n_ ë
. 9 `
`
„
.
BROJ
417
10
DINARA
.. T 9: 2» ›
T % 'hm mi
F
. a
,. __. ,-'v. ... ".. . - ugsa. . . „ „ . __
DIIOO
×
ou. ss'rs. ..'ro SAM z
TEK REKAO DA NEËIO
KAZEM. ..
„
ľ ZA...
„-s~-. _.. „__. ..
AKO s: Musuo DAT NIKO NECE
VIDETI KADA KREĆ pægvARnp -
F
ZNAM sve. .. ITZNENADILA SAM AN-
GL...
NISAM PRIM TaLAmJDUAHAo BI. .. . ..MISLIO SAM DA U95 smvAs-. ..nh
I NE POZDRAV! l* Säšfkátäläoávæ_ SAM HTEO DA
...
-"*›1Ln: w
DAKLE. .. NISAM MOGAO
sve w °: .š'. =.%“ääš^; è:
. 'JL "Ëv TlL^u0
un. ' DA 3o: : Nl- NE. UBEDIO SAM : J...
mcu-Ëáu-Izo -izuon cv `
BRADE M1.' ? OŠ
Pit-VA sTAtmuGo'
NISMO NI sTuDËé
MOŽEMO oC...
po BLAFOVIM tznAs sm. :: s cos' : :smo BLAFPAKXD
Račan/ un. . LAKŠE ? x TREBA. s-ro UĐNA zAuos-r. xanax/ mm
as. VR...
u u MALOM mu. . NE samar; 2A KONOE: mmm m oo mszæ
VU UEZERAON- . I
› ` - sam.
ž › T _ ' sve: 'se vsssuas. '
...
'HAUDEa žAuosNA-"sovo,
KAKO 're FLOK
SLUŠA _
Z SMIRIOP P?
CA: : TI _TO sv@
Doo BABIIBLA
FLOK os : :osmo
PITOM KAO GAG-...
:ç I NS MI sa 64-» ~ , › - LIZNUO Mu : :a Ru-
. Kum ZATIM MIR-
U AU: HDK moe: PrzbmšTAo
PRHJKU DA U...
DA 2m DA ocu/ om. FLOK s: 9052.5 ONDLIKIH
_ REKAO DA : vu DE 2A- MOLITVI MANITLJU l =
HVALAN 61o PRAPRADED( VRAGJ '
S...
NA. El. . GANĆOVOM anom
V' ząLemsąnA a: ENGLE-
z Na poxu. NI ZA TRENUTAK j
gąlíáoæšóx DANAS äu posu...
SAD ` Treo
UICA IsKRcA-ra. su. GAN-
oDućNo SKROVIËTE. DOVDLDNO
d: am NEKOUKO STRAŽARA NA
ËTU DÄ BI SE IZËËGLO...
BUDIMO ! DALJE
OPREZNT l NASTAVIMO
SAMO NAPEED.
_coswowä CRVËNIGALa-: nv DENIS? ?-
oaau aszsnÄ. .. NA . . A MOLIM ' 4
...
` ” 'n st-KRM 'ZAHARS/ TVOUERGDQ.
anunsmsez. ' v : :nema : :ogranak/ mata ww -
SE SLJZVDRŽ! PRED DETETOIVI. '
...
'ZAE-IARLOVD su Moa!
PRIUATELUIr BLAF I 2A-
' Hum
Im» g -"
. .I „
DArALl ENGLEZI
SUGADOBROSTEG_ OVO? ZIDNI DA 3|
u sv...
UZALLJD TRO- 'TAKO UEJAHA- 2A SAIJA as u 'ro a: mogu.
RLGDE GE asus. GRADLMJ 'rvRĐA- DA sun: 00a-
vn. ALIaU zonu
CE G...
' PRILIKE SA
` HARI.
wcooamsuoto
RAZGOVARAO.
&W111 STE RAZGO-
SAM 5A' 921m-
TEUJIMAU pm.
Nan su Musa
POSLOVI.
IZG...
UPRAVO zao: : roeArrAóuc
. 7 _„ t, _ _ ONO ŠTO NAM DE. ' 9011295.
zAšm T} s: 'rouKo _- ~' . . - __ I m3.». sAoA...
PODIGNFFE l PREMESTITE
nocas. ' POŽURITEmIISTARI-
as. . Nećemo ovo: DA 051:4-
NEMO crmv DAN . '
TDA7ITB II 'QVIIUI KIGQĆ...
j: PAŽNDA SVIH EN-
; 61.524 LJSREDSRE-
ĐENA DE NA 050
' KoczaA K031 sE
A uvAuo MEĐU Po.
A LoMuJENE DASKE. ..
NIKO NE'...
GLEQŽAUTE . / 7
NEKOLIKO MILDA z M “ KAPETANEHŠLIMA PRED NAMA
DALJE! !! i " . :_. 4 _ - `
a ; , a / , a
101x717:...
