ประกาศลําบักงาบ ป.ปขุ่ซ.
เรึอง ร้บลมั้ครสอบเเข่งซับเพือบรรจุเเละเเด่งตังบุคคลเซัารั้บราซการใบตําเเหบ่ง
ผู้ซ่วยพนั่กงาบไตํส...
๓ขุ่ คุณสมบัดิของผู้มึสิทธีสมัครสอบ
๓.อื ผู้ลมั้ครลอบตัอมื้มึคุณสมบัดืทั่วไป เเละใม่มึลักษณะติ้องหิ้ามตามมาตรา ๓๖
เเห่ฒระร...
ลื้าหร้ษพระภีกษุหรึอลามเณรฑางราขการไม่รับสมั้ครลอบเเละไม่อาจ
ให้เซ้าลอบเเซ่งซับเพือบรรจุบุคคลเซัาร๊บราซการ ท๊งบึ ตามหบังลิ...
(๓) การซําระเงี่มผ่าบตู้ ^โฒ ของบมจ. ธบาคารกรุงใทย
ใหี้ผู้สมั้ครสอบคสิกชําระผ่าบ คโฒ พีมพ์คู่มึอการชําระเงืบผ่าบ คโฒ เเละบ...
๖. การประกาศรายซึ่อผู้สมัครสอบ วับ เวลา สถาบทึ่สอบ เเละระเบึยบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงาน ปขุ่ป.ซ. จะบระกาคราย็ซึ่อผู้สมัคร...
๘' หลักฐาบหี่ตัองยี่บใบว้มลอบเเข่งซับเพิ่อว้ดความเหมาะสมกับตําเเหบ่ง
๘.ต ใฯฏ์ลมัครหี่พืมพ้จากอิบเทอวิ้เบึต ให้ตีดรูปถ่ายทป...
๙. เกณฑ์การตัดสิบ
ผุ้ตื่ หึ เ ๘ บ ชุ่ บ บ บ ๘ ผุ้ ย ขุ่ ปี้ อื่ ๗
ผูทจะถอวาเปบผูสอบเเขงขบใด ตองเปมผูสอบใดคะเเมบใบการสอบเเข...
เอกสารเเบบท๊าย
ประสบการณไมการใตํสวบเเละวิบึจฉืยคดึ หรึอการตําเบิ้บคต็ใบศาล ทรึอการใหัความเหี้บทางกฎทมาย
(เเบบท้ายประกาศล...
of 8

Nacc1112

รับสมัครงาน
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacc1112

  • 1. ประกาศลําบักงาบ ป.ปขุ่ซ. เรึอง ร้บลมั้ครสอบเเข่งซับเพือบรรจุเเละเเด่งตังบุคคลเซัารั้บราซการใบตําเเหบ่ง ผู้ซ่วยพนั่กงาบไตํสวบปฎิบัต็การ ลายงาน๊ปราบปรามการทุจริต ด้วยลําน้กงาบคณะกรรมการป้องกับเเละปราบปรามการทุจริดเเห่งํขาตึ (ลําน๊กงําบ ป.ป.ซ.) มึความประสงค์จะรั้บสมั้ครสอบเเซ่งซ๊บเพึ่อบรรจุเเละเเต่งดั๊งบุคคลฐ์ซัาร้บราซการใบตําเเหปงผู้ซ่วยพน็กงาบ ใต่สวบปฎิบั้ตืการ สายงาบปราบปรามการทุจริต ฉะบั้บ อาค้ยอําบาจตามระเบียบคณะกรรมการบี้อจ็กับ เเละปราบปรามการทุจริตเเห่มื้ซาดิว่าดัวยการบริหารงาบท์ดีวใป การเเปงส่วบราซการ การบริหารจื้าบบุคคล การงบประมาณ การเงืบเเละฑร้พย์ลิ๊บ เเละการตําเบึบการอี่บ รวบทั้งการกําหบดตําเเหบ่ง ระดับ เงินฐ์ตีอหึน่ เงิบประจําตําเเหบ่งของซิาราซการเเละลูกจั้างของส็าบั้กงาบคณะกรรมการปัองกั้บเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งซาดึ พขุ่ค. ๒๕จุ๋ เเละหี่เเณีขเพิ่มเตืม (ฉบั้บหี่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบหน็งสิ่ออี๊าบั้กงาบ กขุ่พขุ่ หี่ บร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลจื้วับหี่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เริ่อง การลรรหาโดยการสอบเเข่งซับเพึ่อบรรจุบุคคลเซ้าร้บวู๊าซการ เเละมต็คถมื่ะกรรมการ ป`ปขุ่ซ' โบฐาบะองค์กรกลางบริหารงาบบุคคล โบการประฯธูมครั้จ็ทิ่ ๗๙-๑๐/๒๕๕๗ เมิ่อวับทิ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จืงประกาคร้บลมัครสอบเเขํนี๊ซับฯ ตังรายละเอืยดต่อใปบึ้ ๑` ต๋าเเหบํงหี่จะบรรจุเเละเเด่งดั้ง เเละเงิบเตึอบทิ่จะใด้ร้บ ๑.