mnsuus
CENA 460 DIN. i. . w _ › ”in
220 SIT O 1050 IIEH O 26.00`A`dT$ O 2,59 CHF O 3.00 DEM é, wjgç, - n ` ľ
NA
I 1
„...
NA ZLATNOM
TRAGU
.NA ZLATNOM TRAGU
545056: TRAG PROFE-
GORA OKULTISA I RODI-
JAABLEK JE ZAŠAO ^
DUBOKO U GORUE
ADIRONDAPKA. ..
JELENGKIH...
MORAM NEKAKo 5:0 NA DNO
KANJONA DA NAPOJIM KONJA.
KILOMETAR- DVA NIŽE.
BlEK JE NAIŠAO NA 67A-
ZICUI Ceo POLAKO DA
sE sn...
MA;
nađu JA reeu
oeuouce Ceé em
Nećeš se n
smao 'sonn-
JU. BEŠTIJO, '
Xđu!
Aušwn?
/ . `~
'
NO 9%! ME pnoce- F* _
N. 'O.6OPTI' r
„ww
6ËEC...
/
00300 ae
0A sa GA NA
KRAJ JE IGPREPLETAN KA-
NJONIMA r KLANCIMA u KO-
JMM 32 se COVEK rzc-ua/
...
Jeste u DANAG 7/' NEGVE Je
eru some eReCe. - uzAwmzGLe-
DA GE ONDA
VRATIMO 001m5 MO se I
6M0 DOŠLI ? MO ovca 9...
OKUtTIGE:
G0e Je ŽLATN: R00-
N! K?VE`C 6e0AM DANA
`uzA: _u0 KOPAMO/
`-~`_. _›, ._---
ONO
6:0 ZNAM vec
› 'SAM VAM REK...
ZA : eee
a: eno &owe
DA Je TAKO. V_
zAšro
ere GRus: .MA~
"
/ /J 00BR0 G0 re
( vezAu. R00:. eA0A ćeš.
...
"T sve M: se ro Ne 5v:0A. A:<0 GA
„ ? MEJA- JE TAJ ČOVEK v:0e0. MOGAO e:
. .u : :E f JA VA- NJušKAr: 0vu0A5r0GA ĆEMO
...
NEGDE U ›
OVOM [AVIRINTU SU
PROFE6OR! RODI. PUT
„ JE OPASAN. .. v
empRoresoR : NJeG0-
vA srRAer 2A ponunvAn- _
MA. ..O...
GAD
JE NA MENE
Mrsuë 0A cu r:
ro DOIËJSTITLPROK-
líem: e. ,.
I
.
m
w
mp
AĆ
Sv.
:T:
NEMOJ GA
'JBITI . BENE. '
_MA “m”- " ÄËË-ŽĆŽ 'mav I
_f LJV-gu JHWI/ -Ätç,
~' ce NAM POMOĆ: 0A E 1
' ›~ ~ I6K...
6A0A : MAMO N0voGA KoPAcAM0RA-
Mo MU POKAZATI : <0 ovoe zAPove-
DA. HAJDEMO: PRIJATELJI . '
ooveécu : e R00:-
Ju 0A : ...
00m0
JE ON GVOJE.
MORA DANAS CEO
DAN KOPATI.
DOGTAMĐLEJHON- zNAMNJeo GAM
GA 5AMo NAucm
Reou.
. t*
š? :...
u_ : v1.5 . _ - i.
uzAwo se . ›
- muoMo. N:šrA Nece- a . v « 2:. . p. POGLE CU T:
_ m0 uRAom eez 0:NA- : . ~ v ...
.. D, SE TAKO
MC ? ZGRTATI?
914516.' PAO JE
MI RETORT! .'00-
učno IZVEDENO!
NEKA kzo su DOZNAU 0A
mAgvno ZLATNI 2...
ALhPROFEGORE.
ZAŠTO 675 SAM!
KRENULI 7
PA . masu-
u emo DA
MOŽEMO 6A-
u PRAVU SLBLEK/ AuËA-{WÄŽ-
} MAPU NA K0303 05 ...
003120 . .
35.10 su OSTA-
N5 PPNANE IZLA- g;
zu DOK VAM NE DAM ' „
- ' (A TROJICA.
ZNAK.
GPEDIO JE
OVO JE TVOJ KRAU:
BLEKWM-
/ r L -x
1- ` n_
'ZA-P ga NEĆEŠ rAKO LA-
, K0..
PROKLETGTVO! IZ-
GLEDA DA GA JE
m! ...
" ' 'Šè„~` “" PRoFEëoREoRO-
. Q I
m_ _ g_ a DhVEŽrTEIH J
x
OSTAVIĆEMO IH u RUDNIKU. rAMO
ĆE IM am QVEŽE....
vAM am 0000.00. « ~
OSTAJE vAM 0A 6A-
1 OPA-m MO3 515
i THPAK n Još NzA- ' - -.
L0 OD6PAVAJ!
BLEŠAN !
50071 35 61/5-
GDE
GE NALAU RUD-
NfK ?
PAZIO1NE BI OVA-
z KO IGPALO. ..
'-2 <5 1-
- z_ , _b
J : T
...
011.003:: r-1AvA. .. u 0KN0. RA- POž001.6PO0 61 10001M 65. 00500 615
605 6AM? 6AN16E 1 KAO 5115A1 0011560011 1
* . 0005...
__ 057m: V VEUKODUŠNI? DA ss me: osvr-
su NAM KONJE. no NA VREME. 6AOA BIGMO us-
. ąrfooušm eu. ŽAU MRTV! u RUDNIKU...
MOŽDA 1o ZLATO NE
' NE SHVA-
rAM. u KANJONU m-
OSTALI A TRAGO~
l NAKON DVA
i GATA. .. J.
