ಘಟಕ -2
ಮಾಲಿನ್ಯ
7 ನ ೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕ ೇೇಂದರ ಶಾಲ ಬ ಳವಣಕಿ.
ತಾ : ರ ೇಣ ಜಿ : ಗದಗ್
# ಎಫ್.ಸಿ.ಚ ೇಗರಡ್ಡಿ.
Cell : 997200...
ನೇರು
ಗಾಳಿ
ಭ ಮಿ
ಅವಶ್ಯಕ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲ್ು
• ಈ ಭೂಮಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗರಹ
• ಇಲಿಲನ್ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ವಾಯುಗುಣ, ತಾಪಮಾನ್
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳು
• ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಗರಹದಲಿಲ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿ...
ಒಲ ಹತಿಿ ಉರಿದರ ನಲಬಹುದಲಲದೆ
ಧರ ಹತಿಿ ಉರಿದರ ನಲಬಾರದು.
ಏರಿ ನೇರುೇಂಬಡ , ಬ ೇಲಿ ಕ ೈಯ ಮೇವಡ
ನಾರಿ ತನನ ಮನ ಯಲಿಲದ ಕಳುವಡ
ತಾಯ ಮೊಲ ವಾಲು ನೇಂಜಾಗ...
ಈ ನೆಲ್
ಈ ಜಲ್
ಈ ಮಣುು ನ್ಮಮದು
ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ
ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ ಯಾರದು?
ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರಗೂ ಮನೆಯಾದ ನ್ಮಮ
ಭೂಮಿಯ ನೆಲ್, ನೀರು, ಗಾಳಿಯ ಕಥೆ
ಹೆೀಗಿದೆ ಅಂತ್ ಗೊತಾಾ?
ಬನಿ ನೊೀಡಿ
ಹೀಗಾದರೆ? ನಾವು
ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ
ಕಥೆ ಏನ್ು?
ಹೀಗಾದರೆ?
ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವಕೂೂ
ಅವಶ್ಯವಾದ ನೀರನ್
ಕಥೆ ಏನ್ು?
ಭೂಮಿಯೀನ್ು
ತಿಪ್ೆೆಯೀ?
ಈ ವಿಷ್ ಯಾರ
ಹೊಟ್ೆಟಗೆ
ಸೆೀರುತ್ಾದೆ?
ಈ ಚಿತರವನ ನಮೆ ಗಮನಸಿ ನ ೇಡ್ಡ.
ನೇರು,ನ ಲ, ಗಾಳಿ ಇವ ಲಲದ ಹ ೇಗ ಕ ಳ ಯಾಗುತಿಿವ
ಈಗ ಹೆೀಳಿ
• ನಮೆ ನ ಲಕ ೆ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಏನು?
• ನಮೆ ಗಾಳಿಗ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಗಳ ೇನು?
• ನಮೆ ನೇರಿಗ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಏನು?
• ಇದರಿೇ...
ಜಿೇವಿಗಳು ಬದುಕುತಿಿರುವ ಪರಿಸರದ ಸ ಕ್ಷ್ಮ
ಸಮತ ೇಲನವನುನ ಹಾಳುಮಾಡುವೇಂತಹ,
ವಾಯು,ನೇರು ಮತುಿ ಮಣ್ಣಿನಲಿಲದ ಉೇಂಟಾಗುವ
ಯಾವುೆ ೇ ಅಹಿತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ
...
ಮಾಲಿನಯದ ವಿಧಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ (ಗಾಳಿ)
ಜಲಮಾಲಿನಯ (ನೇರು)
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ
ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು
ಎಂದರೆ
ಮಾಲಿನಯ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿ
ಇದು
ಘನ
ದರವ
ಅನಲಗಳ
ರ ಪದಲಿಲದ ಇರಬಹುದು
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕದ ಮ ಲಗಳು
ಭೌತಿಕ (ಉಷ್ಿ)
ರಾಸಾಯನಕ ( ಗ ಬಬರಗಳು)
ಜ ೈವಿಕ (ಪರಾಗಧ ಳು)
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ
ಘನ/ದರವ/ಅನಲಗಳಾಗಿ ವಿೇಂಗಡ್ಡಸಿ
ಪ್ಾಲಸಿಟಕ್
ರಸ ಗೊಬಬರ
ಹೊಗೆ
ಕಾರ್ಾಾನೆಯ ರಾಸಾಯನಕಗಳು
ಧೂಳು
ಒಲೆ
ಇಟ್ಟಟಗೆ ಬಟ್ಟಟ
ಇದ...
ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಎರಡು ವಿಧಗಳು
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜಿೇವಿಗಳ ಕಿರಯೆಯೇಂದ ಯಾವುೆ ೇ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕವು ತ ೇಂದರ ರಹಿತ ಸಿಿತಿಗ
ಬದಲಾಗುವುದು
• ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಸ – ಹೆಚ್ಚಿದ ತ್ರಕಾರಗಳ
ತ್ುಂಡುಗಳು, ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾ, ಹಣ್ಣುನ್ ಸಿಪ್ೆೆ
ಇತಾಯದಿ
• ಮಾನ್ವ ಮತ್ುಾ ಪ್ಾರಣ್ಣಗಳ ತಾಯಜಯ
• ಬಾಯಕ...