๑ ตําเเทบ่งทึ่จะบรรจุเเละเเต่งตั๊ง ตําเเหบงผูซวยพบั้กงาบใตํลวนปฎีบัตึกาวู๊ สายงาบปราบปรามการทุจริต จํานวน ๑๘ อัตรา ๑.๒ เงินเดือนเเละค่าตอบเเทบพืเคษที่จะใตัร้บ ๑`๒ขุ่๑ อัตราเงิหุ่ตื่เตีอบ ๑๕,๐๐๐ บาท หรึอตามหิ่ กขุ่พขุ่ กําหนด ๑จู๋๒`๒ ค่าตอบเเทบพึเศษขอมื้ข็าราซการลํานั่กงาบ ปขุ่ป'ซฆ์ อัตรา ๖,๐๐๐ บาท น็ด้ร้บเบี่อพ้บทดลองปฎิบัตึหบัาหิ่ราซการ) ๒. ลักษณะงาบหิ่ปฏีบั้ตี ปฎิบั้ดิงาบตัาบปราบปรามการทุจรึตหี่ใม่ยาก โดยปฎิบัดิมื้าบอย่างใดออ่างหบี่ง หรึอทลายอย่าง เซ่บ เเถีวงหาซ้อเท็จจริมั๊เเละพยาบหลักฐาบ ตําเบีบการใดๆ ฐ์พิ่อทราบซัอเท็จจริงเเละพึสูจบ์ ความผืด ตําเบึนการเพิ้อให้มึการลงโทษผู้กระทึาความมิดตามขอบเขตขอมื้กฎหมายหิ่เกี่ยวถิดีบการปฎิพ็หน๊าหี่ ของคณะกรรมการ ป'ปขุ่ซขุ่ การตําเบีบการด้าบการข่าวหิ่เกี่ยวกั้บการทุจริต การรวบรวมซัอมูลการตําเบีบคดื เพึ่อรายงาบคณะกรรมการ ปขุ่ป`ซขุ่ เปี๋บตึบ จั้ดฑ์าคู่มึอ ให้คําปรึกษา เเบะบํา ตอบปัญหาเเละซึ้เเจมื้เรึ่องด่างๆ สี่ห ธฑ์บ เกืยวกับงาบใบหบ้าหึ เซ้าร่วมประขุมคณะต่ามื้ๆ ดาบทึ่ได้ร้บเเต่งตัง เเละปฏีบั้ตืมื้าบอี่บตามทเดรบมอบหมาย /๓. คุณลมบัตื."
  • 2. ๓ขุ่ คุณสมบัดิของผู้มึสิทธีสมัครสอบ ๓.อื ผู้ลมั้ครลอบตัอมื้มึคุณสมบัดืทั่วไป เเละใม่มึลักษณะติ้องหิ้ามตามมาตรา ๓๖ เเห่ฒระราซบั้ญูญัตึระเบียบซัาราซการพลเรึอบ พ'ศ. ๒๕๕๑ ตังตํอใปบึ้ ก. คุณลมบั้ดึหั่วใป (๑) มึส็ป๋ญซาต็ไทย (๒) มึอายุไม่ติ่ากว่าสิบเเบ่ดปิ (๓) เบื่บผู้เลี่อมใลใบการบ่กครองระบอบ`ฮ่ระซาธิปไตยอ้บมิ่พระมหากฯฐิตริอํ ทรงเปืบประมุขตัวยความบรึสุทริ้ใจ ข. ลักษณะด้องท้าม (๑) เปิ๊บสู้ดํารงตําเเหบ่จ็ทานี๊การเมี่อง (๒) เข็บคบใร้ความลามารถ คบเสมึอบไร้ความลามารถ คบวืกลจริตหรึอ จืตพื่บเฟือนใม่สมประกอบ หรึอเปี๋บโรคตามหี่กําหบดใบกฎ กขุ่พ' (๓) เจ็บผู้ออู่ใบระหว่ามื้ถูกสั่งพักราซการ หรึอถูกสั่งใหัออกจากราซการไว้ก่อบ หรึอตามกฎหมายอิ่บ (๔) เปี๊บผุ้บกพร่องใบคีลธรรมฮ้บตึจบเบ็บหี่ว็งเกียจของสังคม (๕) เดีบกรรมการหรึอผู้ตํารงตําเเหบ่งทึ่ร้บผิดขอบใบการบริหารพรรคการเมึอง หรึอเจั้าหบัาฟี่บพรรคการเมึอจ็ (๖) บบุคคลลัมละลาย (๗) บผู้เคยต้อนี๊ร้บโทษจําศุกโดยคําพืพากษาถีมื้หี่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผีดทามื้อาญูา เว้บเเตํเบื่บโทษส่าหร้บความผิดทิ่ใด้กระทําโตยประมาท หรึอความผีดลหุโทษ ตามพระราซ ธัญญัผุ้บึ งี เ1 ซื เ1 (๘) เชิ่นผู้เคยถูกลงโทษใหัออก ปลดออก หรึอใล่ออกจากรั้ฐวิสาหกึจ หรือ หบ่วยงาบอี่บของร้ฐ (๙) เชิ่บสู้เคยถูกลงโทษใหัออก หรึอปลดออก เพราะกระทึาผ็ดวิบัย ตามพระรวุซ ผุ้ญูญ้ฐีบี หรึอตามกฎหมายอืนี๊ (๑๐) เปื่บผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทึาผิดวิ ซู๊ย็ตามพระราขบั้ญญัตึบึ หรึอตามกฎหมายอืบ (๑๑) เปิบผู้เคย็กระทําการทุจริตใบการสอบเข็าวับราขการ หรึอเซ้าปฎีบั้ตึมื้าบ ใบหปวยงาบของร้ฐ บถี่ บ ยั ๘ บ ยํ บ บี้ ซึ่ หึฒ บ ผุ้ ผูทจะเขารบราซการเปบขาราซการลาบกงาบ บขุ่ป`ด่ฮขุ่ ซงมลกษฌะตองหาม ตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรึอ (๏๑) คณะกรรมการ ป.