COVERVeRHRRL
Scholen Vlaardingen en Schiedam in actie
NAAR EEN ANDERE
CULTUUR
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen heb...
Directeur Paul Lakens van Lentiz Life Col-lege:
'Wij bieden leerlingen een inspirerende
omgeving.'
ouders in gesprek en...
covepysRHRRL
Innovatieprijs
Lentiz Life College heeft de landelijke innovatieprijs 2013 van het ministerie van
OCW ontv...
of 3

Frederik Smit (2014). Naar een andere cultuur. Scholen Vlaardingen en Schiedam in actie

Een artikel van Frederik Smit in MR magazine over cultuurverandering bij peuterspeelzalen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren integrale kindcentra/scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren op scholen, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit. Interviews met collegevoorzitter Alex Brobbel van Stichting Wijzer en directeur Paul Lakens van Lentiz Life College. De Vlaardingse Stichting Wijzer maakt daarnaast ook gebruik van het in Zweden ontwikkelde ‘hostmanship’ concept. Het innovatieve Schiedamse Lentiz Life College ontwikkelde een gerichte en ontwapenende aanpak om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Frederik Smit (2014). Naar een andere cultuur. Scholen Vlaardingen en Schiedam in actie

  • 1. COVERVeRHRRL Scholen Vlaardingen en Schiedam in actie NAAR EEN ANDERE CULTUUR De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben actieteams inge-steld op scholen om een cultuurverandering teweeg te brengen. De Vlaardingse Stichting Wij'zer maakt daarnaast ook gebruik van het uit Zweden afkomstige hostmanship-concept. hlet innovatieve Schiedamse Lentiz Life College ontwikkelde een gerichte aanpak om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan. Frederik Smit en groep leraren en schoolleiders heeft in September van dit jaar plannen gepresenteerd om de kwaliteit van het onderwijs verder te ver-beteren. In dit plan 'Samen leren: aanbe-velingen uit het onderwijs' (zie ook www. facebook.com/samenlerenwijzer) doen de initiatiefnemers onder meer voorstellen een verbetercultuur te creeren op scho-len. De gemeenten Schiedam enVlaardin-gen zijn hier al enige tijd geleden mee ge- Collegevoorzitter Alex Brobbel van Stich-ting Wijzer: 'Leerlingen en oiiders moeten sich welkom voelen in de school.' start. Ze stelden actieteams in waarin alle geledingen van de school zijn vertegen-woordigd om een cultuurverandering te introduceren. Bijscholing van medewer-kers en leidinggevenden van de scholen maakt deel uit van het veranderingspro-ces. De begeleiding is er op gericht hen bewust te maken van hun weerstanden tegen veranderingen en vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen functioneren in een veranderingsgerichte cultuur. Mindset Het veranderen van een bureaucratische schoolcultuur, een gestructureerde wijze van omgaan met informatie en het vol-doen aan de regels, in een veranderingsge-richte cultuur waarbij het gaat om ver-nieuwing en creativiteit, is een lastige opgave. Het vraagt om een andere mind-set van de betrokkenen. De gemeenten streven ernaar de participatiebereidheid van pedagogisch medewerkers, leraren, ouders en leerlingen op alle niveaus te ver-groten. InVlaardingen gaat het aUeen om de kinderopvang en het basisonderwijs, in Schiedam is ook het voortgezet onderwijs hierbij betrokken. Bij kindcentra en scho-len zijn acdeteams ingesteld met als doel van en met e&aar te leren om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren vanuit een ge-deelde onderwijskundige visie op de rela-tie ouders, school en buurt. ledereen bij het kindcentrum en op school wordt uit-gedaagd elkaars vaardigheden te verster-ken en wederzijds te ondersteunen, zodat de onderwijsl<waliteit verbetert. Dit ging StichtingWijzer, waaronder de openbare scholen inVlaardingen vallen, echter nog niet ver genoeg. Alex Brobbel, voorzitter van het college van bestuur, legt uit: 'Scholen zijn gewend van binnen naar buiten te kijken in plaats van van buiten naar binnen, dus door de ogen van de ou-ders. We willen dat scholen zich ontwikke-len tot gastvrije en klantgerichte schoolor-ganisaties via het zogenoemde hostman-ship- concept. Hostmanship is een in Zwe-den ontwikkelde methode voor het ont-wikkelen van innovaneve organisaties waar medewerkers in hun kracht staan, meer kwaUteit leveren tegen lagere kosten en klanten exceUente dienstveriening ontvan-gen. We willen in het onderwijs leeriingen en ouders het gevoel te geven dat ze wel-kom zijn in de school. We gaan echt met MR magazine, nummer 7, november 2014
