DI NARA
V. _. `. GVJ št( , _ 5.53%. CI*Č V „ KQËQOŠ 5%„
NARUČENI IZDAJNIK
U ODSTIONICI n KOD OELHU U SELL! BLIZU ONTFHËIUFI . ..
u 0:4. M0:: MUŽ : - væ/ sNuLn : :s m0 i' I ŠTF? :E aN...
095510
OVHWËE UP/ ?FIVO NR HH-HFI-HFI. ' w STE VELIKI HLUIV-
: :m0 515115 MOGLI NFIĆI 44m0
VEEMENP 01:1 MI 13...
BILI-U JE LED? !CHD
UPISHNH .
No. 510 . '15 511.0 s 7044 Pu: -
vuš044 7 20570 5r5 IINENR'
00 ućumu 700 NISTE
OMË...
Šggälágríí-ËNËL! ' ”'35 NEGO 579 75 NF! 012v1 0001.50 55 v10100 51
N; JE 0057;” 05120201/00 ć0v51<. 4401.70.10
ćun TVO...
m m0 Svmqmač, 01/0100 1zN55u1-10 N15044
0v5 2550-
30 55 440000
m5 1202044544.
01.1 441 005~
TIĆN/ UE zvu-
00 120z445r1....
01110 5m 35 111001500 NIJE
51m 174415-
Q »OSMEH« ZA VAŠU RAZONODU O nOSMEI-Ia 1A VAS C
` 0 5000 055 1 -1-1 005m sv035 . '
' ' 51-011111-5 x
! U
: ii
G IZ LAT NI K LI KE H: STALNO VAS NAGFIAĐUJE i.
I L -
J - 'I _ _
| {c "H ' j 1
x l A 4.' “' J
te. . m! _ „
1 JMII *III F '
1
: 'lnuuünuíh' , ;
. ~ `
~ x
. ...
NE. P NE ZNG/ VI NI GDE
GISTË U OVOM
DDUTE M!
! CRES -
u PËËNAŠËIG znvaas 1 NEŠ-
m zn znusmv-
LUHNUE' ! Uči/ If
...
SVE ću VFl/ I/I 4s-
PEIĆET: 130x Eu-
DETE VHDILI ME-
rxrnc. HOĆE u SE'
ZHV/ SI 0D
MEsrn GDE
sE Namaz;
METmcusEm
ĆEMO 1...
UICËDLIS' 11/1!
'JEr/ _CJPLI E.
m. :
#Em ? v
V är: : VFIM 'JEBE-
zeEsr-OEDE 7
a
W
a
. _ : t:
DF' sE...
IaEcrrE . w 7 E-Ivszssm Šnau-
Ico su ONI! NI. Ico a: Oeua:
ÄÄGGËO 5/77 7
uvnu: : vnM : un
EFIZUMEM. LUUDI
ICOUI su ...
9513 ĆE TE- TFIKDV SPM SMEUFIĆETE SE mD OZDEFH/ IT
- . E. n 5I= ID MI
SMEUCIO SFIM SE ZPMIŠ- RECITE KOME m: DOKUMENT r...
IMFIŠ u PEČENIH ! CRO/ MBI-
En . VEIPNONE 7
. ..'Ts-
GDE UË? NISU/ M
MOG/ UO DP 0D D0'
Q NIHUD BEZ -OSMEHA- Q SVUDA s...
OH. .. žno / I/II JE, ELHFE_ --. UKIPFIDE MI V znETO MI TO EHMIUE
FILI TFIU LUPEŽ ĆE ME : In/ aa E/ FTE/ C. 1:05- N15! E...
/zgLEDq gp; 35 oz- PHMETHN : IE HITPRIBISTHEIODDN. .. : :Rn-
EILj/ VC) 5141451779 5Vg- VI ONTFIIËIZISKI DDSJĐOMO-
JU DUŽN...
:na sr: ONOG PSEĆEG SI-
Nn csm vII. I DI: Ćuvn
F7 217670957? NDH U REDU? Mnčxn Jzunćmn: : BIF-
MnĆKn MI : IE KľëDLD BI...
I IŽDPDDNUD DËED- DĆËIĆIVHLI SMO TE SUSRET SH JEDNIM NP IM
STEDŽE 2-555 po EnNIJE NEŠTO TE JE EOENTOM I SUICOE s: : TEO~
...
.. . FILI NE PDZNPIIU MENE. OSIM TOG! ? u 501.175 ĆE BITI DFI TI
sram: am MOGFIO UPIËFIVLUDŠ IZđEľ-'IDNJOM
PEOĆI ! SPEE...
sm: : TI vEn-
: v ĆFlM 2:: : uE-
Luau : casu s: M:
ućuwa m: : s:
. ODEEDIO FLD-
-; › Kn 2:: : Ć
PEGICLETE
~ Ž...
KFWO 5U TE' MUČKË PPE - Y FľOK NFWFVN Da E: NnM poveo 71-74.: -
EEEDENE: DOKVFIEILE su : POŠTEN „E y W550 „m5 : crnca E...
I DOK' UE ELFIF : IFIHNO PEEMFI : ZGEEDNUE PEEDsrE/ :I E : E N: =:-
oms/ cnu/ au í : mesom/ nu: . ›
GLE Koa: : VID/ M...
SUTEEDEN TI s: :vEslM/ Ern SLFIŽEM sEnžnLüsNFi s0v0:
1 VEĆ VID/ Š pos: 0:: an parænžš/ nu, v: -
MDŽUF' 55 NEŠTO ELFI...
,cm3 gEDgN 0,35 , „E 79551214: : IE DH DDSLLIŠIJM
wenn 55m 9957-03, MÄD_ ŽHLDENLJ sovu r CJDMDH ! CIPE-
ao oaanšmaszvan. ...
KDMFINDFINT
MDIËK. ' SL11: æ
TE VI OVDE f
lZLEŽnl/ FITI SE u paze-vera
: E LUKSUZ K027! Mr. mam
naENr: . ssa: NE' MO...
ŠTFI? š? ?? STE s
TIME „m FOËËËËËGËËAËŽËŠËZ» m srwsmnswv-
REĆI? DFI u VEELUIVOM ČDVEKU. TO' ŽËOAËTËBËËŽË ŠLŽŽË
STE m:...
sKOF/ Lnovn V BEZ 052,35, „n NE VE/ ?UUEM On su SE zn-
Kudn ĆE E171 Gasmuugwog. mag DEŽFILI On S1 SE vESE1_11.1.
DEEDuNn ...
zur: * vnM SE NE ČINI m: CGI/ EK'
NE MOŽE On ž1v1 Sn-
MO OO SnmuNnžE <2
MOE1ON ĆE MI REĆI
1Mn 1.1 u
BLIZINI
CEI/ ENIH
NE...
a
a“
TO N 01:7 one I v
re Lš› , 3 '
KI FI. ' v .
. ç v '
QV
ZP NEKOLIKO TEENLl-ZHË L/ /IENGLESICI NE/ I/ID/ l/I VEE...
u ZHMICU e apnea
FJKO OSTFJNETE OVDE ! HO-
ćere I. I OTIĆI eee NE-
NISFIM NIMFILO enspa-
LGŽEN ne I
znvrzš/ M
10:10
O Z...
D aOSMEHa ZA VAŠU RAZONODU ü -OSMEH- ZA VAS Q
.. .I TIME UE DË/ SILIO
ENOLEZE' DFI 0B! '
LQZE I Izauae NE-
KOLIKO sexu/ vama: :
ne : sam : srce/ sna
DFI se DDČEDGJ Ico...
NMH n IM pa- A eIcI mea sućut/ HM peeamasr I
EËGNËM. MOG KONU UË GFJLGPI- DCČËpË/ IÄ -SË
rano ćmav anu / /Ž eeIce-. ...