ป.ขขุ่ ใบฐาบุะองต๋กรกลางบริหารงาบบุคคล ของสําบักงาบ บ่ขุ่ปขุ่ขขุ่ อาจฝั่พืจารฌายกเว้บให้เซ้าร้บราซการใด้ เเต่ถัาเปิ้บกรณีมึสักษณะด้องหัามตาม (๘) หรึอ (๙) ผู้บับตั๋องออกจากงาบหรึอออกจากราซการใปเกิบสองปืเเส้ว เเละใบกรณีมึลักษณะตัองหัามตาม (๑๐) ผัมั้บตัองออกจากงาบหรึอออกจากราขการไปเกึบสามปืเเสิ้ว เเละตัองมึใซ่เปื่บกรณีออกจากงาบหรึอออกจาก จ บ่ วู๊าซการเพราะทุจริตต่อหบัาหี การยกเว้บใหิ้เซัาร้บราขการตามมาตรา ๓๖ วรรคสอจื้เเห่งพระราขบัญญ้ต็ ระเบื่ยบซ้าราซการพลเรึอบ พนิต. ๒๕๕๑ ใหัเบื่บไปตามวู๊ะเบี่ยบ กขุ่พ' ว่าตัวยการขอยกเว้บใท้เข็าร้บราซการ ๘๗๗ ข กรณมลกษณะตองหัามเบื่บซัาราซการพลเรึอบ พขุ่คขุ่ ๒๕๕๒ /สื่าทร้บ'ขุ่.
  • 3. ลื้าหร้ษพระภีกษุหรึอลามเณรฑางราขการไม่รับสมั้ครลอบเเละไม่อาจ ให้เซ้าลอบเเซ่งซับเพือบรรจุบุคคลเซัาร๊บราซการ ท๊งบึ ตามหบังลิ่อกรมสารบรรณคณะร้ฐมบตรึฝ่ายบริหาร ทึ บว ๘๙/๒๕๐๑ ลงว้บหิ่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ เเละตามความใบซ้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวิฑ์บทิ่ ๑๗ มึบาคม ๒๕๓๘ ๓.๒ สู้สมั้ครด้องมึตุณสมปั๊เฉพาะลําหร้บตําเเหบ่ง ตังต่อไปบึ้ชี้ (๑) เปื่บสู้สอบไส่ใด้ความรู้ชั้บเบตึบัณฑิตตามหลักสูตรของลําบักอบรมค็กษา กฎหมายเเห่งเบตีบั้ณฑิตยลภา (๒) มึประสบการณ์ไม่บัอยกว่า ๑ ปี ใบการไตํสวบเเละวิบึจฉืยคตี หรือ การดําเบึนคตืใบศาล หรึอการใท้ความเหี้บทางกฎหมายตามหิ่คฌะกรรมการ ป.ปขุ่ขป๋ กําหนด รายละเฮึยด ปรากฎตามเอกสารเเบบทัายื้} (๓) เบื่บผู้สอบผ่าบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ภ'พขุ่ ระตับปรึญูญูาตรึ ซึ่บไป ๔' การร้บสมั้ครสอบ ๔งํ๑ ผู้ประลงค์จะสม็ย็ครสอบ สมั้ครใด้ทางอิบเทอร์เบึต ดั๊งเเต่วับทิ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถีงวับทิ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้บว้นหยุดราซการ ตามขั้บตอบตังบึ้ (๑) เซัาไปหี่เวืบใซด์ พฒพ.กอื((ขุ่ฐี๐น่ใภิ หัวซัอการลมัครสอบเเซ่มื้ซับหรึอ ๒รุ่รุ่อู:สื้ซุ'๐๒ขุ่กอื((ขุ่ฐี๐.รุ่๖ ดั๊งเเต่ว้บทิ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถีงวับหิ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ซั่วโมมื้ ใม่เว้บวับหยุดราซการ (ยกเว้บวับสุดท้าย คือ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จะตี๋องอืมั้ครภายใบธิ์วลา ๑๘.๐๐ บ') (๒) กรอกใบสมั้คร โตยกรอกซ้อความให้ถูกตั๋องครบถัวบ เเละปฏีบัตึตามขั้บตอบ ทิ่กําหบด ระบบจะออกเลขชําระสิบเเละเเบบพํอรุ้มการชําระลิบผ่าบเคาบ์เตอรุ้ บมจงํ ปิ๊บาคารกรุงใทย ใค็ดยฮ้ตโณัตี (๓) พึมพํเเบบฟอวิ้มการชําระเงิบลงใบกระดาษขบาด ษิ ๔ หรึอหากไม่มึเคริ่องพึบพ์ ใบขณะบั้บ ให้ทําการบั้บทึกซัอมูลเกืบใว๊บรูปเเบบ ร็ธี{ธี ลงใบสี่อบั้บทึกซ้อมูลเพิ่อบ๋าใปพึมพโบภายหลัง ในกรจุ๋ม่สามวรถพืมพํเเบบฟอรํมการชําระเงิบหรึอบั้บทึกซ้อมูลไตึ ผู้สมั้ครสามารถ เซัาใปพืมพํเเบบฟอรุ้บการชําระเงิน หรึอบับทึกขี้อมูลลงใบสื่อบับหีกซัอมูลใหม่ใด้อึก