PUNOI: Fatjon Dashhana
Kendveshtrim i pergjithshem mbiDPM Drejtoria eshte e organizuar sipas kesaj organigrame
Sektori mbi te cilin do te bejmeprezantimin eshte sektori elektrik.Ky sektor merret ka ne themel kalibrimin e: 1. instru...
Nje nder veprimtarite kryesore te ketij departamenti eshtekalibrimi i baterive duke marre si referencebaterine732B/734A (e...
Standarti 732B/734A Bateria standarte 732B ka dy dalje tensioni me vlere standarte njera 10V dhe tjetra 1.018V. Bateria ...
Para se te flasim mbi hapat qe duhen ndjekur per kalibrimi ibaterive duke marre si reference baterine732B/734A le te shohi...
1 -Treguesi AC- Ndricon kur paisja eshte lidhur ne linjen AC2-Treguesi IN CAL - Sherben per te lajmeruar kur paisja mund ...
Matja e tensionit te 732B memultimetrin standart 5700A.  Lidhja e standartit 732B ...
Shkaqet qe krijojne gabime gjatematjeve jane: Renia e tensionit ne percjelles .Kjo ndodh per arsyen sepse vete percjelle...
 Per te menjanuar gabimet qe ndodhin si shkak i rezistences se percjellesit eshte prodhuar percjellesi i tipit te meposh...
Kalibrimi i baterive te tjera dukeperdorur standartin 732B.Per te bere kalibrimin e baterive te tipit 732B duke perdoru...
Skema baze e kalibrimit.Skema baze parimore  Skema reale
Parimi i punes se kalibrimit Fillimisht lidhen standarti me njesine qe do te kalibrohet dhe me dedektuesin e zeros 845AB...
Vendndodhja e celesave te kalibrimit. Meqenese per kalibrim kemi marre nje bateri 73B te pa kalibruar atehere...
Vendodhja e celesave te kalibrimit Pra pasi heqim kapakun shohim qe kemi ...
Remonti i baterise 732BBateria 732B perbehet nga disa njesi te cilat jane: Njesia A5 qe ben ushqimin e baterise. Njesia ...
Zevendesimi i elementeve jepet ne figure:
FALEMINDERITPER VEMENDJEN TUAJ!
of 18

Prezantimi i praktikes

Praktika ne DPM
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezantimi i praktikes