I an” . ,.„„„„. ..
, _ , ,
x . „ "Many . 4
J
'I Lane : e ? ane ae'
DOBUNUENIK?
I/
STFINITE . ' STCINITE. '
...
HKD UE ON
SKOĆIG, Šro NE
BISMO I MI f
. I
. F Ifľ/ „Ž
` I? ? "I (
I “I I ; m
, Š F ' V_
„ „_ A _
I '
Ä( , g
/ 7/1...
í Neva: SFIMD moše MLINICI- ~ nm ve ONE: : ČOVEK 810 en-
; ULJA: : MI CEMO m PREDHH- aLEsIcI šprauNJnëh-O : IE oo-
. 1 ...
'ro s MOGLO am oazznáwas- n Gas su žnLasA/ n sam: I
N75 TO SE' EEPESFGËD NIUE FLQKOV &HIFI I?
væcmavsć su Stigma/ ru :...
05mm: TLhl-'LGIC/
NI : com ss NE a:
mogu: : paper: uz
Tu sne/ w-
» uu .
Q &VAŠU ZAMVU C : ZLATNI KLIIGR- O IAVAŠU M...
ünaFLüKcTü UE ŠEŠIIZ TVDGFI GLE. ' DOEUKH KOJU SFI/ M MU POVE-
GWZDEHULI 0D NUEGH NE/ l/IH NI E10 {RFIZUMEŠ LI TI NEŠTO O...
sms : s runa u zaš-ra s: 295m0.
mmm : rs 1m šsšzs FLOKfZFH? 57 IZ-
vnžnw. smo an : :s / z- GUBIO TEFIG f
aus/ o. ZNFI...
O : ZLATNI KLIKEH- STALNO VAS NAGRAĐUJE Q
V/ DEĆEMO_ : :ma
MU sFM/ Io nana: :
s amvs NE'
BLEDOLIK! :IE
PP/ DHTELZI. Dusnræ
an Nsrcn uns u
HH, M/ suo sam n du ...
UGLEDFH-l &Tu cnn/ Emu
MuNo/ sn KIJKO napuš-
r: =: sem_ vasu. : su
suzu/ s. vazan/ aa.
u ima/ un 44: : s : :so-
naućpnn ...
mo sam 'rs v/ asa : na - MEM: : Lgá jama-Nu ; ovu gv'
M/ Sl-! D SFW DP' P0779555 sax MU ss us suas samar:
I NEPP/ JNËLU ...
'T TI ss snMo oossa aposnw. omsM
r: ssć on ću pssvs/ vur/ Nssa : ZEM-
: .:: u ssMo on psamnssm amp-s.
' Nsm n MEN/ ...
445;@ s: a sam sauasn: a: .: : :a aaKras srama.
„M DF, 5, SFIM rwea ORHH. .ZNPŠ um vasa saaaLausa.
ME : :s LEĆIO 1' a ...
NISnM Macino Dn DGVEEU-
? EM DFIBI SE EODOLUUB:
KFIO oN. Modna
nnoanr/ EM-
aLEz/ Mn. nu:
KFID MI : IE sve'
! snre/ Čn...
srnvro 5nM : hvar NR
macu on nm an upozna
: z GLFJVNE' ICOMQNDE. au-
GLEJI su NnM IH N78-
an oaEćnLI uman-
s/ coČ/ o : I...
L T . ..n: .: : NESBNURKGV
DOZVOLILI SLI . DH IM UMRI(-
Ne. sn: :› će noć: ovnMo
nn zvan-ž: snnen .
: uče snu an
: ...
ovo ae Mo: : Y Uenoo MI JE.
~ : UeM Un KUPIM : :me : NEGO'
DIP/ UFITELU enš noću Un „Na 5573Kn. Na_
SKUP/ LD I DnM se...
UTKUD : u: 2Nn- KoMeU/ ::n : :s 2n- unozonnvnu vns
MC) 1 : :n an Nan/ w wzáemn . I : ceo: orvoeeN UnNeMnM MNOGO sman-
: o...
T. „ ' -Mw
L_; -.„_-. V' 'v
. . -z “Ž”
*- „ . - y , *u 'j' "
' × . Ž. ,
Ž: „. íxxxxxxjxxxmäáxxí. x_ en
v m
...
: Un N šnuo 1nN azešn
Dome: - : znvnštđeš : :no rvaa onrnx I
aenesFUeU ME' ae uvu~ A
: vno u ovu netom/...
_„ srvnn: o : :mn Tneen
_ , Un Lunn GLPI/ L/ 7 NFI
" PEIMEJZOSVOJOU( : _
NE DUCNUTE/ UH SUM EDVIN
FEEM: OVO SLI EODO...
UđE/ ZI an: :=: .o: <. rn: vnš nns' : e N/ 'ncov Ko: : Me vo-
snu: : FIICD euUe : ura: - EUL: : 0D Nnonužn- DI Nn ? nE/ M...
DVA/ o.' pon SMIRITE se I PRE usao -. a Nnnwousucąucxza-
VHŠI/ M vasu-nan, u vaga: xu. MO NUEGFI osaoaazvr: an an EN'...
pusu : :mnorv/ A › = - srMpnr/ čNa psevtnrnn »se
SFID U UP? DFI I U v» u o ŠTO VID/ Š: : Mnš nv: : avnsnn
NFJ5TPVIM 'G...
g_
L, n zF/ šro M/ SLIŠ Ko 35 fga ENGLESKI nasur.
vas u on saM sa : :æe-æu - 5 m3 „, :InMč/ M za Nasan.
PreEDoz- ] ...
sna ĆE n se VRDTITI pnMENa . Da-
BUNUENI s. '
u. : ĆEŠ peoaavaærrnu. : CES umag-n z
GVO/ ME se m: : MOŽE DUGO GDOLEVD-
...
Hamm/ aura : nima-
- __ LUENIKFI z
' KaMaA/ Dcwr
_× Malen( : s sru-
c na u nacinu .
o zA VASU ZABAVU 0 -ZLATNI KLIKER- ...
sma/ sro: :u pucnM . '
N
A ga. n, r „x i " ~
! š ' . . “š
. , i A U23 NP! ... *- _
A ` q g_ v: . O
„ /...
.. . DF? OVIM?
ŽFIGREUEJH'
u DČISTIMO Ene/ Mu an CR-
VENIH MUND/ EH t
SKGFILDEmDO/ ?AOZI V'
IVII. - NEMOJ' IME OSTH- ...
NEĆU 'n DO-
PUSTITI DFI
IZDHJNIK UE POGINUGtH NEEDLJCINI PEEŽ/ VELIH' ENGLEIFI NIJE CJSFFILCT NIŠ-
TFI DRUGO DG DH D0-
F...
PEOĆI ĆE: ČIM SE NH- NISU GP LIB/ LI . .EF/ MG 'JE EHNUEN . › ` W
UEDEMMSDHVHM : opa einem/ Iće: sm: uns:
srame/ ...