เเต่จะไม่สามารถเเกั้ข ข้อมูลใบการกรอกโบลมั้ครครั้งเเรกทิ่สมบูรณ์เจู๋ล้ว ๔'๒ กวุรชําระเงิบค่าใซ้จ่าย็ใบการลมั้ครสอบ สามารถชําระเงีบได้ ๓ วิธี คือ (๑) การชําระเงิบทางเคาน็เดอร์ บมจล๊ ปิ๊บาคารกรุงใทย ใหิ้ผู้สมัครบ๋าเเบบฟอร์มการซําระเงี่บ (ตามซ้อ ๔ขุ่๑ (๓)) ไปซําระเงิบเฉพาะ หี่เคาบ๋เตอร์ บมจ' ปิ๊บาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั๊มื้เเตํวับทิ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึมื้ว้บทึ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ภายใบวับเเละเวลาท้าการของปิ๊บาคาร เเละใหัเกืบหลักฐานการชําระเงิบใว้ด้วย (๒) การชําระเงีบทางระบบอิบเฑอวิ้เน็ต ฝาบ มึ฿ ๐กเรี้ก๏ ใท้ผู้ลมั้ครลอบคสิภเลึอกชําระเงิบผ่าบระบบ มึ฿ ๐กจู๋ก6 เเละปฎิบัตืตาม ขั้บตอบที่ระบบกําหบดใว้ โดยลามารถซําระเงิบใตั ดั๊งเเต่วันหิ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถีงวับหิ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เเละให้พืมพํหบัายืบยั้บการชําระฐ์งีบจากเว็บใซต์เก็บใว้เปื่บหลักฐาบตึวย /(๓) กวุรชําระ'ขุ่ยุ่
  • 4. (๓) การซําระเงี่มผ่าบตู้ ^โฒ ของบมจ. ธบาคารกรุงใทย ใหี้ผู้สมั้ครสอบคสิกชําระผ่าบ คโฒ พีมพ์คู่มึอการชําระเงืบผ่าบ คโฒ เเละบําไป ทํารายการชําระเงีบใตัหี่ตู้ ^โฒ ของ บมจ. ปิ๊บาคารกรุงใทย ใตัดั๊งเเตํวับหิ่ ๑๙ ธับวุาคม ๒๕๕๗ ถืงว็บหี่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เเละใหัเกึบ 5{ฐ์ม็ ไว้เบื่บหลักฐาบ การร้บสมัครสอบจะมึผลลมบูรณ์เบี่อชําระค่าธรรมเบียมใบการถีมั้ครสอบ เรึยบร้อยเเล้ว ทั้งบึ้ การซําระเงิบค่าธรรมเบียมสอบใมวับสุตท๊าย คึอว้มหี่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จะตัอง ซําระค่าธรรมเบึยมสอบภายใบเวลา ๒๒'๐๐ บ. ๔.๓ ค่าปิ๊รรมเบียมในการสมัครสอบ จําบวบ ๔๓๐ บาท ซึ่มื้ประภอบตัวย (๑) ค่าปิ๊รรมเบึยมสอบ จําบาบ ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเบื่ยมธมาคารรวมค่าบริการทางอิบเทอรํเบี้ค จํวุบวม ๓๐ บาท ค่าธรรมเบื่ยมจะไม่จ่ายคีมใฉีม่วํากรณิใด ๆ หั้งสี้บ ๔ขุ่๔ สู้สมัครหี่ชําระค่าอืรรมเบียมสอบเเส้ว จะไตัว็บเลขประจ๋าตัวลอบโดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําตับของการชําระคาปิ๊รรมเบี่ยมสอบ ๔ขุ่๕ ผู้สมั้ครที่ซําระคาธรรมเบึยมสอบเเลัว สามารถเซัามาพืมฟ์ใบลม้ครทิ่ถูกตั๋อมั้ได้ ดั๊งเเต่วัมหิ่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ใหัผู้สบัครเซัาใบ่ทิ่ ฒ๗พขุ่กอื((ขุ่ธี๐ขุ่ปื่ก หรึอ ๒บีจู๋ษิ://]๐๒.กอี๊((ขุ่ฐี๐`รุ่ค เพิ่อตรวจลอบรายชี่อผู้มึสิ่ทธิสอบ โดยใซ้ปุ่มพืมท์ใบสมัคร กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประซาขบ พร้อมกั้บ พืมฟ์ใบสม้ครทึ่ระบุเลขประจําตัวสอบให้เเล้ว (เลขประจําตัวลอบ ทางลําน๊กงาบ ป.ป.ข` จะมึการออกเลข ให้หลังจากมีการซําระเงิมเริยบร้อยเเส้วเเละจะระบุใบใบสมัคร) เฟี่อใช๊เปื่บหลักฐาบใบการเซัาสอบซัอเขืยบ สําหรับผู้ลมัครทิ่ฯอู้ม่มิ้เลขประจ่าตัวสอบใหิ้บ๋าหลักฐาบการชําระเงิบต็ดต่อหี่สี่าบั้กงาบ ป'บ่.