...
z/ rísNu-
TAK. MAT. A ! ZA
IZA JE MONT UON,
VRH ADIRONDARKAQTAMO L
ZLATO'
A MORAMO NAĆI m
KLONUGKORO ĆE KR...
mam
ewo PRE MAC: rz
' *'NEmmp
ri- ŠTA . POD! ZA
aAéEMo NIZ vE- ` '
TAR r BRŽE NA-
PREDUJEMO.
z. .
. í-u
Noće- ~ , /
'A ' MO U ŠE IZVU' ×
' í - I 'i,
x
MORAMO...
BLEK,
(IPOMOČ '
L/ b ' g
, :my i I ; :z
7 &NAM vm: u'. ľÄ(. .aá/ :~v Ä/ j . r "
ruj/ L ( x
POŽURLBLEK. , 6PA6EN...
NiGu MOGLI ODRE-
om i<oiii<o JE TRA-
aAiA oiuaAizausiii
au GGECAJ zA VRE-
ME I isnoeron. NEMo
Gu pAoMArRAii au-
NADA...
JE0vA ČEKAM 0A
GGREJEM PROMRZ-
0v0E ĆEMO PRE-
GPAVATLA uaurR Cu
onći 00 PiArGBuR-
RODLNALOŽI
vArRu 00x JA NA-
_ REŽEM M...
. ' _/ 0v0E GrE NA GIGUR- ANÄËLËJË LEPO
/ NGMMGAAM em OPRE 0vE* BITI NA TOPLOM i
: LL ËJAN G oaziRoM 0A ALALG- ; LA-Gam...
DŽENTL- V TRAŽIMO POLOVINU
MENi . v zLArAvAGA JE 0Ru-
GA PoLoviNAsLER.
0i<uLriG i Ro0i.
...
!ZVOUTE I
GER!
DAKLE: TA TROJKA JE NA PUTU KA MONT
UONU A PROFEGOR OKULTIG IMA PLAN
ZLATNOG RUDNIKA.
PA
O...
HA-HA-HA. ' 3' f GuTRA Cu RANO izJAiiATi GA
359mm UDAR- r_ ; O '_ _ ~ ODREDOM. KAD UHVATIM VELI-
(EM mi t'^, ľ›"“...
GAO 00 GRADA.
MOGAO BIH i JA
DA uRA0iM NEG-
MOGAO Biii 0A uLo- _
viM GOČNOG zEcA.0O-
GA0iLO Mi JE Guvo
OH. zEc...
Ësľmkæžxælæw i . Wuæhntxmmą 1.. .. . „
. „„ . ..
. u. _ „_. i. .
_ . u „ _ . x „ . Ätušë L
. „ . i . .. .š. „ ...
NIKADA NIGAM
ĐUMNJAO U TO DA
ŠAM VRGTAN BTRE-
' A l/ mc.
N? ' é Ä
"a .
_, . „
-V “ "z/ /V/ /gé
4
i n Bi MOGAO POĆI zA GvOJiM _
POGLOM. NEMAM POJMA GDE JE
TAJ RuDNiNGTARi JOB JE O0- . A"
g@ TAJN-'J u GROB '
...
EVO TI TI BI HTEO
TVOJA NARTANE- DA TE ODVEDEM --z/ ąm' gm "
cu TE UBiTi. U RUDNIK? NE ZNAŠ
DA ČI- `
TAG RAW
zAGTO...
4_ iiEJvAG DvOJicA iz- .
. GLEDATE KAO DA Gu .
J . _vAM GVELADE ROTO-l
. _ NULE. „
- Ž" Mi. OvAJ. g
...
TREBALO BI DA TE UBiJEM. ALi Ni Ž HOĆE KAD TE` pRiGiLiO ME JE
PROFA Mi JE ZAPRETIO DA Mi KO Ti NE- . . uDARiM KUNDA- DA MU...
ŽAO Mi JE.
DROMAGAJ . '
RROKTETL . BILL.
BOLJE DA KI-
DAM. '
NI6AM UG-
NE DAM GE JA
PEO. A i RANJEN
TAKO LAKO UHVA-
BRZO.
GTO DALJE ODAV-
: E KAO NARUČE-...
INFORMACIUA
VRE DI HILCIADU
i TO NiJE VAŽNO. LOVINUPO ČEMU
žELiTE Li DOB-
KO Gi TPGLETRA- _
...
KAGNIOE. ..
u ONDAKRENLMO. 3.5,. ,
PRIJATELJI ! gppgMNi QMO
ZA VELIKI PUT _
»a
---- - _--_~-- Ž___. --. .-__ŽŽÄ__...
sm: : (UKAVI BEN
NE ODUGTAJE LAKOAKO
TPEBIMGLEDICE vAe:
HA-HA-HA. '
u GAM PAKA
L : re NEKAKO NAGODIO 6A , ' JA...
005 PUT. uanzo ĆEMO
eAzNAn 0A u GE IGPLA-
DAJ LJUDIMA ODMOR. PAZITE
NA ZAROBLJENIKEËČJA o@ %
A.
_3 e7-*„~0_~3.A JE ...
.PJEGRTUŠEWMAIH 'V ; ;': Ć"'7- DAO!
- UMOMOĆWPO-
f ZABOGALKAPETANELŠTA ~ „ 0LA2 05 PUN...
" “ „w . .K00L - 0 PRE
~ ` MENE P0u06AL
uzETL zL, 0.80
x' DA'. í
OH I KAKAV
PRIZOR. TO 'BU
KOSTURI ONU-l. ..
...
HA-HA-HA . '
BOGAT SAM . ' BOGAT. '
no 05 ro!
zLAT0LLn6r0
TREBA p0č5n
KOPANJE'
3 -é-éééąáv-vvvw4éx : f -. -;' - v _› 1...
OVO PAUCI ?
OGROMNI
GU . '
.