U ,
SLËEDŠËCË: ”EIV1
8 ŠÄOJ U
U l
of 67

Na iz - KM - ZS 286

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Na iz - KM - ZS 286

 • 1. DI NARA
 • 2. V. _. `. GVJ št( , _ 5.53%. CI*Č V „ KQËQOŠ 5%„ NARUČENI IZDAJNIK
 • 3. U ODSTIONICI n KOD OELHU U SELL! BLIZU ONTFHËIUFI . .. u 0:4. M0:: MUŽ : - væ/ sNuLn : :s m0 i' I ŠTF? :E aN- sa' Nn pænau Enzvnwsum vænm „ " A ° ” Un 511.07 Pavnwo LOUDINFJ wćuct NR snu . " 'z : Guns. Črrnv 529m1_ nu ME: Seada/ w. : was D000 - m: : LUUBOMOENI NFISILNIK IMHO : rs DUŠKU. NITJE / L/II preeosrnLo N/ Šrn 012050 usao v: : sro- ČIM 10202 D20- zA VAŠU ZABAVU g . ZLATNI KLIKER« g ZA VAŠU MASTU s
 • 4. 095510 OVHWËE UP/ ?FIVO NR HH-HFI-HFI. ' w STE VELIKI HLUIV- : :m0 515115 MOGLI NFIĆI 44m0 VEEMENP 01:1 MI 131:171:- : JEDNO DIVO1BIO 5114 vnM veoma NI VI NISTE DHLËKD OD- / I/IRKLI: DRHGP GOS- SFYDFI ĆU VGA/ I 15191?! HT! ŠTH MI SE DES/ LO LI ECJSTONU . UDOZNFIO ŠFIM JEDNU DLm/ u- IZV/ NITE1 POTPUNO 512m4 21950130. V/ LCJ. 01344011 ću vns LISLUŽIT/ :MLG- 0160 . V . 11;“, O ouS-MEH- ZA VASU RAZONODU Q . OSMEH. ;A vAa g
 • 5. BILI-U JE LED? !CHD UPISHNH . No. 510 . '15 511.0 s 7044 Pu: - vuš044 7 20570 5r5 IINENR' 00 ućumu 700 NISTE OMËIĐ/ UHNI 7 I, POGLED PEIČLUIl/ OG 605W? ?HL/ STP- 5E NFI NOVI/ M JUST/ MH , . . Ëčëëëš v/ 5r5 445 044051700 00 TE 445125 00 ću 55559,? , Dnm-E “n” Nnm5n” 51 POZELENELI 00 20- v15r1 ICFID 51 MOGLI ZA VASU ZABAVU g . ZLATNI KLIKEH« Q ZA VAŠU MAŠTU Q
 • 6. Šggälágríí-ËNËL! ' ”'35 NEGO 579 75 NF! 012v1 0001.50 55 v10100 51 N; JE 0057;” 05120201/00 ć0v51<. 4401.70.10 ćun TVOJE MIŠLJENJE« 441.0. KOMHNDUNTË MHEKH 'JFI 59/” 55 TFTUNE' 0m 35 012m 007 00 441 ME'- 1<0 0051/50035 51-1- 00 C5 1/05 20- 111r512=550- O -OSMEH- ZA VAŠU BAZONODU O -OSMEH- ZA VAS Q
 • 7. m m0 Svmqmač, 01/0100 1zN55u1-10 N15044 0v5 2550- 30 55 440000 m5 1202044544. 01.1 441 005~ TIĆN/ UE zvu- 00 120z445r1.31v0c5 1.1 ć01/51c0 . › 1 01v 44150 01:1 35 055m1( 7 ZA VASU ZABAVU Q . zLATAu KuKEn. g ZA VASU MAST“ .
 • 8. 01110 5m 35 111001500 NIJE 51m 174415- Q »OSMEH« ZA VAŠU RAZONODU O nOSMEI-Ia 1A VAS C
 • 9. ` 0 5000 055 1 -1-1 005m sv035 . ' ' ' 51-011111-5 x ! U : ii G IZ LAT NI K LI KE H: STALNO VAS NAGFIAĐUJE i.
 • 10. I L - J - 'I _ _ | {c "H ' j 1 x l A 4.' “' J te. . m! _ „ 1 JMII *III F ' 1 : 'lnuuünuíh' , ; . ~ ` ~ x . n-. Inllwl * v“ "I - _ _ 5"“ : I _ ' * l) IT' ~ _ , w-r_ : ; 'F _A -' 'u W 1 n) g NIHUD BEZ -OSMEHA- Q SVUDA s -OSMEHOM- O
 • 11. NE. P NE ZNG/ VI NI GDE GISTË U OVOM DDUTE M! ! CRES - u PËËNAŠËIG znvaas 1 NEŠ- m zn znusmv- LUHNUE' ! Uči/ If ašr JE DEVIJENNEFINUEAIIIC 75 PO- nožem u GOSTIGNIĆFIEKINH mu: _ i msn/ aa u ssnucw sELu . .. WWW' nana-sma vaM EPNZJENIKË: DOICTGEE'. NFIEl-'IVNCJ . nasu-r Muš5' mawa SLUŽBE . Q : ZLATNI KLIKER- STALNO VAS NAGHAĐUJE Q:
 • 12. SVE ću VFl/ I/I 4s- PEIĆET: 130x Eu- DETE VHDILI ME- rxrnc. HOĆE u SE' ZHV/ SI 0D MEsrn GDE sE Namaz; METmcusEm ĆEMO 1 'ro 51:2- ONO NFI CEDULUICI : JE BILO IST/ NP . 4 mama: : CEUULUICI 1' G ' RECITE MI. . FIH. .. KOŠULJE I aDE MI : E KOŠU- mKvn SEEĆHyEE~ I2Esr-'oEDE. M ŽEFE r? I m: : s-rE sE Eau/ u u p -umm ur; .nemam-IA. O SVUD/ l S -OSMEHOM- O
 • 13. UICËDLIS' 11/1! 'JEr/ _CJPLI E. m. : #Em ? v V är: : VFIM 'JEBE- zeEsr-OEDE 7 a W a . _ : t: DF' sE DIGNETE . .. NE. ' M/ :ILOĆEE sam VIJM IzvnO/ O METHK. MOEnTE I. ' INO ŠTO MO ETE on um: - DI TE, JEFF E DH EUDE TE IMIRNI . O -ZLATNI KLIKER- STALNO VAS NAGRAĐUJF a
 • 14. IaEcrrE . w 7 E-Ivszssm Šnau- Ico su ONI! NI. Ico a: Oeua: ÄÄGGËO 5/77 7 uvnu: : vnM : un EFIZUMEM. LUUDI ICOUI su vns I NDDFILII-ITELI MCIáU UH DP! vnM mMOaNEMJEEcn-E MI KOME m DDEUKH mEsn DFI BUDE uEućENn . v : n: Ću UE ODNETI . »A 2'NFIM. .T'D snu VIDEO_ I-In-I-II: z nu . STVIZIPMG _ TD U5 IDEJP _ ! JR-HH . ' ICFID sEs-I , ænzLaGn : m „ UEM. s/ MEHIPOGDTU- VU u srrunc/ UI u G NIHUD BEZ : OSMEHA: Q SVUDA S IOSMEHOM« Ć
 • 15. 9513 ĆE TE- TFIKDV SPM SMEUFIĆETE SE mD OZDEFH/ IT - . E. n 5I= ID MI SMEUCIO SFIM SE ZPMIŠ- RECITE KOME m: DOKUMENT rEEEI: Lan: : UĆI IcOMnNDnNr/ J DFI ODNEsEM . Mnr-z-'Icn Icprco UDEŠHVH ONU TEOUICU- UUH z NEKUM 5 '<0 ' FILDU: U SELL! OPISKFINI . ŠTO PRE MU an PEEDFITE . TIM Eo- DOEIEO . PISMO ĆU UIeUćrrI. n LUE. vIDEĆErE KDKO w HISLITE EFIMO NI: : 5/035 ĆE vI= Is SKDI-'ILD DOĆE - OZDRFIVLUE- KFITI ! CHD BUDE A "_. ~ ~ NUE. DO VIĐE - O -ZLATNI KLIKER- STALNO VAS NAGRADUJE Q
