‫متخلخل‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬
2
‫نانو‬‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫هايي‬‫حفره‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬
‫باال‬ ‫بسيار‬ ‫ويژه‬ ‫سطح‬
‫ياد‬‫ز‬ ‫اوايي‬‫ر‬‫ت‬‫يا‬...
3
‫تخلخل‬(porosity)
-‫ماده‬ ‫خالي‬‫فضاي‬ ‫حجمي‬ ‫نسبت‬‫ماده‬ ‫كل‬‫حجم‬ ‫به‬
‫متخلخل‬‫مواد‬(porous)
-‫بين‬‫ها‬‫آن‬ ‫تخلخل‬ ...
4
5
6
‫متخلخل‬ ‫نانو‬‫مواد‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬
‫ات‬‫ر‬‫حف‬ ‫ي‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
-‫متخلخل‬‫و‬‫میکر‬(Microporous:)‫از‬ ‫كمتر‬ ...
‫ساختار‬ ‫نظم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
-‫ی‬‫ر‬‫بلو‬‫های‬‫ر‬‫ساختا‬(Crystalline)‫منظم‬ ‫یا‬(Ordered)--‫منظم‬ ‫ی‬‫ساختار‬ ‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫ای...
8
‫متخلخل‬ ‫نانو‬‫مواد‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬
‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫مواد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
-‫آلی‬ ‫نانومتخلخل‬ ‫مواد‬
-‫معدنی‬ ‫نانومتخلخل‬ ‫موا...
9
‫معدنی‬ ‫متخلخل‬ ‫مواد‬
‫مواد‬‫متخلخل‬‫و‬‫ماكر‬
‫كلوييدي‬‫بلور‬
‫متخلخل‬‫و‬‫مز‬‫مواد‬
‫و‬‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫اكسيد‬
‫تركيبات‬ ‫س...
10
‫آلي‬ ‫هيبريد‬-‫معدني‬
‫ئوليت‬‫ز‬‫آلي‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چها‬-‫ي‬‫فلز‬
11
‫متخلخل‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫سنتز‬ ‫عمومي‬‫هاي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬:
1-‫موج‬ ‫يز‬‫ر‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Microwave)
2-‫ترمال‬‫و‬‫هيدر‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(...
12
SEM : (Scanning Electron Microscopy)
TEM : (Transmission Electron Microscopy)
XRD : (X-Ray Diffraction) or PXRD
NMR : (...
13
‫حذف‬ ‫و‬‫ي‬‫جداساز‬
‫ها‬‫آالينده‬
‫ي‬‫ژ‬‫انر‬‫ي‬‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫توليد‬‫ر‬‫كاتاليزو‬
‫حسگر‬‫يستي‬‫ز‬ ‫بردهاي‬‫ر‬‫كا‬‫پساب‬...
14
‫ها‬‫ئوليت‬‫ز‬:
‫بعدي‬ ‫سه‬ ‫هاي‬‫ر‬‫بلو‬
‫ن‬‫هيبريداسيو‬ ‫با‬ ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬ ‫اي‬‫شبكه‬ ‫ساختار‬ ‫اي‬‫ر‬‫دا‬SP3
‫با‬ ‫...
15
‫سيليكاتي‬ ‫آلومينو‬‫هاي‬‫ئوليت‬‫ز‬‫پيوند‬‫باالي‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫دليل‬‫به‬Si-O:‫ياد‬‫ز‬‫شيميايي‬‫و‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬‫ي‬‫پاي...
16
17
‫آلي‬‫هاي‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬-‫ي‬‫فلز‬Metal Organic Framework (MOF)
‫ي‬‫ر‬‫بلو‬ ‫تركيبات‬‫اي‬‫خوشه‬ ‫يا‬ ‫ي‬‫فلز‬ ‫ن‬‫يو‬ ‫يك...
18
‫ي‬‫و‬‫‌ي‌كر‬‫ه‬‫‌حفر‬
‫اتصال‌دهنده‌آلي‬
MOF‌‫‌ها‌در‬‫ه‬‫‌‌دهند‬‫ل‬‫‌و‌اتصا‬‫ي‬‫اكز‌فلز‬‫ر‬‫‌م‬‫ن‬‫ديناسيو‬‫ر‬‫هاي‌كئو‬...