ธีบี่' (บมฑบุรึ) ภายใบ วับหี่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ๕. เงื่อบใขใบการร้บสม็ครสอบ ๕.๑ ผุ้สมัครลอบจะตัองเปื่มผ้มึวุฒิการค็กษาตรงตามคุณลมบัต็เฉพาะสี่าหร้บตําเเหปง บื ของผู้มึสึทรู๊สมั้ครลอบ ใบซัอ ๓.๒ โดยตัองเปืบผู้ลําเร็จการค็กษาเเละใด้ร้บกวุรอบุมัดิจากผู้มึอําบาจอนุมัตึ ภายใบว้บปิดร้บสมั้ครสอบ คึอวืบทิ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งบื้ การสี่าเร็จกวรค็กษาตามหลักสูตร ขั้บประกาคบียบั้ตร หรึอปริญูญาบั้ตร ขอนี๊สถาบคึกษาใค จะถีอตามกฎหมาย กฎหรึอระเบียบเกี่ยวกับ การสี่าเร็จการคึกษาตามหลักสูตรซองลถาบคืกษาบั้มเปี๋บเกณฑ์ ๕ขุ่๒ การลฆัครสอบดามซี้บตอมซัานี๊ตับ ถีอว่าผู้ลบั้ครเปิบผู้ลงลายมึอชี่อ เเละร้บรอง ความถูกตึองซัอมูลตังกล่าว ตามพระวู๊าขบัญญ้ตึว่าดัวยธุรกรรมทางอิเส็กทรอบืกส์ พขุ่ค. ๒๕๔๔ เเละที่เเภ์ใข เพิ่มเตึม (ฉบับทิ่ ๒) พขุ่ค. ๒๕๕๑ ตังบั้บ ฑากผู้สมัครจงใจกรอกซัอมูลฮิบเบ็บเทึ่จ อาจมึความผีดฐาบเเจั้งความเท็จ ตํอเจั้าพบักงาบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ๕.๓ ผู้สมั้ครลอบตีองรั้บผีดขอบใบการตรวจสอบเเละร้บรองตบเองว่า เป็มผู้มึคุณสมบัต็ ตรงตามประกาคริ๊บสมัครสอบ เเละตั๋องกรอกรายละเฮี่ยดต่าง ๆใหัถูกตัองครบถ้วบดรงตามความเปื่บจริง ใบกรณีหี่มิ้ความผีดพลาดอ้บเกิดจากผู้ถีมั้คร หริ้อตรวจพบว่าฐ์อกสารฑลักฐาบ ซึ่งผู้สม๊ครลอบบํามายี่บใม่ตรง หรึอไมเบื่บใปตามประกาคร้บลม๊ครลอบ สํานักงาน ปขุ่ป.ขงี่ จะถือว่าผู้ลมั้ครลอบเปื่นผู้ขาดคุณสี้มบั้ต็ ใมการลมัครสอบคร้งบีมาตังเเด่ตัม เเละจะใม่คี่มคาธรรมเบียมใบการลมั้ครลอบ /๖` การประกาศขุ่..
  • 5. ๖. การประกาศรายซึ่อผู้สมัครสอบ วับ เวลา สถาบทึ่สอบ เเละระเบึยบเกี่ยวกับการสอบ สํานักงาน ปขุ่ป.ซ. จะบระกาคราย็ซึ่อผู้สมัครสอบ วับ เวลา ลถาบทิ่สอบ เเละระเบืย็บ เกี่ยวกับการสอบ ใบว้บทึ่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทางเวืบไซต์ กปิ๊งิ้๐://จุ๋.กั้อื((ขุ่ฐี๐`ปี้ก หัวซัอ การประกาค รายชี่อผู้สมั้ครสอบ วับ เวลา ลถามหิ่ลอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เเละที่สําบักงาบ ป.บํ.ซป๋ (นบทบุรี้) ๗. หลักลูตรเเละวืธีภารสอบ ๗'๑ การสอบเเซ่งซับเฟี่อวัดความรู้ความสามารถฟื้ซัเฉทาะตําเเทบ่ง (คะงิ้เบบเต็ม ๒๐๐ คะเเบบ) ทดลอบความรู้ความสามารถเพิ่อปฎิบั้ติงาบใบตําแทป่งผู้ซ่วยพบักงาบใตํสวบ ปฎิปี๊การ สายงาบปราบปรามการทุจริต โดยวิธีการสอบซัอเขืยบตามเบึ้อหาวิซา ตังตํอไปบึ้ (๑) พระราซบั้ญูญัตืประกอบร้ฐปิ๊รรมบูญูวําด้วยการป้องกับเเละปราบปราม การทุจริต พ.คขุ่ ๒๕๔๒ เเณีขเพิ่มดิ้ตึม พ.ศ' ๒๕๕๐ เเละเเณีขเพิ่มเดืม (ฉบั้บหิ่ ๒) พ.ค. ๒๕๕๔ (๒) พระราซบั้ญูญ้ตึว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเลบอราคาต่อหบ่วยงามของร้ฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๓) พระราซบั้ญญูงีซัอมูลซ่าวสารของราซการ พ.