organizuje
działalność edukacyjną dla uczniów
wybitnych i zdolnych
MISTR ZOWSK A ŚCIEŻKA
MISJA
Ideą projektu jest zapewnienie wszechstronnej
indywidualnej opieki edukacyjnej
nad zdolną i wybitną młodzieżą katoli...
JAKIMI WARTOŚCIAMI SIĘ KIERUJEMY?







nauczyciele programu kierują się wartościami
chrześcijańskimi
personaln...
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
zagrożenia ze strony współczesnych mediów
 brak motywacji
 niewiara we własne możliwości
 ...
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
merytoryczne zajęcia
 indywidualne podejście
 kształcenie „miękkich umiejętności”







...
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI







analiza predyspozycji ucznia
zajęcia merytoryczne obejmujące treści spoza programu or...
EGZAMINY PREDYSPOZYCYJNE
wybór zajęć poprzedzony jest testami predyspozycji
uczniów
 dobór pięciu testów odbywa się we ws...
PROPONOWANE ZAJĘCIA
wybór zajęć w dialogu z rodzicami i uczniem
 dwa zajęcia przedmiotowe, lekcje z języka obcego,
zajęci...
PROPONOWANE ZAJĘCIA
Zajęcia
Liczba godzin
Uwagi
(60 min.) w tygodniu
Pierwszy wybrany przedmiot 1
także spotkania
z tu...
GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA
małe grupy (3–5 osób) lub zajęcia indywidualne
 opieka nauczyciela-tutora
 możliwość ...
KIM JEST TUTOR?
nauczyciel jednego z wybranych przedmiotów
 pomaga odkryć talenty ucznia
 pracuje z nim nad jego umiejęt...
GWARANCJA POZIOMU MERYTORYCZNEGO
nauczyciele z praktyką akademicką, egzaminatorzy
maturalni
 nauczyciele z praktyką w fir...
GWARANCJE POSTĘPU W NAUCE
stworzenie planu pracy w semestrze w
porozumieniu z uczniem i rodzicami
 zaplanowany rozwój ucz...
KONTAKT
Koordynator programu
Zbigniew Pawłowski
telefon: 502 277 344
e-mail: zpawlowski@wp.pl
Dziękujemy za uwagę i zapras...
of 14

Prezentacja kze 15_10_2013

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja kze 15_10_2013

 • 1. organizuje działalność edukacyjną dla uczniów wybitnych i zdolnych MISTR ZOWSK A ŚCIEŻKA
 • 2. MISJA Ideą projektu jest zapewnienie wszechstronnej indywidualnej opieki edukacyjnej nad zdolną i wybitną młodzieżą katolicką Wyróżniającym program elementem jest współpraca z uniwersytetami zagranicznymi, głównie katolickimi, w celu przygotowania uczniów do aplikacji i podjęcia studiów
 • 3. JAKIMI WARTOŚCIAMI SIĘ KIERUJEMY?        nauczyciele programu kierują się wartościami chrześcijańskimi personalne spojrzenie na ucznia otwarcie na indywidualne potrzeby, uwzględniające także rozwój osobisty młodego człowieka poszanowanie godności ucznia i godności jego pracy zasada pomocniczości w stosunku do ucznia i rodziny solidaryzm społeczny budowa zdrowych relacji mistrz–uczeń
 • 4. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM zagrożenia ze strony współczesnych mediów  brak motywacji  niewiara we własne możliwości  niepewność wyboru właściwej drogi  nieumiejętność hierarchizacji prac  zbytnie zaufanie we własne siły  problemy ze współpracą z nauczycielami czy z grupą  brak grupy wsparcia wśród rówieśników 
 • 5. ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY merytoryczne zajęcia  indywidualne podejście  kształcenie „miękkich umiejętności”         odwagi w działaniu otwartości ciekawości wobec innych ludzi kreatywności innowacyjności w rozwiązywaniu problemów krytycznej analizy informacji działań grupowych
 • 6. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI        analiza predyspozycji ucznia zajęcia merytoryczne obejmujące treści spoza programu oraz z wyższych etapów edukacji zajęcia językowe pomoc w aplikowaniu na zagraniczne uniwersytety:  przygotowanie do egzaminów  pomoc w procesie aplikacji pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad konsultacja psychologiczna w indywidualnych przypadkach doradztwo w doborze szkół ponadgimnazjalnych i studiów
 • 7. EGZAMINY PREDYSPOZYCYJNE wybór zajęć poprzedzony jest testami predyspozycji uczniów  dobór pięciu testów odbywa się we współpracy zespołu z rodzicami i uczniem  obowiązkowe testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  diagnostyka obejmuje wiedzę i rozumienie, umiejętności i postawy ucznia 
 • 8. PROPONOWANE ZAJĘCIA wybór zajęć w dialogu z rodzicami i uczniem  dwa zajęcia przedmiotowe, lekcje z języka obcego, zajęcia warsztatowe i wykłady  proponujemy soboty jako godziny pracy; zajęcia z wybranych przedmiotów i językowe mogłyby się odbywać także w innych uzgodnionych terminach  planowany miesięczny koszt zajęć przy pełnej odpłatności to 500 zł 
 • 9. PROPONOWANE ZAJĘCIA Zajęcia Liczba godzin Uwagi (60 min.) w tygodniu Pierwszy wybrany przedmiot 1 także spotkania z tutorem Drugi wybrany przedmiot 1 Zajęcia językowe 1 najczęściej w formie konwersacji Warsztat postaw 1,5 i umiejętności Wykład dla wszystkich uczniów programu z wyjątkiem tygodnia, w którym jest wykład 0/1,5 jeden tydzień w miesiącu
 • 10. GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA małe grupy (3–5 osób) lub zajęcia indywidualne  opieka nauczyciela-tutora  możliwość zmiany nauczyciela  wszyscy nauczyciele z doświadczeniem pracy indywidualnej  indywidualna ścieżka kontaktu z nauczycielami  indywidualne raporty na stronie  comiesięczne spotkania 
 • 11. KIM JEST TUTOR? nauczyciel jednego z wybranych przedmiotów  pomaga odkryć talenty ucznia  pracuje z nim nad jego umiejętnościami  rozwija warsztat pracy  wspomaga osobisty rozwój ucznia przy poszanowaniu jego wyborów Formy pracy tutora i ucznia to:  spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy  wspólne wyjścia do innych instytucji  znalezienie mistrzów ze świata akademickiego i umówienie z nimi ucznia Tutor przygotowuje comiesięczne raporty dla rodziców 
 • 12. GWARANCJA POZIOMU MERYTORYCZNEGO nauczyciele z praktyką akademicką, egzaminatorzy maturalni  nauczyciele z praktyką w firmach edukacyjnych  nauczyciele z pasją, z sukcesami przygotowujący uczniów do olimpiad i konkursów  programy zawierające aktualną wiedzę  współpraca z wybitnymi wykładowcami warszawskich szkół wyższych 
 • 13. GWARANCJE POSTĘPU W NAUCE stworzenie planu pracy w semestrze w porozumieniu z uczniem i rodzicami  zaplanowany rozwój ucznia, systematyczna nauka  dostępność nauczycieli-tutorów także poza godzinami zajęć  raportowanie po każdym miesiącu lub częściej w razie potrzeby  korygowanie na bieżąco planów działania 
 • 14. KONTAKT Koordynator programu Zbigniew Pawłowski telefon: 502 277 344 e-mail: zpawlowski@wp.pl Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy

Related Documents