiska postępowania. Scenariusze postępowania powinny uwzględniać różne sposoby naturalnego wydobycia jak również wstrzymanie się od wydobycia do czasu Poddane analizomopracowania nowych technologii. powinny zostać sfery: społeczna, ekonomiczna, złożami węgla brunatnego gospodarcza, przyrodnicza i przestrzenna, które w sposób szczególnie Poddane analizom powinny zostać sfery: społeczna, ekonomiczna, dokładny powinny gospodarcza, przyrodnicza i przestrzenna, które w sposób badać wpływ ewentualnej odkrywki na kształtowanie się nowego układu osadniczegodokładny powinny badać wpływnaturalnym.odkrywki szczególnie oraz zmian w środowisku ewentualnej na kształtowanie się nowego układu osadniczego oraz zmian w Obok zagadnień związanychnaturalnym. brunatnym centrum badań środowisku z węglem zadaniem centrumObok zagadnień związanych z węglem brunatnym centrum badań powinno być również opracowanie technologii wykorzystania składowisk poflotacyjnych, m.in. Żelazny Most, Gilów. zadaniem centrum powinno być również opracowanie technologii wykorzystania składowisk poflotacyjnych, m.in. Żelazny Most, Opracowanie bezinwazyjnych technologii Kluczową kwestią pozostaje ewentualna decyzja o czasie i lokalizacji Gilów. wydobycia węgla brunatnego natechnologii wydobycia węgla związanej z wydobyciem węgla decyzja o czasie i lokalizacji inwestycji Opracowanie bezinwazyjnych złożu inwestycji Kluczową kwestią pozostaje brunatnego (z wyłączeniem „Legnica”, nie degradujących środowiska brunatnego na złożu „Legnica”, nie degradujących środowiska metodązwiązanej z wydobyciem w okolicach Ścinawy, Prochowic i wydobycia odkrywkową), m.in. węgla brunatnego w okolicach Ścinawy, naturalnego i przyrody. Wyłączenie wydobycia metodą odkrywkową Prochowic i Legnicy oraz budowy elektrowni, a co się z tym wiąże naturalnego i przyrody. Wyłączenie Legnicy oraz budowy elektrowni, a co się z tym wiąże sieci przesyłowych. sieci przesyłowych. Tak duże przedsięwzięcie implikuje nasze wydobycia metodą odkrywkową Tak duże przedsięwzięcie implikuje nasze działania o charakterze lokalnym działania o charakterze lokalnym i subregionalnym, dlatego należy i subregionalnym, dlatego należy upublicznićplany sektorowe w tym zakresie upublicznić wszelkie strategie i wszelkie strategie i plany sektorowe w tym zakresie jak również ewentualne decyzje o odstąpieniu od tych planów.

Related Documents