Precizētais 2015.gada vispārējās valdības budžeta plāna projekts un ar to saistītie jautājumi
Finanšu ministrija
2014.ga...
2
ES Tiesiskais ietvars (1)
EIROPASPARLAMENTAUNPADOMESREGULA(ES)Nr.473/2013(2013.gada21.maijs)parkopīgiemnoteikumiembudž...
3
•Specifiskaprocedūrairparedzētatajāgadījumā,kadvalstijirvēlēšanas,jolīdz15.oktobrimvaldībasvēlbudžetaprojektunavizstrād...
Makroekonomiskās attīstības scenārijs
4
IKP pieaugums 2014. gada 1. pusē, %
2014. GADA 1. PUSĒ IZAUGSME LATVIJĀ IR KĻUVUSI LĒNĀKA, TOMĒR TĀ JOPROJĀM IR VIRS ES-2...
6
IKP pieauguma struktūra 2014. gada 1. pusē, % pret iepriekšējā gada 1. pusi
LATVIJAS EKONOMISKO IZAUGSMI 2014. GADA 1....
7
IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %
ĀRĒJĀS VIDES PASLIKTINĀŠANĀS NOTEICA EKONOMISKĀS IZAUGSMES PROGNOZES SAMAZINĀŠANU...
8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
prognoze
Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. eiro
18166.2
20297.4
22...
9
Makroekonomiskā scenārija riski
Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski
« + »
« –»
Ekonomiskāsizaugsmes...
Fiskālās attīstības scenārijs
10
11
2014.gada bilances prognozes
-0,9
-1,0
-1,4
-1,0
-1,2
-1,3
-1,6
-1,4
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
VTB...
12
2015.gada bilances prognozes
-0,9
-0,8
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
VTBIL 2014 ...
13
Vispārējās valdības budžeta mērķi sadalījumā pa apakšsektoriem
EKS Kods
2014
2015
% no IKP
Neto aizdevumi (+) vai...
14
Ieņēmumu un izdevumu dinamika (1)
EKS Kods
2014
2015
2015
% no IKP
1. Ieņēmumu plāna kopsumma
TR
35,1
33,3
3...
15
Diskrecionārie ieņēmumu pasākumi
Pasākumu saraksts
Detalizēts apraksts
Ietekme uz budžetu
2015
2016
2017
% IKP ...
16
Ieņēmumu un izdevumu dinamika (2)
EKS Kods
2014
2015
2015
% no IKP
1. Ieņēmumu plāna kopsumma
TR
35,1
33,3
3...
27.11.2014 17
Ieņēmumu un izdevumu dinamika (3)
EKS Kods
2014
2015
2015
% no IKP
1. Ieņēmumu plāna kopsumma
TR
35...
18
Diskrecionārie izdevumu pasākumi
Pasākumi
Ietekme uz budžetu
2015
2016
2017
% no IKP
Minimālās mēneša darba alg...
19
Ieņēmumu un izdevumu dinamika (1)
EKS Kods
2014
2015
2015
% no IKP
1. Ieņēmumu plāna kopsumma
TR
35,1
33,3
3...
20
Valsts specifiskās rekomendācijas
CSR Nr.
Pasākumi
1
Saglabāt stabilu fiskālo stāvokli 2014.gadā un, sākot no 2015...
21
Eiropa 2020 nacionālie mērķi
Nacionālie Eiropa 2020 mērķi
Nacionālais 2020 nodarbinātības mērķis (73,0%)
Nacionālai...
Budžeta ieņēmumu prognozes 2015.-2017.gadam
27.11.2014 22
27.11.2014 23
*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī
5 125,9
5 491,8
4 063,5
3 873,4
4 429,3
4 928,5
5 170,1
5...
27.11.2014 24
27,5%
26,9%
26,8%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
26,0%
26,5%
27,0%
27,5%
28,0%
6400
6600
6800
7000 ...
27.11.2014 25
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
2015
2016
2017
Valsts budžetā
+...
27.11.2014 26
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
VSAOI*
+15,5
Lielāko nodokļu ieņēmumi 2015.gadā, mi...
27.11.2014 27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2015
2016
2017
bāzes prognoze
papildus pasākumi
+36,0
...
27.11.2014 28
•informācijaspubliskošanaparnodokļumaksātājusamaksātonodokļuapmēru;
•informācijasapmaiņasprocesauzlabošana...
27.11.2014 29
Plānotie pasākumi, kas tiek virzīti 2015.gada budžeta likumprojekta pakā
Citi pasākumi
2015
2016
2017
...
Valsts pamatbudžeta izdevumi 2015. -2017.gadam
27.11.2014 30
27.11.2014 31
PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2015.GADĀ
770,6
744...
27.11.2014 32
PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2016.GADĀ
40,0
777,...
27.11.2014 33
PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2017.GADĀ
40,0
763,...
Jaunās politikas iniciatīvas 2015., 2016. un 2017.gadam
27.11.2014 35
33,3
30,6
30,7
19,3
11,6
9,4
7,2
7,0
6,6
6,5
5,5
4,0
2,3
1,6
0,8
0,7
0,4
0,1
26,3
30,6
...
27.11.2014 36
ATBALSTĪTĀS JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS LIKUMĀ «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GA...
27.11.2014 37
2015
2016
2017
ZM-pārejas posma valsts atbalsta un investīciju veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā
33...
Pašvaldību finanšu resursi
Prasība par pašvaldību nodokļu daļas palielināšanu līdz 25 % nav ekonomiski pamatota un izpildāma
Datu avots: Eurostat 39...
40
1 288,0
967,7
1 024,4
1 093,1
1 174,4
1 256,2
1 289,2
1 332,4
1 372,0
1 450,1
600
700
800
900
1 000
1 1...
41
Resora «Dotācijas pašvaldībām» izdevumi, kas paredzēti pašvaldību finanšu izlīdzināšanai
10,2
14,0
22,0
22,0
30,0...
42
•Mainītpašvaldībufinanšuizlīdzināšanas(PFI)finanšunepieciešamībassadalījumustarprepublikaspilsētāmunnovadiemno47%/53%u...
43
Vērtētie ieņēmumi pašvaldībās uz vienu iedzīvotāju pēc PFI un papildu dotācijām (1)
662,9
642,6
590,6
553,9
550,5...
44
Novadu pašvaldības
874,8
877,2
799,8
744,1
740,9
747,8
740,0
713,8
663,9
628,8
605,3
575,9
599,6
545,1
...