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜಿೇವಿಗಳ ಕಿರಯೆಯೇಂದ ಯಾವುೆ ೇ
ಮಾಲಿನಯಕಾರಕವು ತ ೇಂದರ ರಹಿತ ಸಿಿತಿಗ
ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲದ
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
ಸಿೇಸ ಸ ೇರಿದ ಪ ಟ ರೇಲ್ –ಟ ಟಾರ ಇಥ ೈಲ್
ಅಧಿಕ ರಕಿೆ ತಿಡ
ಮದುಳಿನ ಹಾನ
ಸಿೇಸ ರಹಿತ ಪ ಟ ರೇಲ್ ನ ಬಳಕ
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಎೇಂದರ
ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೇರುವ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟಿದಲಿಲದನ
ಅಹಿತಕರ ಬದಲಾವಣ
• ಕ ೈಗಾರಿಕ , ವಾಹನ ಮತುಿ ಉಷ್ಿ
ಸಾಿವರಗಳು –
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್, ಕಾಬಬನ್ ಮೊನಾಕ್ ೈಡ್, ಸಲಫರ್
ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್, ನ ೈಟ ...
• ಬ ಳ ಗಳಿಗ ಸಿೇಂಪಡ್ಡಸುವ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳು ಮತುಿ
ಕಿೇಟನಾಶ್ಕಗಳು
• ಎಲ ಗಳು ಮತುಿ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯಗಳು - ಕಾಬಬನ್
ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್
• ಧ ಳು
• ಉರಿಯುವ ಕಟ್ಟ...
• ಜಾಾಲಾಮುಖಿಯ ಅನಲಗಳು
• ಚೇಂಡಮಾರುತದ ಧ ಳು
• ಹ ಗಳ ಪರಾಗರ ೇಣುಗಳು, ಸಿಲಿೇಂದರಗಳ
ಬಿೇಜಾಣುಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
• ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್ – ಉಸಿರಾಟದ ತ ೇಂದರ
• ಕಾಬಬನ್ ಮೊನಾಕ ಸೈಡ್ – ವಿಷ್ಕಾರಿ – ತಲ ನ ೇವು, ವಾಕರಿಕ ,
ವಾೇಂತಿ, ತಲ ಸುತುಿವಿಕ , ಆಯಾಸ, ನಶ್ಯಕ...
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಣಾಮಗಳು
•ಕೃಷಿ ಬ ಳ ಗಳ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ
•ಆಮಲದ ಮಳ
•ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ ಮಾನ – ಭ ತಾಪಮಾನದಲಿಲದ
ಏರಿಕ
ಉಸಿರಾಟದ
ತ ೇಂದರ ಗಳು,
ಅಸಿಮಾ,
ಸಾಾಸಕ ೇಶ್ದ
ಕಾಯನಸರ್
ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
ಗಾಳಿಯಲಿಲದನ ಇೇಂಗಾಲದ ಡ ೈಆಕಾಸಯಡ್, ಮಿಥ ೇನ್
ಮತುಿ ನ ೈಟ ರೇಜನ್ ಆಕಾಸಯಡ್ ಗಳು ಭ ಮಿಯ
ವಾತಾವರಣವನುನ ಬ ಚಚಗಿರಿಸುತಿವ . ಇಲಲದದ...
ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
ಹ ಚುಚ ಶೇತವಿರುವ ಪರೆ ೇಶ್ದಲಿಲದ
ಶಾಖದ ಕ ರತ ಯಮದ ಬಿೇಜಗಳು
ಮೊಳಕ ಒಡ ಯುವುದಿಲಲದ ಮತುಿ
ಸಸಯಗಳು ಚನಾನಗಿ ಬ ಳಯಲಾರವು.
ಇೇಂತಹ ಪರ...
ಹಸಿರುಮನ ಪರಿಣಾಮಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇೇಂಗಾಲದ
ಡ ೈಆಕಾಸಯಡ್, ಮಿಥ ೇನ್ ಮತುಿ ನ ೈಟ ರೇಜನ್
ಆಕಾಸಯಡ್ ಗಳೇಂತಹ ಅನಲಗಳಿಗ ಹಸಿರುಮನ
ಅನಲಗಳು ಎನುನವರು
ಹಸಿರ...
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲಿಲದ ಏರಿಕ
ಗಾಳಿಯಲಿಲದನ ಇೇಂಗಾಲದ
ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್ ಮತುಿ ಮಿಥ ೇನ್
ಗಳ (ಹಸಿರುಮನ ಅನಲಗಳು)
ಪರಮಾಣದ ಹ ಚಚಳದ
ಪರಿಣಾಮ ಭ ಮಿಯ
ತಾಪಮಾನದಲ...
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ
ಜಾಗತಿಕ
ತಾಪಮಾನದ
ಹ ಚಚಳಕ ೆ ಕಾರಣಗಳು
• ಭೂಮಿಯ ತಾಪದಲಿಲ ಹೆಚ್ಿಳ
• ದೃವಪರದೆೀಶ್ದ ಹಮ ಕರಗಿ ಸಮುದರ ಮಟಟದಲಿಲ ಏರಕೆ –
ಪರವಾಹಗಳು
• ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಂಜರಾಗುವ ಸಾಧಯತೆ
• ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ...
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಅಲ ಗೇರ – ಚಲನ ಚಿತರ
ಆಮಲದ ಮಳ
ಆಮಲದ ಮಳ ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಲಪಗಳು,
ಕಟಿಡಗಳ ನಾಶ್
ಜಲಚರಗಳು ಮತುಿ ಕೃಷಿ
ಬ ಳಗಳ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ
ಆಮಲದ ಮಳ ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಎೇಂಡಸಲಾಫನ್ – ಕೃಷಿಯಲಿಲದ ಬಳಸುವ ಕಿರಮಿನಾಶ್ಕ –
ಅತಯೇಂತ ವಿಷ್ಕಾರಿ
ಪರಣಾಮಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ಿಡ ಜಲೆಲ – ಗೆೀರು ಕೃಷಿಯಲಿಲ ಬಳಕೆ- ಜನ್ರ
ಆರೊೀಗಯದ ...