ศ' ๒๕๔๐ (๔) พระราซกฤษฎีกาว่าตัวยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารก็จการบัาบเมีองทิ่ดึ พ'ค. ๒๕๔๖ (๕) กฎหมายอาญา (๖) กฎหมายวิธีพึจารณาความอาญูา (๗) กฎหมายลักษณะพยาบ (๘) ความรู้เกี่ย๊วกับยุทธคาสควิ้ซาตีว่าด้วยการบ็องกัมเเละปราบปรามการทุจริต ระยะทิ่ ๒ (พ.ค. ๒๕บั้ ` ๒๕๖๐) (๙) ความรู้ เเละความเซ้าใจสาระลํา ฆัณของซัอความภาษาอังกฤษใบระตับ งี้ ถ้ " เบองตบ ๗ขุ่๒ การสอบเเซ่งซัมเพือว็คความเหมาะสมกับต๋าเเทด่ฝุ่จ็ (คะเเมบเต็ม ๑๐๐ คะเเบบ) เปี่บการทดสอบเพีอวัดคาามเหมาะสมกับตําแทน่งหีจะบรรจุเเละเเต่งตัง โดยวือึ๋การสอบข้อเซีย๊บเเละการสัมภาษณ์เพือประเมิ้มความเหมาะสมกับตําเเทบ่งจากประวัตึส่วบตัว ประวัติ การศึกษา บระหี้การหึภิางาบ ประสบการณ์ ท่วงทึวาจา อุปบีลับ อารมณ์ ทัศนคติ การปร้บตัวเข้ากับผู้ร่วมงาบ สังคม เเละสิงเเวดล้อม ความคิดริเริมลร้างสรรค์ ปฎิภาณใหวพริบ บุคลีกภาพเเละพฤตืกรรมของผุ้สอบเเซ่งซับ อื่ ข ' ซี คั อื่ ยํ ๐ บ เพอใฟื้ดบุคคลทึมึคุฌปิ๊รรม จรยปิ๊รรม ความรู้ความสามารถ ทกษะ สมรรถนะ เเละอน ๆ ทิ่จาเปืมลาหรบ ตําเเหบ่ง ะ ยื้ . ๗ อื่ บ ข สี่ ข ยํ ' ' ทงบ จะสอบแขงขบเพอวดความรูความสามารถทใขเฉพาะตาเเหบงกอบ เเละเยือสอบผ่าบการสอบเเขํงซับเพี่อวัดความรู้ความสามารถทึใซ้เฉพาะตําเเทบ่งเเล้ว จืงจะมีลึทธิ เข้าสอบเเซ่งขับเพึอว้ดความเทมาะสมกับตําแหน่ง /๘' หลักฐาม'ขุ่.
  • 6. ๘' หลักฐาบหี่ตัองยี่บใบว้มลอบเเข่งซับเพิ่อว้ดความเหมาะสมกับตําเเหบ่ง ๘.ต ใฯฏ์ลมัครหี่พืมพ้จากอิบเทอวิ้เบึต ให้ตีดรูปถ่ายทป้าตรง ไม่ลด่งี้มทมวก ฐ์เละไมสวม เเว่บตาตํา ถ่ายไม่เกิหึซึ่ ๑ ขนาด ๑ ม ๏ขุ่๕ นิ้ว เเละลงลายม็อซึ่อใบใบถีบ้ครให้ครบถัด่กึ๋บ ถี ' ๘.๒ ลําเบาปริญญูาบัตร ปี๊ฟื้รึอสี่าเบาด่หั้บังลีอว็บรองฉบับสภามทาวิทยาส้ยอนุมัติ เเละสิ้าเบาระเบึยบเเลดงผลการคึกษา (โวุ้อืกอื๐วุ้ธ๏{ ๐รุ๊ หิธี(๐จั้อ่งิ้) หี่เเถีคงว่าเบ็บผู้ม็คุถจี๋วุฒิการค็ก1วี่า บีตึคาสตรบั้ณฑิต ๘.๓ ลําเบา11ระกาคบ๊ยบัตรของลําบั้กอบรมค็ก1วั่ากฎหมายเเห่งเบตึบัณฑิตบลกา หรึอใบร้บรองว่าเปื่บผู้สอบใลี่ใต๊ความรู้ขั้บเบตึบั้บิผ่ฑิตจากลําบักอบรมศึกษากฎทมายเเห่งเบตึบัฌฑิตยสภา วิ้าบวบ ๑ ฉบ๋รุ่บ (เบิพาะใบร้บรองว่าเปื่บผู้ลอบใล่ไตัฯ ด้องออกใฟัมเกึบ ๖ เดึอบบั้บถืมื้วับสม๊คร) ๘.๔ ส่"เบาบั้ตรประจิ้าตัวประซาซบ หรึอลําเบาทะเบียบบัาบ จําบวบ ๑ ฉจ็รั่บ ๘.๕ ลํ”เบาทสักฐาบอึ่บ ๆ เซ่ม ใบลําคัญูการลมรส (เอพาะผู้สมั้ครสอบอี๊พคหญิจื้) ใบเบ่ลิ่ยนซึ่อ นามสกุล ณีมกรณี ซึ่อด่บามลกุล ใบทลักฐาบการลมั้ครใมตรงกั้บ) เปื่มด้บ จืาบวบอย่างละ ๑ ฉบับ ๘ขุ่๖ ลํ”เมาหน้มื้ส็อร้บรองผลการลอบผ่าบการว็ดความรู้ความสามารถหึกั่วใปของ ก`พ' ๘.๗ ใ1รับรองเเพทย์ซึ่งออกใท๊ม่เกิบ ๑ เตึอบ เเละเเสดงวุ่าใมเปี๋บโรคตัองห้าม คามกฎ ก'พ. ว่าตัวยโรค พดํค, ๒๕๕๓ คือ จิ - รควัณโรคใบระยะเเพร่กระจายเซึอ ซี รคเทัาซ้างใบระยะทึ1]รากฎอาการเปื่บหิ่รั้งเกืบจเเก่ส้งคม ซี จุ๊รคดิดยาเส?รุ่ต็ดโพ็ทานู๋ จุ๊รคพีษลุราเรึอร้ง ซี รคต็ดต่อร้าย๊เเรงทรึอโรคเรึ่อรังทึปรากฏอาการเด่บซัฮ๊าทรึ่อรุนเเรมื้ อั้เละเปื่บอุปสรรคต่อการปฎิบ๋ป๋ดืงาบใบทน้าทืตามท๊ ก.