Politiedatamining met DataDetectiveKant-en-klare datamining biedt de politie meer inzicht voor betere sturing en opsporing...
Hoe helpt DataDetective de politie ? In dit digitale tijdperk kan de politie over steeds Vanui...
Voorbeeldsessie Wapenfeiten ...
Waarom DataDetective ? Basisfuncties DataDetective voldoet ...
of 4

Politiedatamining met datadetective

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politiedatamining met datadetective

  • 1. Politiedatamining met DataDetectiveKant-en-klare datamining biedt de politie meer inzicht voor betere sturing en opsporingDataDetectiveDataDetective is een geavanceerd en uitgebreidsoftwarepakket voor data-analyse. Het pakketbrengt diverse datamining-technieken samenin een gebruiksvriendelijke omgeving en vereistgeen datamining-specialist of statisticus omcomplexe analyses uit te voeren.DataDetective is ontwikkeld door het Amster-damse bedrijf Sentient en wordt succesvolingezet bij een groeiend aantal politiekorpsen.Daarnaast wordt het toegepast door banken,verzekeraars, marketeers, medisch analisten enbelastingdiensten in binnen- en buitenland. 1 Inzet bij de politie Bij de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland en Midden en West Brabant speelt DataDetective sinds enige jaren een centrale rol bij de informatievoorziening. Inmiddels zijn tientallen personen uit verschillende onderdelen van die organisaties opgeleid om met DataDetective te werken. Al na twee dagen training kunnen de politiemedewerkers zelfstandig aan het werk. Omdat het pakket zelf de juiste technieken en instellingen kiest, hebben gebruikers geen achtergrond in statistiek of data-analyse nodig en kunnen zij zich concentreren op het inzicht in de data. Wat is datamining ? Met DataDetective worden patronen en trends ontdekt, verbanden en mogelijke verklaringen Datamining kan bijna letterlijk worden gevonden, criminele netwerken in kaart gebracht, vertaald als het opgraven van informatie uit en mogelijke verdachten aangewezen. Ook maakt databases. Informatie die er niet expliciet het systeem elke week automatisch rapporten aan is ingestopt, wordt door geavanceerde voor elk speerpunt en elk team met statistieken, technieken aan het licht gebracht. voorspelkaarten, trends en veelplegerlijsten. Door toepassing van DataDetective is het analyseren Application Note DD001NL Zonder datamining beperkt een data-analyse van grote hoeveelheden data zo efficiënt geworden, zich tot een klein aantal aspecten waarvan dat het pakket zelfs ‘live’ tijdens overlegsessies men vermoedt dat ze een rol spelen. Met wordt gebruikt. Dit levert grote tijdbesparing op, datamining worden alle mogelijke verbanden omdat direct kan worden doorgevraagd. gecontroleerd. Door het gebruik van kunst- matige intelligentie, statistische technieken en visuele rapportagemethoden kunnen “Door het toepassen van datamining in de analyses verbanden worden ontdekt die zonder kan het politiemanagement doeltreffender en datamining over het hoofd zouden worden doelmatiger sturen op strategisch, tactisch en gezien. operationeel niveau binnen de politieorganisatie.” [Abrio, Programma-bureau van de politie]S E N T I E N T I N F O R M AT I O N S Y S T E M S B V • S I N G E L 1 6 0 , 1 0 1 5 A H A M S T E R D A M • T H E N E T H E R LA N D S • K V K 3 4 1 8 1 1 6 6TEL +31 (0)20 5300 330 • FAX +31 (0)20 5300 331 • ING BANK 66.29.18.258 • BTW NL8116.52.944.B01
  • 2. Hoe helpt DataDetective de politie ? In dit digitale tijdperk kan de politie over steeds Vanuit DataDetective kan informatie eenvoudig meer gegevens beschikken. Juist door die worden geëxporteerd naar Word, Excel, SPSS, groeiende hoeveelheid gegevens zijn datamining- Mapinfo, Analyst’s Notebook, Google Earth en technieken onontbeerlijk geworden om hierin WEKA. Daarnaast kan het pakket gekoppeld worden beter en sneller patronen te kunnen ontdekken. met webapplicaties en externe rapportagetools, DataDetective maakt het mogelijk om duizenden zoals Cognos Reportnet. kenmerken uit verschillende bronnen (zoals Xpol, De praktijk wijst uit dat politiemedewerkers GIDS, BPS, BVH, HKS, KNMI, Sherpa, CBS, KvK