 • 16. IMFIŠ u PEČENIH ! CRO/ MBI- En . VEIPNONE 7 . ..'Ts- GDE UË? NISU/ M MOG/ UO DP 0D D0' Q NIHUD BEZ -OSMEHA- Q SVUDA s -OSMEHOM- Q
 • 17. OH. .. žno / I/II JE, ELHFE_ --. UKIPFIDE MI V znETO MI TO EHMIUE FILI TFIU LUPEŽ ĆE ME : In/ aa E/ FTE/ C. 1:05- N15! EEKIJO 7 005m: : pOJEsrI. srn/ _No VEEBF! pm. TFID : IE p/ znvn 21:; TO SIGUEFIN LEK . UKU I : FIKD sI= IMO z: : neEmu- ~ TËK' NE PH- IMFIM NEma KO ĆEEnsTEaNun , ? aa NES- ' 4 v EE NIKE “ „ KC' 7Eésí Lu U ' m „A il( , J KD EI DEUOI MOaFIO Em 'z' MOJ I= I_0I< . nazovi En u KUI-IINJU I BIF- TECI ĆE EITI SIGUENIZII NEGO DI: : su ISTINLI aovo- 7 DOKUš-ncnpn ĆEŠ vIOErI . BUDI BEZ Bič/ GE! OI: : DPU/ Š NI: : MEsO, I FIKD E 77:IJ Mn- I= IIc pOJ/ :II/ I. UNIŠ77 En I Q &ZLATNI KLIKEHæ STALNO VAS NAGHAĐUJE Q
 • 18. /zgLEDq gp; 35 oz- PHMETHN : IE HITPRIBISTHEIODDN. .. : :Rn- EILj/ VC) 5141451779 5Vg- VI ONTFIIËIZISKI DDSJĐOMO- JU DUŽNGST. snMO - Mu IJUŠKIJ NEDOETDJE, on EI LIĆIO NFI PRFJVOG' × ' ' sTIeIJžIJEI: : . `, ›. f 7. I #Tamara o NIHUD BEZ uOSMEHA-r O SVUDA S -0SMEH0M~ O
 • 19. :na sr: ONOG PSEĆEG SI- Nn csm vII. I DI: Ćuvn F7 217670957? NDH U REDU? Mnčxn Jzunćmn: : BIF- MnĆKn MI : IE KľëDLD BIFTE- -rEK JE snMo EII-rEK. KE. . oN ĆE JE U TOME' ` spIeEĆ/ TI . _I _ 'r , I ' ' V' . ` I v' 4 , I' „` I/ q.' t' *_a 6,_ „I ` IV _ . I ' , / 'b, 'IU V' : / l) - I 'Ć m. - - ` . , , V„ VIDIM vEĆ KnKO INs-EK-r-I KOLO mos NI: NnšIM ' _ KczsruIeIMn. ISUŠ IM OO au: . rnænva' . 'z . ,y . . NE perđcr: GL pas-n I saw: ` ' * “ GLEDFIU NF? Ea 4492Kn. ' 1"_ l. 5 ' {Ee- 'g , - , TZ ` ` " V" . ' » _ "li I', 1 I M3". 's Q . ZLATNI KLIKE R« STALNO VAS NAGFIAĐUJE
 • 20. I IŽDPDDNUD DËED- DĆËIĆIVHLI SMO TE SUSRET SH JEDNIM NP IM STEDŽE 2-555 po EnNIJE NEŠTO TE JE EOENTOM I SUICOE s: : TEO~ ĆILD 9 JICOM ENOLESKII-I UHODn. DL IJNU. MFIPK' . EDEE TO vEEDI DI: vnM I DI? !- VIDI CENO ć: : 5/5 EUžIĆnsTO . :: ILI Ovom: OUT: : DOJEM MU zI= I DEI: - vasu: : TE ENGLESKI EDI- JUNI pOzNa- zNnau n: : a5 Nag OI: SPM HTEG On žIv/ M NE vEEOI a: DFN. KO OD OIJESNOE-n . sE ĆOVEK : :IOE NT EIJNJEN. MIELIŠ DP NEĆE P0441511?! DD GTI F70 BiH U TËGOVCE- H IZLHŽE PIII ' g r; pa G1:: ;EMEMŠ I NE MEĐU vUKOvE sa ON- U KnD MO- Dn ĆES UMESTO NJEOI: : "HE/ DEI sm? ' MOJ - DF' 912095 ODNETI V , IEE2 NJEOn. 11:13 „ ' ^ V„ ` " ONI TE DDŽMR- R mm m 0:7 . .nennrl-IA. Q SVUDA S &OSMEHOM-u Q
 • 21. .. . FILI NE PDZNPIIU MENE. OSIM TOG! ? u 501.175 ĆE BITI DFI TI sram: am MOGFIO UPIËFIVLUDŠ IZđEľ-'IDNJOM PEOĆI ! SPEED NJIH NE' pEEDsrEcržE, :EE sr Erzuč- MUDRE 7' PosuD/ vš/ :w N/ ::aMn- NTJHIC zn urweaswan . i LUKFJVGS? ' GOVORE IZ' Eu: :- FOV/ H USTI? ? . NUU SUMNUU 1 LI EËDLLUËËD/ G 5/ Ä/ TË. ËVO HKD „Mnš NEŠrG D nga_ L-'Ežgžum-ZGEËŠ 75 995597" cena. SHKEIU TO u EŠIE'. 5x5": LD“ 140m5' DŽEDDPOŠ MOŽE NEEEI- ' DFN ZF' ODI-P- MEćENo srnvm PUKLJ u 7"“ ' 7555"“ DŽEP. .. nu HKD ZF! DGVEËTK-ą pG/ (UŠHI DFI TI . ..To ĆEŠ ODMHH DEIMENTI I znusrnvlrl an . NE sEćn/ M SE VIŠE : <0 ME : IE TOME Amu- Ctmnu s/ auENo UE 5/0 : snu- DJ-'JĆU 77 r 203/ 21:7 KONJH. O -Z L A T NI K L I K E H- STALNO VAS NAGRAĐUJE
 • 22. sm: : TI vEn- : v ĆFlM 2:: : uE- Luau : casu s: M: ućuwa m: : s: . ODEEDIO FLD- -; › Kn 2:: : Ć PEGICLETE ~ ŽIVOTINJE! UOETFIĆIO sE s: : MnčmM a: : NEVINH? s MI : snænzm „ mangan/ M „ ; i asrnvu. :z- i, , _o . uzuawn? u W , v l “ u NIHUD BEZ uOSMEHA= o SVUDA s „osmeuomu O
 • 23. KFWO 5U TE' MUČKË PPE - Y FľOK NFWFVN Da E: NnM poveo 71-74.: - EEEDENE: DOKVFIEILE su : POŠTEN „E y W550 „m5 : crnca Ev: Mac: vnnNoa I DOŠTEMOG UMIEEMO 00 aLqum-a: 'P' PSEĆI SIN E: sE UDETFIČID I SF? Z/ I/IIUDMD. FLOE. ' FLGK! ' ZP? TI NIJE UPS- avnA/ :o . :cæEdE/ ua_ . NO DR ON GLEDG 517- M0 : cara ĆE : :n NQDU- NI TFEUl-LD 2D TEBE l NE MP? ' '? ĆE Err: 0:: : MU NE Dozva - uš 0:: PRIBE Kut/ Eau. O »ZLATNI KLIKER: STALNO VAS NAGHAĐUJE Q
 • 24. I DOK' UE ELFIF : IFIHNO PEEMFI : ZGEEDNUE PEEDsrE/ :I E : E N: =:- oms/ cnu/ au í : mesom/ nu: . › GLE Koa: : VID/ M ! EVER/ G s: SVE' ONE ICDBFIEICE: on s: 0051: U: : UCTE/ DŽ! NEŠľG : :E000 BGLUE s: 511.0 DF: Mu sE 0920:: : VEFITIO . EEK: : : :E Nnsuanu: : I Mož- ZNFIŠ : .: DF: a: : : :E M0En0 0:: : znasmnm. Možon MU : :E ! GONG UGFJNUO = mogu. .. T0- LHCD : :E NEEEED- VIĐENIH : wrunclan LI D131 Ë SE M0 NDĆI ĆDVE Q NIHUD BEZ : OSMEHA: G SVUDA S = OSMEHOM~ C