พ. กําหนด บ ลําเบาเอกลารทุกฉบ๋ดีบใหัสู้ลม๊ครฐ์ขืธีกึ๋นตํารุ๊บรองว่า "ลําเบาถูกตัอง" ลงซึ่อ าบทึ่ เเละระบุเลขประจําตัวสอบกํากั้บไว้มุมบบด้าบขาาทุกทน้าของอี๊าเบาเอกสาร ๘'๘ เอกลารรับรองการผ่าบการเกณฑ์ททาร ทรึอใตัร้บการยกเว้บการเกณฑ์ททาร (เฉพาะอู๊สบิ้ครสอบเพศซาย) จําบวบ ๑ ฉบับ ๘ขุ่๙ ทบั้งสึอรั้บรองการปฎิบัตึงาบทรึอเคยปฏีบั้ตีงาบทึ่เเสดงประลบการณใมบุ้อยกรุ่า ๑ ปิ โบการไต่สวบเเละวิบีจฉืยคดื หรึอการตําเบีบคตื่บคาล หรึอการให้ความเหิ้บทางกฎทมายตามหี่กําหมดใว้ ใบคุณลมบัตึเฉทาะถี่าทริ๊บดําฐ์เทบ่มื้ ซี่งผู้ลมั้ครสามารถดาวบ๋โทลดเเบ11ทบั้งลีอว็บรองการปฎิบั้ตึงาบ หรือเคยปฏิบัต็งาบใตัจากเว์บใซต๋การร้บลมั้ครเเละเวืบไซต๋สําบักงาบ ป.บ.ซ. /๙' เกณฑ์'.`
  • 7. ๙. เกณฑ์การตัดสิบ ผุ้ตื่ หึ เ ๘ บ ชุ่ บ บ บ ๘ ผุ้ ย ขุ่ ปี้ อื่ ๗ ผูทจะถอวาเปบผูสอบเเขงขบใด ตองเปมผูสอบใดคะเเมบใบการสอบเเขงขมเทอวด ความรู้ความสามารกพี้ซัเฉพาะตําเเหป่งใมตํากว่าร้อยละ ๖๐ เเละไดี้คะเเบบการสอบเเข่งซับเพึอว็ดความเหมาะสม กับตําเเหน่งใม่ตํากว่าร้อยละ ๖๐ ยังี งี้ บ่ ฆั ปั้ ๑๐' การขบบญข สอบเเขงขบใด ฮั บ า การข็มบญู ผูสอบเเขงซับได้ จะเรึบงตามลําตับคะเเบมรวมขอมิ้ผู้สอบผ่าบ การลอบเเซ่จื้ซับเพือวัดความรู้ความสามารถฟ็ซ้เฉพาะตําเเทบ่งเเละคาามเหมาะสมกับตําเเทบ่งจากมากใปป้อย หึซึ่หึ | ปี้ปี้ตื่ ใบกรฌทมคะเเบบเทากับ ใทผูทใตัคะเเบบความเทมาะสมกับตําเเทบ่งมากกว่าอยูใบลําตับทิ่ดึกว่า เเต่ถัาคะเเบบ ความเหมาะสมกับตําเเทปงยั้ปื้เท่ากั้บฮีก ใหัเรึยงลําตับตามเลขประจําตัวสอบเเซ่งซับจากน้อยใบมาก การขึ้บบั้ญูซึผู้ลอบเเซ่งซับไตั จะซื้บบั้ญชืไว้เปื่บเวลาใม่เกิบ ๒ ปี น้บดั๊งเเต่วับซึ้บ เเต่ถัามึการลอบเเซ่งซัมอย่านี๊เตียวกั้บบึ้อืก เเละใด้ขึ้บบัญูชืผู้สอบเเซ่มื้ซับไต๊ทมเเส้ว บั้ญูซึผุ้ลอบเเซ่งซันได้ครง เปื่บยิ้บยกเลิ๊ก ปั้ ผู ซึ บ ๑๑. การบรรจุเเละเเต่งตั๊ง ๑๑`๑ ผุ้ลอบเเข่งซับใตัจะไต้ร้บการบรรจุเเละเเต่งํดั้งตามลําตับหี่ใบบั้ญซ๊ผู้สอบเเซ่งซับใด้ ฐิดยใตัร้บเงิบเตีอนตามคุณวุฒิทิ่ก์าทบดเปิบศุณลมบั้ดืเฉพาะถี่าหร้บตําเเทบ่งบั้บ ตามที่ระบุใปี๊บซัอ ๑.๒ ๑๑สุ่๒ สี้าน๊กงาม ปขุ่ป.ซ. จะบรรจุเเละเเต่งดั้งผู้สอบเเข่งซับไดี้ทั้งใบส่วบกลางเเละลําบั้กงี้าม ปขุ่ป`ซ. บระจําจั้งหวัด ษิบ๑ ๑๑.๓ ผู้สอบเเข่งซับ"เตัตังกล่าว เมี่อใตัร้บการบรรจุเเละเเต่มิ้ตังเเล้ว จะด้องอยูปฏบต ราซการใบตําเเหบ่งทึใตัร้บบรรจุเเละเเต่งตัมื้เปื่บเวลาใม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยหัามโอบใปถี่วบราซการอืบ เว้มเเต่ ลาออกจากราขการ ทรึอใม่ผ่าบการประเม็บผลการทดลองปฎิบั้ตีทบัาทึราซการ ๑๑.๔ สํานักงาน ป.ป.ซ` 'ด่ใม่ประสงค์ร้บโอบด่' ผู้สอบเเข่งซับได้ทึ่เปื่บซัาราซการทริ่อ พบั้กมื้าบของี้ร้ฐทุกประเภทใม่รุ่ากรณีค ๆ ทังสิ่บ ประกาศ ณ ว้บทิ่ นื่ ธันวาคม พ.คจู๋ ๒๕๕๗ (บายยงยุทธ มะลิทอมื้) รองเลบาธิการฯ ร็กษาราซการเเทบ เลขาธิการคณะกรรมการ ปขุ่ปขุ่ซ.
