TALASI MONSTRUMI Nemanja Stanković
 
 
 
 
 
- U okeanografiji, preciznije su definisani kao talasi čija visina dvostruko veća od karakteristične talasne visine. - Tal...
- U istoriji bilo je mnogo nestanaka brodova bez jasnog uzroka
 
- Minhen - Plovidba tekla rutinski - SOS - Pronalazak neiskorišćenog broda za spašavanje
- Brojni su slučajevi onih koji su preživeli susrete sa neobično visokim morskim talasima
 
 
 
 
 
- Na jelovniku talasa ubica nisu samo brodvi
Naftna platforma Draupner u Severnom moru
 
- Postoji nekoliko definicija tih ekstremnih talasa - previše visoki, - previše asimetrični - previše strmi Talas monst...
- Visina talasa se definiše kao rastojanje između sukcesivno lokalno minimalne amplitude i lokalno maksimalne amplitude ta...
- Karakteristična visina talasa
 
- Kategorizacija talasa monstruma 1. „Vodeni zid” 2. „3 sestre” 3. pojedinačni
Rejlijeva raspodela Najverovatnija visina - Prvi pokušaj predviđanja ovog fenomena bila je primena linearnog modela talasa
Gausova raspodela Verovatnoća da talas premaši neku visinu h U Rejlijevoj raspodeli Hs=4σ - Kao posledica nelinearnosti ...
h > 2 Hs . Talas monstrum 3000
- Mehanizmi formiranja talasa monstruma - Linearni mehanizmi - Nelinearni mehanizmi U poslednjih 30 godina razvijeno je ...
U linearnoj teoriji talasno polje može biti prikazano kao suma velikog broja nezavisnih monohromatskih talasa malih amlitu...
Nelinearni mehanizmi nastanka freak talasa Nelinearni mehanizmi obuhvataju: - Nelinearni model interakcije talas-morska ...
- Uticaj atmosferskih prilika na formiranje talasa monstruma - Interakcija talasa na vodi sa okolnom atmosferom može bit...
Kraj
of 32

Talasi monstrumi - Nemanja Stankovć

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Travel      


Transcripts - Talasi monstrumi - Nemanja Stankovć

 • 1. TALASI MONSTRUMI Nemanja Stanković
 • 7. - U okeanografiji, preciznije su definisani kao talasi čija visina dvostruko veća od karakteristične talasne visine. - Talasi monstrumi nisu najveći talasi registrovani na pučini okeana - Ne mogu se ni poistovetiti sa cunamijima - Freak talasi javljaju se kako u dubokim tako i u plitkim vodama - Postojanje freak talasa je potvrđeno projektom MaxWave
 • 8. - U istoriji bilo je mnogo nestanaka brodova bez jasnog uzroka
 • 10. - Minhen - Plovidba tekla rutinski - SOS - Pronalazak neiskorišćenog broda za spašavanje
 • 11. - Brojni su slučajevi onih koji su preživeli susrete sa neobično visokim morskim talasima
 • 17. - Na jelovniku talasa ubica nisu samo brodvi
 • 18. Naftna platforma Draupner u Severnom moru
 • 20. - Postoji nekoliko definicija tih ekstremnih talasa - previše visoki, - previše asimetrični - previše strmi Talas monstrum se definiše kao talas čija je visina 2 do 2.2 puta veća od Hs . Hs = ?
 • 21. - Visina talasa se definiše kao rastojanje između sukcesivno lokalno minimalne amplitude i lokalno maksimalne amplitude talasa.
 • 22. - Karakteristična visina talasa
 • 24. - Kategorizacija talasa monstruma 1. „Vodeni zid” 2. „3 sestre” 3. pojedinačni
 • 25. Rejlijeva raspodela Najverovatnija visina - Prvi pokušaj predviđanja ovog fenomena bila je primena linearnog modela talasa
 • 26. Gausova raspodela Verovatnoća da talas premaši neku visinu h U Rejlijevoj raspodeli Hs=4σ - Kao posledica nelinearnosti prostiranja vodenih talasa, pojedinačni sinusoidalni talasi interaguju međusobno formirajući talase sa novim spektralnim karakteristikama.Zbog toga se površina mora i okeana neprekidno se menja u vremenu. Da bi se modelovao ovakav neregularni sistem najčešće se koristi stohastički prilaz u kome je neregularnost predstavljena nalaženjem suma velikog broja sinusoidalnih talasa sa različitim frekvencijama, slučajnim fazama i amplitudama. - Neregularno talasno polje se posmatra kao jedan stacionarni slučajni gausijanski proces sa gustinom verovatnoće predstavljenom u obliku
 • 27. h > 2 Hs . Talas monstrum 3000
 • 28. - Mehanizmi formiranja talasa monstruma - Linearni mehanizmi - Nelinearni mehanizmi U poslednjih 30 godina razvijeno je mnoštvo fizičkih modela ovih talasa
 • 29. U linearnoj teoriji talasno polje može biti prikazano kao suma velikog broja nezavisnih monohromatskih talasa malih amlituda, različitih frekvencija i pravaca prostiranja. U linearne mehanizme spadaju: - Uticaj atmosferskih prilika na formiranje freak talasa - Interakcija talas-morska struja - Geometrijsko fokusiranje vodenih talasa - Disperziono širenje tranzijentno postojećih grupa talasa Postojanje retkih talasa ekstremno velikih amplituda se identifikuje kao prisustvo repova u funkciji raspodele visina talasnih događaja, a objašnjava se lokalnim superpozicijima velikog broja monohromatskih talasa sa odgovarajućim fazama i pravcima prostiranja
 • 30. Nelinearni mehanizmi nastanka freak talasa Nelinearni mehanizmi obuhvataju: - Nelinearni model interakcije talas-morska struja - Slabo nelinearni freak talasi u plitkim vodama kao rešenje Korteweg-de Vries jednačine - solitoni - Slabo nelinearni freak talasi u dubokim i srednje dubokim vodama kao rešenje Šredingetove jednačine - brideri
 • 31. - Uticaj atmosferskih prilika na formiranje talasa monstruma - Interakcija talasa na vodi sa okolnom atmosferom može biti opisana preko dve vrste mehanizama: - fluktuacije atmosferskog pritiska (mehanizam Phillips-a ) - interakcija sa nestabilnim fluktuacijama u strujanju vetra (Miles-ov mehanizam). - Tri faktora određuju koliko će visoki biti talasi formirani pod uticajem vetra: - brzina vetra - vreme trajanja vetra - dimenzije oblasti u kojoj vetar duva bez promene pravca.
 • 32. Kraj