‫فتاليك‌اسيد‬ ‫اكسيد‌روي‬
21
22
23
24
25
26
27
ZIF (Zeolitic Imidazolate Frameworks)
‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫با‬‫متخلخل‬‫هاي‬‫كريستال‬‫از‬ ‫جديدي‬‫دسته‬D3(‫ي‬‫مجموعه‬‫ير‬‫ز‬...
28
‫ي‬‫پذير‬‫انعطاف‬
‫باال‬
‫متخلخل‬
‫ي‬‫پايدار‬
‫و‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬
‫شيميايي‬
‫سبك‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬
‫سطح‬
‫باال‬ ‫مقطع‬
‫باال‬...
29
-‫شدن‬‫لينك‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫ايجاد‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬4‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو...
30
‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬‫مشتقات‬
31
32
‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫انواع‬ZIF‫هاي‬‫ئوليت‬‫ز‬ ‫هاي‬‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ ‫كه‬ ‫شدند‬‫سنتز‬ ‫ها‬SOD, RHO,
MER, LTA, GME, GIS,...
34
‫ها‬ZIF ‫مهمترين‬ ‫از‬
35
ZIF-60 – -62
ZIF-68 – -70
ZIF-73 – -76
ZIF-78 – -82
‫ها‬ZIF‫ي‬‫ساختار‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬ ‫ليست‬‫از‬‫اي‬‫خالصه‬...
In (III) CN=8
Zn (II) CN=4
ZIF-5 : ( In2Zn3(Im)12 )
‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬ZIF‫نيست‬ ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬ ‫كامال‬‫كه‬‫هستند‬ ‫هايي‬‫شبكه...
‫در‬ZIF‫كد‬ ‫با‬CCDC،BETHUE‫استرئوشيمي‬ ‫با‬Cu2(Im)3‫مس‬ ‫اتم‬(II)4‫مس‬ ‫اتم‬ ‫و‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬(I)
2‫ساختار‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫...
ZIF-95‫و‬ZIF-100‫نام‬ ‫به‬ ‫جديدي‬ ‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬ ‫و‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫كمپلكس‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬moz & poz‫دهد‬‫مي‬ ‫نشان‬
‫آ...
‫ها‬‫كريستال‬‫ي‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫ل‬‫كنتر‬‫ر‬‫منظو‬‫به‬
1-‫تنظيم‬‫مواد‬ ‫و‬‫گرها‬‫واكنش‬ ‫نسبت‬
2-‫دني‬‫و‬‫افز‬ ‫يك‬...
‫بردها‬‫ر‬‫كا‬:
-‫ي‬‫جداساز‬
-‫گاز‬ ‫ي‬‫ساز‬‫ذخيره‬
-‫يتي‬‫ز‬‫نانوكامپو‬ ‫هاي‬ ‫غشاء‬
-‫و‬‫دار‬ ‫ي‬‫ساز‬‫ها‬‫ر‬ ‫ل‬‫كنتر‬(...
[1] H. Hayashi, A.P. Cote, H. Furukawa, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, Zeolite A imidazolate
frameworks, Nature materials, 6 (20...
[8] N.A.H.M. Nordin, A.F. Ismail, A. Mustafa, P.S. Goh, D. Rana, T. Matsuura, Aqueous room temperature
synthesis of zeolit...