• ಉತಿಮ ತಾೇಂತಿರಕತ ಯ ಅಳವಡ್ಡಕ ಮತುಿ
ಸುಸಿಿತಿಯಲಿಲದಡುವುದು – ವಾಹನ, ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ
ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು
• ಎಲ್.ಪ.ಜಿ, ಗೇಂಧಕ ರಹಿತ ...
ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
• ಕಿೇಟನಾಶ್ಕಗಳು, ರಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರಗಳ
ಉಪಯೊೇಗವನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು
• ಸೌರ ಶ್ಕಿಿ, ಪವನ ಶ್ಕಿಿ, ಜ ೈವಿಕ ಅನಲಗಳೇಂತಹ
ನವ...
• ಉತಿಮ ತಾೇಂತಿರಕತ ಯ ಅಳವಡ್ಡಕ ಮತುಿ
ಸುಸಿಿತಿಯಲಿಲದಡುವುದು – ವಾಹನ, ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ
ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು
• ಎಲ್.ಪ.ಜಿ, ಗೇಂಧಕ ರಹಿತ ...
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
• ನಮೆ ಊರಿನಲಿಲದ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯಕ ೆ
ಕಾರಣವಾಗುತಿಿರುವ ಘಟನ ಗಳನುನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಡ
• ವಾಯು ಮಾಲಿನಯದ ಚಿತರಗಳನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸಿ –
ಚಿತರಕ ೇಶ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ
• ನೇರಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಕ ಟಿ
ಪರಿಣಾಮವನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿಗಳು
ಸ ೇರಿಕ ೇಂಡು ನೇರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದು
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಣಗಳು
• ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯಗಳು
• ಮನ ಯ ಕಸ, ಚರೇಂಡ್ಡ ನೇರು ಹಾಗ
ಮಾಜಬಕಗಳು ( ಸಾಬ ನುಗಳು)
• ರಾಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರಗಳು, ಕಳ ನಾಶ್ಕ ಮತುಿ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಣಗಳು
• ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯಗಳು
• ಗಣ್ಣಗಳ ತಾಯಜಯಗಳು
• ತ ೈಲ ಸ ೇರಿಕ
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ
• ನೇರಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಕ ಟಿ
ಪರಿಣಾಮವನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿಗಳು
ಸ ೇರಿಕ ೇಂಡು ನೇರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದು
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
• ನೇರಿನಲಿಲದ ವಾಸಿಸುವ ಜಲಚರಗಳ ಮೇಲ ಕ ಟಿ
ಪರಿಣಾಮ
• ಭ ೇದಿ, ಕಾಮಾಲ ( ಕಾಮಣ್ಣ), ಟ ೈಫಾಯಡ್
• ನರಸೇಂಬೇಂಧದ ಕಾಯಲ ಗಳು
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
• ಪತಿ ಜನಕಾೇಂಗ, ಮ ತರ ಜನಕಾೇಂಗಗಳ ಮೇಲ ತಿೇವೃ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
• ನೇರಿನಲಿಲದ ಕರಗಿರುವ ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣ ಕಡ್ಡಮ –
ಮಿೇನುಗ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಜ ೈವಿಕ ಸಾೇಂದಿರೇಕರಣ
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯ – ಪಾದರಸ ಒೇಂದು ಭಾರ ಲ ೇಹ
ನೇರಿನ ಮ ಲಕ ಪಾರಣ್ಣಗಳ ೆ ೇಹಕ ೆ ಸ ೇಪಬಡ
ನರಸೇಂಬೇಂಧಿ ಕಾಯಲ
(ಮಿೇನಾಮಾಟ ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
ನೇರಿನಲಿಲದ ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣದ ಇಳಿಕ – ಜಲಚರಗಳ ಸಾವು
ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣದಲಿಲದ ಇಳಿಕ
ಸಾವಯವ ವಸುಿಗಳು ಕ ಳ ಯುವಿಕ ಯಲಿಲದ ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಹಾರಗಳು
ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯ, ಚರೇಂಡ್ಡ ನೇರನುನ
ಶ್ುದಿಧೇಕರಿಸಿದ ನೇಂತರ ನೇರಿನ ಮ ಲಗಳಿಗ
ಬಿಡುವುದು
ಕ ೈಗಾರಿಕ ಯ ಬಿಸಿನೇರನುನ ತೇಂ...
ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಹಾರಗಳು
ಜಲ ಮಾಲನಯವನುನ ತಡ ಯಲು ಇರುವ ನಯಮ,
ಕಾನ ನುಗಳನುನ ಕಟುಿನಟಾಿಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ
ಜಿೇವಿಗಳಿಗ ಹಾನಯನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ಅೇಂಶ್ಗಳು ನ ಲವನುನ
ಸ ೇರಿ ಕಲುಷಿತಗ ಳಿಸುವುದು
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 ಮನ ಮತುಿ ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ ತಾಯಜಯಗಳು
 ರಸಗ ಬಬರ ಮತುಿ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳ
ಅತಿಯಾದ ಬಳಕ
 ಮಣ್ಣಿನ ಆಮಿಲದೇಕರಣ
 ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ...
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಣಾಮಗಳು
 ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತಿತ ಕಡ್ಡಮ – ಕಡ್ಡಮ ಇಳುವರಿ
 ಸಸಯಗಳ ೆ ೇಹ- ಪಾರಣ್ಣಗಳ ೆ ೇಹ - ಅನಾರ ೇಗಯ
 ಮಣ್ಣಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಸುವ, ...
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು
 ತಾಜಯಗಳ ಉತಾಪದನ ಕಡ್ಡಮ
 ವಸುಿಗಳ ಮರುಬಳಕ
 ತಾಜಯಗಳ ವಿೇಂಗಡನ – ಜ ೈವಿಕ
ವಿಘಟನ ಯಾಗುವ, ವಿಘಟನ ಯಾಗದ
ವಸುಿಗಳು – ವ...