45
Papildu dotācijas sadalījums pa pašvaldībām 2015.gadā (valdības piedāvājums)
46
IIN proporcijas maiņa, pie nemainīgas PFI metodikas palielinātu ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām
0,0
5,0
10...
47
IIN pārdale, pie negrozīta likuma par PFI, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku ...
48
Valdības piedāvātais risinājums nodrošina finansējuma pieaugumu visām Latvijas pašvaldībām
740
667
635
602
569
5...
Kopsavilkums
27.11.2014 50
Sagatavotais piedāvājums paredz:
•strukturālovispārējāsvaldībasbudžetadeficītamērķi2015.gadā1,0% noIKP,201...
27.11.2014 51
Sagatavotais piedāvājums paredz:
•Nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, neceļot likumdošanā...
27.11.2014 52
Turpmākie darbi:
•FinanšuministrijasadarbībāarLatvijasPašvaldībusavienībuizstrādājaunupašvaldībufinanšuizl...
27.11.2014 53
Paldies par uzmanību!
of 53

Prezentācija par 2015.gada budžetu

#budzets2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentācija par 2015.gada budžetu

 • 1. Precizētais 2015.gada vispārējās valdības budžeta plāna projekts un ar to saistītie jautājumi Finanšu ministrija 2014.gada 1.decembrī
 • 2. 2 ES Tiesiskais ietvars (1) EIROPASPARLAMENTAUNPADOMESREGULA(ES)Nr.473/2013(2013.gada21.maijs)parkopīgiemnoteikumiembudžetaplānuprojektuuzraudzībaiunnovērtēšanaiunpārmērīgabudžetadeficītanovēršanaieurozonasdalībvalstīs 6.pants Uzraudzībasprasības 1.Dalībvalstiskatrugadulīdz15.oktobrimiesniedzKomisijaiunEurogrupaibudžetaplānaprojektunākamajamgadam.Minētaisbudžetaplānaprojektsatbilstieteikumiem,kassniegtisaistībāarSIPunattiecīgāgadījumāieteikumiem,kassniegtisaistībāarikgadējouzraudzībasciklu,tostarpmakroekonomiskāsnelīdzsvarotībasprocedūru,kānoteiktsarRegulu(ES)Nr.1176/2011,unatzinumiempar9.pantāminētajāmekonomiskāspartnerībasprogrammām. 7.pants Budžetaplānaprojektaizvērtējums 1.Komisijacikdrīzvieniespējamsunjebkurāgadījumālīdz30.novembrimpieņematzinumuparbudžetaplānaprojektu. 2.Neatkarīgino1.punktaizņēmumagadījumos,japēcapspriešanāsarattiecīgodalībvalstiKomisijavienasnedēļaslaikānobudžetaplānaprojektaiesniegšanaskonstatēsevišķibūtiskuSIPnoteiktobudžetapolitikaspienākumuneizpildi,tāpieņematzinumudivunedēļulaikānobudžetaplānaprojektaiesniegšanas.SavāatzinumāKomisijapieprasaiesniegtpārskatītubudžetaplānaprojektupēciespējasdrīzākunjebkurāgadījumātrijunedēļulaikānotāsatzinumadatuma.Komisijaspieprasījumupamatoundarazināmuatklātībai. 3.KomisijasatzinumudarazināmuatklātībaiunprezentēEurogrupai.Pēctam,pēcattiecīgāsdalībvalstsparlamentavaiEiropasParlamentapieprasījuma,Komisijaprezentēsavuatzinumuparlamentam,kastopieprasījis.
 • 3. 3 •Specifiskaprocedūrairparedzētatajāgadījumā,kadvalstijirvēlēšanas,jolīdz15.oktobrimvaldībasvēlbudžetaprojektunavizstrādājušas. •Šajāgadījumā,kātasšogadirLatvijai,procedūraparedz,kalīdz15.oktobrimtiekiesniegtsbudžetaplānspienemainīgaspolitikasnosacījuma–tasir, ieņēmumi,izdevumiundeficītstiekplānotipieņemot,kaspēkāirtikaitielēmumi,kasjauirpieņemtilīdz15.oktobrim. •EKsagatavoviedokliparto,kāplānsatbilstESfiskālāsdisciplīnasnoteikumiempienemainīgaspolitikasnosacījumiemundalībvalstsvaldībatoņemvērāsagatavojotbudžetu. •Pārtamkadvaldībairsagatavojusibudžetaprojektuiesniegšanaiparlamentā, tāvienlaicīginosūtaEKunEirogrupaiprecizētobudžetaplānu. •EKsagatavoatzinumuparprecizētoplānu,koņemvērāparlamentspirmsbudžetaapstiprināšanas.LaikaperiodsstarpprecizētāplānanosūtīšanuEKunbudžetaapstiprināšanuparlamentānedrīkstbūtīsāksparvienumēnesi. ES Tiesiskais ietvars –vēlēšanu gads
 • 4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs 4
 • 5. IKP pieaugums 2014. gada 1. pusē, % 2014. GADA 1. PUSĒ IZAUGSME LATVIJĀ IR KĻUVUSI LĒNĀKA, TOMĒR TĀ JOPROJĀM IR VIRS ES-28 VIDĒJĀ LĪMEŅA 5 Datu avots: Eurostat ES-28 vidējais –1,4% * IKP pieaugums 1. ceturksnī -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 • 6. 6 IKP pieauguma struktūra 2014. gada 1. pusē, % pret iepriekšējā gada 1. pusi LATVIJAS EKONOMISKO IZAUGSMI 2014. GADA 1. PUSĒ NODROŠINĀJA PRIVĀTAIS PATĒRIŅŠ; STRAUJĀK AUGA SABIEDRISKAIS PATĒRIŅŠ UN INVESTĪCIJAS Datu avots: CSP 3,1 0,7 -0,3 2,3 3,6 18,9 -1,6 5,9 2,4 -5 0 5 10 15 20 Citi pakalpojumi IT un komunikācijas pak. Finanšu pak. un op. ar NI Tirdzniecība, izmitināšana Transports un uzglabāšana Būvniecība Rūpniecība Lauksaimniecība Kopējā pievienotā vērtība 2,5 1,4 5,0 5,0 2,5 2,5 0 1 2 3 4 5 6 Eksports Imports Investīcijas Sabiedriskais patēriņš Privātais patēriņš IKP
 • 7. 7 IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, % ĀRĒJĀS VIDES PASLIKTINĀŠANĀS NOTEICA EKONOMISKĀS IZAUGSMES PROGNOZES SAMAZINĀŠANU Datu avots: CSP, FM aprēķini 2,8 2,3 2,9 2,8 3,3 +11,2 +9,6 -3,2 -14,2 -2,9 +5,3 +5,2 +4,2 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoze pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums
 • 8. 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prognoze Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. eiro 18166.2 20297.4 22043.0 23221.9 24107.0 25365.6 26850.9 28513.3 pieaugums faktiskajās cenās, % -3.8 11.7 8.6 5.3 3.8 5.2 5.9 6.2 pieaugums salīdzināmāscenās, % -2.9 5.0 4.8 4.2 2.9 2.8 3.3 3.6 IKP deflators(gads pret gadu),% -1.0 6.4 3.6 1.1 0.9 2.4 2.5 2.5 PCI (gads pret gadu), % -1.1 4.4 2.3 0.0 0.8 2.4 2.5 2.5 Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba samaksa, eiro 632.5 660.3 684.8 716.2 766.3 800.8 840.8 887.1 pieaugums faktiskajās cenās, % -3.5 4.4 3.7 4.6 7.0 4.5 5.0 5.5 pieaugums salīdzināmāscenās, % -2.4 0.0 1.4 4.6 6.2 2.1 2.4 2.9 Nodarbinātība, tūkst. 850.7 861.6 875.6 893.9 896.6 898.4 901.1 904.7 pieaugums, % -6.4 1.3 1.6 2.1 0.3 0.2 0.3 0.4 Bezdarba līmenis, % 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8 MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES
 • 9. 9 Makroekonomiskā scenārija riski Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski « + » « –» Ekonomiskāsizaugsmes atjaunošanās eirozonā notiek straujāk nekā prognozēts Ģeopolitiskās situācijas turpmāka pasliktināšanās saistībā ar konfliktuUkrainā un jaunu Krievijas sankciju noteikšana, kā arī ekonomiskās izaugsmes pasliktināšanās reģionā. Ražošanas atsākšana MAS«Liepājas metalurgs» veicinās apstrādes rūpniecības izlaides apjomu pieaugumu Patērētāju, uzņēmēju un investorunoskaņojuma pasliktināšanās, kā arī citi Krievijas noteikto sankciju netiešie efekti, var bremzēt iekšējo patēriņu, jaunas investīcijas un mazināt ārējo pieprasījumu no citām sankciju skartajām valstīm. Vidējā termiņā lielākaisrisks ekonomikas izaugsmei Latvijā ir darbspējīgoiedzīvotāju skaita samazināšanās. Algu pieaugumam ilgstoši turpinot pārsniegt produktivitātes kāpumu Latvija var zaudēt eksporta konkurētspēju un apjomus, kā rezultātā tiktu ierobežotas investīcijas un potenciālās izaugsmes līmenis. Attīstības valstu, tostarp Ķīnas ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās. ASV monetārās politikasizmaiņas, tai kļūstot mazāk ekspansīvai var bremzēt pasaules ekonomikas izaugsmi.
 • 10. Fiskālās attīstības scenārijs 10
 • 11. 11 2014.gada bilances prognozes -0,9 -1,0 -1,4 -1,0 -1,2 -1,3 -1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 VTBIL 2014 - 2016 SP 2014 - 2017 DBP 2015 Vispārējās valdības budžeta bilance Vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance bilance 2014.gada vispārējās valdības budžeta deficīts tiek prognozēts 1,4% no IKP, kas par 0,5% pārsniedz likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014, 2015 un 2016.gadam” 2014. gadam prognozēto vērtību. 2014.gada vispārējās valdības strukturālais deficīts tiek prognozēts 1,3% no IKP, kas par 0,3% no IKP pārsniedz likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014, 2015 un 2016.gadam” 2014. gadam prognozēto vērtību. 0,1% pieaugumu veido bilances cikliskas komponentes palielināšanās no 0,1% no IKP likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014, 2015 un 2016.gadam” 2014. gadam prognozētās vērtības uz 0,2% no IKP. Cikliskās komponentes palielināšanās ir skaidrojama ar IKP izmaiņām, kas izriet no IKP aprēķināšanas metodoloģijas izmaiņām un neuzrāda izmaiņas, kas izriet no valsts ekonomiskā stāvokļa. Teorētiski, būtu sagaidāms, ka samazinot prognozēto izaugsmi (likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014, 2015 un 2016.gadam” 2014.gadā tika prognozēts IKP pieaugums 3,7% no IKP, bet pašlaik prognoze ir 2,9% no IKP) cikliskai komponentei būtu jāsamazinās un attiecīgi arī novirzei no strukturālā deficīta būtu jābūt mazākai. Pat neņemot vērā šos apsvērumus, vispārējās valdības strukturālā deficīta novirze saskaņā ar Stabilitātes un Izaugsmes paktuir uzskatāma par nebūtisku.
 • 12. 12 2015.gada bilances prognozes -0,9 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 VTBIL 2014 - 2016 SP 2014 - 2017 DBP 2015* Vispārējās valdības budžeta bilance Vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance bilance Strukturālās bilances mērķis 2015.gadā ir noteikts atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam (FDL) un ir -1,0% no IKP un atbilst Latvijas Stabilitātes programmā 2015.gadam noteiktajam mērķim. 2015.gada budžeta bilances cikliskā komponente ir samazinājusies pret Stabilitātes programmā prognozēto no 0,2% no IKP uz 0% no IKP. Līdz ar to pieļaujamais vispārējās valdības nominālais deficīts ir pieaudzis no 0,8% no IKP uz 1,0% no IKP.
 • 13. 13 Vispārējās valdības budžeta mērķi sadalījumā pa apakšsektoriem EKS Kods 2014 2015 % no IKP Neto aizdevumi (+) vai aizņēmumi (–) (B.9) pa apakš-sektoriem 1. Vispārējā valdība S.13 -1,4 -1,0 2. Centrālā valdība S.1311 -1,9 -1,5 3. Štatu valdība S.1312 4. Vietējā valdība S.1313 -0,2 0,1 5. Sociālās nodrošināšanas fondi S.1314 0,6 0,5 6. Procentu izdevumi D.41 1,4 1,3 7. Primārā bilance 0,02 0,3 8. Vienreizēji un citi īslaicīgi pasākumi -0,4 9. Reālā IKP pieaugums (%) (=1. Tabulā 1.a) 2,9 2,8 10. Potenciālā IKP pieaugums (=2 Tabulā 1.a) 3,0 3,3 iemaksas: -darbaspēks 0,4 0,5 -kapitāls 1,1 1,1 -kopējais faktoru ražīgums 1,5 1,7 11. Starpība starp faktisko un potenciālo IKP (% no potenciālā IKP) 0,7 0,1 12. Budžeta bilances cikliskā komponente (% no IKP) 0,2 0,0 13. Cikliski koriģētā bilance (1 -12) (% no IKP) -1,7 -1,0 14. Cikliski koriģētā primārā bilance (13 + 6) (% no IKP) -0,2 0,2 15. Strukturālā bilance (13 -8) (% no IKP) -1,3 -1,0 Valsts pamatbudžeta deficītu daļēji kompensē pārpalikums valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, bet pašvaldību budžets tiek plānots gandrīz sabalansēts. 2014 gadā tiek prognozēta neliela pozitīva izlaižu starpība, bet 2015 gadā potenciālais un faktiskais IKP gandrīz ir vienādi. (Ekonomika atrodas savā potenciālajā līmenī).