Nanoporous Materials, MOF & ZIF
Nanoporous Materials, MOF & ZIF
of 43

Nanoporous Materials, MOF & ZIF

مواد نانومتخلخل چارچوب‌هاي آلي فلزي چارچوب‌هاي ايميدازولاتي زئوليت
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Nanoporous Materials, MOF & ZIF

 • 1. ‫متخلخل‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ 2 ‫نانو‬‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫هايي‬‫حفره‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ ‫باال‬ ‫بسيار‬ ‫ويژه‬ ‫سطح‬ ‫ياد‬‫ز‬ ‫اوايي‬‫ر‬‫ت‬‫يا‬‫ي‬‫نفوذپذير‬ ‫خوب‬ ‫ي‬‫پذير‬‫گزينش‬ ‫صوتي‬‫و‬ ‫گرمايي‬ ‫مقاوت‬
 • 2. 3 ‫تخلخل‬(porosity) -‫ماده‬ ‫خالي‬‫فضاي‬ ‫حجمي‬ ‫نسبت‬‫ماده‬ ‫كل‬‫حجم‬ ‫به‬ ‫متخلخل‬‫مواد‬(porous) -‫بين‬‫ها‬‫آن‬ ‫تخلخل‬ ‫كه‬ ‫موادي‬0/2‫تا‬0/95‫باشد‬ ‫ها‬‫حفره‬(pore) -‫باز‬‫ي‬‫حفره‬(open pore):‫ماده‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫سطح‬ ‫به‬‫متصل‬ -‫بسته‬‫ي‬‫حفره‬: (closed pore)‫ماده‬‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫سطح‬‫از‬‫ر‬‫دو‬ -‫اي‬‫ر‬‫دا‬‫نانو‬ ‫ابعاد‬‫در‬ ‫هايي‬‫حفره‬
 • 3. 4
 • 4. 5
 • 5. 6 ‫متخلخل‬ ‫نانو‬‫مواد‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫ات‬‫ر‬‫حف‬ ‫ي‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ -‫متخلخل‬‫و‬‫میکر‬(Microporous:)‫از‬ ‫كمتر‬ ‫قطر‬ ‫با‬ ‫اتي‬‫ر‬‫حف‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬2‫نانومتر‬ -‫متخلخل‬‫و‬‫مز‬(Mesoporous: )‫بين‬‫قطر‬ ‫با‬ ‫اتي‬‫ر‬‫حف‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬2‫تا‬50‫نانومتر‬ -‫متخلخل‬‫و‬‫ماکر‬(Macroporous:)‫از‬ ‫بيشتر‬‫قطر‬ ‫با‬ ‫اتي‬‫ر‬‫حف‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬50‫نانومتر‬
 • 6. ‫ساختار‬ ‫نظم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ -‫ی‬‫ر‬‫بلو‬‫های‬‫ر‬‫ساختا‬(Crystalline)‫منظم‬ ‫یا‬(Ordered)--‫منظم‬ ‫ی‬‫ساختار‬ ‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬ -‫شکل‬ ‫بی‬‫های‬‫ر‬‫ساختا‬(Amorphous)‫نظم‬ ‫بی‬ ‫یا‬(Disordered)--‫در‬ ‫ی‬ ‫خاص‬ ‫نظم‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ی‬‫ساختار‬‫ایش‬‫ر‬‫آ‬ ‫متخلخل‬ ‫نانو‬‫مواد‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ 7
 • 7. 8 ‫متخلخل‬ ‫نانو‬‫مواد‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫مواد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ -‫آلی‬ ‫نانومتخلخل‬ ‫مواد‬ -‫معدنی‬ ‫نانومتخلخل‬ ‫مواد‬ ‫مواد‬‫كربني‬ ‫مواد‬‫ي‬‫پليمر‬ ‫مواد‬‫متخلخل‬ ‫و‬‫ميكر‬ ‫مواد‬‫متخلخل‬ ‫و‬‫مز‬ ‫مواد‬‫متخلخل‬ ‫و‬‫ماكر‬