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು
 ರಾಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರ ಹಾಗ
ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳ ಬಳಕ ಯನುನ ಕಡ್ಡಮ
ಮಾಡುವುದು
 ಸಾಾಭಾವಿಕ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕ ಮತುಿ ಸಾವಯವ
ಗ ಬಬರ ಬಳಸುವ...
ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು
 ಮರ ಗಿಡಗಳನುನ ಬ ಳ ಸುವುದು
 ನಯಮಗಳನುನ ಕಟುಿನಟಾಿಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು
ಜ ೈವಿಕ ಸ ಚಕಗಳು
ಪರಿಸರದಲಿಲದ ಆಗುವ ಅನಪ ೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣ ಗಳನುನ –
ಅತಿಸಾರತ , ಅತಿ ಉಷ್ಿತ ಇತಾಯದಿ – ಸ ಚಿಸುವ
ಜಿೇವುಗಳು
 ಬಸವನ ಹುಳು – ಕಲುಷಿ...
ಪರಿಸರ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣ ಯ ಪದಯಗಳು
1. ಈ ಮಣುಿ ನಮೆದು – ಆರ್.ಎನ್ ಜಯಗ ೇಪಾಲ
2. ಈ ನ ಲ, ಈ ಜಲ, ಈ ಕಾಡು….
“NATURE HAS EVERY THING FOR EVERY BODY’S
NEED, BUT NOT ENOUGH FOR ONE MAN’S GREED”
Mahatma Gandhi
ಈ ಭ ಮಿ ನಮೆಲಲದರ
ಆಸ ಗಳನುನ ...
ಧನಯವಾದಗಳು
ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕ ೇೇಂದರ ಶಾಲ ಬ ಳವಣಕಿ.
ತಾ : ರ ೇಣ ಜಿ : ಗದಗ್
# ಎಫ್.ಸಿ.ಚ ೇಗರಡ್ಡಿ.
Cell : 9972008287,
chegareddy@gmail.com
Pollution 7th
Pollution 7th
Pollution 7th
of 78

Pollution 7th

ಈ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ ಯನ್ನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಮಾಲಿನ್ಯ' ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು chegareddy@gmail.com ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Pollution 7th

 • 1. ಘಟಕ -2 ಮಾಲಿನ್ಯ 7 ನ ೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕ ೇೇಂದರ ಶಾಲ ಬ ಳವಣಕಿ. ತಾ : ರ ೇಣ ಜಿ : ಗದಗ್ # ಎಫ್.ಸಿ.ಚ ೇಗರಡ್ಡಿ. Cell : 9972008287, chegareddy@gmail.com
 • 2. ನೇರು ಗಾಳಿ ಭ ಮಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲ್ು
 • 3. • ಈ ಭೂಮಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗರಹ • ಇಲಿಲನ್ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ವಾಯುಗುಣ, ತಾಪಮಾನ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳು • ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಗರಹದಲಿಲ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ • ಜೀವಗಳು ಬದುಕಲ್ು ಬೆೀಕಾದ ಅನ್ುಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. • ಆದದರಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ- ಉಳಿದ ಯಾವ ಗರಹದಲ್ೂಲ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲ
 • 4. ಒಲ ಹತಿಿ ಉರಿದರ ನಲಬಹುದಲಲದೆ ಧರ ಹತಿಿ ಉರಿದರ ನಲಬಾರದು. ಏರಿ ನೇರುೇಂಬಡ , ಬ ೇಲಿ ಕ ೈಯ ಮೇವಡ ನಾರಿ ತನನ ಮನ ಯಲಿಲದ ಕಳುವಡ ತಾಯ ಮೊಲ ವಾಲು ನೇಂಜಾಗಿ ಕ ಲುವಡ ಇನಾನರಿಗ ದ ರುವ ತೇಂೆ ಕ ಡಲಸೇಂಗಮೆ ೇವ ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜಿೇವನ ಭವದುುಃಖಿಯ ಮಾಡ್ಡದ ಬಳಿಕ. ಬಿಡ್ಡಸುವರಾರುೇಂಟು ?
 • 5. ಈ ನೆಲ್ ಈ ಜಲ್ ಈ ಮಣುು ನ್ಮಮದು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಕೆ ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ ಯಾರದು?
 • 6. ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರಗೂ ಮನೆಯಾದ ನ್ಮಮ ಭೂಮಿಯ ನೆಲ್, ನೀರು, ಗಾಳಿಯ ಕಥೆ ಹೆೀಗಿದೆ ಅಂತ್ ಗೊತಾಾ? ಬನಿ ನೊೀಡಿ
 • 7. ಹೀಗಾದರೆ? ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಕಥೆ ಏನ್ು?
 • 8. ಹೀಗಾದರೆ? ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವಕೂೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೀರನ್ ಕಥೆ ಏನ್ು?
 • 9. ಭೂಮಿಯೀನ್ು ತಿಪ್ೆೆಯೀ?
 • 10. ಈ ವಿಷ್ ಯಾರ ಹೊಟ್ೆಟಗೆ ಸೆೀರುತ್ಾದೆ?
 • 11. ಈ ಚಿತರವನ ನಮೆ ಗಮನಸಿ ನ ೇಡ್ಡ. ನೇರು,ನ ಲ, ಗಾಳಿ ಇವ ಲಲದ ಹ ೇಗ ಕ ಳ ಯಾಗುತಿಿವ
 • 12. ಈಗ ಹೆೀಳಿ • ನಮೆ ನ ಲಕ ೆ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಏನು? • ನಮೆ ಗಾಳಿಗ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಗಳ ೇನು? • ನಮೆ ನೇರಿಗ ಆಗುತಿಿರುವ ತ ೇಂದರ ಏನು? • ಇದರಿೇಂದ ನಜವಾದ ತ ೇಂದರ ಯಾರಿಗ ?