LI"
, l
PROKLETI BLLL. a5-
ŽITE 00 MENEL
upomoc. '
LLAPALL 60 M5
PAUCI . '
= .. ~.á-1.M`rí1~læf'-: f?. '."' ~í '; -_ 3
. A . _L
fáËtEľäöKlH
...
HAJDE. BLËK! rL 6L NA BtEK JE PAŽUL u'
REDU 0A L6PLTA6 í:
ovu PEĆINU
. i. .
VO KRENUO U
OBILAZAK. ..
...
A f0“ 5
L 0_ ALL I; 00AL<L5 A Lk 'i
" Q; "'. „,~ËJAOODRON; D 0 L "Ž"
Ë/ O a
L ` »A
...
. z_
02'L0A 6h 0A0A6 _. A`
M5 KAMENJEM! ? '
. Lz 25m5 0A
ME usLaLsqzAeo-L
2AvL0 . L5 : LA 3
`. oL>25z. N06r. _ v...
vec ČITAV 6Ar 05 -
0N0r2A6La02N0 05 220556025L (ITELALI v2An-
6r2A0A0.L<0 zNA / _ _ r565AL<0 NA-
KAKVE A _ ~ , i 6L2A0A...
N5C5M0. KADA vAM 0AM ZNAKL
20mm ŠTO 32245 LZA KAME-
NE 2L0 5 L622E0 0LAZA 0 200-
NLKCLM BUDETE NA 6LG02N0ML
0A C0 20r2ALLr...
NEMA VIŠE CRVENIH MUNDIPAON!
KOJI 'BU ! ZEEGU (AVINU: POBEGU
GU GLAVOM BEZ OBŽZRA
. _ u” wš...
11h, 7 . u; . 5. ç _mm
q . N. . . . . u (m, um . » f t _wia . , . _P_ . , „ „. , I uma. . Ë. ..í. ›1š.1š1:i...
of 63

Na zl tr - VB - LMS 992

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Na zl tr - VB - LMS 992

 • 1. mnsuus CENA 460 DIN. i. . w _ › ”in 220 SIT O 1050 IIEH O 26.00`A`dT$ O 2,59 CHF O 3.00 DEM é, wjgç, - n ` ľ NA I 1 „LAI NOM V 'f V `| 7 I _ '
 • 2. NA ZLATNOM TRAGU
 • 3. .NA ZLATNOM TRAGU 545056: TRAG PROFE- GORA OKULTISA I RODI- JAABLEK JE ZAŠAO ^ DUBOKO U GORUE ADIRONDAPKA. .. JELENGKIH ` ` - - 03m( GTENA ME POD- `× MI ROGOVALOVDE -› J i T GEĆA NA OKAMENJENE x JE BAŠ KAO U PAK- › - A ; i DUŠE GREŠNIKA u VECNIM . I ` „ T PAKLENIM MUKAMA. f4/
 • 4. MORAM NEKAKo 5:0 NA DNO KANJONA DA NAPOJIM KONJA. KILOMETAR- DVA NIŽE. BlEK JE NAIŠAO NA 67A- ZICUI Ceo POLAKO DA sE snu TA u KANJON. ` u r s_ ) _ A. . "æ . › . . L J 'x 3 l NE VIDIM u, HAoUHVATlO GAM TE: DOBRCLAU MI GE MAU VRAŽË. ' KOME ONI D4 JE ONO ` 'u s; ro MAuAo? BtfK. .. , ~ '
 • 5. MA; nađu JA reeu oeuouce Ceé em Nećeš se n smao 'sonn- JU. BEŠTIJO, '
 • 6. Xđu! Aušwn? / . `~ ' NO 9%! ME pnoce- F* _ N. 'O.6OPTI' r „ww 6ËECT! UPOMOC. " E7110' “ í ' --' 4 í-í*** “^""-'* ^“'"““- _-'-" 1; „Oofvëgg/ ŽN ~ i ' „ ( 'O , *v 'M4 DIVLJA J . ` UL . ląx/ ;AČKA- _í_
 • 7. / 00300 ae 0A sa GA NA KRAJ JE IGPREPLETAN KA- NJONIMA r KLANCIMA u KO- JMM 32 se COVEK rzc-ua/ éAo. ceo / . A' " «l n ' " _"f"' j_`_'I_T"'_"` ; *- A KOGA “ ~ (gear veže. ma _A . , ` ee vréže Ne o0ve- 'NI' E! „í A / "'_`~ RIČ A 53k prrozíniav, D! , I NIKAD-A " ro Nećere DOĆE- , 9 ' 0,/ , - q, l» r_„ ~ n 'ç l' < , fi I I TAKO. NEKA ww DA 6A NAMA NEMA . . / ,_. l( CEM0.MAu 01v- ~ I wACE y ; / /____" vaoe- "`“~ w g _ ši; ` ' ćeš n _ro VIDE- _„
 • 8. Jeste u DANAG 7/' NEGVE Je eru some eReCe. - uzAwmzGLe- DA GE ONDA VRATIMO 001m5 MO se I 6M0 DOŠLI ? MO ovca 912:200 mžæaxvcn _ľA “_“-" w** ' z": - . .. -r ZATO JER smo ovamo 00 wr-. oA NI-'çMG . rexopA- . r. , u „_ , ..»-. L», v . 00450 PO zzATo IOGTAĆE- 0 MIA 06:0. : m0 BAK- / ” PPD- i MO 00x GA NE NAae- RAJLAru N: TRAGA A [ F560? ? NA uDE = . JE' vARA NAe. ,J A _$135 X "ra ' ga) A T
 • 9. OKUtTIGE: G0e Je ŽLATN: R00- N! K?VE`C 6e0AM DANA `uzA: _u0 KOPAMO/ `-~`_. _›, ._--- ONO 6:0 ZNAM vec › 'SAM VAM REKAO: r_. ... .-_. -_. .„. ___. .-. ... ___ „. „ : ".›°o*: ;:„? .“ . z.: .;J. ;:. *.0 "J I ČETVRTI ĆMN eAN0e U OVOM RUDNIKU IMA ZLATA? KOLIKO «se se- ćAM.0v0e JE „_ RUDNIK. ZA N46 VRED! 6AMO ONO ZLATO KC MI IGKOPAMO. UPRAVO sMo NAIŠL: :: A ZLATNU ž: : u.