 • 25. SUTEEDEN TI s: :vEslM/ Ern SLFIŽEM sEnžnLüsNFi s0v0: 1 VEĆ VID/ Š pos: 0:: an parænžš/ nu, v: - MDŽUF' 55 NEŠTO ELFIFFI znEas- DEĆEŠ 0:: : ćEsaF: 5UĆN° ' LZIENOGaER- v sreær: : 0:: : ĆEFE 90505" ' . * x I : oš : :EE VEČE- ËI BITI OVDE. MEĐUTIM : P1905151 DE NOĆ . an: NFIEED- NI 00m: := : suzu: : ŽFILGSNR saw: : ss NISU POU! ? l/ LUI VHLI . . NE VID/ Š T L „ _ff . n" ' " ` b 9 Jr TRVI PO MOJI/ M LIPLITETVIA/ IH a DGNFILDE . ' ZA VAŠU ZABAVU O »ZLATNI KLIKER- O ZA VAŠU MAŠTU O
 • 26. ,cm3 gEDgN 0,35 , „E 79551214: : IE DH DDSLLIŠIJM wenn 55m 9957-03, MÄD_ ŽHLDENLJ sovu r CJDMDH ! CIPE- ao oaanšmaszvan. nu. NEM DF' T/ ?PŽIM BLPFP- KFID SE NIUEDPN OD UVOZ/ CE NE UPNT! .-. TG JE SUV/ - Č/ TFIV DFIN MFIP/ ľ : IE qui-Ino PUTE/ M BESDOŠTEDNG ZF? OPISKFINHNE Nt= usnv5r MF? -ľ _ _ SFIM VHS sa- TPFIGDVE svea/ H DPUGDVH . V NIOJDPIUFITELULSHD ĆE- ` MO SE MF/ LO DDMGEITI ITI G -USMEHa ZA VASU RAZONODU Q nOSMEH= ZA VAS U
 • 27. KDMFINDFINT MDIËK. ' SL11: æ TE VI OVDE f lZLEŽnl/ FITI SE u paze-vera : E LUKSUZ K027! Mr. mam naENr: . ssa: NE' MOŽEMO un DOZVDLIMO . DDKTDI? sræcwa V" MI : JE : :smo nn : IE opasno FľLh 279 SPI/ M GTDOËIJN -. . I DOBRO ænsaomžsmae ae- Nnasou: : LE/ <„J3OS- EUDIMO OZBILJNI- : u . UESTE u PEE- DHL! own: : DG- ľ KUMENT 'z a ZA VAŠU ZABAVU a »ZLATNI KLIKER- Q ZA VAŠU MAŠTU Q
 • 28. ŠTFI? š? ?? STE s TIME „m FOËËËËËGËËAËŽËŠËZ» m srwsmnswv- REĆI? DFI u VEELUIVOM ČDVEKU. TO' ŽËOAËTËBËËŽË ŠLŽŽË STE m: : 13125- : IE Moa PIZIJHTELU „ME5m m; ODETE DHL' u" LIČNOJ-JH-HH-HFJ. ' EFIŠ STE w LUKHVI. V SMEOEM sE 2n- TO ŠTO DEETDOS. SMEŠNOIEE- Tmv/ _UOM 55?! sE DES/ LO . v/ NE 2m: :- TE DFI : E SKOFILD OOsTOLauE/ v CO - NEVOLUFI JE u TOME ŠTO : IE VEĆ SE- DHM DQNH N13 Durum/ 305 an n ŽFILOEN/ :I s0- vFI . /I/ /OU Ive/ ac: - TELUIKOUI : E pošao DH TEFIŽI MOO/ :IO BIH sE KLFIDITI DH UE ELFIF ? OŠ u NJEGO- Vo: KUĆI. ZIEDE. D/ :IE I znan van: : sE OO MILE VOLUE. O -uSMEH- ZA VASU RAZONODU Q . OSMEH. ZA VAS Q
 • 29. sKOF/ Lnovn V BEZ 052,35, „n NE VE/ ?UUEM On su SE zn- Kudn ĆE E171 Gasmuugwog. mag DEŽFILI On S1 SE vESE1_11.1. DEEDuNn 501,54„ Moj, DËQËTELG„ n On SnM Nn vnSEM MESTUA OOSrOu . zNnau a , _, ČEKnM _ NE E11-1 SE EE/ Nua zEOO NJI- H F' ' HOVOO NES- rnN/ cn VEĆ ZBOG DOKUMEN- 'ZBOG OOKLJMENTn? Nn- ONOn, DOŽUEIMO On -rfąggp EPH/ NO On SE EEINEM. nm Nl- nnONnz-DEMO MOJE 13121- pp, - supe-Ma UE pEEOnT NE MOŽETE jqrfLjg _wsnMo „SM OPREZM_ NI znM1S1_1T1 ON1 MOOu . , EEĆI Srn SE OOOOO/ LO Sn Danu- NHDFIM SE DH SE BLHFU I ŽHLOSNOJ DH1 VHS CQVEMI A/ IUNDIËI SOVI NIJE NIŠTH DES/ LO . HLI: HKD DOEËD ZNFIJU I HKD IH ! MH U SLI IH IHPDEIL/ „EDLUE ĆE' BITI DH VI GICOLINHBOLUE ĆE BITI D5.' VHS OvOE SnćEKnTE. NE nE/ ME TE. 'Jn đu DOĆI ! CHD IZ VID - ZA VASU ZABAVU Q . ZLATNI KuKEn. g zA VAŠU MASTU a
 • 30. zur: * vnM SE NE ČINI m: CGI/ EK' NE MOŽE On ž1v1 Sn- MO OO SnmuNnžE <2 MOE1ON ĆE MI REĆI 1Mn 1.1 u BLIZINI CEI/ ENIH NEĆU MNOGO EIZIKOVFVTI . ..U BLI- ZINI STHNLIUE JEDNE MOGU P02- NnN1cn_On vas MSNM 51250 VEĆ am KLHDIO BIH SE r„ „ A@ 7117111111 v? Z« STGGH: NE / MPDHUTE GDHVDE . .. I NEMOJTE EIZINUTI HKD MHLD ZH- KFISNIM . ..ZNHTEm/ IGUH DIËIUHTELUI ' CH UE VEDMH GOSFCILUU- “1/ l ' / Č/'ËČ ~ STnMOau 1 I 'rn EI zn MENE s1<ać11.n 1 u “ ICDD SE I 4 kum. “ / A Ë/ 3 Z vnTEu. SVIĐFIM ŠTO EIEEES - Fon/ an : IOS NEMn 7 VEĆ M1 UE OOSnO/ LO On ČEKFJM 1_n2E 1 VIŠ SE NE Q -USMEH- ZA VAŠU RAZONODU Q -OSMEH- ZA VAS Q
 • 31. a a“ TO N 01:7 one I v re Lš› , 3 ' KI FI. ' v . . ç v ' QV ZP NEKOLIKO TEENLl-ZHË L/ /IENGLESICI NE/ I/ID/ l/I VEE/ VIENH ZH OBUHŠ- rem: e/ Ce OVDE. ŠDIUUMDI: ME NjE/ jjnjonuqz/ TE. ' NE GUEITE HD0709!? - ' ves/ we. ' _ NE ZNFVM 5m sre NFTLI/ MILIIFILI VI MI . ZA VAŠU ZABAVU Q »ZLATNI KLIKER« Q ZA VASU MAŠTU Q
 • 32. u ZHMICU e apnea FJKO OSTFJNETE OVDE ! HO- ćere I. I OTIĆI eee NE- NISFIM NIMFILO enspa- LGŽEN ne I znvrzš/ M 10:10 O ZA VASU ZABAVU O : ZLATNI KLIKEH* U ZA VAŠU MAŠTU
 • 33. D aOSMEHa ZA VAŠU RAZONODU ü -OSMEH- ZA VAS Q
