POP2020,een nieuw gezicht voor RotterdamPOPstad.Paul van den Berge M.archPOP2020, Waarom:Rotterdam heeft een rijke muziekg...
POP2020, wat:Wat zou een goed podium zijn waar Rotterdam dekomende jaren mee vooruit kan? Oftewel: wat is dievolgende stap...
POP2020, hoe:Het ontwerp voor het nieuwe podium voorRotterdam, kan het best omschreven worden als een“stadsfoyer” voor het...
Academie van Bouwkunst RotterdamPaul van den Berge M.archinfo@paulvandenberge.nlAfstudeerdatum:11 februari 2011Afstudeerco...
of 4

Pop2020 Samenvatting Paul Vd Berge

een samenvatting van mijn afstudeerscriptie voornamelijk gefocust op het achterliggende concept
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pop2020 Samenvatting Paul Vd Berge

  • 1. POP2020,een nieuw gezicht voor RotterdamPOPstad.Paul van den Berge M.archPOP2020, Waarom:Rotterdam heeft een rijke muziekgeschiedenis;verschillende muziekstijlen vonden er hun oorsprongen vele grote namen hebben er gespeeld. Er is danook in al die jaren een breed scala aan verschillendepodia, clubs en zalen opgebouwd. Een netwerk omte benutten en om trots op te zijn!De laatste jaren is de Rotterdamse podiumscèneechter hard achteruit gegaan. Vooral de groteontwikkeling die de landelijke popscene heeftdoorgemaakt door het bouwen van nieuwe podia inhet begin van de jaren 90, is aan Rotterdam voorbijgegaan. Het missen van deze poppodium-bouwwoede heeft zijn littekens achter gelaten. Decreatieve muziekscene zoekt naar alternatieven envindt die steeds vaker in andere steden zoalsbijvoorbeeld Amsterdam. Verder hebben financiëleproblemen, (geluid)overlast en besluiteloosheidvanuit de politiek ervoor gezorgd dat de Rotterdamsepopscene zijn plaats binnen Nederland verloren is.De slechte status van de popscene in Rotterdam is, De oude Nighttown.buiten een persoonlijke ervaring, er ook één dieregelmatig in de media terugkomt. Rotterdam mistop dit moment gewoonweg een aantal faciliteiten.Voor bands die meer liefhebbers trekken dan ca.600, maar te klein zijn voor Ahoy (circa 12000) is inRotterdam geen plaats. Het is voor deze bands endus ook voor de bezoeker, noodzaak om uit tewijken naar omliggende steden. Er is in Rotterdamduidelijk behoefte en plaats voor een nieuwpoppodium!Voor mijn afstudeerproject aan de RotterdamseAcademie van Bouwkunst (Master of Architecture), Huidige capaciteit Rotterdamheb ik gekozen om, op basis van zelf uitgevoerdvooronderzoek, een nieuw concept te ontwikkelenvoor een écht Rotterdams poppodium. Een podiumwat niet alleen Rotterdam weer mee laat spelen ophet landelijke niveau, maar ook de volgende stapzou kunnen zijn in de ontwikkeling van de typologievan het podium zelf: POP2020!Het ontwerp wat ik voor POP2020 gemaakt heb isslechts één van vele mogelijke uitkomsten van hetachterliggende concept. Gezien het huidigeeconomische klimaat zou men bijvoorbeeld ook aanhergebruik van een bestaand gebouw kunnendenken. Juist het achterliggende concept maaktPOP2020 interessant voor Rotterdam. Het zou,mijns inziens, perfect passen binnen de sfeer vanRotterdam.
  • 2. POP2020, wat:Wat zou een goed podium zijn waar Rotterdam dekomende jaren mee vooruit kan? Oftewel: wat is dievolgende stap in de ontwikkeling van de typologievan het poppodium? Want daar moet Rotterdam opinzetten. Niet als laatste van de grote steden een“black box” als icoon neerzetten, welke bij deingebruikname al failliet is. Maar juist gebruik makenvan het interbellum waar Rotterdam zich op ditmoment in bevindt: leren van de fouten van devoorgaande podia en inzetten op het poppodium 2.0.Uit mijn vooronderzoek komt duidelijk naar voren datpoppodia, zoals die in de jaren ‘90 zijn gebouwd, indeze tijd niet meer rendabel zijn. Na deontwikkelingen die geleidt hebben tot de mono-functionele popmachines van de jaren ‘90, moet hetcircuit