Projekt „Isplati se znati!”
I NFO R MIR A NJE I E D U K ACI JA P OT R O Š AČA U
20 1 4. G O D I NI
Sklapanje ugovora s pružateljima
telekomunikacijskih usluga
Vlasta Radaković,
Stručni predavač na savjetodavnim radionicam...
DEFINICIJA UGOVORA O KUPRODAJI
• Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim
trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti
potrošaču...
SKLAPANJE UGOVORA
Na koje se načine može sklopiti ugovor:
1. osobnim dolaskom u prodajni objekt trgovca
2. ugovor sklopl...
3. Ugovor sklopljen sredstvima daljinske komunikacije/za
sklapanje takvih ugovora isključivo se koristi jedno ili više sre...
Ad 2. UGOVOR SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH
PROSTORIJA TRGOVCA
• Trgovac je dužan dati pisanu obavijest o pravu na
raskid ugov...
Raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija
trgovaca
• U roku 14 dana od dana sklapanja ugovora (odnosno
od dan...
Posljedice raskida ugovora sklopljenog izvan
poslovnih prostorija trgovca:
• potrošač je dužan o svom trošku vratiti trgo...
Ad 3. UGOVOR SKLOPLJEN SREDSTVIMA
DALJINSKE KOMUNIKACIJE
Potvrda prethodne obavijesti mora biti predana
potrošaču najkasni...
Raskid ugovora sklopljenog sredstvima daljinske
komunikacije
• u roku od 7 dana od dana sklapanja ugovora ili od dana
prim...
Posljedice raskida ugovora sklopljenog sredstvima
daljinske komunikacije :
• potrošač je dužan o svom trošku vratiti trgov...
POSTUPANJE KOD UGOVORA S RAZLIČITIM
OPERATERIMA
• Prije sklapanja ugovora s novim davateljem usluge
obvezno provjerite je ...
Raskid ugovora s različitim operaterima (1/2)
• Korisnik ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor (sa ili
bez penala)....
Raskid ugovora s različitim operaterima (2/2)
• Istekom ugovorenog roka ne prestaje pretplatnički
odnos, nego se nastavlja...
Prijenos broja
• Ako želite promijeniti operatora i zadržati svoj broj, imate to pravo
u nepokretnim i pokretnim mrežama. ...
Reklamacijski postupak
Zakonom je predviđena procedura prigovaranja na visinu računa
ili kvalitetu usluge u tri koraka:
N...
Napomena:
• Vrlo je važno postupati u skladu s uputama u
odgovoru i nikako ne propustiti rokove!
HVALA NA PAŽNJI!
of 18