 • 1. PUNOI: Fatjon Dashhana
 • 2. Kendveshtrim i pergjithshem mbiDPM Drejtoria eshte e organizuar sipas kesaj organigrame
 • 3. Sektori mbi te cilin do te bejmeprezantimin eshte sektori elektrik.Ky sektor merret ka ne themel kalibrimin e: 1. instrumenteve mates te tensionit, rrymes dhe rezistences elektrike, dixhital apo analog, te rrymes se vazhduar dhe alternative. 2. instrumenteve mates te tensionit dhe te rrymes ne AC dhe DC, me nje pasiguri me te vogel se 10-5 3. Rezistencat kampion te diapazoneve nga 1mΩ deri ne 10 MΩ, me nje pasiguri jo me te madhe se 2ppm.
 • 4. Nje nder veprimtarite kryesore te ketij departamenti eshtekalibrimi i baterive duke marre si referencebaterine732B/734A (e paraqitur ne figure).
 • 5. Standarti 732B/734A Bateria standarte 732B ka dy dalje tensioni me vlere standarte njera 10V dhe tjetra 1.018V. Bateria 734A eshte nje bashkim i 4 baterive 732B te izoluara elektrikisht dhe mekanikisht nga njera-tjetra. Duke qene te tilla baterite 732B mund te shkeputen nga mbajtesja e 734A dhe mund te perdoren si standarte te pavarura.
 • 6. Para se te flasim mbi hapat qe duhen ndjekur per kalibrimi ibaterive duke marre si reference baterine732B/734A le te shohimmenyren e ndertimit dhe funksionimit te keasj baterie. Paneli ballor i njesise 732B DC
 • 7. 1 -Treguesi AC- Ndricon kur paisja eshte lidhur ne linjen AC2-Treguesi IN CAL - Sherben per te lajmeruar kur paisja mund te mos jete kalibruar ose ka humbur kalibrimi.3- Treguesi i ngarkimit- Ndricon kur bateria e brendeshmeeshte duke u ngarkuar me rryme konstante.4- Treguesi LOW BAT- Pulson kur ngelen edhe rreth 5 oreenergji per te operuar.5- Porta CHASSIS-Eshte pika e lidhjes se karkases metoken.6- Porta GUARD- Tokezimi mbrojtes.7-Porta 1.018V-Dalja pozitive e tensionit 1.018V.8-Porta 1.018V COM-Lidhja e perbashket per daljen 1.018V.9-Nr.serial-Indetifikon paisjen10-Porta 10V COM-lidhja e perbashket per daljen 10V (per njesistem instrumentash).11-Porta 10V-Dalja e terminalit pozitiv te tensionit 10V.
 • 8. Matja e tensionit te 732B memultimetrin standart 5700A.  Lidhja e standartit 732B me multimetrin 5700A behet si ne figure.  Duhet te theksohet se daljet 1.018VCOM dhe dalja 10V COM lidhet elektrikisht me mbrojtesit e instrumentave te tjera dhe te tokezohen ne nje vend te vetem.
 • 9. Shkaqet qe krijojne gabime gjatematjeve jane: Renia e tensionit ne percjelles .Kjo ndodh per arsyen sepse vete percjellesi ka rezistence . Efekti termik ndikon ne rezistencen e percjellesit nese percjellesi mbahet per nje kohe te gjate i lidhur me baterine dhe multimetrin per nje kohe te gjate. Saktesia e multimetrit. Gabimet per shkak te levizjeve mekanike. Standarti 732B apo edhe multimetri nuk duhet te levizen gjate matjes.
 • 10.  Per te menjanuar gabimet qe ndodhin si shkak i rezistences se percjellesit eshte prodhuar percjellesi i tipit te meposhtem ,i dhene ne figure ,i cili ben te mundur qe te kemi renie te tensionit ne percjelles sa me te vogla. Me poshte paraqitet tipi i percjellesit qe perdoret ne kalibrimet dhe matjet e ndryshme .
 • 11. Kalibrimi i baterive te tjera dukeperdorur standartin 732B.Per te bere kalibrimin e baterive te tipit 732B duke perdorur si standart nje njesine 732B na nevojiten kater elemente:1. Bateria standarte 732B.2. Njesia qe do te testohet (UUT-Unit Under Test).3. Dedektori i nulit (zeros).4. Percjellesa.
 • 12. Skema baze e kalibrimit.Skema baze parimore  Skema reale
 • 13. Parimi i punes se kalibrimit Fillimisht lidhen standarti me njesine qe do te kalibrohet dhe me dedektuesin e zeros 845AB ne seri. Me pas ndizet bateria standarte dhe diferenca e tensionit te standartit me tensionin e baterise qe do te kalibrohet lexohat nga treguesi i zeros. Per te bere kalibrimin duhet qe treguesi i zeros te tregoje zero,cka do te thote qe tensioni i njesise qe do kalibrohet me standartin eshte i njejte. Per te bere kete duhet qe te levizim celesat te treguara ne figuren e meposhtme derisa te arrijme ate qe duam.
 • 14. Vendndodhja e celesave te kalibrimit. Meqenese per kalibrim kemi marre nje bateri 73B te pa kalibruar atehere nen karkasen e baterise ndodhen disa celesa qe rrotullohen. Keto celesa perfaqesojne gabimin ne rendin e mV apo edhe te µV. Ne baze te rrutullimit te ketyre celesave ne mund te afrohemi barazimit te plote te tensionit te standartit me baterine te pa kalibruar
 • 15. Vendodhja e celesave te kalibrimit Pra pasi heqim kapakun shohim qe kemi disa vidha te cila kane shenimet 0.1ppm ose 1.0 ppm ose 10ppm. Duke levizur keto vidha marrim kalibrimin me cilesine e kerkuar.
 • 16. Remonti i baterise 732BBateria 732B perbehet nga disa njesi te cilat jane: Njesia A5 qe ben ushqimin e baterise. Njesia e dhomes frigoriferike. Njesia e transformatorit.Figurat e meposhtme tregojne menyren se si vendoset dhe se si zevendeohe njesia A5.Enjejta gje behet edhe per njesite e tjera.
 • 17. Zevendesimi i elementeve jepet ne figure:
 • 18. FALEMINDERITPER VEMENDJEN TUAJ!

Related Documents