 • 14. 14 Ieņēmumu un izdevumu dinamika (1) EKS Kods 2014 2015 2015 % no IKP 1. Ieņēmumu plāna kopsumma TR 35,1 33,3 33,6 t.sk. 1.1. Ražošanas un importa nodokļi D.2 12,0 11,9 12,2 1.2. Ienākuma un mantas kārtējie nodokļi D.5 7,6 7,3 7,4 1.3. Kapitāla nodokļi D.91 0,0 0,0 0,0 1.4. Sociālās iemaksas D.61 8,6 8,2 8,3 1.5. Īpašuma ienākumi D.4 0,7 0,5 0,6 1.6. Pārējie ieņēmumi 6,2 5,2 5,1 Nodokļu slogs (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 28,5 27,8 28,2 2. Izdevumu plāna kopsumma TE3 36,5 34,2 34,6 t.sk. 2.1. Atlīdzība nodarbinātajiem D.1 9,4 9,1 9,4 2.2. Starppatēriņš P.2 6,1 6,1 6,2 2.3. Sociālie maksājumi D.62 D.632 10,4 10,3 10,3 tai skaitā bezdarbnieku pabalsti 0,4 0,4 0,4 2.4. Procentu izdevumi D.41 1,4 1,3 1,3 2.5. Subsīdijas D.3 0,6 0,6 0,6 2.6. Bruto kopējā pamatkapitāla veidošana P.51 4,2 3,6 3,7 2.7. Kapitālo izdevumu transferti D.9 0,4 0,0 0,0 2.8. Pārējie izdevumi 3,9 3,2 3,2 Nemainīgas politikas scenārijs 2015.gada budžets
 • 15. 15 Diskrecionārie ieņēmumu pasākumi Pasākumu saraksts Detalizēts apraksts Ietekme uz budžetu 2015 2016 2017 % IKP % IKP % IKP Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi 0,13% 0,01% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,004% 0,02% 0,003% Minimālās algas palielināšana Minimālās algas palielināšana no 320 euromēnesī uz 360 euromēnesī 0,03% 0,05% 0,01% Minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu Saglabāt šobrīd noteikto minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu 90% apmērā, 2016.gadā par 2015.gada peļņu noteikt 70% apmērā 0,04% 0,17% -0,19% Pārējie pasākumi Pārējie pasākumi (nenodokļu un subsidētās enerģijas nodokļa prognožu palielinājums un pensionāru neapliekamā ienākuma izmaiņas) 0,00% 0,07% 0,02% 0,01% 0,002% KOPĀ 0,45% 0,20% -0,19%
 • 16. 16 Ieņēmumu un izdevumu dinamika (2) EKS Kods 2014 2015 2015 % no IKP 1. Ieņēmumu plāna kopsumma TR 35,1 33,3 33,6 t.sk. 1.1. Ražošanas un importa nodokļi D.2 12,0 11,9 12,2 1.2. Ienākuma un mantas kārtējie nodokļi D.5 7,6 7,3 7,4 1.3. Kapitāla nodokļi D.91 0,0 0,0 0,0 1.4. Sociālās iemaksas D.61 8,6 8,2 8,3 1.5. Īpašuma ienākumi D.4 0,7 0,5 0,6 1.6. Pārējie ieņēmumi 6,2 5,2 5,1 Nodokļu slogs (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 28,5 27,8 28,2 2. Izdevumu plāna kopsumma TE3 36,5 34,2 34,6 t.sk. 2.1. Atlīdzība nodarbinātajiem D.1 9,4 9,1 9,4 2.2. Starppatēriņš P.2 6,1 6,1 6,2 2.3. Sociālie maksājumi D.62 D.632 10,4 10,3 10,3 tai skaitā bezdarbnieku pabalsti 0,4 0,4 0,4 2.4. Procentu izdevumi D.41 1,4 1,3 1,3 2.5. Subsīdijas D.3 0,6 0,6 0,6 2.6. Bruto kopējā pamatkapitāla veidošana P.51 4,2 3,6 3,7 2.7. Kapitālo izdevumu transferti D.9 0,4 0,0 0,0 2.8. Pārējie izdevumi 3,9 3,2 3,2 Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi no kopējā ietekmes 62% attiecas uz PVN pieaugumu 0,13%; 62% 0,01%; 5% 0,03%; 14% 0,02%; 9% 0,02%; 10% PVN Akcīzes nodoklis IIN UIN VSAOI Nemainīgas politikas scenārijs 2015.gada budžets
 • 17. 27.11.2014 17 Ieņēmumu un izdevumu dinamika (3) EKS Kods 2014 2015 2015 % no IKP 1. Ieņēmumu plāna kopsumma TR 35,1 33,3 33,6 t.sk. 1.1. Ražošanas un importa nodokļi D.2 12,0 11,9 12,2 1.2. Ienākuma un mantas kārtējie nodokļi D.5 7,6 7,3 7,4 1.3. Kapitāla nodokļi D.91 0,0 0,0 0,0 1.4. Sociālās iemaksas D.61 8,6 8,2 8,3 1.5. Īpašuma ienākumi D.4 0,7 0,5 0,6 1.6. Pārējie ieņēmumi 6,2 5,2 5,1 Nodokļu slogs (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 28,5 27,8 28,2 2. Izdevumu plāna kopsumma TE3 36,5 34,2 34,6 t.sk. 2.1. Atlīdzība nodarbinātajiem D.1 9,4 9,1 9,4 2.2. Starppatēriņš P.2 6,1 6,1 6,2 2.3. Sociālie maksājumi D.62 D.632 10,4 10,3 10,3 tai skaitā bezdarbnieku pabalsti 0,4 0,4 0,4 2.4. Procentu izdevumi D.41 1,4 1,3 1,3 2.5. Subsīdijas D.3 0,6 0,6 0,6 2.6. Bruto kopējā pamatkapitāla veidošana P.51 4,2 3,6 3,7 2.7. Kapitālo izdevumu transferti D.9 0,4 0,0 0,0 2.8. Pārējie izdevumi 3,9 3,2 3,2 NĪN, IIN, UIN IIN likmes samazinājums no 24% uz 23% rada negatīvu fiskālo efekti 0,2% no IKP Iemaksu palielināšana 2.pensiju līmenī no 4% uz 5% rada sociālo iemaksu samazinājumu vispārējās valdības budžetā par 0,3% no IKP. Pārējo ieņēmumu samazinājums rodas no ES fondu perioda noslēguma, jo samazināsies no ES saņemtais finansējuma apjoms par īstenotajiem projektiem. Nemainīgas politikas scenārijs 2015.gada budžets