< 1
ç. ..x*$~clsjš-r*-'ž)
NE BQINETE.
OVDE 'JE VIŠE
n : :mu iknncrínnn cmm . .nfntcnmlą
_TO su. om y oozvouTe DA www PREQ- mam sa TA: : pózA .
.MARK 165315- STAVIM Dvomcu 51mm- NIO ODMAH SUMNJËVPŠJVI*
Y TICN...
NA PUTU ? A MONTREAL. ..
55151151» sm POŽAR NIUE'. 2A-
. HVATIO veća 0m sume. .
STA sE DOGDDILDP. ' 2630,8-
uq u! ...
I vr 975: 'ZA 'ro KRIVI. u-
' SAD DE u KOCIDE l : :NE-
NADIO MEyA V1 NISTANI-
STE PRIMETILI.
01m tz RUKU. " ALI. .. nea...
MARK se NE vARAEËl-GLEZI PRETRAŽLDLJ OUMA D0 KROVA-u
sve GDE NAIĐLJ. .. p_ 7 4_ . _ ,
n, 4 . "
, f
` ›
, far
.
...
OVDE sE NE MO. END psom-z NA O- nor: NITI ; a - `
ZEMO : Atasm- BAU aszspmmoz- . 2: Nm LADEËV-
DA ensmo ss u Mau DE N...
szAsAvšI iZ PEcsNErMAnK : da NEKO
vzsms. NE SRECUG _Nl- -.
HEJ! ucsNlLó Mt' _ss DA SAM NE
VIDEO KAKO SE TAMO KRECEy...
TQAWTI: II _mmm MInQPiM/ x QTDlD . .ľTľDIcAh| I_
GNUVSI sve' h
' NUENIK PucA u MARKA Kom sa UDA-
KASNIUE LI GGSTDNICT
Vľao0
TRA7ITF Il . QVIËUI HIDQČIMËA _QTDID . ....
:: <0 ` ALI. ..'DA u
, "n MORAM v r NISAM ZVIZ
- DAO! MAMA.
MI SMO OSLOBODILI
GENEEALA FAULERA:
ALI ZATIM. ..
A OAS...
UTEO SAM KONUÄ ENGLEZMAzALI NE VERUUEM DA ĆE ME ENGLEZI GO-
SÄM GA OSTAVIG POLA MILUE OD NITI. ALI: AKO SLI M1
BILI 'ZA...
MOŽE: u sa BAR NE. '-
ZAR : :a MCJGĆNO
5m povezan x PO-
DA ČOVEí-CJCTOMSI
- BARQhbĐl/ A PuTAzA
: JEDAN *SAT BUDE.
z...
ĐAKLË: m? : 2.1 s: ovaa: NEŠTO pos: * - Post r eosrzmonszA 01211
ET: :Papua-D co ms 512m1. _ .
TRAŽIM...
Nmmräm. .. ZAMUGKUUETE. .. Mom ŽENA 'JE 7 HMmA MENI
BI-EDI STE KAO UVEIC B| LA SLA- 1213LE0A PRE-
MWVAC! Zl-O VAM 50a ZDR...
AH. .. DA; v] 51-; - . A' ; A sAm_ IZViNlTE ŠTO MS NISAM , PREPO-
ONAU BARONMVA- DŽERALDINA : m0. SADA se: sedam a« SA...
SMAMO MI DRUGA POSLA.
NIGDE N! TRAGA _POBLl-n
NENICIMA.
r
v' q. . `
. <7. ' I
, a _
A H. : .
' .
a A
r
y , .
...
SADA SE NADAM MOZIA 'ZENA CE ss:
DA ĆEMO NA MI-ö 2A 'ro POBRINUTI.
RU MOCI DA 'JE- BICETE POSLUZENI
: :EMO I PITJEv-r_ V...
BLKI RA o %
" AAA í M
005442 v: : æooowua u vau: :
NAĐEM TOGA ` BALl UEZEEA! QsEcAM, .gąą g“
RA IZVESTI' IZ PEĆINE. ...
_smao BIH DA RAZGOVAKËË/ TOIMUDËA'
s osznącm DA " ŽAUMMLI 5A- -
rDA æAzéövA-
VI FILOZOF. .. DA NEMAM'
VRENIENA.
BLEKLD...
-MARK sTržE u sam NIKOG/ ä. 'mam Kuómąamo : :zA-
NE sæecućz. _ HARI. To ? E OVA.
ž"
KAKO STE 005951.: '
ovamo r KOGA...
DOLDUB. .. I 'JA I _
MOJA BARKA sm-
UIMo VAM NA RAS-
POLAGANULI. ŠTA
TREBA DA SE
NA ŽAPADU; NA ETU: NA SAMO? OBA- DO...