 • 10. ZA : eee a: eno &owe DA Je TAKO. V_ zAšro ere GRus: .MA~ " / /J 00BR0 G0 re ( vezAu. R00:. eA0A ćeš. VADDA. BIT! MIRAN. K0 6A JE UHVATIO? z r; u * L " : . ' . , _ " í V/ !wtľü u, '_-I“'/ /) NISAM IMAO VRE- MENAMORAO SAM GE 'JA NOIM RVATI. „i“ : 53:3 R0 : '~' " Je 6:? AN vec'-
 • 11. "T sve M: se ro Ne 5v:0A. A:<0 GA „ ? MEJA- JE TAJ ČOVEK v:0e0. MOGAO e: . .u : :E f JA VA- NJušKAr: 0vu0A5r0GA ĆEMO MN GvezAT: PROFESORA A M: ceM0 MU KRENUTI U SUGRETČ cuvníše. 6010.00 : :v/ m : : remoaešce re ŽNOG. :: A.: :A: NE ŽELIM N: s KIM nem: NAše 7LA~ NEËËËAË) se eAoA 0x0 TOGA GVA- / " V ARo Je 0N0" x 5:0 BLEK: NADAM . ĐATLGVEŽ: oxumsA - r 7 ~ IKRENIAAO! æ DËEËJQËŠËE ' A A; ä *í Ti; - A * ” ~~ BASE TAKO. GA2~ , _
 • 12. NEGDE U › OVOM [AVIRINTU SU PROFE6OR! RODI. PUT „ JE OPASAN. .. v empRoresoR : NJeG0- vA srRAer 2A ponunvAn- _ MA. ..OH. ŠTA Je ova? MU MUKA. '
 • 13. GAD JE NA MENE Mrsuë 0A cu r: ro DOIËJSTITLPROK- líem: e. ,. I . m w mp AĆ Sv. :T:
 • 14. NEMOJ GA 'JBITI . BENE. ' _MA “m”- " ÄËË-ŽĆŽ 'mav I _f LJV-gu JHWI/ -Ätç, ~' ce NAM POMOĆ: 0A E 1 ' ›~ ~ I6KOPAMO 2m- „/ __ g _. „ l , i)- __ i' '~-`. __ __„ . - IV J ”TO VEUKI BLEKJŽODI- - JEV : pRoresoRov/ ._ RR: JAre: J 'Ž: :L; «5}; ;,íp1:a„: .›o. :se: 0004:: : “ 0:: : M: se 0A JE zRNo 0:20:3- :0 VPC? MESO ~ 'RANJEN GAMA: : A: * ' Je : Nam : as-il * "ą t' . BMJN-'JT, J , x _„ ~ , g ć . „ A ' : s | '
 • 15. 6A0A : MAMO N0voGA KoPAcAM0RA- Mo MU POKAZATI : <0 ovoe zAPove- DA. HAJDEMO: PRIJATELJI . ' ooveécu : e R00:- Ju 0A : e NeGuJe: HA-HA-HA. ' _ usrAJre. o: :o. ev: oA ZORUw A ceKA VA6 PO- u n se ovo Me- „ Gmëceænek? 6:40! . ' " ~ . " v;
 • 16. 00m0 JE ON GVOJE. MORA DANAS CEO DAN KOPATI. DOGTAMĐLEJHON- zNAMNJeo GAM GA 5AMo NAucm Reou. . t* š? : 0:55:51:: u : zov KOJI ' ` sMo Juce 0002:: : MAT ce : e KAGNIJE ZA-
 • 17. u_ : v1.5 . _ - i. uzAwo se . › - muoMo. N:šrA Nece- a . v « 2:. . p. POGLE CU T: _ m0 uRAom eez 0:NA- : . ~ v _ z. sve 050mm: - ODMAH N: ReoæRoeeso . . ~ TREBA ? NEMA exsmozrutA. Re. .. „. ~. . . . . NAM 0:NA- : :: AAšNcvRšrA LžĐA . ._ ! WTDARAZNE- : JAKË RUKEKODAU! a - 65m0 grew: . . . r v. ' NEMAMO GA: P0002900 KAFE 0 ru : MA ZlATA 0A GA Možeš ZGRTAT: Goum ›. „.4 _` : ll- k . ` `› v . Anni; ›, ~ AKO : :oceš zmro. NAD: E: <eP:02:v: - i/ ľ
 • 18. .. D, SE TAKO MC ? ZGRTATI? 914516.' PAO JE MI RETORT! .'00- učno IZVEDENO! NEKA kzo su DOZNAU 0A mAgvno ZLATNI 200mm manu NAS! uHvAn- 00 KOGA su 002m- u zA vA-'š PUT? PROFEGOR se IZBRBlJAO NA- KON aw; ČAŠE WMA 0500403 051/030 : z LOUVMA KOJA TAMO 02?! KRČMU. 0 JE 70 PRENE šum ovaa EWORICI.
 • 19. ALhPROFEGORE. ZAŠTO 675 SAM! KRENULI 7 PA . masu- u emo DA MOŽEMO 6A- u PRAVU SLBLEK/ AuËA-{WÄŽ- } MAPU NA K0303 05 ozNA 5N0 GDE . se NAlAzí pnAw RUDNIK ZLATA. MA~ PU M! 35 0Ao MOJ mmm 30a vAu: 005 NEGO ćšro 35 UMRO. NA NJOJ a5 0zNAč5N RUDNIK KOD! ”á M: smo 15 RAZ- 61mm: 65 0A ON! NI- BOJNIKE NAMERK su 1300: K035 LAKO NO 00v5u OVA- Možeš PREVAQíTt. MO GDE NEMA L Z 1357535 m KARTA? 35 ušao u 000- FEGOROVU KO- šumu DOBROAU 6A- JENAJVAŽNIUE 0A TO PRE ODEMO-
 • 20. 003120 . . 35.10 su OSTA- N5 PPNANE IZLA- g; zu DOK VAM NE DAM ' „ - ' (A TROJICA. ZNAK.