 • 18. 18 Diskrecionārie izdevumu pasākumi Pasākumi Ietekme uz budžetu 2015 2016 2017 % no IKP Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 euroun mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri 0,032% Ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi 0,026% 0,000% 0,000% Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana (atvaļinājuma pabalsts, atlaišanas (atvaļināšanas) pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, veselības apdrošināšana, Drošības policijas amatpersonu konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana) 0,026% 0,000% 0,000% Valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžās 0,016% 0,004% 0,000% Profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības veicināšana (audzēkņu stipendijas) 0,010% 0,019% 0,000% Pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un investīciju veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā 0,130% -0,025% -0,086% Sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā maršrutu tīklā 0,020% 0,000% 0,000% Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai 0,028% 0,000% 0,000% Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai pašvaldībās 0,012% 0,000% 0,000% Drošumspēja (atalgojuma palielināšanai valsts kapitālsabiedrībās (teātros, koncertorganizācijās), kultūras mantojuma iestādēs, muzejos un mūzikas un mākslas vidusskolās) 0,010% 0,000% 0,000% Minimālās algas pieauguma kompensācija veselības aprūpes pakalpojumu tarifos 0,030% 0,000% 0,000% Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu samazināšana un reģionālās pieejamības uzlabošana 0,039% 0,000% 0,000% Stacionāro pakalpojumu apjoma palielināšana, palielinot plānveida hospitalizāciju apjomu 0,017% 0,000% 0,000% Pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājums 0,011% 0,000% 0,000% Kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas un reto slimību medikamentozās ārstēšanas sistēmas uzlabošana 0,010% 0,000% 0,000% Dotācija pašvaldībām 0,026% -0,024% 0,000% Citi pasākumi kopā 0,116% 0,013% 0,022% KOPĀ 0,560% -0,015% -0,065%
 • 19. 19 Ieņēmumu un izdevumu dinamika (1) EKS Kods 2014 2015 2015 % no IKP 1. Ieņēmumu plāna kopsumma TR 35,1 33,3 33,6 t.sk. 1.1. Ražošanas un importa nodokļi D.2 12,0 11,9 12,2 1.2. Ienākuma un mantas kārtējie nodokļi D.5 7,6 7,3 7,4 1.3. Kapitāla nodokļi D.91 0,0 0,0 0,0 1.4. Sociālās iemaksas D.61 8,6 8,2 8,3 1.5. Īpašuma ienākumi D.4 0,7 0,5 0,6 1.6. Pārējie ieņēmumi 6,2 5,2 5,1 Nodokļu slogs (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 28,5 27,8 28,2 2. Izdevumu plāna kopsumma TE3 36,5 34,2 34,6 t.sk. 2.1. Atlīdzība nodarbinātajiem D.1 9,4 9,1 9,4 2.2. Starppatēriņš P.2 6,1 6,1 6,2 2.3. Sociālie maksājumi D.62 D.632 10,4 10,3 10,3 tai skaitā bezdarbnieku pabalsti 0,4 0,4 0,4 2.4. Procentu izdevumi D.41 1,4 1,3 1,3 2.5. Subsīdijas D.3 0,6 0,6 0,6 2.6. Bruto kopējā pamatkapitāla veidošana P.51 4,2 3,6 3,7 2.7. Kapitālo izdevumu transferti D.9 0,4 0,0 0,0 2.8. Pārējie izdevumi 3,9 3,2 3,2 Nemainīgas politikas scenārijs 2015.gada budžets Izdevumu kāpums par 0,46% no IKP, būtiska daļa saistīta ar atlīdzības pieaugumu nodarbinātajiem.
 • 20. 20 Valsts specifiskās rekomendācijas CSR Nr. Pasākumi 1 Saglabāt stabilu fiskālo stāvokli 2014.gadā un, sākot no 2015.gada, stiprināt budžeta stratēģiju, nodrošinot, ka novirze no vidēja termiņa mērķa atspoguļo vienīgi sistemātiskās pensiju reformas ietekmi. Turpināt centienus, lai vēl vairāk samazinātu nodokļu slogu zemu atalgotiem darba ņēmējiem, ņemot vērā pāreju uz izaugsmei labvēlīgākiem īpašuma un vides nodokļiem un uzlabojot nodokļu saistību uzpildi un nodokļu iekasēšanu. 2 Paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, jo īpaši izveidojot neatkarīgu akreditācijas aģentūru un tādu finansēšanas modeli, kas stimulē kvalitāti. Sniegt profesionālo orientāciju visos izglītības līmeņos, uzlabot profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti, tostarp stiprinot māceklību, un gūt panākumus attiecībā uz jauniešu nodarbinātību, tostarp īstenojot pasākumus to jauniešu iesaistīšanai, kuri nav ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā vai apmācībā un nav reģistrējušies valsts nodarbinātības dienestā. Veikt pasākumus integrētākai un visaptverošākai pētniecības sistēmai, tostarp koncentrējot finansējumu starptautiski konkurētspējīgām pētniecības iestādēm. 3 Reformēt sociālo palīdzību un tās finansēšanu, lai vēl vairāk nodrošinātu, ka tā attiecas uz lielāku iedzīvotāju skaitu, nodrošinātu pabalstu adekvātumu, pastiprinātus aktivizēšanas pasākumus un mērķtiecīgus sociālos pakalpojumus. Palielināt aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pārklājumu. Uzlabot veselības aprūpes sistēmas izmaksu lietderību, kvalitāti un pieejamību. 4 Paātrināt gāzes un elektroenerģijas starpsavienojumuar kaimiņu dalībvalstīm attīstību, lai dažādotu enerģijas avotus un veicinātu konkurenci Baltijas enerģijas tirgu labākas integrācijas rezultātā. Turpināt centienus, lai vēl vairāk palielinātu transporta, ēku un apkures sistēmu energoefektivitāti. 5 Pabeigt tiesu reformas, tostarp sāktās reformas maksātnespējas, šķīrējtiesu un mediācijasjomā, lai nodrošinātu darījumdarbībaiun patērētājiem labvēlīgāku tiesisko vidi. Pastiprināt publiskās pārvaldes reformas, tostarp īstenojot valsts uzņēmumu pārvaldības reformu un palielinot Konkurences padomes institucionālo un finansiālo neatkarību.