Wmmnmu
AKO SAM VAM SAmCH SAM po-
UA POTREBAN. .. GREŠILA sosu. ..
IZGLEDATE UZBLIĐE- NADAM SE. DA CE ! H USKORO LI-
N! ...
v DZERALDENA í
0115424« DRU-
GA vema.
ą
Hoonnc. ..
II tuna. : gncnnnunn (VIFHH _n-rn: cnnlm_„
TD A ? ITB
To 'JE FILĆŽCJF Ico.
GA sMo mogu u
GOSTIONICI »CRVENI '
u
M
E
o
u
V
R
a
M
E
N
9
POZL/ ALI su me TO : s DRUGA
DA...
u REDUmPOĐITE SA M M. ' PRUATNO ! LI Em
ALI UVERAVAM vAs, m; E'.
VAM 1o sm NAROČJTC) PRI-
UATNDrRADI sao KuGr.
SAM I...
pozumo SAM: ČIM SAM osmvrrs:
s-A-zuAo DA s: u ovo: : NAS SAME.
GOSTIONICDDRAGA J '
UEDVA SAM CEZ- „
KAO DA TE 2A- GOVO...
' MORAŠ SE VGA-
. frrn SA Svoj M
vojNictMA. -
STA__ . OVDE 1
PO TI DA
GA PRONAĐEM.
Imnr! ' O
him. "
KAKO “JE Ešl- ma...
sPJar-: MAN DA
DUGA u VAS: Ko-
MANDANTE
MARK.
'I2DAL1 ASTE SE DOLAZEĆ! u' ovu
_soau_ Po SVOUE 005m s ORUŽJE.
. ! MOD VERENIK SAMO ŠTO NIDE
STIGAO OVAMO SA
VDUNICIMA....
NISTA : A NEISAM URADIG. BIO n NE ZNAM. .. V OSTAVIMD 'Je, I
; AM : :GLE sve 0o M 545_ ALI STA CEMO KADA sE OSVE-
SADA...
KOMANDANTË
MARK. ZNAMO DA
s: LINUTRA. ' (-
CPKOLILI su A
GOSTDNICU. '
? ROK LETGT VO . TAU
OFICIR: VERENIK DŽË-
RALDI...
T zsTRąAđETE sA 'ZENOM 1 DETETOMJ. : DO~
ą/ IKNUTI ENGLEZIMA DA DE ISTINA -
DA SAM UNLITRA. ..
DA SE PROBIDENI
KROZ REDOV...
posçxr SAM DVAMO s m2- 441.1; [MAM UTISAK 'f GENERAL : JE SKRE.
NIM ËENGLESKIM DOKUMENTI- DA. 575'. ME VI uTo- VEN u DE...
MI NlSMO HTELl DA pm- V SAMO DA 'zNA- DOBRO-„GDE 75.915--
~MIMO TOG DDBunneNa-. j TE KAKO samo EALDINAP 'je' LI LI~
ľ KA. ...
DGAIM, KOMNDAN-
NAPREDADRI- "
DÄTELUU. ' .
` . . f / ' /
_ n ; U I- _4 „ u ›,
ai -xlóz...
NDEDAN METAK NIUE PO-
Gomo cnsxsvn u SEDLA:
A ŠTA STE 0- ' ' ' NADAM SE JEDINO DA NI-
'ĆEKNALIPDA ' - . ._- _. sMo NAI...
IDEMO u PREMA PECINI GDE:
:se: SAKRNEN KAPEETAN
FALJLERP
SKA ČETA NE.
PREPRECI
I DALJE IM IZMIČEMO. .. SAMO DA
„ '...
BARKA PLOVI V gLApg, ima_ svu-c MI BRADETINA cm- ” V'
- TARIUA. ' MARKOV
PRAVO OVA SNA sax/ O« GLAS, _
ENGLEZI su ...
'ëľfľi ”. ^`x". '~75"á`ffš""í" 'A .
_. .
.V _ . _ _'› `
TRA7ITF_ H* ŠUMA KIOŠĆIRAA . QTRID . .nrnngnmu
DRŽITE UEDRA. '
SNAZNO vEsLAU-
NAPIJNIMO PUŠKE. '
? uma u POBUNĐE
? nam-rs n QUIMI umcnmnn 97m0 „nTDlSANla
IETANO D0 zA-
LIVA u . KOME U: USIDREN EL GAN-
„ (zov BROD. ..
N 'r
POGODICJ.
A KADA BUDU...
L0 SRECNIK TOLIKO 'rs vom. ' ›
F 'ONE učim: 'NESTO, u IME
'TE LĐL] BAVI.
IGRA LLOKO TVDGA PASUEG slu
. NA ! VTÄGIUSK...
A s. I uLI. OuD. A Q
05:_ PRIZNAD DA DE FLOKU SPASAO "zum-ne.