DataDetective kunnen toepassen om van begin en lifestylegegevens van Experian) tegelijk te tot eind vanuit één geïntegreerde omgeving zowel analyseren. strategische als tactische en operationele analyses Al deze gegevens worden in een datawarehouse uit te voeren. Analyses en zoekacties worden in verzameld en bewaard. Hierdoor hoeft data niet een fractie van de normale tijd uitgevoerd, met voor elke vraag opnieuw te worden verzameld vaak verrassende resultaten door de grotere en opgeschoond. Voor het extraheren, koppelen diepgang. en omzetten van gegevens in het datawarehouse zijn geautomatiseerde procedures ontwikkeld, die ook voor nieuwe politieklanten direct beschikbaar zijn. Daarnaast zijn door ervaringen van politiekorpsen 2 ‘best practices’ ontstaan: manieren van omgaan met DataDetective die succesvol zijn. Ook dergelijke ‘recepten’ kunnen worden hergebruikt. “DataDetective wordt steeds meer toegepast in de politiepraktijk. Het voegt belangrijke waarde toe omdat inzicht in trends en ontwikkelingen nu eenvoudig worden opgedaan, waardoor de organisatie snel en adequaat kan reageren. Dit leidt tot een efficiëntere, meer gerichte en betere opsporing van criminelen.” [Mick Hoff - Politie-inspecteur] Toepassingen van DataDetective • Incidenten opsporen met sterk vergelijkbare • Doorklikken op de kaart om verder te werkwijze en signalement. analyseren. • Bepalen van mogelijke verdachten door een • Textmining, waarmee ook in verklaringen zaak of serie te vergelijken met incidenten e.d. kan worden gezocht (vergelijkbaar met uit het verleden en daar de verdachten bij te Google™). zoeken. • Fuzzy matching: hiermee kan bijvoorbeeld • Vinden van verbanden voor het verklaren van met een signalement worden gezocht naar een trend of van bepaald gedrag, bijvoorbeeld de meest gelijkende personen, of met een het vinden van oorzaken voor stijging van zaak naar zaken uit het verleden met sterke woninginbraak, of het vinden van combinaties overeenkomsten. van factoren waardoor iemand zich tot een • Een voorspellingskaart maken van eenApplication Note DD001NL veelpleger ontwikkelt. bepaald type criminaliteit in een gegeven • In kaart brengen van specifieke netwerken van omstandigheid, gegeven tijdstip, het weer, criminelen en het vinden van ‘spinnen in het de dag van de week, het seizoen, de periode web’. (schoolvakanties) en recente trends. • Eenvoudig definiëren van selecties zonder • Combinaties vinden van plaats, tijd en kennis van querytalen als SQL. omstandigheden waarin een bepaald type • Aanleggen van tellingen en grafieken. criminaliteit opspeelt, om zo acties te sturen. • Aanleggen van kruistabellen (OLAP) om • Zelflerende modellen toepassen om bijvoorbeeld gegevens tegen elkaar uit te zetten. vuurwapengevaarlijke personen leren te herkennen op basis van voorbeelden, of het • Met één druk op de knop een kaart maken herkennen van huiselijk geweld incidenten met (puntkaart, hotspotkaart, verschilkaart, kans op escaleren. gebiedskaart).© Sentient Information Systems 2010 info@sentient.nl
  • 3. Voorbeeldsessie Wapenfeiten 31. Specificeer een selectie met alle straatroven. • Gebruikersonderzoeken laten een efficiëntie-2. Maak een tellinggrafiek van deze selectie over winst zien van een factor 10 tot 20. de laatste maanden. • Met DataDetective worden 50% vaker3. Zet de grafiek over naar Excel om in een verdachten gevonden dan met conventionele rapportage op te nemen. zoekmethoden.4. DataDetective constateert een significante • De voorspellingskaarten uit DataDetective zijn stijging in de laatste twee maanden. twee keer zo nauwkeurig als voorspellingen met conventionele hotspotkaarten.5. Vind een verklaring voor de stijging door een profielanalyse te doen van de laatste • Een vergelijkende studie heeft uitgewezen dat twee maanden versus de maanden daarvoor. criminaliteit met 15% daalde door maatregelen Daaruit blijkt meteen dat er een significante die gestuurd waren door DataDetective, stijging is van straatroven door telkens 2 terwijl criminaliteit gelijk bleef in districten die personen op een scooter rondom het centraal DataDetective niet