 • 21. 21 Eiropa 2020 nacionālie mērķi Nacionālie Eiropa 2020 mērķi Nacionālais 2020 nodarbinātības mērķis (73,0%) Nacionālais 2020 R&D mērķis (1,5% no IKP) Nacionālais SEG emisijas ierobežošanas mērķis (12,2 MtCO2) Atjaunojamās enerģijas mērķis (40,0%) Nacionālais energoefektivitātes mērķis (0,670 Mtoe) Nacionālais mērķis attiecībā uz jauniešiem, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši mācības (13,4% (10,0%)) Nacionālais augstākās izglītības mērķis (34-36%) Nacionālais nabadzības mērķis (21,0%)
 • 22. Budžeta ieņēmumu prognozes 2015.-2017.gadam 27.11.2014 22
 • 23. 27.11.2014 23 *neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī 5 125,9 5 491,8 4 063,5 3 873,4 4 429,3 4 928,5 5 170,1 5 378,4 5 652,3 5 843,7 6 185,4 1 118,1 1 288,0 967,7 1 024,4 1 093,1 1 174,4 1 256,2 1 289,2 1 332,4 1 372,0 1 450,1 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valsts budžetā Pašvaldību budžetā +231,0 +317,1 +419,8 Prognoze +241,2 Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* 2007.-2017.gadā, milj. euro
 • 24. 27.11.2014 24 27,5% 26,9% 26,8% 24,0% 24,5% 25,0% 25,5% 26,0% 26,5% 27,0% 27,5% 28,0% 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 2015 2016 2017 bāzes prognoze papildus pasākumi % no IKP +75,3 +73,8 +73,2 *neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī (iemaksas 2.pensiju līmenī 2014.gadā 4%, 2015.gadā 5%, no 2016.gada 6%) Kopbudžeta nodokļu* ieņēmumu prognozes 2015.- 2017.gadam, milj. euro
 • 25. 27.11.2014 25 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 2015 2016 2017 Valsts budžetā +62,4 +59,7 +59,1 Nodokļu ieņēmumu prognozes 2015.-2017. gadam valsts un pašvaldību budžetā, milj. euro 1250 1300 1350 1400 1450 1500 2015 2016 2017 Pašvaldību budžetā +12,9 +14,1 +14,1
 • 26. 27.11.2014 26 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 VSAOI* +15,5 Lielāko nodokļu ieņēmumi 2015.gadā, milj. euro *neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī 1770 1790 1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 PVN +35,4 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 IIN +16,1 742 747 752 757 762 767 772 Akcīzes nodoklis +2,3 310 320 330 340 350 360 370 380 390 UIN +6,1
 • 27. 27.11.2014 27 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 bāzes prognoze papildus pasākumi +36,0 +72,7 +17,1 Pamatbudžeta nenodokļuieņēmumu prognozes 2015.-2017.gadam, milj. euro
 • 28. 27.11.2014 28 •informācijaspubliskošanaparnodokļumaksātājusamaksātonodokļuapmēru; •informācijasapmaiņasprocesauzlabošanastarpfinanšuiestādēmunValstsieņēmumudienestu; •biedrībuunnodibinājumusaimnieciskāsdarbībasnodalīšananodarbības,kuraiirpeļņasgūšanasmērķis; •informatīvāsdeklarācijasieviešanapatērētājukreditētājiem; •UzņēmumureģistrarīcībasnoteikšanapēcinformācijassaņemšanasnoValstsieņēmumudienestaparriskaadresēm; •riskapersonukritērijunoteikšana(ārvalstnieka–uzņēmumaamatpersonassasniedzamība); •noteiktosgadījumosvaldesloceklimpersoniskāsatbildībasnoteikšanaparkapitālsabiedrībasnokavētajiemnodokļumaksājumiem; •noteiktosgadījumosaizliegumanoteikšananodokļuparādniekamveiktskaidrasnaudasdarījumus; •akcīzesnodokļanoteikšanatabakaslapām; •akcīzesnodokļaatbrīvojumuunatvieglojumupārskatīšana Plānotie pasākumi, kas tiek virzīti 2015.gada budžeta likumprojekta pakā Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi 2015 2016 2017 Plānotie papildus ieņēmumi, milj. euro +53,9 +52,6 +52,0
 • 29. 27.11.2014 29 Plānotie pasākumi, kas tiek virzīti 2015.gada budžeta likumprojekta pakā Citi pasākumi 2015 2016 2017 Valsts kapitālsabiedrību dividenžulikmes paaugstināšana +10,3 +55,6 - Minimālās darba algas paaugstināšana +23,4 +23,4 +23,4 Ārvalstupensionāru neapliekamā minimuma piemērošanas izmaiņas +0,4 +0,4 +0,4
 • 30. Valsts pamatbudžeta izdevumi 2015. -2017.gadam 27.11.2014 30
 • 31. 27.11.2014 31 PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2015.GADĀ 770,6 744,2 560,8 276,3 74,1 252,6 336,7 279,2 252,8 96,0 64,5 41,9 177,1 122,2 85,9 36,5 25,3 22,9 22,0 8,4 6,1 1,5 5,2 5,2 5,1 4,9 1,4 1,1 0,6 0,4 0,1 122,4 7,7 16,5 271,5 399,1 202,1 16,7 1,1 146,4 143,0 143,9 2,0 10,5 1,7 2,1 1,0 4,1 0,2 0,03 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 pamatfunkcijas ES politiku instrumenti Kopā 2015.gadā: 5 773,5 miljeuro, tai skaitā: pamatfunkcijas: 4 281,4 miljeuro ES politikas instrumenti: 1 492,1 miljeuromilj. euro FM budžetā iekļauts finansējums iemaksām ES budžetā (284,5 milj. euro) un parādu maksājumi (318 milj.euro)
 • 32. 27.11.2014 32 PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2016.GADĀ 40,0 777,2 745,2 556,7 72,2 286,8 338,3 295,1 282,9 250,1 189,7 133,8 125,1 48,5 51,1 30,0 23,0 20,9 20,4 5,5 5,3 5,1 4,9 4,4 4,0 1,3 1,3 1,1 0,6 0,4 0,1 898,2 13,7 0,2 6,7 269,4 53,7 0,4 7,2 29,7 0,9 5,6 4,7 17,0 1,0 0,02 0,1 0,7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 pamatfunkcijas ES politiku instrumenti Kopā 2016.gadā: 5 630,3 miljeuro, tai skaitā: pamatfunkcijas: 4 321,1 miljeuro ES politikas instrumenti: 1 309,2 miljeuromilj. euro
