het Tijdschrift voor de Politie – jg.71/nr.4/09 Essenties van politiewerk ...
of 1

Politieprofessie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Politieprofessie

  • 1. het Tijdschrift voor de Politie – jg.71/nr.4/09 Essenties van politiewerk 21 De politie en de goede dingen Begin dit jaar verscheen van de hand van Helmoed Wierda een belangwekkend essay over ‘professioneel politiewerk’. Wierda maakt deel uit van de korpsleiding van de regio Kennemerland en behoort tot de kring van politiemensen die zich al enige tijd buigt over wat zij de ‘essenties’ van politiewerk noemt. Daaronder verstaan zij de tijdloze, onvergankelijke, morele en professionele kern van politiehandelen. Eerder verscheen hierover een document van de Ithaka-groep (Wat bezielt politiemensen?). Prof. dr. P. Tops doelen en belangen. Daarin schuilt een spanning die lastig Pieter Tops is lid van te hanteren is. Erkenning en hantering van die spanning is het College van onderdeel van goed ontwikkelde politieprofessionaliteit. Bestuur van de Dat inzicht zou overigens sterker in de beschouwingen van Politieacademie, Wierda en de Ithaka-groep mogen doorklinken, die nu soms verantwoordelijk voor wel iets weg hebben van een alleingang van de politie. kennis & onderzoek, en hoogleraar Dat neemt niet weg dat Helmoed Wierda een buitengewoon bestuurskunde aan de belangrijk onderwerp heeft aangesneden. Het is van groot Universiteit van belang dit de komende tijd verder te bespreken en in te Tilburg. vullen. Een instrumentele kijk op het politiewerk ligt altijd weer op de loer, en zal in de komende jaren van enerzijds bezuinigingen en anderzijds politieke turbulentie zomaar B ezinning op de essenties van politiewerk past in weer dominant kunnen worden. De politie moet hier haar de voortgaande professionalisering en emancipa- antwoord op klaar hebben, en een verdere omschrijving en tie van de Nederlandse politie. Die ontwikkeling ontwikkeling van politieprofessionaliteit is daar belangrijk is te beschouwen als het afstand nemen van de in. Dat moet gebeuren zonder enige twijfel te wekken aan klassieke, instrumentele visie op politiewerk. Daarin is de haar principiële loyaliteit aan het bevoegde gezag. politie het betrekkelijk neutrale en willoze instrument van de heersende politieke macht. De politie doet wat de poli- Voor de Politieacademie ligt hier een speciale verantwoor- tiek wil, en doet dat naar beste vermogen, zo luidt de kern delijkheid. In zekere zin is zij de uitdrukking van de eman- van deze benadering. Daarvoor is vakmanschap nodig, zo cipatie van de Nederlandse politie. Zij heeft de opleiding constateert Wierda, maar dat is niet hetzelfde als professio- van de Nederlandse politie omgezet van een reeks bedrijfs- naliteit. Vakmanschap gaat over de dingen goed doen, pro- scholen in een volwaardige beroepsopleiding, gevoed door fessionaliteit over het doen van de goede dingen. Dat laatste eigen vormen van kennis en onderzoek. Die positie is niet is in de politie nog onderontwikkeld. Volgens Wierda en de voor iedereen vanzelfsprekend. Het is daarom terecht dat zijnen moet de politie een eigen visie ontwikkelen op wat Wierda in zijn analyse een speciale rol toekent aan de die goede dingen zijn. Daarvoor mag zij niet alleen afhanke- Politieacademie. Zij zal het instituut moeten zijn dat in lijk zijn van haar politieke opdrachtgevers. Een eigen invul- belangrijke mate de professionele en ethische codes voor de ling van politieprofessionaliteit en een daarmee samenhan- Nederlandse politie mee ontwikkelt en uitdraagt, zowel in gende politie-ethiek is nodig. de werving van politiemensen, in het opleiden ervan als in de ontwikkeling van kennis en onderzoek. Die uitdaging zal Wierda constateert dat de politie in dat opzicht achterloopt de academie de komende tijd, samen met de politie en het op bijvoorbeeld de krijgsmacht of de medische beroepen. openbaar bestuur, stevig moeten oppakken. Een uitnodiging Dat lijkt mij een terechte constatering. Het is een belang- richting Wierda is uitgegaan. « wekkende vraag waarom dat zo is. Het antwoord ligt ver- moedelijk in de altijd wat ingewikkelde en dubbele relatie Reageren? Mail: pieter.tops@politieacademie.nl. van de politie tot het bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag wil wel een professionele en intelligente politie, maar dan toch Helmoed Wierda, Essenties van politiewerk, de schijnwerper op professio alleen wanneer die volstrekt loyaal is aan zijn politieke neel politiewerk, Haarlem 2009.

Related Documents