  • 2. Directeur Paul Lakens van Lentiz Life Col-lege: 'Wij bieden leerlingen een inspirerende omgeving.' ouders in gesprek en kijken vanuit hun perspectief naar onze organisatie en hoe wij ons posiriefkunnen onderscheiden.' Serieus nemen Voorwaarde voor goed hostmanship is volgens Brobbel dat de organisatie in de eerste plaats de eigen medewerkers seri-eus neemt. Je gaat ergens graag werken als het werk zinvol is en als de werkomge-ving prettig en professioneel is en ruimte geeft voor eigen invulling, ontwikkeling en perspectief. Goede contacten met de ouders maakt daar een belangrijk deel van uit. Dit zorgt voor een betrokken houding en trots binnen de organisatie. Medewerkers, maar ook ouders en leer-lingen stellen zich daardoor sneller op als ambassadeurs van de school.' Kenmerken van hostmanship zijn een dienende houding' van het personeel naar de ouders, verantwoordelijldieid ne-men, streven naar dialoog, afspraken na-komen en problemen in een keer oplos-sen. 'De actieteams op onze scholen hebben in nauwe samenwerking met de hostmanship-coaches analyses gemaakt en plannen opgesteld om interactief met ouders een verbeterculmur in het onder-wijs te realiseren,' aldus Brobbel. Warm bad Ook het Lenriz Life College, een school voor vmbo en mbo in Schiedam, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om cultuur-verbeteringen te realiseren. De school groeide in vier jaar tijd van 400 naar 1200 leerlingen. Directeur Paul Lakens geeft aan dat veel van de leerlingen in achter-standswijken wonen en uit gebroken ge-zinnen komen. 'We geven leraren, leerlin-gen en ouders het gevoel van een warm bad op onze school. Dat betekent grote betrokkenheid en een gevoel van veilig-heid in een inspirerende omgeving, zon-der toegangspoortjes.We willen iedere leerling oprimale kansen bieden om uit te groeien tot de persoon die hij of zij in aanleg is.' Om de talentontwikkeling van leerlingen optimaal te faciliteren, werkt de school samen met verschillende partners, die ook in de school aanwezig zijn. Zo is in de school een vestiging van de Biblio-theek Schiedam aanwezig en zijn er elke middag jongerenwerkers van een wel-zijnsorganisatie te vinden om leerlingen na schooltijd te begeleiden.' Lakens bena-drukt ook de samenwerking met de ou-ders. 'De afgelopen jaren traden we de ouders met een open vizier tegemoet. Kernvragen in het intakegesprek met hen zijn: Hoe zit uw kind in elkaar? Waar lig-gen zijn kansen en mogelijkheden? Wat past bij aw kind? Wat past bij zijn karak-ter? Wat vindt u dat uw kind nodig heeft? Hoe kunnen we uw l<ind nu helpen?Welk onderwijs past daarbij? Hoe kunnen we elkaar helpen? Ouders hebben vaak irre-ele verwachtingen hebben over het be-roep dat hun kinderen kunnen gaan uit-oefenen. Ze denizen bijvoorbeeld dat hun kind wel arts of verpleegkundige kan wor-den, terwijl ze nooit zo'n opleiding kun-nen volgen. Ons doel is duidelijk te krij-gen welke opleiding bij leerlingen past en ze leren trots Ie zijn op wat ze doen.' Wat is jouw droom? De school wil de leerlingen prikkelen meer over zichzelfen de eigen simatie na te denken. 'We leggen leeriingen vragen voor als: wat is jouw droom en wat wil je precies bereiken?We sluiten aan bij waar leerlingen goed in zijn en wat hun passie is. De leerlingen hebben drie jaar de tijd om uit te zoeken wat zij willen warden en proberen alleriei beroepen uit. Om uitein-delijk het beroep te kiezen dat past binnen hun mogelijkheden.' Lentiz Life College heeft een duidelijke visie op hoe medewer-kers en leerlingen binnen de schoolge-meenschap met elkaar om moeten gaan. . De vijfkernwoorden die op posters in alle lokalen hangen zijn: gastvrij, aandacht, respect, steun en eerlijkheid. Lakens: 'Je komt hier niet aUeen om een beroep te le-ren, maar ook om levenslessen te leren en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het gaat er om dat je jezelfleert waarderen en een beeld krijgt wat je wilt bereiken.' MR magazine, nummer 7, november 2014