 • 21. GPEDIO JE OVO JE TVOJ KRAU: BLEKWM-
 • 22. / r L -x 1- ` n_ 'ZA-P ga NEĆEŠ rAKO LA- , K0.. PROKLETGTVO! IZ- GLEDA DA GA JE
 • 23. m! ... " ' 'Šè„~` “" PRoFEëoREoRO- . Q I m_ _ g_ a DhVEŽrTEIH J x OSTAVIĆEMO IH u RUDNIKU. rAMO ĆE IM am QVEŽE. AKO u6P53u RAZVEZAT! RUKE I NOGEMOČI C5 GE OOANOE : zvuči žrw. KASNIJLKADA JE VODA RAŽBOJNIKA QAHRANJEN. .. MUDROSTI MI 6TA- ROGRČKE I JA SE TO ! GTC PITAM.
 • 24. vAM am 0000.00. « ~ OSTAJE vAM 0A 6A- 1 OPA-m MO3 515 i THPAK n Još NzA- ' - -. L0 OD6PAVAJ!
 • 25. BLEŠAN ! 50071 35 61/5- GDE GE NALAU RUD- NfK ? PAZIO1NE BI OVA- z KO IGPALO. .. '-2 <5 1- - z_ , _b J : T 0A 10 35 5131011.30 AO10ON- AKO NAĐEMO 70 21m0 35eAMNAP0A1/10 0A0KA. 005 35 '10 001. P0O- 3551 11 0A2M1rä13AO KAKO 5111 1A5O0A1O01311 ? A 555005. 0A 6A 000105515 v 1610Až1vAN3E_ EV_ f PROFESOR 35 NAvEO BANDITE A MU POVE - 011.NA 03111 6AM , ,I zAeO0Av1OP0OC1 CEMO -. .. 1 K002 010513000605 ~ A 011110101 1MA30 w00A A 06m0 050 21A1A 13111 0Ao 0000- LJUBIMANJIME 5155 MO61O 02511 005m PomEPšnNA 2A NAšu 500- z 50 000m 50050111 M0N010A.
 • 26. 011.003:: r-1AvA. .. u 0KN0. RA- POž001.6PO0 61 10001M 65. 00500 615 605 6AM? 6AN16E 1 KAO 5115A1 0011560011 1 * . 000521 NA61 - RUDNIK SE O00ON3A11A. 605 05 POP061A301 AKO vAM 35 Z1- A vor MIO. '
 • 27. __ 057m: V VEUKODUŠNI? DA ss me: osvr- su NAM KONJE. no NA VREME. 6AOA BIGMO us- . ąrfooušm eu. ŽAU MRTV! u RUDNIKU. i W; oóem ŠVA- í . g/ DEľBtEk NEMA ve-: Ž ` x “ _ uxu PREDNOGT. ` NE BUDI GLUDaGlEJT'. PRATiĆE- MO ! H 'EVE DOK N46 NE ODVE- DU DO ZLATNOG RUDNIKAPOŠ- LE ĆEMO m NAPAST! :z ZAGEDE.
 • 28. MOŽDA 1o ZLATO NE ' NE SHVA- rAM. u KANJONU m- OSTALI A TRAGO~ l NAKON DVA i GATA. .. J. NEMA GUMNJE DA 6U TRAGOW NJ- voos NA eevsrzo- !6TOK. KA PLAT5BUR- GMA TAMO NEMA = _` Nrëm. _ « wr. -- "W
 • 29. z/ rísNu- TAK. MAT. A ! ZA IZA JE MONT UON, VRH ADIRONDARKAQTAMO L ZLATO' A MORAMO NAĆI m KLONUGKORO ĆE KRE Nun BLIJICEA ONE , » - Mass EVE PREDGO ' «- vľ--ÄË 1 RA0Ë T: KLIKEËÄOG- "x A rAaE NAM GAMUMDA a IH PRATIMO IDA z . » PREPADOM OTMEMO 1 . J ZlATO KADA GA NA- %_ 00: __ /
 • 30. mam ewo PRE MAC: rz ' *'NEmmp ri- ŠTA . POD! ZA
 • 31. aAéEMo NIZ vE- ` ' TAR r BRŽE NA- PREDUJEMO. z. . . í-u Noće- ~ , / 'A ' MO U ŠE IZVU' × ' í - I 'i, x MORAMO GE po- I PET! DOVOLJNO w- , v A GOKO 0A NAG avaz- _ ' CA NE ODNEËE
 • 32. BLEK, (IPOMOČ ' L/ b ' g , :my i I ; :z 7 &NAM vm: u'. ľÄ(. .aá/ :~v Ä/ j . r " ruj/ L ( x POŽURLBLEK. , 6PA6ENI VODA GE PE-
 • 33. NiGu MOGLI ODRE- om i<oiii<o JE TRA- aAiA oiuaAizausiii au GGECAJ zA VRE- ME I isnoeron. NEMo Gu pAoMArRAii au- NADAJMO GE GLAVNO JE 0A GMo , GE Mi DOĆEPAU PUTA. POZNAJEM OVAJ T, NKRAJ. .. Vi" """` A_ ' "i NAKON ŠAT VHL-íví-EŽNA OLUJA GE ôľlŠAí/ è . . ' “WT/ r i m , _-- 1 'r"r"~'“7'JA UKC* i _' izGuBii; l 'ZVUKU . _L GMo BENA , u oi: Uđi. « 0A u JE' oGrAri ŽIIP/ 7" “ "A" “<7” '. """-`”`Ž`„: =„ -'- ~ " *-~ I "m CEMO W797' / ' ' r GAENGLEziiviAimaANAcE/ wou NE MOŽEMO GAMi NA : ífé A TVRĐAVU i 900 uGi0v0M 0A NAM i "äëaäoæ/ ągäoæ GARANTUJU POLOVINU PiENAiGPia- - ČAT! iM ZA BLAGO BIĆE NAM 2A- BLEKOVO iivA- _iivALNi zA _ _ą v___
 • 34. JE0vA ČEKAM 0A GGREJEM PROMRZ- 0v0E ĆEMO PRE- GPAVATLA uaurR Cu onći 00 PiArGBuR- RODLNALOŽI vArRu 00x JA NA- _ REŽEM MEGA_ SAMO 0A GEOvo NA MENi oGuGi. TAMO ću UZETI NAMiRNicA zA oi/ E NEDEiJE. 0o MONT UONA JE 00a nur. PREDEO JE NENAGELJEN i PRIUČNO 0ivAiJ.