Prezentacija vlasta 1

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija vlasta 1

 • 1. Projekt „Isplati se znati!” I NFO R MIR A NJE I E D U K ACI JA P OT R O Š AČA U 20 1 4. G O D I NI
 • 2. Sklapanje ugovora s pružateljima telekomunikacijskih usluga Vlasta Radaković, Stručni predavač na savjetodavnim radionicama
 • 3. DEFINICIJA UGOVORA O KUPRODAJI • Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti potrošaču robu u vlasništvo, potrošač plada ili se obvezuje platiti cijenu, uključujudi bilo koji ugovor koji za predmet istovremeno ima robu i uslugu.
 • 4. SKLAPANJE UGOVORA Na koje se načine može sklopiti ugovor: 1. osobnim dolaskom u prodajni objekt trgovca 2. ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija trgovca/ je ugovor između trgovca i potrošača - sklopljen u vlastitom domu potrošača/radnom mjestu potrošača/domu drugog potrošača - sklopljen na javnom prostoru-štandovi na ulici/izletu koji je organizirao trgovac/ shopping centrima i sl.
 • 5. 3. Ugovor sklopljen sredstvima daljinske komunikacije/za sklapanje takvih ugovora isključivo se koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača. Ta sredstva mogu biti: a) tiskani materijali b) standardna pisma i dopisnice c) tiskana promidžbena poruka s dopisnicom d) kataloška prodaja e) telefon f) radio g) telefaks uređaj h) televizija i) internet j) elektronička pošta k) videofon i videotekst
 • 6. Ad 2. UGOVOR SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA • Trgovac je dužan dati pisanu obavijest o pravu na raskid ugovora • Obavijest mora biti uručena potrošaču najkasnije u trenutku sklapanja ugovora
 • 7. Raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija trgovaca • U roku 14 dana od dana sklapanja ugovora (odnosno od dana primitka pisane obavijesti) • U vremenski neograničenom roku (ako nije dostavljena obavijest o pravu na raskid ugovora) • Nije potrebno navoditi razloge raskidanja ugovora • Ugovor se raskida pisanom obaviješću koja se šalje na adresu trgovca poštom (preporučeno i s povratnicom) • Ugovor je raskinut u trenutku kada trgovac zaprimi poslanu obavijest o raskidu
 • 8. Posljedice raskida ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija trgovca: • potrošač je dužan o svom trošku vratiti trgovcu proizvod • trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do tada uplatio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate
 • 9. Ad 3. UGOVOR SKLOPLJEN SREDSTVIMA DALJINSKE KOMUNIKACIJE Potvrda prethodne obavijesti mora biti predana potrošaču najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge
 • 10. Raskid ugovora sklopljenog sredstvima daljinske komunikacije • u roku od 7 dana od dana sklapanja ugovora ili od dana primitka proizvoda (ako je dostavljena obavijest o pravu na raskid) • u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora, odnosno od dana primitka proizvoda (ako nije dostavljena obavijest o pravu na raskid) • nije potrebno navoditi razloge raskidanja ugovora • ugovor se raskida pisanom obaviješću koja se šalje na adresu trgovca poštom (preporučeno i s povratnicom) • ugovor je raskinut u trenutku kada trgovac zaprimi poslanu obavijest o raskidu
 • 11. Posljedice raskida ugovora sklopljenog sredstvima daljinske komunikacije : • potrošač je dužan o svom trošku vratiti trgovcu proizvod • trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do tada uplatio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate
 • 12. POSTUPANJE KOD UGOVORA S RAZLIČITIM OPERATERIMA • Prije sklapanja ugovora s novim davateljem usluge obvezno provjerite je li vam istekla ugovorna obveza! • Operatori ne mogu uvjetovati sklapanje pretplatničkog ugovora za pojedinu uslugu (npr. internet), sklapanjem ugovora za još neku drugu javnu uslugu (npr. telefon), ili obvezom kupnje pretplatničkog uređaja (npr. modem). • Korisnik može unaprijed odrediti datum sklapanja i raskida ugovora. • Obvezno trajanje pretplatničkog ugovora ne može biti dulje od dvije godine.
 • 13. Raskid ugovora s različitim operaterima (1/2) • Korisnik ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor (sa ili bez penala). • Zahtjev za raskid ugovora mora imati pisanu formu i priložen identifikacijski dokument • Ako vam operator ne može isporučiti ugovorenu kvalitetu usluge (primjerice minimalnu brzinu interneta) možete raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid. Pri tome morate imati dokaz da vam operator ne isporučuje ugovorenu kvalitetu. • Ako ste predali zahtjev za preseljenje priključka i svih ugovorenih usluga svom operatoru, a on vam je odgovorio da ne može ostvariti vaš zahtjev na novoj adresi, možete raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid.
 • 14. Raskid ugovora s različitim operaterima (2/2) • Istekom ugovorenog roka ne prestaje pretplatnički odnos, nego se nastavlja pod istim uvjetima, ali bez ugovorenog obveznog roka trajanja – takav ugovor može se raskinuti u svakom trenutku bez dodatnih uvjeta. • Ako ste potpisali ugovor s određenim trajanjem (ugovorna obveza) pri prijevremenom raskidu plaćate za vas povoljniju naknadu: preostale mjesečne naknade ILI iznos ostvarenih popusta na proizvode i usluge. • Ako operator izmijeni Opće uvjete poslovanja, uvjete korištenja ugovorene tarife/usluge, ili njenu cijenu, možete raskinuti ugovor bez plaćanja naknade u roku od 30 dana od dana objave izmjena.
 • 15. Prijenos broja • Ako želite promijeniti operatora i zadržati svoj broj, imate to pravo u nepokretnim i pokretnim mrežama. Zahtjev podnosite novom operatoru koji će u vaše ime raskinuti ugovor s postojećim operatorom. Rok za prijenos broja teče od dana kada je postojeći operator primio Zahtjev za prijenos broja od novog operatora i smije trajati najdulje pet radnih dana u nepokretnoj mreži i tri radna dana u pokretnoj mreži. • Naknada za kašnjenje: Ako broj nije prenesen u roku, imate pravo tražiti naknadu u iznosu od deset kuna po satu kašnjenja. Zahtjev podnosite svom novom operatoru. • Iznimke za dulje rokove prijenosa: - korisnik sam traži određeni datum prijenosa - korisnik kod postojećeg operatora ima ugovornu obvezu - novi operator za realizaciju vaše usluge mora iznajmiti infrastrukturu od drugog operatora
 • 16. Reklamacijski postupak Zakonom je predviđena procedura prigovaranja na visinu računa ili kvalitetu usluge u tri koraka: Na visinu računa 1. Pisani prigovor operateru u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa. Pisani odgovor operatora u roku od 15 dana – mora sadržavati uputu o pravu na podnošenje žalbe povjerenstvu operatora. 2. Pritužba korisnika povjerenstvu operatora – rok za podnošenje je 30 dana od zaprimanja odgovora na prigovor. Pisani odgovor povjerenstva operatora u roku od 30 dana – mora sadržavati uputu o pravu na podnošenje zahtjeva za rješavanje spora HAKOM-u. 3. Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u – rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od zaprimanja odgovora povjerenstva operatora.
 • 17. Napomena: • Vrlo je važno postupati u skladu s uputama u odgovoru i nikako ne propustiti rokove!
 • 18. HVALA NA PAŽNJI!