„Informiranje i edukacija potrošaĉa u 2014.
godini”



Ako smatrate da je raĉun neutemeljen ili
previsok, obavezno ga osporavati pisanim
putem
Ako se osporava samo jeda...
Što uĉiniti ako Vam ne stigne raĉun za
ispostavljenu uslugu?
 Ako ste koristili uslugu zatraţite raĉun od pruţatelja
usl...
Moţe li se izbjeći ovrha ako izbjegnemo
zaprimiti rješenje o ovrsi?
 NE MOŢE – ne uspije li javni biljeţnik DVA PUTA
ZARE...






Raĉun (raĉunom se smatra i obraĉun kamata)
Mjenica i ĉek s protestom i povratnim
raĉunima kad je to potrebn...
1.
PLATITI DUG
 ako već ranije nije plaćen i ako nije zastupila
zastara.
 Ako dug platite u roku od 8 dana (prije nego
...
2.
PISATI PRIGOVOR na rješenje o ovrsi
 Ako je dug plaćen (uz preslik uplatnice, kao dokaz)
 Ako je dug pao u zastaru, ...

Stavke iz rješenja o ovrsi koje ovršenik mora
platiti ako ne osporava:






Iznos glavnog duga
Zakonske zatezn...


Javni biljeţnik prosljeĊuje predmet stvarno i
mjesno nadleţnom sudu koji odluĉuje o
prigovoru.
Ne uspije li ovršenik...
Potrebno je otvoriti zaštićeni raĉun u poslovnici
FINA-e, kako se ne bi plijenila sredstva koja su
IZUZETA OD OVRHE:
1. Pr...
5. Primanja po osnovi doplatka za djecu
6. Primanja po osnovi stipendije i pomoći uĉenicima
i studentima
7. Naknada za rad...
1 GODINA









Elektriĉna energija
Toplinska energija
Plin
Voda
Dimnjaĉarske usluge
Odrţavanje ĉistoće
Radio...
3 GODINE








Ugovori o osiguranju (osim ţivotnih)
Najamnina i zakupnina
Stanarska priĉuva
Komunalna naknada
...
5 GODINA




Opći zastarni rok
Ugovori o osiguranju ţivota
Kazna za parking
Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
(rel...
HVALA NA PAŢNJI!
Prezentacija ovrhe, branka panjakovic
of 16

Prezentacija ovrhe, branka panjakovic

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija ovrhe, branka panjakovic