 • 35. . ' _/ 0v0E GrE NA GIGUR- ANÄËLËJË LEPO / NGMMGAAM em OPRE 0vE* BITI NA TOPLOM i : LL ËJAN G oaziRoM 0A ALALG- ; LA-Game 000 KROVONI. . ; `EsuRG0M PATROLLRAJU , - EMjLËŽI. : Aäioi ; .- Mi i~iEi<0iäi~iEg ' MOÄ/ › J 4 _Y_ __ . ›, ŠZVOLITEL _i_ W KAPËTAN MARG . CEVAG PRiixiiii_ ` PAiGOGPODOLKAK- - *na _, __. LLČLLWG vAM ZLOATOI. iiELii-ČGALŠLE L vo VAG 00i3R0 vo0i DVA <9 KAGA MALo i/ EGriNE MO ETE . . i< MENI? , - UNËBËLËQPËTA' POSTATI BOGAT! i GLAvNi.
 • 36. DŽENTL- V TRAŽIMO POLOVINU MENi . v zLArAvAGA JE 0Ru- GA PoLoviNAsLER. 0i<uLriG i Ro0i. N0CEM0.ALi i<Ao ŽENTIMEN! _ TRA iM0 P0600- Ä? : 0.„ b Hšä* 37/11.. ' GEOirE. OPU6TITE GE. F' ZVUČI PRiMAMLaivaALi NE POPIJTE NEGro i l6PR! N ZNAM MOGU U VAM VEROVA- TAKVOG VAS CE - NIMLKAPETANE TEMI GVE PO REDU. í`<-`= -í
 • 37. !ZVOUTE I GER! DAKLE: TA TROJKA JE NA PUTU KA MONT UONU A PROFEGOR OKULTIG IMA PLAN ZLATNOG RUDNIKA. PA OVO BE' PRE- VODITE OVE PRO- : - - N“- 'v/ ,`, .~'° . u ' | BIGVE TE U ZATVOR. ' I JNA/ Iž? " NIGTE ZADO- VOlJNI ? - A GA0A. M0- ŽEMO NApRAviri v? ' GLAZEM ~ GERARLARE! _ff_ "'wr"/
 • 38. HA-HA-HA. ' 3' f GuTRA Cu RANO izJAiiATi GA 359mm UDAR- r_ ; O '_ _ ~ ODREDOM. KAD UHVATIM VELI- (EM mi t'^, ľ›"“-"' _. 3_~ i“ KOG BLEKALPO6TAĆU BOGAT! ? ALIĆU GE JA GAM *SLOBO- ~ ` 0AN GRADA i ç A - 0o VRAGANAGAMARENL GMo `_ _ KAO 0vcE. JA i MOJE LDEJECR- i . _ , „æ- vENiM MUNDLRLMA NE TREBA VE- í ' ' ! NJE WE TAKO A NO. BAP -Aiio NA ['- 6UVOF. ' -s-«ri
 • 39. GAO 00 GRADA. MOGAO BIH i JA DA uRA0iM NEG- MOGAO Biii 0A uLo- _ viM GOČNOG zEcA.0O- GA0iLO Mi JE Guvo OH. zEc u GuMi A JA 0A PRAVIM RAŽANJALLNEKA _ vAM BUDE. R00i. PODLOŽI vATRu i NARRAvi RAŽANJ. EVO GNMOJA PEGMICA ZA D021-
 • 40. Ësľmkæžxælæw i . Wuæhntxmmą 1.. .. . „ . „„ . .. . u. _ „_. i. . _ . u „ _ . x „ . Ätušë L . „ . i . .. .š. „ u , . „ . .. IV . K . .. . . . . . i . _ . . . . „ . . . _„
 • 41. NIKADA NIGAM ĐUMNJAO U TO DA ŠAM VRGTAN BTRE- ' A l/ mc. N? ' é Ä "a . _, . „ -V “ "z/ /V/ /gé 4
 • 42. i n Bi MOGAO POĆI zA GvOJiM _ POGLOM. NEMAM POJMA GDE JE TAJ RuDNiNGTARi JOB JE O0- . A" g@ TAJN-'J u GROB ' CELO JUTRO OGMATRAM BRvNARu. ČIM GAM iiiDEO TR: KONJA DRUGOM Ti TO PRIČAJ ! A GTA JE OVO? NISAM NI PRIMET IO DA MI GE ROGuLJA RAGPARALA. .. . l | ij I *žara N NAGAO GAM MAPU„. LUKAVAC 6' T' OiiO? TAJ Lu Ai< NLJE - NA NJOJ OzNA iO GTRANE V, GvETA. i<Ai<O DA ? RONA- . . l' DEM RUDNIK?