zich verder ontwikkelen om te kunnen blijvenbestaan.Eén zo’n ontwikkeling zou het terugbrengen van debinding van de bezoeker met een bepaald podiumkunnen zijn. De bezoeker moet volgens mij, nietmeer alleen consument zijn van de muziek, maarweer een participant worden. Deze binding isuitermate belangrijk voor het poppodium 2.0. Depodia kunnen zo hun maatschappelijke positie die zein de beginperiode hadden, namelijk die van eencreatieve “vrijplaats”, weer heroveren. Dit biedt eenplek aan nieuwe initiatieven en dus ook voor nieuweinkomsten. Het podium 2.0 moet een plek wordenom te experimenteren en bezig te zijn met muziek,vrij van commercie.Om dit mogelijk te maken moet het gebouw op eenandere manier (economisch) bestuurd en gerundworden. Zo hoeft er niet met dezelfde partijen teworden samengewerkt welke invloed kunnenuitoefenen op de programmering of bedrijfsvoering.Het is noodzakelijk om andere inkomstenbronnen tegenereren dan alleen de verkoop vantoegangskaarten en consumpties. Hierdoor komt erook ruimte voor die nieuwe initiatieven die de bindingmet de plek terug moeten brengen.Huidige inkomstenbronnen. Nieuwe inkomstenbronnen zorgen voor minder afhankelijk.
  • 3. POP2020, hoe:Het ontwerp voor het nieuwe podium voorRotterdam, kan het best omschreven worden als een“stadsfoyer” voor het gehele Rotterdamsemuziekcircuit (het reeds bestaande netwerk). Hetgebouw zal de (pop)-muziek van Rotterdam weer opde landelijke kaart moeten zetten en het gezicht zijnvan Rotterdam als popstad. Deze foyer zal hetstartpunt zijn om het grote poppodium, wat je heel Gebruik het bestaande netwerk.Rotterdam kunt noemen, te ontdekken en tegebruiken.Rotterdam heeft een breed georiënteerd netwerk vankleine zalen, podia en podiumcafés voor veelverschillende doelgroepen. Toch staat Rotterdamniet meer bekend als “popstad”. Waarom wordt er bijde ontwikkeling van een nieuw podium geen gebruikgemaakt van het al reeds bestaand? Bij POP2020juist wel! Er wordt ingezet op samenwerking met deverschillende muziek gerelateerdeonderwijsinstellingen, muzikanten en kleineondernemers binnen Rotterdam. Deze kunnen in hetgebouw gebruik maken van de oefenruimtes,opnamestudio’s, kantoren en winkels door dezeruimtes te huren. Met deze functies in één gebouwzal er een sociaal netwerk gaan ontstaan welkeuitermate bruikbaar is voor de studenten enprofessionals. Het gebouw functioneert alsaanvulling op het reeds bestaande netwerk van POP2020 vanaf West-Kruiskade.podia en kan zo het bestaande netwerk versterkenen één centraal gezicht geven. POP2020 kan buitenhet zelf organiseren van popconcerten, ook ingezetworden voor het centrale punt bij stadsbredefestivals verdeeld over verschillende locaties.Tevens dient het als centraal informatiepunt. Deprogrammering van de grote zaal zal gericht zijn opRotterdamse (opkomende) artiesten. Hierdoorkunnen deze artiesten weer aansluiting vinden bijhet landelijke circuit.Door dit podium te laten dragen door en het temaken met een brede groep gebruikers, veranderthet gebouw van mono- functioneel naarmultifunctioneel. Daarmee krijgt Rotterdam nietalleen een duurzaam en flexibel podium dat klaar isvoor de toekomst, maar ook een plek waar mensen Interieur POP2020.zich weer verantwoordelijk voor gaan voelen: huneigen plek!Pop2020 kijkt dus verder dan de huidige typologievan het poppodium en vormt een denkbeeld voor hetpoppodium van de toekomst. Een podium waarRotterdam wederom trots op zou kunnen zijn. Interieur POP2020 bij concert.
  • 4. Academie van Bouwkunst RotterdamPaul van den Berge M.archinfo@paulvandenberge.nlAfstudeerdatum:11 februari 2011Afstudeercommissie:Stefan Witteman (OMA)Jeroen Hoorn (JH architect)Philip Powel (John106)Vanuit academie:Jeroen Visschers (coördinator RAVB)Chris van Langen (Directeur RAVB)

Related Documents