  • 8. เอกสารเเบบท๊าย ประสบการณไมการใตํสวบเเละวิบึจฉืยคดึ หรึอการตําเบิ้บคต็ใบศาล ทรึอการใหัความเหี้บทางกฎทมาย (เเบบท้ายประกาศลําน๊กงาม ป'ป.ข. ลงว้บหิ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) บ ข์สี่หื่ สู้ถี ครตัองมึประสบการณซงมสักษรผ่ะออ่างหบี่งอย่างใด ดัมื้ต่อไปบี (๑) งาบตัามการใต่สวบ ไดัเเก่ งาบทําถี่าบวมการใต่ลวบ สําบาบการลอบลวุบหรึอลําบวบการ ลีบลวบ การร้บเรี่องร้องเรึยบทรึอเริ่อมื้ร้อมื้ทุกข็ การตรวจสอบหรึอใด่สวบ การสืบสวบ เเละการลอบลาบหิ่ ดําเบึบการตามอําบาจหน๊าหิ่หิ่กฎหมาบระตับพระราซบั้ญูญ้ตึใตับัญญัดืไว้ บ ษิบษิบ ๐ (๒) จื้าบตั๋าบวิบีจฉยคตื ได้เเก่ การดําเบืบคตือาญา ซี่งเปื่บงาบทึ่ผู้ปฏบตตองดาเบีบการเเทบรั้ฐเผุ้ละ ฉื ขุ่ ยั ยี่ ๘ ข์ ๐ หึ ๘ บ บ ๘ ญิ บ ทรอทบวยงาบของรฐซงเปบโจทกเเละจาเลยใบคคอาญูา โดยเบมผูรวบรวมฆอเทจจรง ขอกฎทมาย พยาบทลักฐาบเพึ่อตําเบึมคดึเองทรึอเพิ่อประสาบงาบกั้บทบักงาบอ้ยการ การตําเบึมคตึเเพ่งหี่ไตัร้บมอบหมาย ใน้มึอําบาจหบ้ ฟื่บการดําเบึบคตึใบคาลเเทบร้ฐ หบ่วยมื้าบของรัฐ ทรึอเจั้าหป้าทิ่ของร้ฐซึ่งเปื่บโจทก์ทรึอจําเลย เบี่องจากกระทําใบตามอําบาจทบัาหี่ หรึอเปื่บผู้รวบรวมซัอเท็จจริง ซัอกฎทมาย พยาบทลักฐาบ เพิ่อทําคําพึอง คําให้การ คําอุทธรณ์ ทรึอฎีกาเอง หรึอเพึ่อบ่ระสาบงาบกั้บพบักงามอัยการทรึอทบายความเฟี่อตําเบีบการ ตังกส่าว เเละทมายรวมลีงการตําเบิ้บคดืปกครองใบคาลปกครอง คตืใบคาลร้ฐธรรมบูญู เเละคาลอี่บ ตามกฎหมายวิธีพีจารณาความของคาลบั้บ ๆ ญิบษิ บ (๓) งาบด้าบการให้ความเท็บทามิ้กฎทมาย ใตั๋เเก่ งาบทึ่ผู้ปฏบตนี๊าบตองตําเบีบการค็กษาวิเคราะห่ ญิผิ ซ้อเท็จจริง วบจฉืยซ้อกฎทมายเพึ่อให้ความเหี้บเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติเเห่งกฎทมาย การยกร่าง ปรับปรุง พั้เก้ใขกฎหมาย การบังคับใซักฎหมาย ทรึอการอี่บใดใบทําบองเตึยวกั้บ ซึ่งเปิมมื้าบทิ่ตัองใซัคาามรู้ทาจ็วิซาการด้าบกฎทมาย มิ้ความลําคั้ญต่อการปฏีบั้ตึราซการ เเละมึผลกระทบต่อ ลิ๊ทธิทบัาทิ่ เเละเสรึกาทของเจืาทน๊าหี่ของร้ฐอี้เละประซาซบ รวมถีงงาบลรุป วืเคราะท์เเละเสบอความเหี่บ ยัยั ยั ง บ สนธิสัฌฌา า1อคกลง ทร็อ ฮั ฉื ตื่ บ ด่ หึ บ ทางํกฎทมายหว๊อคววมฉ้หี้น๊รู๊กยวกบว๊างีกฎทม๊าย กฎ ประกาศ ว๊ะเบยบ ปือ ปี้ญิ ความร่วมมึอระหว่ามื้ประเทคต่อคณะฆัฐมบตรึคฌะกรรมการ หรึอผู้มึอําบาจตค บใจทรึอวืบึจฮ้ยชิ้ขาดทาง กฎหมาย