 • 1. „Informiranje i edukacija potrošaĉa u 2014. godini”
 • 2.    Ako smatrate da je raĉun neutemeljen ili previsok, obavezno ga osporavati pisanim putem Ako se osporava samo jedan dio, ostatak (nesporni dio) treba platiti – potvrdu priloţiti uz prigovor Prigovor se šalje javnom biljeţniku prema uputama u Rješenju o ovrsi.
 • 3. Što uĉiniti ako Vam ne stigne raĉun za ispostavljenu uslugu?  Ako ste koristili uslugu zatraţite raĉun od pruţatelja usluge! Što uĉiniti prilikom selidbe i promjene adrese?  Kod pruţatelja usluga prijaviti novu adresu, ali i Hrvatskoj pošti, uz naznaku da se sva pošta šalje na novu adresu! Što ako zaprimite odvjetniĉku opomenu za dug?  Ako dug stvarno postoji, treba ga platiti, ali ne i odvjetniĉku opomenu! Moţe li se izbjeći ovrha ako izbjegnemo zaprimiti rješenje o ovrsi?  NE MOŢE – ne uspije li javni biljeţnik DVA PUTA ZAREDOM dostaviti rješenje o ovrsi ovršeniku, ono će ipak postati pravomoćno i ovršno 8 DANA od objave na njegovoj OGLASNOJ PLOĈI.
 • 4. Moţe li se izbjeći ovrha ako izbjegnemo zaprimiti rješenje o ovrsi?  NE MOŢE – ne uspije li javni biljeţnik DVA PUTA ZAREDOM dostaviti rješenje o ovrsi ovršeniku, ono će ipak postati pravomoćno i ovršno 8 DANA od objave na njegovoj OGLASNOJ PLOĈI.  Nakon DVIJE UZASTOPNE NEUSPJELE dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju, javni biljeţnik rješenje će istaknuti na OGLASNOJ PLOĈI u ĉekaonici u svom uredu.  Smatrati će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja rješenja na oglasnoj ploĉi (Ovršni zakon, ĉlanak 281.,stavak6.)
 • 5.       Raĉun (raĉunom se smatra i obraĉun kamata) Mjenica i ĉek s protestom i povratnim raĉunima kad je to potrebno za zasnivanje traţbine Javna isprava Izvadak iz poslovnih knjiga Po zakonu ovjerovljena privatna isprava Isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom
 • 6. 1. PLATITI DUG  ako već ranije nije plaćen i ako nije zastupila zastara.  Ako dug platite u roku od 8 dana (prije nego postane nepravomoćno) niste u obvezi platiti onaj dio troškova ovršnog postupka koji se odnosi na pravomoćnost
 • 7. 2. PISATI PRIGOVOR na rješenje o ovrsi  Ako je dug plaćen (uz preslik uplatnice, kao dokaz)  Ako je dug pao u zastaru, ili ako postoji neki drugi opravdani temelj  Upućuje se javnom biljeţniku u roku od (najĉešće) OSAM DANA  U TRI PRIMJERKA  POŠTOM, PREPORUĈENO S POVRATNICOM!
 • 8.  Stavke iz rješenja o ovrsi koje ovršenik mora platiti ako ne osporava:       Iznos glavnog duga Zakonske zatezne kamate na glavni dug Trošak sastava prijedloga za ovrhu Javnobiljeţniĉku nagradu Materijalni trošak Ako još nisu nastupile pravomoćnosti i ovršnost, tada ovršenik ne mora platiti trošak klauzule pravnomoćnosti i ovršnosti.
 • 9.   Javni biljeţnik prosljeĊuje predmet stvarno i mjesno nadleţnom sudu koji odluĉuje o prigovoru. Ne uspije li ovršenik na sudu s uloţenim prigovorom, bit će obvezan platiti i sudske troškove. VODITE RAĈUNA O ROKOVIMA, JER NAKON ISTEKA ROKA GUBITE PRAVO NA PRIGOVOR!!
 • 10. Potrebno je otvoriti zaštićeni raĉun u poslovnici FINA-e, kako se ne bi plijenila sredstva koja su IZUZETA OD OVRHE: 1. Primanja po osnovi zakonskog uzdrţavanja, naknade štete nastale zbog narušavanja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti 2. Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju 3. Primanja po osnovi socijalne skrbi 4. Primanja po osnovi privremene nezaposlenosti
 • 11. 5. Primanja po osnovi doplatka za djecu 6. Primanja po osnovi stipendije i pomoći uĉenicima i studentima 7. Naknada za rad osuĊenika, osim za traţbine po osnovi zakonskog uzdrţavanja te za traţbine naknade štete prouzroĉene kaznenim djelom osuĊenika 8. Primanja po osnovi odliĉja i priznanja 9. Rodiljne i roditeljske novĉane potpore Od ovrhe je IZUZET IZNOS OD 2/3 PROSJEĈNE NETO plaće u RH, a ako je plaća manja od prosjeĉne, IZUZIMA SE IZNOS OD 2/3 IZNOSA PLAĆE.
 • 12. 1 GODINA          Elektriĉna energija Toplinska energija Plin Voda Dimnjaĉarske usluge Odrţavanje ĉistoće Radio i TV pristojba Telefon/pošta/telegraf Tiskovine
 • 13. 3 GODINE         Ugovori o osiguranju (osim ţivotnih) Najamnina i zakupnina Stanarska priĉuva Komunalna naknada Grobna naknada Stalna mjeseĉna naknada za struju Porezna obveza i povrat poreza Naknada za ureĊenje voda
 • 14. 5 GODINA     Opći zastarni rok Ugovori o osiguranju ţivota Kazna za parking Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (relativna) 10 GODINA     Pravomoćna sudska odluka Nagodba pred sudom Javnobiljeţniĉki akt Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (apsolutna)
 • 15. HVALA NA PAŢNJI!