 • 34. .. .I TIME UE DË/ SILIO ENOLEZE' DFI 0B! ' LQZE I Izauae NE- KOLIKO sexu/ vama: : ne : sam : srce/ sna DFI se DDČEDGJ Ico- Q ZA VAŠU ZABAVU Q ZLATNI KLIKER. Q zA VAŠU MAŠTU
 • 35. NMH n IM pa- A eIcI mea sućut/ HM peeamasr I EËGNËM. MOG KONU UË GFJLGPI- DCČËpË/ IÄ -SË rano ćmav anu / /Ž eeIce-. Mažan ~ 'f ću DOEEĆI o / . ›. ` Heneeoncouzuću: „ uzmu znLer I smo » ĆIMO_ A O -OSMEHc ZA VAŠU RAZONODU Q nOSMEH-n ZA VAS O
 • 36. I an” . ,.„„„„. .. , _ , , x . „ "Many . 4 J 'I Lane : e ? ane ae' DOBUNUENIK? I/ STFINITE . ' STCINITE. ' a: O O m s Q ZA VAŠU ZABAVU Q : ZLATNI KLIKEH: O ZA VAŠU MAŠTU
 • 37. HKD UE ON SKOĆIG, Šro NE BISMO I MI f . I . F Ifľ/ „Ž ` I? ? "I ( I “I I ; m , Š F ' V_ „ „_ A _ I ' Ä( , g / 7/1 me I I . l I : esr LI VIDEO H/ ?IDINE u ONI D/ emruau, PODNGŽUU? Iwšrn LFHCŠE FILI NIKO NIUE H? ? NEGO DFI SE ? DIE/ DEMO I 59/? DP SKOĆI . TO / I/Hl KONUI. SFI/ M I PËËDVI- MOŽE IM Pnsn NI: PF! - svo. msn/ u se Mer DFI DOĆNLJ DFI DUCFIULJ. ,_ IveevneIo . nu MI ĆEMO TDDFI već B1- ' TI vpnv aoMerq . O -OSMEH- ZA VAŠU RAZONODU O : OSMEH- ZA VAS O
 • 38. í Neva: SFIMD moše MLINICI- ~ nm ve ONE: : ČOVEK 810 en- ; ULJA: : MI CEMO m PREDHH- aLEsIcI šprauNJnëh-O : IE oo- . 1 šao on ME upozom r. I @m su on uaI- F! nm Iwzre evo šamuu. ..zešra aoLnze. DOSHDILO IM ae m rIzaŠR : :a „nana Eeeeseo/ eoe na su Muntavu. sastavu Par. MU UKRDO ooIaJMeA/ rn f - VIKPLI 5U DFI HOĆE DH ME ZËËEE . .. KRG l DRUGOG ZHEOBLUENIKH . .. DH TO NISU MIŠ- N90 DF, an a” ĆEKHM u ŠLIMI. DI: : su oovueIu DFI I MENE O ZA VAŠU ZABAVU @s »ZLATNI KLIKER« Q ZA VAŠU MAŠTU
 • 39. 'ro s MOGLO am oazznáwas- n Gas su žnLasA/ n sam: I N75 TO SE' EEPESFGËD NIUE FLQKOV &HIFI I? væcmavsć su Stigma/ ru : u. NI MUNUIËI. HL/ :ŽH O JE D0 O ona: : ĆUVEK t UPOZORIO Mat -. .,. "I/ ovaa VEĆ spava " an. . DOFPEEFIN NaM JE 0D- MOR_SPMO. MOI? PIĆU on aL/ DEM ; . - GDQHDALU orcourw : zur: 2 -. HPUDEMO U - -' - ľ . -. ~ GPISICPNLMOŽ- on : smo rnMo NFJĆ/ aaaovoe N: : Naše manwe'. O -OSMEH- ZA VAŠU HAZONODU O -OSMEH- ZA VAS O
 • 40. 05mm: TLhl-'LGIC/ NI : com ss NE a: mogu: : paper: uz Tu sne/ w- » uu . Q &VAŠU ZAMVU C : ZLATNI KLIIGR- O IAVAŠU MAŠTU
 • 41. ünaFLüKcTü UE ŠEŠIIZ TVDGFI GLE. ' DOEUKH KOJU SFI/ M MU POVE- GWZDEHULI 0D NUEGH NE/ l/IH NI E10 {RFIZUMEŠ LI TI NEŠTO OD SVE'- GH OVOG! ? 7 nm Mas u PæovnuansLnI-'Ma- mm s: :: rea/ važno ses/ zamam- na nn : re ru NEGDE. NFIPEEDJ šn: : m: : pzaun- FLDIC-NDUŠI_ _, - Š NKD SE' ELFIF NIUE 5U' NGVEHTIO U PEOVDLIUU a G1'- . »ZLATNI KLl KEH- STALNO VAS NAGRAĐUJE Q
 • 42. sms : s runa u zaš-ra s: 295m0. mmm : rs 1m šsšzs FLOKfZFH? 57 IZ- vnžnw. smo an : :s / z- GUBIO TEFIG f aus/ o. ZNFIĆI on MU ss DOGODILO NEŠTO Narona-a rEENuTnIcn suns : n: IZGLEDIJO usonuućnmuau- što : :s NFI svs srvcws. 57.! ŽFIËIL! INDIUPNG f G NIHUD BEZ : OSMEHA: Č SVUDA 3 oOSMEHOMá Q
 • 43. O : ZLATNI KLIKEH- STALNO VAS NAGRAĐUJE Q
 • 44. V/ DEĆEMO_ : :ma MU sFM/ Io nana: : s amvs NE' BLEDOLIK! :IE PP/ DHTELZI. Dusnræ an Nsrcn uns u HH, M/ suo sam n du znrsćl auq. sm: : sr Nrso ato snM srca- ss_n UGLEDEIO HM „s s. REĆI ? sa snazno u ssLa rsss. :ss: u sn- mrms w aLsoaum wsA/ .žnLasA/ n s; NPZIVFVTE' OËISKHNI: SDI/ O f 5 NIHUD BEZ -OSMEHAn Ć SVUDA 8 æOSMEHOMa O
 • 45. UGLEDFH-l &Tu cnn/ Emu MuNo/ sn KIJKO napuš- r: =: sem_ vasu. : su suzu/ s. vazan/ aa. u ima/ un 44: : s : :so- naućpnn : csm/ ... samo ssa/ r ss N: : vo3m: :<s. _.: =u- oso sam : u soss: usro NEKOLIKO : :cam/ aan z: : 1o vssMs sam : :uma BLRFLI on ash. ODUEDNOM : D587' IO SUM ! @- m Ms äs NEŠTO svom/ o pa- aos: o u asus/ ... : 057mm: : MG- au 7:: : on rspmđsm. pošao sam u 551.0 sus- aoL: :<: :-: on : :soon/ vr desno Kazu : sr/ ch- Ls N: : s žene : :mo sam uaLs- - ona žnLasNu Savu KHICO N! a: : ss wás : vs : vs mmm. :: s ssM GLE- ona 5721440 mm a: : DGMOGNEM ? mam/ aa sav: . : :a5 : :s o/ smo. .. ONDFI NISFIM anána an : :soon/ IA Cssss z vs: : EHM snNasNucs pssuso ! na : :u _ : bavsnavnvš: on' 215” Mmwvovoama su GF? DSTGVILI I ODUUEILI s: : vezan/ M sLs - naumu. O ! ZLATNI KLIKEFII STALNO VAS NAGHAĐUJE Q