ČINIO 'Je-To *i
Iz zAnI/ AI. -
ľ ...
PANPOSTERPANPOSTERPANIVDSTË; i?
MI VAMA POSTEBE-
VI NAMA NARUDZBENICU
(NARUDŽBENICU TRAŽITE NA UNUTRAŠNJIM STRANAMA)
of 67

Na iv sm - KM - ZS 417

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Na iv sm - KM - ZS 417

 • 1. n_ ë . 9 ` ` „ . BROJ 417 10 DINARA
 • 2. .. T 9: 2» › T % 'hm mi F . a
 • 3. ,. __. ,-'v. ... ".. . - ugsa. . . „ „ . __ DIIOO × ou. ss'rs. ..'ro SAM z TEK REKAO DA NEËIO KAZEM. .. „ ľ ZAŠTO MARKDV KONO TREBA DA ` STANE›ANGLISE? ZASTO NE sms DA mars-r: KAO sv: DRUGI K0- TDAŽlTIZ II QUIMË IIIČQPIIUIA QTDlD „GTDIQËMEA
 • 4. „-s~-. _.. „__. .. AKO s: Musuo DAT NIKO NECE VIDETI KADA KREĆ pægvARnp - F ZNAM sve. .. ITZNENADILA SAM AN- GLJSA . KADA CE 550m0 'n/ DGA KONGA KRlŠOMmCAK Mu Nava ' DOZVOLIO DA 32a. ' TRA7ITF l! SVIM »KIOSCIMA STRIP nOTPISAMIc
 • 5. NISAM PRIM TaLAmJDUAHAo BI. .. . ..MISLIO SAM DA U95 smvAs-. ..nh I NE POZDRAV! l* Säšfkátäläoávæ_ SAM HTEO DA DA Kom: : PrzmaGLrNoGa. NEKDLH. KO CAscMo. u KAsu I GALDPLLNI- . sm DRUGO. OHQ: i _sv_ 'u mel-my. . MARK? { Aico 'n žsuš. MOGU OSTATI OVDE % I LENETVOVATI. .. r ' BAS SAM BILA _ GLUPA. ' PLAŠILA SAM ; ___. .„ QSEDAIDESKO v' '- ZNA KUCA». 'SPREMIĆU TI ODLICAN RU' ĆAKaMARKo PRIUATNO ' UAHANUE. . TnAmTt: n curu ulncnnnn 010m „n-rnucnnn. .
 • 6. -"*›1Ln: w DAKLE. .. NISAM MOGAO sve w °: .š'. =.%“ääš^; è: . 'JL "Ëv TlL^u0 un. ' DA 3o: : Nl- NE. UBEDIO SAM : JE W SKVO. .. ŠTO MANUE; 5-1 REKAO KLJ- DA cu se u PODNE NAUurnM BOLUE/ IMA- DA ! DEMO a VRATITI. ;JADNA sam. ' - › KASNIUE VREMENA 'ZBOG ČEGA? DA PLAČLJmKADA nuzno. . ga RATNICi BLJDU › MFľľvl. TDA`7ËTË II QlIhJ IIIINQFIIIA QTDID _GYDIQALII_
 • 7. mcu-Ëáu-Izo -izuon cv ` BRADE M1.' ? OŠ Pit-VA sTAtmuGo' NISMO NI sTuDËé MOŽEMO oCEKIvATz 2A SADA smo : Jos 'ZIVLALI 'ZA NEKOG DRUGOG SVAKI _ op TAKO' LUCIAĆKOG mmm' Kom PEOLAZI MOZE wnomces TRAGE- *PODUHVAMP DA BUDE PITANUE : :vom 1 : u UaZALQSNA LI. AKCEULLA TI V BLAr-: M: as : mn ; JOŠ UEDNO OA- _o5:. ..1 sos CE ' sam szvRsmN. _ MARK cz uz: - TRA7ITF II . QVIM MInQPm/ IA QTDID -. n-macnmn. .
 • 8. po BLAFOVIM tznAs sm. :: s cos' : :smo BLAFPAKXD Račan/ un. . LAKŠE ? x TREBA. s-ro UĐNA zAuos-r. xanax/ mm as. VRATlTI sE . _A - IZGUSIĆE u zavcrrs u Too 21V IZ PAKLÄ NE- g A . , _ MISIUI. .. GOODANDE Ku- m su om 0 _ A, BAR ća IMAT! u-renu DA cs LIMRET! 2.27050«- NOZOMŽALOS- NA som: KO- IRAZlTE u SVIM KIOSCIMA srt-np . OTIJIQAMI.