 • 13. ಜಿೇವಿಗಳು ಬದುಕುತಿಿರುವ ಪರಿಸರದ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಸಮತ ೇಲನವನುನ ಹಾಳುಮಾಡುವೇಂತಹ, ವಾಯು,ನೇರು ಮತುಿ ಮಣ್ಣಿನಲಿಲದ ಉೇಂಟಾಗುವ ಯಾವುೆ ೇ ಅಹಿತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ ಮಾಲಿನಯ Pollution
 • 14. ಮಾಲಿನಯದ ವಿಧಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ (ಗಾಳಿ) ಜಲಮಾಲಿನಯ (ನೇರು) ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ
 • 15. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಎಂದರೆ ಮಾಲಿನಯ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿ ಇದು ಘನ ದರವ ಅನಲಗಳ ರ ಪದಲಿಲದ ಇರಬಹುದು
 • 16. ಮಾಲಿನಯಕಾರಕದ ಮ ಲಗಳು ಭೌತಿಕ (ಉಷ್ಿ) ರಾಸಾಯನಕ ( ಗ ಬಬರಗಳು) ಜ ೈವಿಕ (ಪರಾಗಧ ಳು)
 • 17. ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಘನ/ದರವ/ಅನಲಗಳಾಗಿ ವಿೇಂಗಡ್ಡಸಿ ಪ್ಾಲಸಿಟಕ್ ರಸ ಗೊಬಬರ ಹೊಗೆ ಕಾರ್ಾಾನೆಯ ರಾಸಾಯನಕಗಳು ಧೂಳು ಒಲೆ ಇಟ್ಟಟಗೆ ಬಟ್ಟಟ ಇದದಲಿನ್ ಬಟ್ಟಟ
 • 18. ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
 • 19. ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ ಜಿೇವಿಗಳ ಕಿರಯೆಯೇಂದ ಯಾವುೆ ೇ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕವು ತ ೇಂದರ ರಹಿತ ಸಿಿತಿಗ ಬದಲಾಗುವುದು
 • 20. • ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಸ – ಹೆಚ್ಚಿದ ತ್ರಕಾರಗಳ ತ್ುಂಡುಗಳು, ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾ, ಹಣ್ಣುನ್ ಸಿಪ್ೆೆ ಇತಾಯದಿ • ಮಾನ್ವ ಮತ್ುಾ ಪ್ಾರಣ್ಣಗಳ ತಾಯಜಯ • ಬಾಯಕ್ಟೀರಯಾಗಳ ಕ್ರಯಯಂದ ಕೊಳೆತ್ು ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದುತ್ಾವೆ ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
 • 21. ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗುವ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
 • 22. ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ ಜಿೇವಿಗಳ ಕಿರಯೆಯೇಂದ ಯಾವುೆ ೇ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕವು ತ ೇಂದರ ರಹಿತ ಸಿಿತಿಗ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲದ
 • 23. ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
 • 24. ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನಯಕಾರಕ
 • 25. ಸಿೇಸ ಸ ೇರಿದ ಪ ಟ ರೇಲ್ –ಟ ಟಾರ ಇಥ ೈಲ್ ಅಧಿಕ ರಕಿೆ ತಿಡ ಮದುಳಿನ ಹಾನ ಸಿೇಸ ರಹಿತ ಪ ಟ ರೇಲ್ ನ ಬಳಕ
 • 26. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಎೇಂದರ ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟಿದಲಿಲದನ ಅಹಿತಕರ ಬದಲಾವಣ
 • 27. • ಕ ೈಗಾರಿಕ , ವಾಹನ ಮತುಿ ಉಷ್ಿ ಸಾಿವರಗಳು – ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್, ಕಾಬಬನ್ ಮೊನಾಕ್ ೈಡ್, ಸಲಫರ್ ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್, ನ ೈಟ ರೇಜನ್ ಆಕ ಸೈಡ್
 • 28. • ಬ ಳ ಗಳಿಗ ಸಿೇಂಪಡ್ಡಸುವ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳು ಮತುಿ ಕಿೇಟನಾಶ್ಕಗಳು • ಎಲ ಗಳು ಮತುಿ ಆಹಾರ ತಾಯಜಯಗಳು - ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್ • ಧ ಳು • ಉರಿಯುವ ಕಟ್ಟಿಗ , ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯ & ಸಗಣ್ಣ - ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ್ ೈಡ್, ಕಾಬಬನ್ ಮೊನಾಕ್ ೈಡ್ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 29. • ಜಾಾಲಾಮುಖಿಯ ಅನಲಗಳು • ಚೇಂಡಮಾರುತದ ಧ ಳು • ಹ ಗಳ ಪರಾಗರ ೇಣುಗಳು, ಸಿಲಿೇಂದರಗಳ ಬಿೇಜಾಣುಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 30. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 31. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 32. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 33. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು
 • 34. • ಕಾಬಬನ್ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್ – ಉಸಿರಾಟದ ತ ೇಂದರ • ಕಾಬಬನ್ ಮೊನಾಕ ಸೈಡ್ – ವಿಷ್ಕಾರಿ – ತಲ ನ ೇವು, ವಾಕರಿಕ , ವಾೇಂತಿ, ತಲ ಸುತುಿವಿಕ , ಆಯಾಸ, ನಶ್ಯಕಿಿ • ಸಲಫರ್ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್- ನ ೈಟ ರೇಜನ್ ಆಕ ಸೈಡ್ – ಉಸಿರಾಟದ ತ ೇಂದರ ಗಳು, ಅಸಿಮಾ, ಸಾಾಸಕ ೇಶ್ದ ಕಾಯನಸರ್ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಣಾಮಗಳು
 • 35. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಣಾಮಗಳು •ಕೃಷಿ ಬ ಳ ಗಳ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ •ಆಮಲದ ಮಳ •ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ ಮಾನ – ಭ ತಾಪಮಾನದಲಿಲದ ಏರಿಕ
 • 36. ಉಸಿರಾಟದ ತ ೇಂದರ ಗಳು, ಅಸಿಮಾ, ಸಾಾಸಕ ೇಶ್ದ ಕಾಯನಸರ್
 • 37. ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಳಿಯಲಿಲದನ ಇೇಂಗಾಲದ ಡ ೈಆಕಾಸಯಡ್, ಮಿಥ ೇನ್ ಮತುಿ ನ ೈಟ ರೇಜನ್ ಆಕಾಸಯಡ್ ಗಳು ಭ ಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನುನ ಬ ಚಚಗಿರಿಸುತಿವ . ಇಲಲದದಿದದಲಿಲದ ಭ ಮಿಯ ತಾಪ ಘನೇಭವನ ಬಿೇಂದುಗಿೇಂತಲ ಕಡ್ಡಮಯಾಗಿ ಜಿೇವಿಗಳ ಇರುವಿಕ ಸಾಧಯವಿರಲಿಲಲದ. ಇೆ ೇ ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
 • 38. ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
 • 39. ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ ಹ ಚುಚ ಶೇತವಿರುವ ಪರೆ ೇಶ್ದಲಿಲದ ಶಾಖದ ಕ ರತ ಯಮದ ಬಿೇಜಗಳು ಮೊಳಕ ಒಡ ಯುವುದಿಲಲದ ಮತುಿ ಸಸಯಗಳು ಚನಾನಗಿ ಬ ಳಯಲಾರವು. ಇೇಂತಹ ಪರೆ ೇಶ್ದಲಿಲದ ಹಸಿರು ಮನ ಗಳನುನ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಮಿಬಸಿ ಶಾಖವನುನ ಹ ಚಿಚಸಿ ಬಿೇಜಗಳು ಮೊಳಕ ಯೊಡ ಯುವೇಂತ ಮಾಡುತಾಿರ
 • 40. ಹಸಿರುಮನ ಪರಿಣಾಮಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇೇಂಗಾಲದ ಡ ೈಆಕಾಸಯಡ್, ಮಿಥ ೇನ್ ಮತುಿ ನ ೈಟ ರೇಜನ್ ಆಕಾಸಯಡ್ ಗಳೇಂತಹ ಅನಲಗಳಿಗ ಹಸಿರುಮನ ಅನಲಗಳು ಎನುನವರು ಹಸಿರು ಮನ ಪರಿಣಾಮ
 • 41. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲಿಲದ ಏರಿಕ ಗಾಳಿಯಲಿಲದನ ಇೇಂಗಾಲದ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್ ಮತುಿ ಮಿಥ ೇನ್ ಗಳ (ಹಸಿರುಮನ ಅನಲಗಳು) ಪರಮಾಣದ ಹ ಚಚಳದ ಪರಿಣಾಮ ಭ ಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲಿಲದ ನರೇಂತರ ಹ ಚಚಳವಾಗುತಿೆ
 • 42. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಹ ಚಚಳಕ ೆ ಕಾರಣಗಳು
 • 43. • ಭೂಮಿಯ ತಾಪದಲಿಲ ಹೆಚ್ಿಳ • ದೃವಪರದೆೀಶ್ದ ಹಮ ಕರಗಿ ಸಮುದರ ಮಟಟದಲಿಲ ಏರಕೆ – ಪರವಾಹಗಳು • ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಂಜರಾಗುವ ಸಾಧಯತೆ • ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕು ಏರುಪ್ೆೀರು – ನಾಶ್ • ಜೆೈವಿಕ ಪರಸರದ ಸಮತೊೀಲ್ನ್ದಲಿಲ ಏರುಪ್ೆೀರು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ – ಪರಿಣಾಮಗಳು
 • 44. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ – ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ ಗೇರ – ಚಲನ ಚಿತರ
 • 45. ಆಮಲದ ಮಳ
 • 46. ಆಮಲದ ಮಳ ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಲಪಗಳು, ಕಟಿಡಗಳ ನಾಶ್
 • 47. ಜಲಚರಗಳು ಮತುಿ ಕೃಷಿ ಬ ಳಗಳ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಮಲದ ಮಳ ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 • 48. ಎೇಂಡಸಲಾಫನ್ – ಕೃಷಿಯಲಿಲದ ಬಳಸುವ ಕಿರಮಿನಾಶ್ಕ – ಅತಯೇಂತ ವಿಷ್ಕಾರಿ ಪರಣಾಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ಿಡ ಜಲೆಲ – ಗೆೀರು ಕೃಷಿಯಲಿಲ ಬಳಕೆ- ಜನ್ರ ಆರೊೀಗಯದ ಮೀಲೆ ಪರಣಾಮ ಭಾರತದ ಸರ್ೇಬಚಚ ನಾಯಯಾಲಯ – ಎೇಂಡ ೇಸಲಾಫನ್ ನಷ ೇಧ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ
 • 49. • ಉತಿಮ ತಾೇಂತಿರಕತ ಯ ಅಳವಡ್ಡಕ ಮತುಿ ಸುಸಿಿತಿಯಲಿಲದಡುವುದು – ವಾಹನ, ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು • ಎಲ್.ಪ.ಜಿ, ಗೇಂಧಕ ರಹಿತ ಪ ಟ ರೇಲ್ ನೇಂತಹ ಕಡ್ಡಮ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಹ ರಸ ಸುವ ಇೇಂಧನಗಳ ಬಳಕ • ರ್ಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬದಲು ಸಾವಬಜನಕ ವಾಹನಗಳನುನ ಹ ಚುಚ ಬಳಸುವುದು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