 • 8. 9 ‫معدنی‬ ‫متخلخل‬ ‫مواد‬ ‫مواد‬‫متخلخل‬‫و‬‫ماكر‬ ‫كلوييدي‬‫بلور‬ ‫متخلخل‬‫و‬‫مز‬‫مواد‬ ‫و‬‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫اكسيد‬ ‫تركيبات‬ ‫ساير‬ ‫سيليكا‬ ‫متخلخل‬‫و‬‫ميكر‬‫مواد‬ ‫آلي‬ ‫هيبريد‬-‫معدني‬ ‫آلي‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬-‫ي‬‫فلز‬ ‫ها‬‫ئوليت‬‫ز‬ MCM TiO2ZrO2 ZnOAl2O3
 • 9. 10 ‫آلي‬ ‫هيبريد‬-‫معدني‬ ‫ئوليت‬‫ز‬‫آلي‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چها‬-‫ي‬‫فلز‬
 • 10. 11 ‫متخلخل‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫سنتز‬ ‫عمومي‬‫هاي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬: 1-‫موج‬ ‫يز‬‫ر‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Microwave) 2-‫ترمال‬‫و‬‫هيدر‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Hydrothermal) 4-‫الگو‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬‫سنتز‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Templated Synthesis) 3-‫سولوترمال‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Solvothermal) 5-‫اسونيك‬‫ر‬‫اولت‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬(Ultrasonic)
 • 11. 12 SEM : (Scanning Electron Microscopy) TEM : (Transmission Electron Microscopy) XRD : (X-Ray Diffraction) or PXRD NMR : (Nuclear Magnetic Resonance) MP : (Mercury Porosimetry) PALS : (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) ‫متخلخل‬‫نانو‬ ‫مواد‬‫شناسايي‬ ‫و‬‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬: GAM : (Gas Adsorption Methods) : BET, BJH TGA : (Thermal Gravimetry Analysis) FTIR : (Fourier Transform Infrared Spectrometry ) EA : (Elemntal Analysis)
 • 12. 13 ‫حذف‬ ‫و‬‫ي‬‫جداساز‬ ‫ها‬‫آالينده‬ ‫ي‬‫ژ‬‫انر‬‫ي‬‫ذخيره‬ ‫و‬ ‫توليد‬‫ر‬‫كاتاليزو‬ ‫حسگر‬‫يستي‬‫ز‬ ‫بردهاي‬‫ر‬‫كا‬‫پساب‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ي‬‫تصفيه‬ ‫ساير‬ ‫ها‬ ‫برد‬‫ر‬‫كا‬:
 • 13. 14 ‫ها‬‫ئوليت‬‫ز‬: ‫بعدي‬ ‫سه‬ ‫هاي‬‫ر‬‫بلو‬ ‫ن‬‫هيبريداسيو‬ ‫با‬ ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬ ‫اي‬‫شبكه‬ ‫ساختار‬ ‫اي‬‫ر‬‫دا‬SP3 ‫با‬ ‫ي‬‫ساختار‬4‫ن‬‫سيليكو‬ ، ‫آلومينيوم‬ ‫مثل‬ ‫ي‬‫مركز‬ ‫اتم‬‫يك‬ ‫و‬ ‫ن‬‫اكسيژ‬ ‫اتم‬،‫فسفر‬‫يا‬ ‫گايم‬ ‫مهم‬ ‫هاي‬‫ويژگي‬: ‫ها‬‫فسفات‬‫آلومينو‬(Alumino-phosphates) ‫ها‬‫سيليكات‬‫آلومينو‬(Alumino-silicates) ‫ياد‬‫ز‬ ‫ويژه‬‫سطح‬ ‫باال‬‫بسيار‬ ‫شيميايي‬ ‫و‬‫گرمايي‬ ‫ي‬‫پايدار‬ ‫خوب‬ ‫ي‬‫پذير‬‫گزينش‬ ‫دائمي‬ ‫تخلخل‬‫باال‬‫اسيدي‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬
 • 14. 15 ‫سيليكاتي‬ ‫آلومينو‬‫هاي‬‫ئوليت‬‫ز‬‫پيوند‬‫باالي‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫دليل‬‫به‬Si-O:‫ياد‬‫ز‬‫شيميايي‬‫و‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬‫ي‬‫پايدار‬ Mx/n n+ [(AlO2)x(SiO2)]x- . W H2O ‫ي‬‫مركز‬ ‫اتم‬ ‫وجود‬Si‫منظم‬ ‫پيوند‬ ‫تشكيل‬ ‫و‬‫ن‬‫اكسيژ‬ ‫هاي‬‫اتم‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬Si-O ‫سيليكاتي‬ ‫آلومينو‬‫هاي‬‫ئوليت‬‫ز‬:‫بعدي‬‫سه‬‫هاي‬‫ر‬‫بلو‬ ‫بار‬‫نسبت‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬‫قطبيت‬ ‫و‬Si/Al -‫قليايي‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬ -‫خاكي‬ ‫قليايي‬‫ي‬‫سنتز‬‫ئوليت‬‫ز‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چها‬ ‫در‬‫مثبت‬ ‫بار‬ ‫ن‬‫تواز‬ -‫آمونيوم‬ ‫آلكيل‬ ‫هاي‬‫ن‬‫كاتيو‬ ‫سيليكات‬ ‫ساختار‬ ‫منفي‬ ‫بار‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫دار‬‫آب‬ ‫خاكي‬ ‫قليايي‬ ‫و‬ ‫قليايي‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬ ‫وجود‬
 • 15. 16
 • 16. 17 ‫آلي‬‫هاي‬‫چوب‬‫ر‬‫چها‬-‫ي‬‫فلز‬Metal Organic Framework (MOF) ‫ي‬‫ر‬‫بلو‬ ‫تركيبات‬‫اي‬‫خوشه‬ ‫يا‬ ‫ي‬‫فلز‬ ‫ن‬‫يو‬ ‫يك‬(cluster)‫ي‬‫فلز‬ ‫هاي‬‫ن‬‫يو‬‫از‬ ‫هاي‬‫ليگاند‬(Ligand)‫دهنده‬ ‫اتصال‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آلي‬(Linker) ‫واحدهاي‬‫دهنده‬ ‫اتصال‬ ‫آلي‬: -‫اي‬‫دندانه‬ ‫تك‬ ‫ليگاندهاي‬ -‫اي‬‫دندانه‬ ‫دو‬ -‫اي‬‫دندانه‬ ‫سه‬ -‫اي‬‫دندانه‬‫ر‬‫چها‬ ‫و‬‫ي‬‫پايه‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬‫اكث‬ Bipyridine‫بي‬-‫پيريدين‬ Carboxylate‫كربوكسيالتي‬
 • 17. 18 ‫ي‬‫و‬‫‌ي‌كر‬‫ه‬‫‌حفر‬ ‫اتصال‌دهنده‌آلي‬ MOF‌‫‌ها‌در‬‫ه‬‫‌‌دهند‬‫ل‬‫‌و‌اتصا‬‫ي‬‫اكز‌فلز‬‫ر‬‫‌م‬‫ن‬‫ديناسيو‬‫ر‬‫هاي‌كئو‬‫ر‬‫ساختا‬
 • 18. ‫فتاليك‌اسيد‬ ‫اكسيد‌روي‬
 • 19. 21
 • 20. 22
 • 21. 23
 • 22. 24
 • 23. 25
 • 24. 26
 • 25. 27 ZIF (Zeolitic Imidazolate Frameworks) ‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫با‬‫متخلخل‬‫هاي‬‫كريستال‬‫از‬ ‫جديدي‬‫دسته‬D3(‫ي‬‫مجموعه‬‫ير‬‫ز‬MOF‫هستند‬‫ها‬) ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬‫ي‬‫فلز‬‫هاي‬‫ن‬‫يو‬‫از‬‫متشكل‬+‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬ M Im2 or TIm2 T = Tetrahedrally bonded metal ion Im = Imidazolate & it’s derivatives ‫ئوليت‬‫ز‬ ‫مشابه‬‫هايي‬‫ر‬‫ساختا‬–‫جهي‬‫و‬‫چهار‬‫هاي‬‫خوشه‬‫از‬( Co, Cu, Zn , …=M) MN4 ‫ل‬‫و‬‫ايميداز‬‫ي‬‫ساده‬‫هاي‬‫ليگاند‬‫به‬‫متصل‬ M Im2‌‫واحدهاي‬ Al (Si)O2‌‫واحدهاي‬
 • 26. 28 ‫ي‬‫پذير‬‫انعطاف‬ ‫باال‬ ‫متخلخل‬ ‫ي‬‫پايدار‬ ‫و‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫شيميايي‬ ‫سبك‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫سطح‬ ‫باال‬ ‫مقطع‬ ‫باال‬ ‫جذب‬ ‫ها‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫متنوع‬ ‫ي‬ ‫ماهيت‬‫حفظ‬ ‫ن‬‫بدو‬‫تغيير‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تنظيم‬ ‫ي‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫حفره‬ ‫به‬ ‫ن‬‫و‬‫مقر‬ ‫صرفه‬