 • 9. u u MALOM mu. . NE samar; 2A KONOE: mmm m oo mszæ VU UEZERAON- . I › ` - sam. ž › T _ ' sve: 'se vsssuas. ' NA; pRAPæAuNusc. 317)? , v: Lago@ v9.4. _. ;_. f, . DOBRO nosu NA MOD smo . SVIH MI KrrovA Na sv: - „ ' 55.174:: AH) ŽELIŠ DA KROĆIŠ NA FIA. PCSLËDNUI PUT KAD CJE BIG NA BRCDUtO-u LuBLLoDMAH 5A@ u vom: : PLUAČKAO MI : JE OSTAVU I POLLIPAO 'ru' PROKLE- „ , aston«. TU 'ŽNGTI- 157?" : s: TDA`7ITIŠ Il mmm KIDŠČIRIA QTRID . .ĐTDISANI-
 • 10. 'HAUDEa žAuosNA-"sovo, KAKO 're FLOK SLUŠA _ Z SMIRIOP P? CA: : TI _TO sv@ Doo BABIIBLA FLOK os : :osmo PITOM KAO GAG- Nosmormm GA : u: ŽALOSNA so- m SMIRIO. HAUDErŠTA - nem. ooo: ovamo Gmnzuc! CE' - _KAOCRV. ..IOLIZI MI _ KAŠKZALOSNA. sa' . .b. RLlKupFLöl-C. ' › _o-'rktnucs Mu u - se. u : Javnom npvoLoNo smo sE SMEDALL' povuc: RUKU NAZADJALDSNA sovmooK pos* ~ IMAŠ' VREMENAMDÄ NE ZAVIEJIS MOJOJ TDAËiTE II Gľllhií IIIINCPIháA QTDID . .GTĐIQAMIJ
 • 11. :ç I NS MI sa 64-» ~ , › - LIZNUO Mu : :a Ru- . Kum ZATIM MIR- U AU: HDK moe: PrzbmšTAo PRHJKU DA UUËDE ' ŠOVUIÄ ŠADÄ GA ROPSKI SLUŠAJ? KAKO s: 'ro - : :A 'SAM VELIKI RATNIK; - POGtAVlGf-x cim-n: : PLE. - a. MENA veuxm UEZERAI z ne. 'ZAR DA NE ZNAM -ą KAKO s; TREBA Po A A sven/ m PREMA ; . pAs a NEKA sv: MI A „ smi-io, - cs. NA sne LLFLOK NE ; ZNA DA GovoRuoER m . „ ZNAmTEŠKO s: MENI i HM. .. PO MOME „MsmawunzA-ro- a 6A sa' NEŠTO ; o misa. ' „ ? DAËITE II Oilllä Ulôèblhlh QTDIQ _lääľnlèäláli_
 • 12. DA 2m DA ocu/ om. FLOK s: 9052.5 ONDLIKIH _ REKAO DA : vu DE 2A- MOLITVI MANITLJU l = HVALAN 61o PRAPRADED( VRAGJ ' SAM Mu sm- DA 6A GROMOM SAD 'ZiVoT-u SPALE. .. KAKO anu * A KAD 8| SE 3A SZGLEDAO. .. “ TO 55425144' SVI a: PUKLI OD NEKOLHCO DANA SU PLOVlLlgA F UEDRA NA VIDIKIJ. .. ' vacs se ENGLESKA o B ZASTAA. _ sun BI UŽIVANZDE zvm-om« 'rI ema: IMAMO wąznmA POSLA. PODIGNIMO | MI _ Ehlđl-ËSKU ZASTAVU. KORVETA SA DE'- SET TOPOVA. MO- GLI QISMO DA SE LJPLISTIMO ` TDA7ITE II QIIRI IIIIXOPIAIA CTDID -IËTDICILÄII-
 • 13. NA. El. . GANĆOVOM anom V' ząLemsąnA a: ENGLE- z Na poxu. NI ZA TRENUTAK j gąlíáoæšóx DANAS äu posuMNmLs &Š ZAUSTAVEno NISMO ŠNGLËŽI: ." 'A ! <0 a: se: 'usuono sA svwt 'ram : m- GLESKIM SFZODOVIMA Koa: KRSTARE OVIM DELOM 'ro zNAü m sa osEćAou AD«- ËOLLITNIM GOSPDDARIMA NA ' ovuw VODAMA. vmovA-rmo NI- : JEnAN smo. nooomusą m. . a: DOPLOVIO novca_ A : M0 NEK! pus-rs» 'ZALiV u su ' A : DA *SAKRIOEND NAŠ BROD» EI. osagääfäláôägääræäpëäugnąosuä. .: GANCO! ao u usKDM ZALIVU. .. ~ æmzumsmaco- ' . w MANDANTEMARK. . . . . „ -. TËAWTŠ ll SVIM KIOSCIMA STRIP nOTPISANEu