gebruikten. station, vooral tussen 0:00 en 2:00. • De eerste toepassing van voorspellingen uit6. Zoom in op deze incidenten en maak een kaart DataDetective in Amsterdam leidde tot het in MapInfo, die de sterkste concentraties laagste aangiftecijfer van straatroof ooit. toont. Besloten wordt in die concentraties te • Met behulp van DataDetective wordt preventief surveilleren op de gevonden tijdstippen. Nu fouilleren in Amsterdam aangestuurd, waardoor kan worden bepaald wie mogelijke verdachten het wapenbezit met 27% is gedaald. zijn. • Automatische rapporten vanuit DataDetective7. Zoek met fuzzy matching naar incidenten worden wekelijks verspreid naar honderden met vergelijkbare werkwijze, signalementen collega’s, resulterend in snelle, uniforme Application Note DD001NL en locatie uit het verleden. Zoek daar de informatievoorziening die analisten veel verdachten bij en toon deze aan de slachtoffers routinematig werk bespaart. van de straatroven.8. Door gebruik te maken van netwerkanalyse 350 is het ook mogelijk te bepalen wie mogelijke 300 handlangers zijn in hun criminele omgeving. 250 Aantal incidenten9. De gevonden selectie van personen kan in een 200 rapport worden geplaatst in Microsoft Word, 150 met foto’s en personalia, om te gebruiken bij 100 briefings. 5010. Met Analyst’s Notebook kunnen de gevonden 0 relaties nog worden voorzien van foto’s en okt-03 nov-03 dec -03 okt-04 nov-04 dec -04 okt-06 nov-06 dec -06 okt-07 bijschriften, als achtergrondinformatie.www.sentient.nl Politiedatamining met DataDetective
  • 4. Waarom DataDetective ? Basisfuncties DataDetective voldoet aan de eisen die door de • Gebruiksvriendelijk selecties bepalen politie-organisatie aan een datamining-pakket • Selectie met fuzzy matching zijn gesteld: • Tellingen en grafieken • Speciale expertise of nieuwe medewerkers zijn niet vereist. • Kruistabellen en beslisbomen • Mogelijkheden voor geavanceerd zoeken. • Profileren en segmenteren • Ondersteuning voor het doorzoeken van • Netwerkanalyse en clustering teksten (zoals verbalen). • Risicovoorspelling • Integratie met geografische informatie • Geografisch voorspellen en kaarten maken systemen zoals MapInfo. De rijke samenstelling van technieken maakt het • Spatiële functies voor voorspelling, tijd/ systeem toepasbaar op verschillende niveaus in de ruimte clustering en profileren. politie-organisatie: • Eenvoudig uit te breiden software. • Op strategisch niveau kan snel worden gezien • Gebruik van open standaarden voor toegang hoe het criminaliteitsbeeld zich ontwikkelt. tot de databases en voor het delen van • Op tactisch niveau kunnen voorspellingen zoekresultaten. worden gebruikt om preventieve maatregelen te • Ondersteuning van rijke datastructuren. nemen en relevante instructies te geven. • Op operationeel niveau kunnen allerlei relaties 4 • Mogelijkheid om beschikbare functies per gebruikersgroep in te stellen. worden gelegd tussen vergelijkbare personen en incidenten. • Reproduceerbaarheid van resultaten. • Bewezen in de praktijk. De snelheid van het systeem en het feit, dat de meeste data-analyses automatisch met de juiste datamining-technieken worden uitgevoerd, maakt DataDetective zeer toegankelijk en goed bruikbaar als directe ondersteuning tijdens overlegsessies. De keuze voor DataDetective is gemaakt vanwege de kracht en veelzijdigheid van deze software, en vooral vanwege de lage gebruiksdrempel. De gebruiker wordt door het pakket actief ondersteund in het juiste gebruik van de onderliggende datamining-technologie. Daarmee worden valkuilen vermeden en een hoge efficiëntie bereikt. Met DataDetective worden gebruikers binnen Application Note DD001NL enkele dagen productief en kunnen zij zich concentreren op hun belangrijkste taak: het krijgen van meer inzicht in de patronen en verbanden die in de veelheid van gegevens verborgen liggen.S E N T I E N T I N F O R M AT I O N S Y S T E M S B V • S I N G E L 1 6 0 , 1 0 1 5 A H A M S T E R D A M • T H E N E T H E R LA N D S • K V K 3 4 1 8 1 1 6 6TEL +31 (0)20 5300 330 • FAX +31 (0)20 5300 331 • ING BANK 66.29.18.258 • BTW NL8116.52.944.B01

Related Documents