 • 27. 29 -‫شدن‬‫لينك‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫ايجاد‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كلي‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬4‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬‫سنگين‬ ‫فلز‬ ‫تا‬ -‫ل‬‫محلو‬ ‫در‬ ‫ل‬‫و‬‫ايميداز‬ ‫هاي‬‫واحد‬ ‫و‬ ‫اته‬‫ر‬‫هيد‬ ‫ي‬‫واسطه‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫نمك‬ ‫تركيب‬ -‫مثل‬ ‫آميدي‬ ‫حالل‬ ‫يك‬ ‫در‬DMF‫يا‬DEF‫دماي‬ ‫از‬‫دادن‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ل‬‫متانو‬ ‫يا‬ ‫و‬°c85‫تا‬°c150 ‫ح‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫تخريب‬ ‫از‬ ‫آمده‬‫دست‬ ‫به‬ ‫هاي‬‫آمين‬ ‫توسط‬ ‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬ ‫هاي‬‫اتصال‬ ‫دايي‬‫ز‬‫ن‬‫تو‬‫و‬‫پر‬ ‫ايط‬‫ر‬‫ش‬ ‫اين‬‫تحت‬‫الل‬ -‫شود‬‫مي‬ ‫حاصل‬ ‫باال‬ ‫عملكرد‬ ‫با‬ ‫هايي‬‫كريستال‬‫شدن‬ ‫خنك‬ ‫از‬ ‫پس‬.%90-50 ‫ها‬ZIF ‫سنتز‬ ‫سنتز‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫مولي‬ ‫نسبت‬ ‫ي‬‫فلز‬‫ن‬‫يو‬‫غلظت‬ ‫دهنده‬ ‫اتصال‬ ‫غلظت‬ ‫واكنش‬ ‫گرماي‬
 • 28. 30 ‫الت‬‫و‬‫ايميداز‬‫مشتقات‬
 • 29. 31
 • 30. 32
 • 31. ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫انواع‬ZIF‫هاي‬‫ئوليت‬‫ز‬ ‫هاي‬‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ ‫كه‬ ‫شدند‬‫سنتز‬ ‫ها‬SOD, RHO, MER, LTA, GME, GIS, DFT, BCT, ANA‫باشند‬‫مي‬
 • 32. 34 ‫ها‬ZIF ‫مهمترين‬ ‫از‬
 • 33. 35
 • 34. ZIF-60 – -62 ZIF-68 – -70 ZIF-73 – -76 ZIF-78 – -82 ‫ها‬ZIF‫ي‬‫ساختار‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬ ‫ليست‬‫از‬‫اي‬‫خالصه‬ ‫ها‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫اين‬‫ميان‬ ‫در‬،15‫اتصال‬‫اختالط‬‫از‬ ‫كه‬ ‫دادند‬ ‫تشكيل‬‫ا‬‫ر‬‫فاز‬ ‫تك‬ ‫مواد‬‫آن‬‫از‬‫ساختار‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫سنتز‬ ‫ها‬‫دهنده‬
 • 35. In (III) CN=8 Zn (II) CN=4 ZIF-5 : ( In2Zn3(Im)12 ) ‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬ZIF‫نيست‬ ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬ ‫كامال‬‫كه‬‫هستند‬ ‫هايي‬‫شبكه‬ ‫شامل‬‫ها‬ Ca3Al2Si3O12 ‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬ ‫ن‬‫ديناسيو‬‫ر‬‫كئو‬ ‫با‬ ‫نت‬‫ر‬‫گا‬4‫و‬6 37
 • 36. ‫در‬ZIF‫كد‬ ‫با‬CCDC،BETHUE‫استرئوشيمي‬ ‫با‬Cu2(Im)3‫مس‬ ‫اتم‬(II)4‫مس‬ ‫اتم‬ ‫و‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬(I) 2‫ساختار‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬2-4‫دهد‬‫مي‬‫ا‬‫ر‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬. ‫ا‬‫ر‬‫اخي‬ZIF‫دوتا‬ ‫ها‬‫آن‬‫در‬ ‫كه‬‫شده‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫هايي‬Zn‫با‬Li‫و‬B‫يا‬‫مس‬ ‫با‬(I)4‫و‬ ‫جهي‬‫و‬‫چهار‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬B ‫است‬‫شده‬ ‫جا‬‫جابه‬.