 • 14. SAD ` Treo UICA IsKRcA-ra. su. GAN- oDućNo SKROVIËTE. DOVDLDNO d: am NEKOUKO STRAŽARA NA ËTU DÄ BI SE IZËËGLO ËZNËNÄĐE* co, QLAF' ŽALOsNA sową NUE ! U NAPAD NE' _. "' , I UAAŽEKACETË PEIUATELUA. - T _ 3"@ NAS OVDE. DVA . ` DANAoA 2A- ë Tih/ LAKO SE DVA DANAuS 75-* . 'TIM DIŽI UEDRAÄ' TO 'DE NAREĐE-v. - MJĐEL 1 . . RIZIICOVATI BROD I Posaoumzsoe NAŠH-i LEŠEWr 311.0 BI DA CL! VAS 0-. STAWTI U O- VOM MRAVl-v NUAKU cave- . MU ZNAM: ALI NI LICA BLAFA I ICDMANDAMÄ NMEKANF ° SU BfLA VESELA-I KAn KAV (JE. TD OPAŠÄN PDDUHVAT KOGA S3 SE LATILIP ? IN AJHITII . ti A: on: : nant-Arsnn a n. ,rs-rana rILmnna-nnmnu
 • 15. BUDIMO ! DALJE OPREZNT l NASTAVIMO SAMO NAPEED. _coswowä CRVËNIGALa-: nv DENIS? ?- oaau aszsnÄ. .. NA . . A MOLIM ' 4 - r . A „ 75,925- - v ` - . . STANI. ' „.41 . _4_. t1sľrèá„í: ZAR NISI cucmzAnAranp u POSTELĐLLDENISEJ pREs-mwu ZAR {s: Cuo STA ZVIŽ- DA zvlzmts. ' › '* I ALtHTÄTAAIc-m Du a a SIN? PEŠMA VLIKOVÄ 5A CiNmRlľJAgl «Ti annennn A crnu)- -ntmgaml-
 • 16. ` ” 'n st-KRM 'ZAHARS/ TVOUERGDQ. anunsmsez. ' v : :nema : :ogranak/ mata ww - SE SLJZVDRŽ! PRED DETETOIVI. ' Narta was ako osnislvsc NEKO 02:35h. “ ' _ mpowu. ' A NEKO aRusw : An-muzu » ~- AKO BE 'ro : JEDAN oo - " Tvom-s PRDA- ; X " . TELDAJJEDAN oz: : onu-a R0- ' Uowuamsu- 1_ NE. MEŠAU sa 'TESKO NAMA/ ZAVR- „u m, MOD. " sscemo NE u 'ZATVO- ~ _ - „ . ' ; aw-važna vssaw
 • 17. 'ZAE-IARLOVD su Moa! PRIUATELUIr BLAF I 2A- ' Hum Im» g -" . .I „ DArALl ENGLEZI SUGADOBROSTEG_ OVO? ZIDNI DA 3| u svoas ! CAN 025. KONlANDAmË - › 71,01.. AKO STE UVRTELI L1 GLAVLI DA OSLOBGO DľľE GENERAL/ Ä FA. umu szmamomm _ MAPA DOM. .. ' . /, 2A MENE : JE ŽZADOVCJLĐ- STVO l m'a-r DA. m5 uvo. ZhMMzALI. .. NEMOUTE MI RECI msn: 0091.. : zeca _ 4 GENERALA FAuLERAs MOGLI na. .ODBIDLI TO ZNAMO. NAPAD msn-s Vu-e. KOVA 5A ONVA- s MI RODOLUIJBI ovaa NA 'ro smo pomasæuumąą- VILI PLANOVEaALMV-ERUD- TE; NA2ALOSTz NIŠTÄ s: . NE MOZE UČINITI.
 • 18. UZALLJD TRO- 'TAKO UEJAHA- 2A SAIJA as u 'ro a: mogu. RLGDE GE asus. GRADLMJ 'rvRĐA- DA sun: 00a- vn. ALIaU zonu CE GA OUVESTI NE ŽAVARAVAZITE sa. NE PLJŠTADLJ GA s o- CDU. 1 RADIUE će: 15A UBITI NEGO ISPUSTITI 12 RUKU. ' .35 NE. OBZIR-! TE se: NA : Aapsräxu sovu, PRJCIATËLDLI ZAHARI. sve c: : sm u REDU. Y NE BRNITE. . PRE TOGA-GE usm uns. noćas LIDO ' m 2A: : pLAcír-: ä NAD NA IM 6120+ BOVI MA: BLEDOLIKIL" AU: UA UZIMAM , NE. ' soma PLJSKLJ a ! DENIS OSTÄNETE OVDE. ' NA MENE: KG- MOŽDA ĆETE NAM MANDANTE VALGATI KASNDE: MARK. : SREĆ- MA KAKO s: srru- N03. ACFDA RAZR/ MALA. . . .a „ TDA9ITE n cum. : lllľ'üľ`lhnl QYDID . .ľTrDlQAMI. .