 • 43. EVO TI TI BI HTEO TVOJA NARTANE- DA TE ODVEDEM --z/ ąm' gm " cu TE UBiTi. U RUDNIK? NE ZNAŠ DA ČI- ` TAG RAW zAGTO MiGLiG DA "- JE JA ZNAM ČITA- KAD NEGTO NAUMiM. - OD TOGA NE ODUGTAJEM LAKO. U TO ĆE GE DGRORO UUERiTi BLEK GTE- NA! 'A GADAĆ " POIAZI i BLEKU ĆU × PRIPREMITI TOPAO I
 • 44. 4_ iiEJvAG DvOJicA iz- . . GLEDATE KAO DA Gu . J . _vAM GVELADE ROTO-l . _ NULE. „ - Ž" Mi. OvAJ. g NAKON DVA GATA BLEK SE VRATIO 6A NA~ MiRNicAMA. ' * f. ` . l l . ~. 45'. ' 'o LPOTOTLULE GU' "- ' 'A í 7.' i „z „ - , A _. l:
 • 45. TREBALO BI DA TE UBiJEM. ALi Ni Ž HOĆE KAD TE` pRiGiLiO ME JE PROFA Mi JE ZAPRETIO DA Mi KO Ti NE- . . uDARiM KUNDA- DA MU POKAŽËM TADA NECE POKAzATi GDE JE ~ zNAO GAM DA ON NEĆE NI- GTA RAzUMETi. REKAO &An/ user . Asa. KUDA za; TPIKOVA -' : " . ; z- „ ~' ' Ti 9 GTANi. PUCA -
 • 46. ŽAO Mi JE. DROMAGAJ . ' RROKTETL . BILL. BOLJE DA KI- DAM. '
 • 47. NI6AM UG- NE DAM GE JA PEO. A i RANJEN TAKO LAKO UHVA- BRZO. GTO DALJE ODAV- : E KAO NARUČE- N1.INDIRI. ..DOLA~>'* z! "
 • 48. INFORMACIUA VRE DI HILCIADU i TO NiJE VAŽNO. LOVINUPO ČEMU žELiTE Li DOB- KO Gi TPGLETRA- _ „ A' '› VINU? ZLATNIKA! `. 'LX' iša T ILAËHA-HETODAI« `E LE Mi TOLiKi NO- vAcv DAĆU Ti ŽIVOT` , _ × _DAKLEiTí/ ç. `× BLEK. x OKUiTiGiRODiGU) . i. : BRi/ NARi NA OBLiŽ . æ t{QL_)_JLI/ AI_)I/ .// i' _æ MOZEG “ G Mi 0ATi PQIZ~ ' PROKLETI ENGLEz. zA OvO CU MU GE 'i U OGvETiTi. NEKA ON BUDE RRODUžEN E , I `~- „ RUKA MOJE OGVJLËTE l „ Mr: fr: : 'A k `
 • 49. KAGNIOE. .. u ONDAKRENLMO. 3.5,. , PRIJATELJI ! gppgMNi QMO ZA VELIKI PUT _ »a ---- - _--_~-- Ž___. --. .-__ŽŽÄ__ . F_6KUPO CEMO RODLOSTAVI ' - GLGURNO GU NABAGALi . NA I PRODATI NAGE ORUŽJE! su 6A. I MM. . i ŽIVOTE. ' z I ZNA” DA L G -'^ GMO Ov- ; T DE? 'j , iz &od DDGADA ` GTE MOJi ZAROBLJE~ a - Nici r BEz BUKE i OTPO- = . I “ - R POLOŽITE ORUŽJE ` „mm
 • 50. sm: : (UKAVI BEN NE ODUGTAJE LAKOAKO TPEBIMGLEDICE vAe: HA-HA-HA. ' u GAM PAKA L : re NEKAKO NAGODIO 6A , ' JA ĆU 55057' U ZAK' EAËJËTZXNGM. ro MENI ODGOVA- í' ! ONU l ČEKA” DOK NE A KUCNE MOUJH PET MI- QV NUTA. - . 1 »A JA Cu es F06- Žnau 6M0.U voa PE~ (sam: eMEaAn. m« ae cua NA EG puro- A K0 GE POGLEDNJI
 • 51. 005 PUT. uanzo ĆEMO eAzNAn 0A u GE IGPLA- DAJ LJUDIMA ODMOR. PAZITE NA ZAROBLJENIKEËČJA o@ % A. _3 e7-*„~0_~3.A JE već ` _ "V 0A. GRL0 MU ' x ? ocem 0A TREGE J . G 65 GHGLO 1 Guä: ) ZLATNA GROZNI- - GE 00 uzeuos- CA „ç -. _xNaA _i è - _ / j x _A - cm_ A ` _ A AKO JE `'0 ovo ZLATNI RUD- i" mmmæ%4 aoaArsrvo ĆE 06mm 6AMO MENI _I
 • 52. .PJEGRTUŠEWMAIH 'V ; ;': Ć"'7- DAO! - UMOMOĆWPO- f ZABOGALKAPETANELŠTA ~ „ 0LA2 05 PUN í05sLL0? . < CËGRmäADO- „g _. _, NESI ML BAK- A . -- L L00 L POVEĆU erAszL 00a : L5 00920 zAärLrLo ULAZ' HA-HA~HA. ' VI GMĐTE. .. A» " ČLM NAĐEM zLA- NOL GTRELJAĆU › VAS!
