Prezantimi i е-Тhesarit (sistem bakar elektronik) në FSSHM 10.01.2012
Fillimet e Thesarit në FZOMDuke filluar nga 01.01.2011 Fondi persigurim shendetesorë i Maqedonisë eprezantoi Thesarin, gje...
Вкупни заштеди за банкарски провизии на ЈЗУ70.000 – 180.000 EUR për transakcione+ 20.000 EUR provizione të tjera= ...
Zhvillimi i vazhdueshëm i Thesarit• Prill 2011- aplikimi i konceptit të thesarit në punë dhe ndryshimi i mënyrës së mirat...
Përmirsimi i Thesarit – hapi i fundit për modernizim të plotë Praqitja e E-Thesarit (e-banking) në Në...
Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-ve Thesari i mirato...
Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-ve  30 Njësitë rajonale të FS...
Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-veIPSH-të i dorëzojnë urdhëresat pagesore deri te Thesarin...
9
of 9

Prezantimi i e-thesarit

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezantimi i e-thesarit

  • 1. Prezantimi i е-Тhesarit (sistem bakar elektronik) në FSSHM 10.01.2012
  • 2. Fillimet e Thesarit në FZOMDuke filluar nga 01.01.2011 Fondi persigurim shendetesorë i Maqedonisë eprezantoi Thesarin, gjegjësisht ushëndrrua në bartës të veçantë tëqarkullimit pagesor (bankë) për tegjitha IPSH-të. 2
  • 3. Вкупни заштеди за банкарски провизии на ЈЗУ70.000 – 180.000 EUR për transakcione+ 20.000 EUR provizione të tjera= 200.000 EUR 3
  • 4. Zhvillimi i vazhdueshëm i Thesarit• Prill 2011- aplikimi i konceptit të thesarit në punë dhe ndryshimi i mënyrës së miratimit të mjeteve të IPSH-ve nga ana FSSHM –plan financiar mujor• Qershor 2011 – IPSH-të fitojnë ekstrakte elektronike për qarkullimin dhe gjendjen e llogarive të tyre në e-mail adresat që i kanë dorëzuar deri te Fondi, pa pagesë.• Nëntorë 2011 – ekstraktet janë të arritshme edhe në web portalin e Fondit për Sigurim Shëndetësor, me paraqitjen e emrit përdorues dhe fjalëkalimin e personit të autorizuar për qasje ndaj tyre. 4
  • 5. Përmirsimi i Thesarit – hapi i fundit për modernizim të plotë Praqitja e E-Thesarit (e-banking) në Nëntorë 2012!• FSSHM-ja është institucioni i parë në Maqedoni e cila përdor thesarin elektronik• Dorëzimi i urdhëresave pagesore në mënyrë elektronike në vend se të dorëzohen tek zyrat e thesarit – kursim i kohës, resurseve materiale dhe finansiare për IPSH – rreth 2.000.000 den.• Kursim dhe realokim i resurseve materiale dhe njerëyore të FSSHM në procese tjera. 5
  • 6. Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-ve Thesari i miraton pagesat the i proceson në qarkullimin pagesorëZyrat lokale të thesarit i fusin IPSH-të i dorëzojnë urdhëresaturdhëresat pagesore në sistemin e pagesore në (30) zyrat e thesarit.thesarit  30 Njësitë rajonale të FSSHM – zyra lokale të thesarit
  • 7. Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-ve  30 Njësitë rajonale të FSSHM – zyra lokale të thesarit
  • 8. Thesari – procesi i miratimit të pagesave nga IPSH-veIPSH-të i dorëzojnë urdhëresat pagesore deri te Thesarinëpërmjet web aplikacionit (e-Thesar) me nënshkrimelektronik
  • 9. 9

Related Documents