 • 19. ' PRILIKE SA ` HARI. wcooamsuoto RAZGOVARAO. &W111 STE RAZGO- SAM 5A' 921m- TEUJIMAU pm. Nan su Musa POSLOVI. IZGLEDA DA IMA NE- ŽENOM. NAS PRIUATELD 2A OZENOEN CovEK. ..uNI- ŠTEN KOLI- ~ KO UE`T0 PLITA GD- A VORIO MCD PRA- PRADEDA VRAC. POĐIMO ODMAH NA PUT KQËIM KOCIUE'. TREBA D4 PRDĐUËFEK KAD BU* XMO NA LlClJ MESTA: ZNACEMO ŠTA TREBA '- TDA7ITŠ Il QUIMI KIGQČIIMA . CI HID LIVALIĆEŠ se: u STRAŠNU NsvoLu. us. ' ZAR MORAŠ BAŠ uvszzc D4 SE UZBLJĐUUEŠ: Mob. : OSTAVIMO ŠAOA. NA MJRU PRADEDE I MISLIMC) NA GE« NERALA FALI LE - A sic-znam srbA cs ovuvA' ľ . PROĆE: MARK. ” _ . . TO a: UEDfNI ' “ »OTDIŠ AMI-
 • 20. UPRAVO zao: : roeArrAóuc . 7 _„ t, _ _ ONO ŠTO NAM DE. ' 9011295. zAšm T} s: 'rouKo _- ~' . . - __ I m3.». sAoAmoarzo Mcu- -SViĐAoMARKP TO' : :s _ uarr; usb„ -sAMo STAR: DRVENI _ _ - 'A A . _ MONTREAJ. CE _ww SE SVIDETLGENE- 'SALE FAULERE. ' K A . S N I 'U E _HA-HA-HA/ ZABORAVI@ SAM DA ĆETE VEOMA MALO mog? : KROZ SV@ PEGËRCIĆU ZA- . . ZASTO su: TAKO Pooæucamnm. KAPETA- Tulum? : n. 01mm UIMOĐIKIÄ- . znam . nnrnlnárdlæ. "
 • 21. PODIGNFFE l PREMESTITE nocas. ' POŽURITEmIISTARI- as. . Nećemo ovo: DA 051:4- NEMO crmv DAN . ' TDA7ITB II 'QVIIUI KIGQĆIYMA ŠTRID „nrmsnmm
 • 22. j: PAŽNDA SVIH EN- ; 61.524 LJSREDSRE- ĐENA DE NA 050 ' KoczaA K031 sE A uvAuo MEĐU Po. A LoMuJENE DASKE. .. NIKO NE' OBRAĆA › PAZNOJJ NA DRU- = su STRANLJ v* KDĆIDA. 51/5.. . DE. .. U REDU. .. POLAËIMO. ' Ynnöçär- . na runa: :tamara-ranu ninja Iäfnlaállt-h
 • 23. GLEQŽAUTE . / 7 NEKOLIKO MILDA z M “ KAPETANEHŠLIMA PRED NAMA DALJE! !! i " . :_. 4 _ - ` a ; , a / , a 101x717: nveuum MInQDIMA mm: : „nrpasnmu
 • 24. < 1 ç. ..x*$~clsjš-r*-'ž) NE BQINETE. OVDE 'JE VIŠE n : :mu iknncrínnn cmm . .nfntcnmlą
 • 25. _TO su. om y oozvouTe DA www PREQ- mam sa TA: : pózA . .MARK 165315- STAVIM Dvomcu 51mm- NIO ODMAH SUMNJËVPŠJVI* Y TICNIH „PALAlKlJCAu GE- . › A šzíæsæšæqsamm. DA von-gun. zAmJNIcævATRu 5A MNOGO PREŠREZALI a o. csm I NCJŽEM NA DIAMuGENERALE. . „ ŠTA DA VAM KA- DOVULDNO SMO 932m u usKgæo cs SHVATW! MA- ŽEMP-BIO SAM iz. . ' LLA SADA, ŠTO DALUE Lu : :ALU KOJU SMO IM &UBIO SVAKU NA oo ENGLEZAADPAS- ORIPREMILJ 1 ONDA. .. ou, A v: 572;. . NOST JOŠ mo; 92o- ' NAWLICEÄ" ' - _ s . -_ NASJATG Mi ~- TD-AŽITB - II QIIIUI VIČQFIRAA QTDID . .ľľľülcAMln ZALOSNA som I UA ZNAW DA A DA u sm; v: mšA-r ; sam MA-
 • 26. NA PUTU ? A MONTREAL. .. 55151151» sm POŽAR NIUE'. 2A- . HVATIO veća 0m sume. . STA sE DOGDDILDP. ' 2630,8- uq u! OTELI SLI NAM GA ' ` -' f2. RUKU. " . ' CIM STIP nPlSANiu