 • 53. " “ „w . .K00L - 0 PRE ~ ` MENE P0u06AL uzETL zL, 0.80 x' DA'. í OH I KAKAV PRIZOR. TO 'BU KOSTURI ONU-l. .. 05 NAMERNO NAM56 "ä ' rLo 00a 0A PL25pLA6L POSËTIOCEALIL GDE `*~ 05 ZLATO? ' '- ' . ..&A `“L"`~'V -_, -{' 'A "` ' 53.5%" KOQTURE 1:56( btžąš' MORAM PAŽLJIVO PRE- GLEDATI 200- ON0 GVETLU- CANJEIDA TO
 • 54. HA-HA-HA . ' BOGAT SAM . ' BOGAT. ' no 05 ro! zLAT0LLn6r0 TREBA p0č5n KOPANJE' 3 -é-éééąáv-vvvw4éx : f -. -;' - v _› 1 10,'. › : __, _;; .-. '7,-. _ - . . L ; L . f - ~V_ 4. A; A Ć Ä-'__: -' JE OVC! KUN 7' . u „ . I _ . L 4 - . _ A ~_ L . ' . L' , .tr 1 x „ ' n' _" .3 J . - g _ -. ( __ `U , ' ' - : i k i › «š ' Y , r . I . .r ' _ ' A 1 r
 • 55. OVO PAUCI ? OGROMNI GU . ' . LI" , l PROKLETI BLLL. a5- ŽITE 00 MENEL
 • 56. upomoc. ' LLAPALL 60 M5 PAUCI . ' = .. ~.á-1.M`rí1~læf'-: f?. '."' ~í '; -_ 3 . A . _L fáËtEľäöKlH M! ROGOVA! I NEMA MU GPAGALUMQEĆE U l OVAKU QMRT NE 6TRA6NLM MUKAMANAPALL 60 zA6L0ž005 NL050 2 NO ŽIVO BLC . GA OTROVNIPAUCJLLANEDO- x " . *-›-~_____EEI" _--'
 • 57. HAJDE. BLËK! rL 6L NA BtEK JE PAŽUL u' REDU 0A L6PLTA6 í: ovu PEĆINU . i. . VO KRENUO U OBILAZAK. .. 0AL<L5.L0 05 TO. L 6VETlO6T. 'PEĆINA mamom; /"_`5' LMA 0vA uLAzAL ŠTA 500N0- -Lf I - mA LL006rL. A " °
 • 58. A f0“ 5 L 0_ ALL I; 00AL<L5 A Lk 'i " Q; "'. „,~ËJAOODRON; D 0 L "Ž" Ë/ O a L ` »A PRATIO GI NAG. .. MIGUO GAM DA 6! ODUGTAO. .. „LL DAKLEL 6A 02005 6r2A- N5 Lmc5 05 0LA2 0 PEĆLNU. 6A0 C0 TE
 • 59. . z_ 02'L0A 6h 0A0A6 _. A` M5 KAMENJEM! ? ' . Lz 25m5 0A ME usLaLsqzAeo-L 2AvL0 . L5 : LA 3 `. oL>25z. N06r. _ v _, _ 0NL 502:0- 6A 5A- RUTOM 0ALL 60 ML L0500.. .
 • 60. vec ČITAV 6Ar 05 - 0N0r2A6La02N0 05 220556025L (ITELALI v2An- 6r2A0A0.L<0 zNA / _ _ r565AL<0 NA- KAKVE A _ ~ , i 6L2A0ArELL<00A n*: - A 1 5 „ , lyÄtíš Ä LL L: LL. iz . u . ' I KAKVO JEZOVI - TO MEGTO , ' L@ . - L« IGIVĆAĆËMO ODAVDE MUNJEVLTO. KADA PRAGNUL ZATRPA~ AUL! ML ĆEMO TAMOLUZ ULAZLPOGTAVIO GAM ĆE ULAZ U RUDNIK. NAGTRADAT! .' 002m5 BA20TA. × Z: : " , ' l L. L I - j: :
 • 61. N5C5M0. KADA vAM 0AM ZNAKL 20mm ŠTO 32245 LZA KAME- NE 2L0 5 L622E0 0LAZA 0 200- NLKCLM BUDETE NA 6LG02N0ML 0A C0 20r2ALLrL FITILJEKADA 200m2 00L5n u VAZDUHLNASTA- C GUŽVA , y E i l i. &u 6A0A C5 0A 22A6N0 L ' A BURAD U OKNU. ..
 • 62. NEMA VIŠE CRVENIH MUNDIPAON! KOJI 'BU ! ZEEGU (AVINU: POBEGU GU GLAVOM BEZ OBŽZRA . _ u” wše -a : s: rwožel POZNATI EAJETU seo ~. -<: ;›. Nrk: rx . w ?4I`r. *„"/ HICTIY| , 'CHG 5.5- ~~ z' 4:0 95 sm. ^ ą tzar“ KU( A ou KA- íf 'ľuTA „-/ - Lunar. - 611m“. 9.42210. DA ZA- 1 reçx-zur. : ULAZURUDNIK ' m+. rogruc: E7:. ~:5 BIMOG „ r : äséuk 1 PJANËH ZEMLJUO æuoruxu CEJOŠ 6AMO . / ËËŠQËČËZE WŠE rspnAr: ) PWČATË , cą/ u
 • 63. 11h, 7 . u; . 5. ç _mm q . N. . . . . u (m, um . » f t _wia . , . _P_ . , „ „. , I uma. . Ë. ..í. ›1š.1š1:i1 ` ` Ä a, „_ „ % ; . . i . . „ a. „ T % „ ugsa? uš„mu„. m„, „„. w . . . » . „ „ è i. .. . .. J . , š( 4 1 . vxrąualæiu i . w J N . . k». „ . . . . z„. H.L. .,. „ . 1 „ . _. ,„. , . , . .„ _. . , .., . ; r . ą xxé? u. , i. ,a ËA. . „muž w_. ,„„, „_a„. .._w„. „„__„. :„. „%„„A„_ _. „„„. .„_ľ„s_„_„. „ „. _., .„. .,. „ - . _ „ L „ . 1 . isxr T . na n , u. . n. u.a. _.„. ..w: s~. x.„. . Te . .,. .. . . .. . .m. y. . . .. . 4.5,. . . . . LT. 1;: allctllli ? I _. /._ _ „. .„ J I _ Ä. a r

Related Documents