 • 50. ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಪರಿಹಾರಗಳು • ಕಿೇಟನಾಶ್ಕಗಳು, ರಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರಗಳ ಉಪಯೊೇಗವನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು • ಸೌರ ಶ್ಕಿಿ, ಪವನ ಶ್ಕಿಿ, ಜ ೈವಿಕ ಅನಲಗಳೇಂತಹ ನವಿೇಕರಿಸಬಹುೆಾದ ಶ್ಕಿಿ ಮ ಲಗಳನುನ ಬಳಸುವುದು • ಮರಗಳನುನ ಬ ಳಸುವುದು • ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ನಯೇಂತರಣ ನಯಮಗಳನುನ ಪಾಲಿಸುವುದು
 • 51. • ಉತಿಮ ತಾೇಂತಿರಕತ ಯ ಅಳವಡ್ಡಕ ಮತುಿ ಸುಸಿಿತಿಯಲಿಲದಡುವುದು – ವಾಹನ, ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು • ಎಲ್.ಪ.ಜಿ, ಗೇಂಧಕ ರಹಿತ ಪ ಟ ರೇಲ್ ನೇಂತಹ ಕಡ್ಡಮ ಮಲಿನಕಾರಕಗಳನುನ ಹ ರಸ ಸುವ ಇೇಂಧನಗಳ ಬಳಕ • ರ್ಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬದಲು ಸಾವಬಜನಕ ವಾಹನಗಳನುನ ಹ ಚುಚ ಬಳಸುವುದು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
 • 52. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ • ನಮೆ ಊರಿನಲಿಲದ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುತಿಿರುವ ಘಟನ ಗಳನುನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಡ • ವಾಯು ಮಾಲಿನಯದ ಚಿತರಗಳನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸಿ – ಚಿತರಕ ೇಶ್ ತಯಾರಿಸಿ. • ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ತಡ ಗಟುಿವೇಂತ ತಿಳಿಸುವ ಒೇಂದು ಪೇಸಿರ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನಮೆ ತರಗತಿಯಲಿಲದ ಅೇಂಟ್ಟಸಿ
 • 53. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ
 • 54. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ • ನೇರಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಕ ಟಿ ಪರಿಣಾಮವನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿಗಳು ಸ ೇರಿಕ ೇಂಡು ನೇರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದು
 • 55. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಣಗಳು • ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯಗಳು • ಮನ ಯ ಕಸ, ಚರೇಂಡ್ಡ ನೇರು ಹಾಗ ಮಾಜಬಕಗಳು ( ಸಾಬ ನುಗಳು) • ರಾಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರಗಳು, ಕಳ ನಾಶ್ಕ ಮತುಿ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳು
 • 56. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಣಗಳು • ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯಗಳು • ಗಣ್ಣಗಳ ತಾಯಜಯಗಳು • ತ ೈಲ ಸ ೇರಿಕ
 • 57. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ • ನೇರಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಗಳ ಆರ ೇಗಯದ ಮೇಲ ಕ ಟಿ ಪರಿಣಾಮವನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ವಸುಿಗಳು ಸ ೇರಿಕ ೇಂಡು ನೇರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದು
 • 58. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು • ನೇರಿನಲಿಲದ ವಾಸಿಸುವ ಜಲಚರಗಳ ಮೇಲ ಕ ಟಿ ಪರಿಣಾಮ • ಭ ೇದಿ, ಕಾಮಾಲ ( ಕಾಮಣ್ಣ), ಟ ೈಫಾಯಡ್ • ನರಸೇಂಬೇಂಧದ ಕಾಯಲ ಗಳು
 • 59. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು • ಪತಿ ಜನಕಾೇಂಗ, ಮ ತರ ಜನಕಾೇಂಗಗಳ ಮೇಲ ತಿೇವೃ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ • ನೇರಿನಲಿಲದ ಕರಗಿರುವ ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣ ಕಡ್ಡಮ – ಮಿೇನುಗಳೇಂತಹ ಜಲಚರಗಳ ಸಾವು
 • 60. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜ ೈವಿಕ ಸಾೇಂದಿರೇಕರಣ
 • 61. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯ – ಪಾದರಸ ಒೇಂದು ಭಾರ ಲ ೇಹ ನೇರಿನ ಮ ಲಕ ಪಾರಣ್ಣಗಳ ೆ ೇಹಕ ೆ ಸ ೇಪಬಡ ನರಸೇಂಬೇಂಧಿ ಕಾಯಲ (ಮಿೇನಾಮಾಟ ಕಾಯಲ )