 • 33. 27.11.2014 33 PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU UN ES POLITIKU INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2017.GADĀ 40,0 763,9 745,2 555,1 370,6 338,3 72,2 286,8 252,1 278,4 206,9 127,3 83,3 51,9 49,1 30,0 23,0 20,9 19,6 5,4 5,1 5,0 4,9 4,4 4,0 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 0,1 971,6 3,6 0,2 6,6 0,1 239,0 0,1 26,9 0,2 0,2 2,2 2,5 1,0 1,9 0,02 0,1 0,004 0 150 300 450 600 750 900 1 050 pamatfunkcijas ES politiku instrumenti Kopā 2017.gadā: 5 604,9 miljeuro, tai skaitā: pamatfunkcijas: 4 348,6 miljeuro ES politikas instrumenti: 1 256,3 miljeuromilj. euro
 • 34. Jaunās politikas iniciatīvas 2015., 2016. un 2017.gadam
 • 35. 27.11.2014 35 33,3 30,6 30,7 19,3 11,6 9,4 7,2 7,0 6,6 6,5 5,5 4,0 2,3 1,6 0,8 0,7 0,4 0,1 26,3 30,6 27,0 63,8 12,1 9,2 7,0 16,0 6,1 5,5 4,0 2,5 2,0 0,8 0,7 0,4 0,04 1,7 30,6 27,0 136,2 11,8 9,2 7,0 16,0 7,8 9,1 4,0 2,5 2,9 0,8 0,9 0,4 0,04 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2015.gads 2016.gads 2017.gads ATBALSTĪTĀS JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS UN CITI PASĀKUMI LIKUMĀ «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» MINISTRIJĀM Kopā ministrijām un neatkarīgajām iestādēm, tai skaitā 8,2 milj. eurominimālās algas paaugstināšanai un algu skalas minimuma korekcijai budžeta resoriem: 2015.gads: 180,1 milj. euro 2016.gads: 216,6 milj. euro 2017.gads: 270,6 milj. euromilj. euro
 • 36. 27.11.2014 36 ATBALSTĪTĀS JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS LIKUMĀ «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» NEATKARĪGAJĀM IESTĀDĒM 1,02 0,53 0,50 0,33 0,05 0,03 0,01 1,02 0,53 0,60 0,28 0,05 0,03 0,01 1,02 0,53 0,70 0,29 0,05 0,03 0,01 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Radio un televīzija Prokuratūra Valsts kontrole AT TB ST Saeima 2015.gads 2016.gads 2017.gadsmilj. euro
 • 37. 27.11.2014 37 2015 2016 2017 ZM-pārejas posma valsts atbalsta un investīciju veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā 33,0 26,2 1,6 SM -piešķirtais papildu finansējums, tai skaitā: finansējums JPI (mērķdotācijām pašvaldību autoceļu uzturēšanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošanai) papildu finansējums no ministrijas priekšlikumiem ieņēmumu palielināšanai 30,7 12,1 18,6 27,0 12,1 14,9 27,0 12,1 14,9 VM-veselības nozares finansēšana 30,6 30,6 30,6 AIM –Valsts aizsardzības finansēšanas likuma nodrošināšana 19,3 63,8 136,2 Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 euroun mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri (izņemot VMun KMkapitālsabiedrības) 8,2 8,2 8,2 FM-ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi 6,6 6,6 6,6 64.resors -dotācija pašvaldībām 6,5 IEM -uz vienlīdzīgiem principiem balstītasatlīdzības nodrošināšana 6,5 6,5 6,5 IZM-valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžās 4,0 5,0 5,0 LM -asistenta pakalpojumapersonām ar invaliditāti nodrošināšana pašvaldībām 3,0 3,0 3,0 BŪTISKĀKIE PASĀKUMI, KURIEM PAREDZĒTS PAPILDU FINANSĒJUMS milj. euro
 • 38. Pašvaldību finanšu resursi
 • 39. Prasība par pašvaldību nodokļu daļas palielināšanu līdz 25 % nav ekonomiski pamatota un izpildāma Datu avots: Eurostat 39 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopbudžeta nodokļu ieņēmumos atbilstoši EKS klasifikācijai, % (2012.gads) Vidēji ES LPS pieprasītais
 • 40. 40 1 288,0 967,7 1 024,4 1 093,1 1 174,4 1 256,2 1 289,2 1 332,4 1 372,0 1 450,1 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014prognoze 2015prognoze 2016prognoze 2017prognoze +2,6% +3,4% +3,0% +5,7% Pašvaldību nodokļu ieņēmumi 2015.gadā un vidējā termiņā pieaug, milj. euro
 • 41. 41 Resora «Dotācijas pašvaldībām» izdevumi, kas paredzēti pašvaldību finanšu izlīdzināšanai 10,2 14,0 22,0 22,0 30,0 30,0 36,5 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Par 6,5 milj. europalielināts finansējums 2015.gadam, ar mērķi nodrošināt reģionāli sabalansētu finansējuma sadalījumu milj. euro
 • 42. 42 •Mainītpašvaldībufinanšuizlīdzināšanas(PFI)finanšunepieciešamībassadalījumustarprepublikaspilsētāmunnovadiemno47%/53%uz48%/52% •2015.gadāpalielinātdotācijasnovadupašvaldībāmlīdz99%nofinanšunepieciešamības •Republikaspilsētupašvaldībāmarzemākajiemieņēmumiem(Daugavpils,Rēzekne, JēkabpilsunLiepāja)paredzētspeciāludotāciju,nodrošinot499,8eurofinansējumuuzvienuiedzīvotāju Valdības piedāvājums reģionāli sabalansēta finansējuma sadalījumam pašvaldībām 2015.gadā Dotācijaspašvaldībām milj. euro Republikas pilsētāmar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienuiedzīvotājupēcPFI(499,8 euro) 5,1 Novadu pašvaldībāmvērtēto ieņēmumu nodrošināšanai pēc PFIfinanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī 18,3 Par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim) 1,0 PFI fondam 12,1 Kopā 36,5