 • 37. ZIF-95‫و‬ZIF-100‫نام‬ ‫به‬ ‫جديدي‬ ‫ي‬‫ژ‬‫توپولو‬ ‫و‬ ‫نظير‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫كمپلكس‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ساختا‬moz & poz‫دهد‬‫مي‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫اس‬‫ر‬‫يك‬ ‫كه‬3‫باشد‬‫مي‬ ‫دينه‬‫ر‬‫كئو‬.‫اين‬ZIF‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫گي‬‫ر‬‫بز‬ ‫و‬ ‫پيچيده‬ ‫هاي‬‫قفس‬ ‫ها‬.‫اي‬‫العاده‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫جذبي‬ ‫خواص‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬CO2‫دهد‬‫مي‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ (ZIF-100) : Zn20(cbIm)39(OH) (ZIF-95) : Zn(cbIm)2 ‫ساختار‬ZIF-100‫چشمگير‬ ‫ي‬‫ساختار‬ ‫با‬‫نيز‬:‫ي‬‫كارگير‬ ‫به‬ ‫با‬5-‫ل‬‫و‬‫ايميداز‬‫ز‬‫بن‬ ‫و‬‫كلر‬(cbIm)‫با‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫ي‬ ‫قفس‬264 ‫از‬ ‫كه‬ ‫اس‬‫ر‬7524‫شامل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تشكيل‬ ‫اتم‬: -Zn:264‫اتم‬ -C:3604 -H:2085 -O:26 -N:1030 -Cl:515
 • 38. ‫ها‬‫كريستال‬‫ي‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫ل‬‫كنتر‬‫ر‬‫منظو‬‫به‬ 1-‫تنظيم‬‫مواد‬ ‫و‬‫گرها‬‫واكنش‬ ‫نسبت‬ 2-‫دني‬‫و‬‫افز‬ ‫يك‬ ‫تركيب‬(‫آمين‬ ‫آلكيل‬ ‫ي‬‫تر‬‫مثل‬-‫آمين‬‫اتيل‬ ‫ي‬‫تر‬-‫برميد‬ ‫آمونيوم‬‫متيل‬ ‫ي‬‫تر‬‫متيل‬-‫فرمات‬-‫پلي‬ ‫و‬ ‫كلريد‬ ‫آمونيوم‬ ‫متيل‬ ‫در‬ ‫آلكيل‬ ‫دي‬ ‫پلي‬ ‫الكتروليت‬)... 3-‫ر‬‫حضو‬Zn‫هاي‬‫نانونيدل‬‫در‬ZnO 4-‫استفاده‬‫صدا‬ ‫با‬‫شدن‬ ‫كريستالي‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬Sonocrystalization 5-‫ويو‬‫و‬‫مايكر‬ ‫پرتوافكني‬‫از‬‫استفاده‬Microwave Irradiation 6-‫ميكسر‬‫و‬‫ميكر‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬‫استفاده‬Micromixer 7-‫يوني‬ ‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬‫موج‬ ‫يز‬‫ر‬ ‫كمكي‬ ‫سنتز‬Ionothermal microwave 40
 • 39. ‫بردها‬‫ر‬‫كا‬: -‫ي‬‫جداساز‬ -‫گاز‬ ‫ي‬‫ساز‬‫ذخيره‬ -‫يتي‬‫ز‬‫نانوكامپو‬ ‫هاي‬ ‫غشاء‬ -‫و‬‫دار‬ ‫ي‬‫ساز‬‫ها‬‫ر‬ ‫ل‬‫كنتر‬(DDS) -‫شيميايي‬ ‫ر‬‫سنسو‬ -‫كاتاليستي‬ ‫هاي‬‫واكنش‬‫در‬ ‫ناهمگن‬ ‫هاي‬‫كاتاليست‬ -‫جذب‬‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫در‬ ‫جاذب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ -‫مخلوط‬ ‫ماتريس‬ ‫در‬ ‫غشايي‬‫پركننده‬‫عنوان‬‫به‬ 41
 • 40. [1] H. Hayashi, A.P. Cote, H. Furukawa, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, Zeolite A imidazolate frameworks, Nature materials, 6 (2007) 501-506. [2] R. Banerjee, A. Phan, B. Wang, C. Knobler, H. Furukawa, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, High- throughput synthesis of zeolitic imidazolate frameworks and application to CO2 capture, Science, 319 (2008) 939-943. [3] K.S. Park, Z. Ni, A.P. Cote, J.Y. Choi, R. Huang, F.J. Uribe-Romo, H.K. Chae, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, Exceptional chemical and thermal stability of zeolitic imidazolate frameworks, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103 (2006) 10186-10191. [4] L. zhang, Q. Li, Z. Lu, X. Wang, Understanding Adsorption and Separation behavior of shorter