 • 46. mo sam 'rs v/ asa : na - MEM: : Lgá jama-Nu ; ovu gv' M/ Sl-! D SFW DP' P0779555 sax MU ss us suas samar: I NEPP/ JNËLU . I _ samo: : . HVHLR r: :v svsuu LasNs savs, 1 Dnávpst- s: z: : nagon u ma. KUD l ONI IGJ- ' ' ~ 7. U' SU GP ? H- srauswo an : :s anata : crnca s: sos-edo a: : rs: : Doru/ Msn? :: sa - NE u NEv psranrrsw- NE 2m: : _. Drëo/ vnšso sam NUEGOV sšlre u Icon/ Is : s slu: URED/ LI 1' smo sro sna : masnu o: : UČNIMJETE 0:: : m: : von-umsrvr PREDDM SKOFILDU U OEISIGJNI- UU. H KFIICO JE EU: : 2512081.75!! ! Moć: ssa NEŠTO o N: :- šsM vno/ vau Q NIHUD BEZ -OSMEHA- Q SVUDA S »OSMEHOM- Q
 • 47. 'T TI ss snMo oossa aposnw. omsM r: ssć on ću pssvs/ vur/ Nssa : ZEM- : .:: u ssMo on psamnssm amp-s. ' Nsm n MEN/ TU po- Tvo: : anzvs : rs u NEDRIUIJTELJEICIM naos: :zrassvnćsš DON sum/ uma n aus: s vssus u usvn- ucmn : :csm PFINUU: FLOK . :: sarusss - mc: : on QSL BUDI/ WD-. l nm : :s : a 21v. . Q -ZLATNI KLIKEH« STALNO VAS NAGRAĐUJE O
 • 48. 445;@ s: a sam sauasn: a: .: : :a aaKras srama. „M DF, 5, SFIM rwea ORHH. .ZNPŠ um vasa saaaLausa. ME : :s LEĆIO 1' a : Naš : .: : :a : ms : JE samo 9 TIËUUICFI UKOLIKO s: NEKOM aa- I I` BIO U SFDNUU DFI SE LO NFI DFIMEI' DF! SVETI! ŽIM NFI Noaama. a : :a aa namaza sæauaa a! NIHUD BEZ »OSMEHA- U SVUDA S æOSMEHOMa Q
 • 49. NISnM Macino Dn DGVEEU- ? EM DFIBI SE EODOLUUB: KFIO oN. Modna nnoanr/ EM- aLEz/ Mn. nu: KFID MI : IE sve' ! snre/ Čno, SH vn- r/ o sn/ w on Nzšrn NE zNn ~ šav IGIZ! Do on. PEË TRI nnNn on snu sro to sam : npæspnš- - EN mo a5 : :smao ć: on : s on MI oozvos: aLnF' BIO . DOKUMENT. anš : re: run/ wenn vno on MI on pre/ son . nu se NEŠTO DES/ LO. zuns u ro ar: * roa sud' mm DR a” TEENuTKn Pomona PREDNM ENGLI- poxušno sam on an : naziru . nu ME : E uonzro uoaaM EMËNIJUNT ENGLESKOG GRPNIIONH . BLHF' GF T mo u : ve-m oaomo on : E JEDNIM "ë uonææu. , O : ZLATNI KLIKEH- STALNO VAS NAGFIAĐUJE Q
 • 50. srnvro 5nM : hvar NR macu on nm an upozna : z GLFJVNE' ICOMQNDE. au- GLEJI su NnM IH N78- an oaEćnLI uman- s/ coČ/ o : IE ræoz NEĆEŠ, vnLa - P1202012' I nonEo sa DPJ-? EĆI DF? Nn KCM/ Un. DOK' ? JE ` 35 P7055090 nonuCN/ /c vucno Nn 5 DDKUMEN' snu GLRS: uuvnrl- "M uz M ; I A an sncznnu. ..aeva- NI MLINDIEI su : vun- Nuu : n manu 0 uHvn-ru. : on Nn- nnuaco oo l / INE NISTE pg N; ;uns-ug si, LINiIáAO GËaHIJ MOGLI 5D GË U; 5440 m DH NHM T íí on vnn Kn _ šro Nns 'aa GDE : IE DO- KUMENT? Q NIHUD BEZ -OSMEHA- O SVUDA S »OSMEHOM- Q
 • 51. L T . ..n: .: : NESBNURKGV DOZVOLILI SLI . DH IM UMRI(- Ne. sn: :› će noć: ovnMo nn zvan-ž: snnen . : uče snu an : Mn s rum m- , sreo : nownwo Mu MnNonNr ? nA/ mu nosLnvš: eN- j aLEzs' nn an : nea- IC! ' : rnxve veza V znšro s: 'rn- ,2 KC! UZEUĐEN 1 I oN MISLI nn Lama NO HDOK an? ? suo nanvwno : :In ću : :n : on oanveerm ENE MUNDIRE_I mar : ~ g m' snrn más Nan-wcw. . z» ILI v_~_-_` Q : ZLATNI KLI KBR« STALNO VAS NAGRAĐUJE O
 • 52. ovo ae Mo: : Y Uenoo MI JE. ~ : UeM Un KUPIM : :me : NEGO' DIP/ UFITELU enš noću Un „Na 5573Kn. Na_ SKUP/ LD I DnM se Un dere NRM 5:77 aosr : Un i; većem. UDA/ Inn ' : zvan/ š LI Dlšrouíh &ćeš Mnrnv. , _ BEQESFOR- „ W Q NIHUD BEZ -OSMEHA- Q SVUDA S nOSMEHOM= Q
 • 53. UTKUD : u: 2Nn- KoMeU/ ::n : :s 2n- unozonnvnu vns MC) 1 : :n an Nan/ w wzáemn . I : ceo: orvoeeN UnNeMnM MNOGO sman- : onozoæ Cuo sn/ u: šrn LaeNjnznosLeomot nur STE nnzciovn. vns : on-nm: :enu . _„ I; ' Ć - " › r. . '. ' l' . ` 'y - _ . . - , i . , x. . _ _ I : n ' I 4 ' Ž ' : l: " *i . l NIJE OVDE . ENGLEZI SU UP GDVELL. .7DI5TP NE ŽNFIM GDE JE' l / ili: f' u _l _ ' , æľxl W: g Q -Z L A T NI K L I K E H« STALNO VAS NAGHAĐUJE Q
 • 54. T. „ ' -Mw L_; -.„_-. V' 'v . . -z “Ž” *- „ . - y , *u 'j' " ' × . Ž. , Ž: „. íxxxxxxjxxxmäáxxí. x_ en v m : HVFILR NP D0- = _„ Un. n nm Ne Moć: y non . ; . ! mrš Un rnvesvs m. : snU on 5 : cno oN. PREDUSTI : ue- V, „u _V aovoæ: Nn meu: :: ovu = Upže craveru: MUN- DU? ! _. Nn muzu Q NIHUD BEZ s0SMEHA= O SVUDA 8 : OSMEHOM: O
 • 55. : Un N šnuo 1nN azešn Dome: - : znvnštđeš : :no rvaa onrnx I aenesFUeU ME' ae uvu~ A : vno u ovu netom/ u nneom. 5:0 uu on 'g 1“ oorIzesnN avovnq. oN UENFIRUČENI smao Un NIN Y . ..Un u : anu uvuće : uNnnneU se NnsLnĐ/ vna MeNe DOVEEIVŠI u: U0- &ro da 353mm uannceu eæursueuu : ruMeNr : com rneen re- uam Uve MUVE. ' : vn ves: : n a: Un se ueuć: . ME Un opasnu aanurcu 0 m- vesn ME ntanva u nunca' CEVENIH uuNUen . .. Nnuenn. &anu U! :una u vez: sa Mrvou. Mne MU nošLn zn : amo . nu : :e sm: : Loše Unogn . snu@ DOKUMENT NIJE' neeUnr. O »ZLATNI KLIKER: STALNO VA8 NAGRAĐUJE O