 • 62. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೇರಿನಲಿಲದ ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣದ ಇಳಿಕ – ಜಲಚರಗಳ ಸಾವು ಆಮಲದಜನಕದ ಪರಮಾಣದಲಿಲದ ಇಳಿಕ ಸಾವಯವ ವಸುಿಗಳು ಕ ಳ ಯುವಿಕ ಯಲಿಲದ ಹ ಚಚಳ ಸಾವಯವ ವಸುಿಗಳು ಕ ಳ ಯುವಿಕ ಯಲಿಲದ ಹ ಚಚಳ ಶ ೈವಲ ಗಳ ಬ ಳವಣ್ಣಗ ಯಲಿಲದ ಹ ಚಚಳ - ಆಮಲದಜನಕದ ಉತಾಪದನ ಯಲಿಲದ ಹ ಚಚಳ ಮಳೆ ನೀರನ್ ಮೂಲ್ಕ ನೀರನ್ ಮೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹ ಲಗಳಿಗ /ತ ೇಟಗಳಿಗ - ಯ ರಿಯಾ, ಡ್ಡ.ಎ.ಪ ರಸಗ ಬಭರಗಳು
 • 63. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಹಾರಗಳು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯ, ಚರೇಂಡ್ಡ ನೇರನುನ ಶ್ುದಿಧೇಕರಿಸಿದ ನೇಂತರ ನೇರಿನ ಮ ಲಗಳಿಗ ಬಿಡುವುದು ಕ ೈಗಾರಿಕ ಯ ಬಿಸಿನೇರನುನ ತೇಂಪುಗ ಳಿಸಿ ನೇರಿನ ಮ ಲಗಳಿಗ ಬಿಡುವುದು ರಾಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರ, ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳ ಬಳಕ ಯನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು
 • 64. ಜಲ ಮಾಲಿನಯ – ಪರಿಹಾರಗಳು ಜಲ ಮಾಲನಯವನುನ ತಡ ಯಲು ಇರುವ ನಯಮ, ಕಾನ ನುಗಳನುನ ಕಟುಿನಟಾಿಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು
 • 65. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ
 • 66. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ ಜಿೇವಿಗಳಿಗ ಹಾನಯನುನ ಉೇಂಟುಮಾಡುವ ಅೇಂಶ್ಗಳು ನ ಲವನುನ ಸ ೇರಿ ಕಲುಷಿತಗ ಳಿಸುವುದು
 • 67. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಕಾರಣಗಳು  ಮನ ಮತುಿ ಕಾರ್ಾಬನ ಗಳ ತಾಯಜಯಗಳು  ರಸಗ ಬಬರ ಮತುಿ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕ  ಮಣ್ಣಿನ ಆಮಿಲದೇಕರಣ  ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಗ ಒಳಗಾಗದ ವಸುಿಗಳು
 • 68. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಣಾಮಗಳು  ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತಿತ ಕಡ್ಡಮ – ಕಡ್ಡಮ ಇಳುವರಿ  ಸಸಯಗಳ ೆ ೇಹ- ಪಾರಣ್ಣಗಳ ೆ ೇಹ - ಅನಾರ ೇಗಯ  ಮಣ್ಣಿನಲಿಲದ ಜಿೇವಿಸುವ, ಉಪಯುಕಿ ಜಿೇವಿಗಳ ಸಾವು  ಮಣುಿ ನರುಪಯುಕಿ
 • 69. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು  ತಾಜಯಗಳ ಉತಾಪದನ ಕಡ್ಡಮ  ವಸುಿಗಳ ಮರುಬಳಕ  ತಾಜಯಗಳ ವಿೇಂಗಡನ – ಜ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ ಯಾಗುವ, ವಿಘಟನ ಯಾಗದ ವಸುಿಗಳು – ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮ ಲಕ ವಿಲ ೇವಾರಿ
 • 70. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು  ರಾಸಾಯನಕ ಗ ಬಬರ ಹಾಗ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕಗಳ ಬಳಕ ಯನುನ ಕಡ್ಡಮ ಮಾಡುವುದು  ಸಾಾಭಾವಿಕ ಪೇಡ ನಾಶ್ಕ ಮತುಿ ಸಾವಯವ ಗ ಬಬರ ಬಳಸುವುದು  ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯಗಳ ಸ ಕಿ ವಿಲ ೇವಾರಿ
 • 71. ನ ಲ ಮಾಲಿನಯ - ಪರಿಹಾರಗಳು  ಮರ ಗಿಡಗಳನುನ ಬ ಳ ಸುವುದು  ನಯಮಗಳನುನ ಕಟುಿನಟಾಿಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು
 • 72. ಜ ೈವಿಕ ಸ ಚಕಗಳು ಪರಿಸರದಲಿಲದ ಆಗುವ ಅನಪ ೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣ ಗಳನುನ – ಅತಿಸಾರತ , ಅತಿ ಉಷ್ಿತ ಇತಾಯದಿ – ಸ ಚಿಸುವ ಜಿೇವುಗಳು  ಬಸವನ ಹುಳು – ಕಲುಷಿತ ನೇರಲಿಲದ ಇರುವುದಿಲಲದ  ಕಲುಲದ ಹ – ಗಾಳಿಯಲಿಲದ ಸಲಫರ್ ಡ ೈಆಕಾಸಯಡ್ ಹ ಚಚಳವಾದಲಿಲದ ಸಾವು
 • 73. ಪರಿಸರ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣ ಯ ಪದಯಗಳು 1. ಈ ಮಣುಿ ನಮೆದು – ಆರ್.ಎನ್ ಜಯಗ ೇಪಾಲ 2. ಈ ನ ಲ, ಈ ಜಲ, ಈ ಕಾಡು….
 • 74. “NATURE HAS EVERY THING FOR EVERY BODY’S NEED, BUT NOT ENOUGH FOR ONE MAN’S GREED” Mahatma Gandhi ಈ ಭ ಮಿ ನಮೆಲಲದರ ಆಸ ಗಳನುನ ಪೂರ ೈಸಬಲಲದದು, ಆದರ ದುರಾಸ ಗಳನನಲಲದ - ಮಹಾತೆ ಗಾೇಂಧಿ
 • 75. ಧನಯವಾದಗಳು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕ ೇೇಂದರ ಶಾಲ ಬ ಳವಣಕಿ. ತಾ : ರ ೇಣ ಜಿ : ಗದಗ್ # ಎಫ್.ಸಿ.ಚ ೇಗರಡ್ಡಿ. Cell : 9972008287, chegareddy@gmail.com

Related Documents