 • 43. 43 Vērtētie ieņēmumi pašvaldībās uz vienu iedzīvotāju pēc PFI un papildu dotācijām (1) 662,9 642,6 590,6 553,9 550,5 478,7 478,7 478,7 478,7 740,4 667,1 634,6 602,5 569,2 499,8 499,8 499,8 499,8 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Jūrmala Rīga Ventspils Valmiera Jelgava Liepāja Jēkabpils Rēzekne Daugavpils Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro 2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums) Vērtētieieņēmumipieaugvisāmrepublikaspilsētām.Vidējivērtētieieņēmumiuz1iedz.pieaugpar6,1%. Republikas pilsētas Saņem papildu dotāciju
 • 44. 44 Novadu pašvaldības 874,8 877,2 799,8 744,1 740,9 747,8 740,0 713,8 663,9 628,8 605,3 575,9 599,6 545,1 521,8 1 018,0 939,5 893,2 795,2 790,4 779,1 776,9 759,5 721,1 662,1 648,4 631,1 629,7 591,9 556,7 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 Garkalnesnovads Mārupesnovads Babītesnovads Ikšķilesnovads Ķekavasnovads Carnikavasnovads Ādažunovads Stopiņunovads Saulkrastunovads Salaspilsnovads Siguldasnovads Sējasnovads Olainesnovads Pārējienovadi, kasnesaņemdotāciju Pārējienovadi, kassaņemdotāciju Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro 2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums) Saņem dotāciju līdz 99% no finanšu nepieciešamības Vērtētie ieņēmumi pašvaldībās uz vienu iedzīvotāju pēc PFI un papildu dotācijām (2)
 • 45. 45 Papildu dotācijas sadalījums pa pašvaldībām 2015.gadā (valdības piedāvājums)
 • 46. 46 IIN proporcijas maiņa, pie nemainīgas PFI metodikas palielinātu ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Rīga Rīgas reģ. pašvaldības Kurzemes reģ. pašvaldības Zemgales reģ. pašvaldības Latgales reģ. pašvaldības Vidzemesreģ.pašvaldības IIN sadalījums starp reģioniem, % Novadi kopā Novadi kopā Novadi kopā Novadi kopā Novadi kopā Valmiera Daugavpils Rēzekne Jelgava Jēkabpils Liepāja Ventspils Jūrmala 40,6 21,3 10,8 10,4 8,9 8,0 38,1 NokatrapapildupiešķirtāIIN1eiro:Vidzemespašvaldībām–8centi,Latgalespašvaldībām-8,9centi,tajāskaitāLatgalesnovadupašvaldībāmtikai4,5centi,Rīgaspilsētaspašvaldībai–40,6centi,betRīgasreģionapašvaldībām-21,3centi. Ņemotvērāminēto,noIINpārdalesbūtiskuieguvumujustuRīga,JūrmalaunPierīgaspašvaldības,kopumānokatrapapildupiešķirtāeirotāssaņemtu~61,9centus.
 • 47. 47 IIN pārdale, pie negrozīta likuma par PFI, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku budžeta pieaugumu turīgākajām pašvaldībām DotācijarepublikaspilsētāmunnovadupašvaldībāmtiekaizstātaarIINieņēmumuproporcijaspalielināšanupašvaldībāmunPFIfondāieskaitāmāsdaļaspalielinājumu Būtiski pieaug finansējums Būtiski samazinās finansējums
 • 48. 48 Valdības piedāvātais risinājums nodrošina finansējuma pieaugumu visām Latvijas pašvaldībām 740 667 635 602 569 500 500 500 500 745 671 638 606 572 485 466 492 472 748 674 641 608 574 482 462 488 469 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Jūrmala Rīga Ventspils Valmiera Jelgava Jēkabpils Daugavpils Liepāja Rēzekne 2015. (vald. pied) 2015 (IIN 81%) 2015 (IIN 82%) IIN proporcijas maiņa bez speciāla risinājuma apdraud pašvaldību ar visierobežotākajiem resursiem finansiālo darbību un saistību izpildi Vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju, euro
 • 49. Kopsavilkums
 • 50. 27.11.2014 50 Sagatavotais piedāvājums paredz: •strukturālovispārējāsvaldībasbudžetadeficītamērķi2015.gadā1,0% noIKP,2016.gadā–0,9%noIKP,2017.gadā-0,8%noIKP,lainodrošinātufiskāliatbildīgubudžetasagatavošanu, •nodrošinātpilnāapmērāietvaralikumā2014.-2016.gadampapildupiešķirtofinansējumuprioritātēm(tajāskaitābūtiskupieaugumusociālajājomā,uzsāktodemogrāfijaspasākumuturpināšanai, pedagogudarbasamaksaspaaugstināšanaiu.c.), •izdevumusESstruktūrfonduunpārējāsārvalstufinanšupalīdzībasprojektufinansēšanai, •izdevumuspensijuindeksācijasnodrošināšanai, •izdevumusaizsardzībasfunkcijunodrošināšanaiatbilstošiValstsaizsardzībasfinansēšanaslikumam, Kopsavilkums (1)
 • 51. 27.11.2014 51 Sagatavotais piedāvājums paredz: •Nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, neceļot likumdošanā noteiktās nodokļu likmes un nepalielinot nodokļu slogu pret IKP, izpildot dotos solījumus uzņēmējiem. •Papildus ieņēmumus: –no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem, –no nodokļu administrēšanas uzlabošanas un efektivizēšanas pasākumiem, –no valsts kapitālsabiedrību dividenžu maksājumiem, •Nozaru ministriju priekšlikumi izdevumu pārskatīšanai un pārdalēm. •Finansējumsnovirzītsvaldībasprioritātēmunneatliekamiempasākumiempieejamāsfiskālāstelpas2015.gadamietvaros180milj. euroapmērā Kopsavilkums (2)
 • 52. 27.11.2014 52 Turpmākie darbi: •FinanšuministrijasadarbībāarLatvijasPašvaldībusavienībuizstrādājaunupašvaldībufinanšuizlīdzināšanasmodeli,laitoieviestuno2016.gada1.janvāra, •Finanšuministrijaveicsagatavošanasdarbus,laiarī2016.gadāturpinātunevienlīdzībasmazināšanaspasākumus(IINneapliekamāminimumapiemērošanaskārtībasizmaiņas), •Izglītībasunzinātnesministrijaturpinadarbupiejaunāpedagogudarbasamaksasmodeļaieviešanas,laitobūtuiespējamspiemērotno2015.gada1.septembra. Kopsavilkums (4)
 • 53. 27.11.2014 53 Paldies par uzmanību!

Related Documents