  • 3. covepysRHRRL Innovatieprijs Lentiz Life College heeft de landelijke innovatieprijs 2013 van het ministerie van OCW ontvangen. Directeur Paul Lakens kreeg een cheque van staatssecretaris Dekker overhandigd als blijk van waardering voor de manier waarop zijn school in het nieuwe schoolgebouw gestalte te geeft aan het onderwijsconcept waarin talentonnvikkeling centraal staat (zie ook de groene wand op pagina 5). Succesfactoren naar een verbetercultuur 1. Beleid ontwikkelen op basis van een eigen inspirerende visie -Welke doelen willen we realiseren? Hoe verbinden we de aanpak van de school en de ouders met de omringende samenleving? Hoe hoog leggen we de lat? 2. Zorgen voor een samenhangende en planmatige aanpak - Hoe kunnen we planmatig samenhangende activiteiten ontwikkelen en inspelen op wisselende, onverwachte situaties? Hoe kunnen we effectief werkea om het gekozen doel te verwezenlijken?Wat vinden we belang-rijk? Wat zijn onze prioriteiten? Wat zien we als (succes) indicatoren voor de ge-wenste kwaliteitsslag op basis van meet-bare doelstellingen per speerpunt? B.Vinger aan de pols houden en beleid bijstellen op basis van geconstateerde ef-fecten - Hoe kunnen we efficient werken en activiteiten verrichten tegen de laagst mogelijke kosten? In welke mate zijn de beoogde schoolprestaties en de sociale competenties van leerlingen bereikt en hoe kunnen we deze optimaliseren? 4. Rekening houden met rechten, plich-ten, wederzijdse verwachtingen en wen-sen van leraren, ouders en leerlingen - Hoe lain je eeriijk werken en op een evenwichtige wijze proberen om te gaan met de belangen van de betrokkenen? Hoe zijn op basis van serieuze gesprek- Betrokkenheid mr Bij het versterken van de wederzijdse samenwerking mssen ouders en school speelt de mr een belangrijke rol. De mr heeft recht op informatie en overieg over het vaststellen, de in'oering en de evaluarie van de beleidsprioriteiten. De mr kan, via het iniriatiefrecht, het bestuur en/of de schoolleiding vragen met beleidsvoor-stellen te komen als hij vindt dat er onvoldoende beleid wordt ontn'ikkeld om een . verbetercultuur te realiseren. De aanpak bij zowel Stichring Wijzer als Lentiz Life College is er op gericht de mr zoveel mogelijk informeel bij het beleid te betrekken vanuit het adagium: 'Ii-iformeel als het kan en formeel als het moet'. ken (wederkerige) afspraken te maken over een zo optimaal mogelijke commu-nicatie, samenwerking en inspraak? 5. Stimuleren van actief netwerken - Hoe leggea we contacten en onderhouden we ze met (oud-)collega's, leeriingen en ou-ders? Hoe wisselen we informatie uit met andere geihteresseerden die ons verder kunnen helpen? 6. Stimuleren van een open cultuur -Wil de school denken in termen van 'wij' (school, ouders en buurt) in plaats van 'wij-zij'?Wil de school opschuiven naar een opener communicatieculmur? 7. Professionaliseren -Wat kunnen we verbeteren aan de kwaliteit van leraren om de kwaliteit van het onderwijs te ver-beteren? Hoe delen we kennis met colle-ga's, ouders en leeriingen? < [^'^ . Covey, S. (2002). Prioriteiten. Effectieve keuzes in leven en werk. Contact. . Gunnarsson, J. & BlohmHos-manshi, 0. (2012). Hostmanship. De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, Dia-logs Forloag AB. . Smit, F. (2012). Ouders en school. Succesfactoren voor be-trokkenheid, SWP . Smit, F. (2014). Medezeggen-schap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs, SWP Dr. Frederik Smit is coordinator van het Expertisecentrum Ou-der, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universi-teit Nijmegen. MR magazine, nummer 7, november 2014