 • 56. _„ srvnn: o : :mn Tneen _ , Un Lunn GLPI/ L/ 7 NFI " PEIMEJZOSVOJOU( : _ NE DUCNUTE/ UH SUM EDVIN FEEM: OVO SLI EODOLUUBhHO- DI DPIUHTELUI o ' SKUFILD norušnvn Un noeeaNe. uHvnn Q NIHUD BEZ : OSMEHA- Q SVUDA 3 »OSMEHOM- Q
 • 57. UđE/ ZI an: :=: .o: <. rn: vnš nns' : e N/ 'ncov Ko: : Me vo- snu: : FIICD euUe : ura: - EUL: : 0D Nnonužn- DI Nn ? nE/ MU KOUU Unže euaue» Šrn 1 n: : UNUn MOŽE em enMo Moan enreMn. Me. Ne. že: :u : Uecu su : meenu Nn- znšro ere se sarmu u : n: : nlznx Nno- zužnN: Uo zu- enrnn. : suo Nnnnu 9:57? Un : sretan/ Ino Ua- e m: : SMO Nns . :nn NE? Donna. vene MUNDIEE' U : .: vnše : ronn- xmag a; amo an uaenuwuo : nanosi šrn : ws- Q -OSMEH- ZA VAŠU RAZONODU l -OSMEH- zA VAS O
 • 58. DVA/ o.' pon SMIRITE se I PRE usao -. a Nnnwousucąucxza- VHŠI/ M vasu-nan, u vaga: xu. MO NUEGFI osaoaazvr: an an EN' a/ ĆEMQ Lp)- ć! GLEZI NEBI UE/ LI . vow/ Nnneeu. - } í. KaKo ĆEMO m SMISUĆU NEŠTO. MDŽDF? EI MI n smo): Me Dos-rec; sLuŠnjrE . .. vnš ŠEŠIE r cam-nd Maau Dos- nax : :n BUDE/ M 15:20 : :nm/ u w Luž/ n. cm u E1573 ĆETE als-nn SKIPIVENI E/ rnzru MI m MOGU : Jo- TEENUTDK nn sram-rs u NKCIJU. HKD sve suns IŠLO papuw- UMEMO m: : se' E304?! - Nmćućsrs puca/ sava. Ma m0 1 vnš/ vuka s MNUNM. n Tarzan sruarra u masnu. ~ v/ s: : oNrnæ/ Un: . USS TE LI KDMHNDHAITË . ZA VAŠU ZABAVU O »ZLATNI KLJKEB- O ZA VAŠU MAŠTU
 • 59. pusu : :mnorv/ A › = - srMpnr/ čNa psevtnrnn »se SFID U UP? DFI I U v» u o ŠTO VID/ Š: : Mnš nv: : avnsnn NFJ5TPVIM 'GNU = U vnmmsmanasum DPMËTRN: sa szcorrn. - = NKD rE svwnžnæ un: - 'rn na snu : mast: Mu na snu ENULËSMI nasu O uOSMEHu ZA VAŠU RAZONODU Q -OSMEHa IA VAS O
 • 60. g_ L, n zF/ šro M/ SLIŠ Ko 35 fga ENGLESKI nasur. vas u on saM sa : :æe-æu - 5 m3 „, :InMč/ M za Nasan. PreEDoz- ] što r NPDPED r _ / _ › ' ` , "` . , P9051751 moguć/ Vu( ; rosna-z DOBRO SI 55 DQŽDO. HIZIUDE: ULHZI sasa/ Šum: : DOEILIMJENI- Z u avu šu- Kn po : <0 ZNIJ : com nur. - O LA VAŠU ZABAVU (D -ZLATNI KLIKEH- O ZA VAŠU MAŠTU
 • 61. sna ĆE n se VRDTITI pnMENa . Da- BUNUENI s. ' u. : ĆEŠ peoaavaærrnu. : CES umag-n z GVO/ ME se m: : MOŽE DUGO GDOLEVD- Z_ f' : zoæž/ rmpaæu NI : .usl- ; du GR! < r/ ' „, ' unorwre 0:14:71.: NE ! DL/ CESTE I MOGLI QISTH MENE PGGG' G -OSMEHu ZA VAŠU HAZONODU Q MOSMEHa ZA VAS Č
 • 62. Hamm/ aura : nima- - __ LUENIKFI z ' KaMaA/ Dcwr _× Malen( : s sru- c na u nacinu . o zA VASU ZABAVU 0 -ZLATNI KLIKER- g ZA VAŠU MAŠTU
 • 63. sma/ sro: :u pucnM . ' N A ga. n, r „x i " ~ ! š ' . . “š . , i A U23 NP! ... *- _ A ` q g_ v: . O „ / _ . e a - 'i t. . f | z. i“, | › ~ I 6 SKLONI 553mm; 15511 : :a/ co 3 TE maas NOSE . ' 0 -OSMEH-n ZA VAŠU RAZONODU C -OSMEHn ZA VAS i
 • 64. .. . DF? OVIM? ŽFIGREUEJH' u DČISTIMO Ene/ Mu an CR- VENIH MUND/ EH t SKGFILDEmDO/ ?AOZI V' IVII. - NEMOJ' IME OSTH- 7" ruku SEHHLI MENE NEĆE znreoslrt N! :JEDNPNI D KAVA@ &MW Q -ELATNI KIJKER« Q ZA VAŠU MAŠTU
 • 65. NEĆU 'n DO- PUSTITI DFI IZDHJNIK UE POGINUGtH NEEDLJCINI PEEŽ/ VELIH' ENGLEIFI NIJE CJSFFILCT NIŠ- TFI DRUGO DG DH D0- FnreM/ :I : IE mnLo oš- _" NE nur: TE' SE' ZNFITE. .. N :7E ans- TEĆENRaDSŽHlcDBE: HLI sro äZgE/ ŽEEËJ- BILO Nnrea rro pzemnTNa IDRK aan. um: : - EITI u aosnwin KUD : E W DE 'PË/ UHTE - CËVENIH MUNDI- ZA VAŠU ZABAVU Ć : ZLATNI KLIKERa O ZA VAŠU MAŠTU Č
 • 66. PEOĆI ĆE: ČIM SE NH- NISU GP LIB/ LI . .EF/ MG 'JE EHNUEN . › ` W UEDEMMSDHVHM : opa einem/ Iće: sm: uns: srame/ u NFI Noas: DOK' ŽFILDSNFI savnmTr I NE' ZNHŠMMDEK. .. UEI- ŽIV VE -' 755! : .: su an. ' j _ : .: Čuomæorr žaLos/ w:: saw: E10 UE TO BOPEENI DOSLE NEICOLIIËO DDNH _. .. DLFIN NnšE : ca/ wcwasđa : -rn/ co. o: : Do/ cu/ MEMT NE s: Dosao s: M, „E ? smo mmm? :: na u : vuce ENa/ _Ez/ Mn . En- UËFIDIO- T O . DD UE PGO U CIC sam: Šaš/ æ u PEOVFJLIJU . 5 'a Na a a EUK CIPVENIH MLINDIEHI , "ä . . DO 1.0 a: D0 : cæva - DPOLIĆFJ. IllmIJIIIHHIIIlmlllmInnumnuvnull Mopnću že - LEZOM : :n : :os- THV/ /I/ I DEU Las: : : vmro s: TVOJE : :sara FLOI<: ŽF7LO5NFI saw: : UE srnwo ŽIVOT N: : KOCKU zsoa MeNe-. ..N/ :mn vrše NE SHEŠ O VubMEH« ZA VASU RAZONODU a -OSMEHe ZA VAS c
 • 67. U , SLËEDŠËCË: ”EIV1 8 ŠÄOJ U U l

Related Documents