Filip Huněk
Prezentace doktorského projektu
29.11.2013
Název práce
Kulturní analýza užití softwarových filtrů
na př íkladu sociální sítě Instagram
Teoretická
část
Teoretický rámec včetně explicitních
klíčových konceptů
Instagram
fotografická Sociální síť
vznik: 2010
uživatelé: 150 mio...
Instagram je volně dostupnou aplikací
pro mobilní telefony, jež umožň uje sdílení
fotografií
Filtry
#Hashtagy
•
Na teoretické rovině disertač ní práce se zaměř ím
zejména na užívání výše uvedených filtrů jako na
nástroj svého druhu...
Př íklad: Selfies
Empirická
část
Nástin metodologie výzkumu
(vzorek dat, jejich sběr a metoda analýzy)
Základní metodologický rámec
Kulturní analýza obra...
Př edvýzkum
Výzkumná metoda
Kulturní analytika:
nástroj vizualizace velkych dat
́
a prostř edek analyzy kultury softwaru
́
Výzkumná metoda
Lev Manovich se domnívá, že je tř eba změ nit způ sob samotné vě decké
práce,nahradit staré nástroje pro a...
Př íklad: Times (Manovich 2009)
Barevná saturace
Prostorové vzorkování
Př íklad: Respekt (Šik 2013)
Barevná saturace
Př íklad: Respekt (Šik 2012)
Svě tlost/Tmavost
Paradigmatické
zasazení
Určení paradigmatické pozice, k níž
disertační práce patří
Sociocentrismus /
Mediocentrismus
Alternativní
Dominantní
/...
Literatura
•
Barthes, R. (2004): Mytologie. Praha: Dokoř án.
•
Bauman, Z. (1995) Úvahy o postmoderní době . Praha: Slon.
•
Baudr...
•
Horáková, J. (2012) K recepci informatiky v kontextu společ enských vě d: obrat k softwaru. In: Blok
expertů , KISK FF ...
The End
Otázky?
of 23

Prezentace doktorského projektu na FSV UK 2013 - 29.11.2013

Kulturní analýza užití softwarových filtrů na příkladu sociální sítě Instagram
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace doktorského projektu na FSV UK 2013 - 29.11.2013

 • 1. Filip Huněk Prezentace doktorského projektu 29.11.2013
 • 2. Název práce Kulturní analýza užití softwarových filtrů na př íkladu sociální sítě Instagram
 • 3. Teoretická část
 • 4. Teoretický rámec včetně explicitních klíčových konceptů Instagram fotografická Sociální síť vznik: 2010 uživatelé: 150 mio celosvě tově vlastník: Facebook
 • 5. Instagram je volně dostupnou aplikací pro mobilní telefony, jež umožň uje sdílení fotografií
 • 6. Filtry
 • 7. #Hashtagy
 • 8. • Na teoretické rovině disertač ní práce se zaměř ím zejména na užívání výše uvedených filtrů jako na nástroj svého druhu deformování reality, kdy dané filtry př edem urč ují výsledný ráz podoby výstupu, jímž je fotografie uložená na Instagramu. Zároveň se pak teoretická č ást zaměř í na paralely podobných „filtrů“, jež byly v historii filosofického př emýšlení nahlíženy tak, že stojí př ed samotným vnímáním reality. Takovou paralelou mů že být např . Kantovo pojetí transcendentality (2001), Foucaultovo chápání diskurzu (2000), tematizace sociální konstrukce reality (Berger, Luckmann 1999) apod.
 • 9. Př íklad: Selfies
 • 10. Empirická část
 • 11. Nástin metodologie výzkumu (vzorek dat, jejich sběr a metoda analýzy) Základní metodologický rámec Kulturní analýza obrazových obsahů
 • 12. Př edvýzkum
 • 13. Výzkumná metoda Kulturní analytika: nástroj vizualizace velkych dat ́ a prostř edek analyzy kultury softwaru ́
 • 14. Výzkumná metoda Lev Manovich se domnívá, že je tř eba změ nit způ sob samotné vě decké práce,nahradit staré nástroje pro analyzu nástroji novymi – vym ě nit ́ ́ tužku za klávesnici, plátno za displej,staré metody za nový software. Digitální obsah již není možné zpracovávat tradič ními metodami, k jejich ovládnutí je nutné zač ít používat stejné nástroje, kterymi byly vytvo ř eny ́ samotné zkoumané objekty. • • „Domníváme se, že systematické využití velkokapacitní poč ítač ové analyzy a interaktivní vizualizace kulturních ́ vzorů se stane základní vyzkumnou metodou v ́ humanitních a kulturních vě dách.“ (Manovich, 2009)
 • 15. Př íklad: Times (Manovich 2009) Barevná saturace Prostorové vzorkování
 • 16. Př íklad: Respekt (Šik 2013) Barevná saturace
 • 17. Př íklad: Respekt (Šik 2012) Svě tlost/Tmavost
 • 18. Paradigmatické zasazení
 • 19. Určení paradigmatické pozice, k níž disertační práce patří Sociocentrismus / Mediocentrismus Alternativní Dominantní / Kulturní analýza (cultural analysis) / Kulturální studia (cultural studies)
 • 20. Literatura
 • 21. • Barthes, R. (2004): Mytologie. Praha: Dokoř án. • Bauman, Z. (1995) Úvahy o postmoderní době . Praha: Slon. • Baudrillard, J. (1983) Simulations. New York: Semiotext. • Baudrillard, J. (1996) O svádě ní. Olomouc: Votobia. • Berger, P. L., Luckmann, T. (1999) Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. • Cejpek, J. (1998) Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informa č ní v ě dy. Praha: Karolinum. • Deacon, D., Pickering, M., Murdock, G., Golding, P. (1999) Researching communication: a practical guide to methods in media and cultural analysis, London: Arnold. • Eco, U. (1964) Otevř ené dílo [online]. Dostupné z: http://cirkus-umberto.ic.cz/OperaAperta.pdf (stav k dni 29.04.2013). • Eco, U. (2000) Mysl a smysl. Praha: Moraviapress. • Foucault, M. (2000) Dohlížet a trestat. Praha: DAUPHIN. • Giddens, A. (1998) Dů sledky modernity. Praha: Slon.
 • 22. • Horáková, J. (2012) K recepci informatiky v kontextu společ enských vě d: obrat k softwaru. In: Blok expertů , KISK FF MU. • McLuhan, M. (2000) Č lově k, média a elektronická kultura. Brno: Jota. • Kant, I. (2001) Kritika č istého rozumu. Praha: Oikoymenh • Manovich, L. (2009) Cultural analytics. In: Software Studies [online]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2008/09/cultural-analytics.html (stav k dni 29.04.2013). • Manovich, L. (2003). New Media from Borges to HTML. S. 13-25. In: The New Media Reader. Ed. Wardrip-Fruin, Noah; Montfort, Nick. Cambridge, London: The MIT Press. • Manovich, L. (2001) The Language of New Media [online]. Dostupné z: http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf (stav k dni 29.04.2013). • Šik, V. (2012) Kulturní analytika – metoda vizualizace velkých kulturních dat. Magisterská diplomová práce. Brno: FF MU.
 • 23. The End Otázky?

Related Documents