chain alkane mixtures in Zeolitic Imidazolate Frameworks by molecular simulations, Procedia Computer Science, 4 (2011) 1193-1202. [5] J.A. Gee, J. Chung, S. Nair, D.S. Sholl, Adsorption and Diffusion of Small Alcohols in Zeolitic Imidazolate Frameworks ZIF-8 and ZIF-90, The Journal of Physical Chemistry C, 117 (2013) 3169- 3176. [6] J. Perez-Pellitero, H. Amrouche, F.R. Siperstein, G. Pirngruber, C. Nieto-Draghi, G. Chaplais, A. Simon-Masseron, D. Bazer-Bachi, D. Peralta, N. Bats, Adsorption of CO2, CH4, and N2 on zeolitic imidazolate frameworks: experiments and simulations, Chemistry, 16 (2010) 1560-1571. [7] J.C. Saint Remi, T. Remy, V. Van Hunskerken, S. van de Perre, T. Duerinck, M. Maes, D. De Vos, E. Gobechiya, C.E. Kirschhock, G.V. Baron, J.F. Denayer, Biobutanol separation with the metal- organic framework ZIF-8, ChemSusChem, 4 (2011) 1074-1077. References:
 • 41. [8] N.A.H.M. Nordin, A.F. Ismail, A. Mustafa, P.S. Goh, D. Rana, T. Matsuura, Aqueous room temperature synthesis of zeolitic imidazole framework 8 (ZIF-8) with various concentrations of triethylamine, RSC Advances, 4 (2014) 33292. [9] A. Huang, J. Caro, Covalent post-functionalization of zeolitic imidazolate framework ZIF-90 membrane for enhanced hydrogen selectivity, Angewandte Chemie, 50 (2011) 4979-4982. [10] J. Qian, F. Sun, L. Qin, Hydrothermal synthesis of zeolitic imidazolate framework-67 (ZIF-67) nanocrystals, Materials Letters, 82 (2012) 220-223. [11] D. Fairen-Jimenez, S.A. Moggach, M.T. Wharmby, P.A. Wright, S. Parsons, T. Duren, Opening the gate: framework flexibility in ZIF-8 explored by experiments and simulations, Journal of the American Chemical Society, 133 (2011) 8900-8902. [12] Q. Bao, Y. Lou, T. Xing, J. Chen, Rapid synthesis of zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) in aqueous solution via microwave irradiation, Inorganic chemistry communications, 37 (2013) 170-173. [13] Y. Pan, Y. Liu, G. Zeng, L. Zhao, Z. Lai, Rapid synthesis of zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) nanocrystals in an aqueous system, Chemical communications, 47 (2011) 2071-2073. [14] S.K. Nune, P.K. Thallapally, A. Dohnalkova, C. Wang, J. Liu, G.J. Exarhos, Synthesis and properties of nano zeolitic imidazolate frameworks, Chemical communications, 46 (2010) 4878-4880. [15] J.Q. Jiang, C.X. Yang, X.P. Yan, Zeolitic imidazolate framework-8 for fast adsorption and removal of benzotriazoles from aqueous solution, ACS applied materials & interfaces, 5 (2013) 9837-9842. [16] Y. Li, F. Liang, H. Bux, W. Yang, J. Caro, Zeolitic imidazolate framework ZIF-7 based molecular sieve membrane for hydrogen separation, Journal of Membrane Science, 354 (2010) 48-54. [17] L.S. Lai, Y.F. Yeong, K. Keong Lau, M.S. Azmi, Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIF): A Potential Membrane for CO2/CH4Separation, Separation Science and Technology, 49 (2014) 1490-1508.

Related Documents