 • 27. I vr 975: 'ZA 'ro KRIVI. u- ' SAD DE u KOCIDE l : :NE- NADIO MEyA V1 NISTANI- STE PRIMETILI. 01m tz RUKU. " ALI. .. neam. : 'Koa A SADA K0 ZNA GDR sumu! GENERAL. ' VEATIND secon- MAH. ' NDRANDOEA 11 , KOMANDU I UHVATľľt ; ur-DUO mu USKORO CE l : namazu sin- í. ĆLBlLO BI DOBRO m. æv-gep. TRUDIMD DA 575mm@ MA- KAR 00 'zAHARiUE-ve' ąomnomncs. . vsrzuoe u 0A ćz- Y PLAŠIM sa DANE- MO ST! 0o NASEB ĆEMGZALIV u, m- ME ss: NALAZI još "GE m- f III I IIl/ KËINII I A &ll-_lllls Jul-naum@ A nl-
 • 28. MARK se NE vARAEËl-GLEZI PRETRAŽLDLJ OUMA D0 KROVA-u sve GDE NAIĐLJ. .. p_ 7 4_ . _ , n, 4 . " , f ` › , far . „ . n_ _ __- › - _w, _ , r- I ' . š_ „' ' r . KO NAM BUDE PRUŽIO O- BAVE5TENDA 0 KOMANDAN- TU MARKU ! GENERALLJ FALJLERLLBICE NAGRA- «BEN sAkEÄo ZLATNI- . .a wąv A U NASELDINIA 2 NEMAM' SNAGE DA 'NA- STAVIM. „ZATVOR MEJOE _ NE OSEČATE se_ DOBRO , MOGAO« PRIMLO - x SEBI : u zAs-n. . s ISCRPEO. .. 1-10 TU DVCIUI- ' . . ` A» ` ' . v, . „ cu Posuwaawu- ' KA. .'. "BIĆ_E NAD- SrRoze KAŽ-
 • 29. OVDE sE NE MO. END psom-z NA O- nor: NITI ; a - ` ZEMO : Atasm- BAU aszspmmoz- . 2: Nm LADEËV- DA ensmo ss u Mau DE NEMA nunca- MOGLI SKLONFF]. .. GA_ ~ . naumumtllllldiíląuíbąhí, NADAM se D« ENGLEZIMA NECE PAST! NA PAMETDA zAvureg' u' Ovu -MEDVEĐH mzamu. U SVAËOZDM SLLJĆAULJ: PRIUATNIJE ugao u ENGLESKOM zanvoæu. r u eosruouncnm. : v; SVAKAKO sæaurz- › STOGA, Osmmm: OVDE see- STAVLDATE žs- OVDE ILI NA DRUGOM ME- ËERALDM, PRIDATEIJI. ' poucu- vOT NA KOCKU _ sTu. u RATU se svA- , DA sruPrM u vezu s ZBOG MENE. .. ”x KOS DANA ŽIVOT _ NASIMA MA BRO~ SA SVIM “ram 'i' STAVLDA NAKOC_ _Dunu sm: 5A ENGLEËKIM *- N. ZAHARIUEM. VODNICJMA u . - - ' IRA7ITF n SVIM KmRnlMA samo . .n-rnngaml. .
 • 30. szAsAvšI iZ PEcsNErMAnK : da NEKO vzsms. NE SRECUG _Nl- -. HEJ! ucsNlLó Mt' _ss DA SAM NE VIDEO KAKO SE TAMO KRECEy . SAM DA SE NISAM . _ . › . PREVARIO. NAçmvl. TRAŽITE l] 'SVIM KIOSC1MAASTRIP nOTPISANIu
 • 31. TQAWTI: II _mmm MInQPiM/ x QTDlD . .ľTľDIcAh| I_
 • 32. GNUVSI sve' h ' NUENIK PucA u MARKA Kom sa UDA- KASNIUE LI GGSTDNICT Vľao0 TRA7ITF Il . QVIËUI HIDQČIMËA _QTDID . .nmlcmmm
 • 33. :: <0 ` ALI. ..'DA u , "n MORAM v r NISAM ZVIZ - DAO! MAMA. MI SMO OSLOBODILI GENEEALA FAULERA: ALI ZATIM. .. A OASNCJ» DENIQEPA 'n, 191012130. NESI GORE TDA7ITC Il QVSIULIIIFIQČIIUIA QTHID . .HTDIQAMI. .
 • 34. UTEO SAM KONUÄ ENGLEZMAzALI NE VERUUEM DA ĆE ME ENGLEZI GO- SÄM GA OSTAVIG POLA MILUE OD NITI. ALI: AKO SLI M1 BILI 'ZA PETAR/ IA: -_ . KONU ILI NEĆE IJOVESTI OVA- A « _ . li, l _ „ _, .A - L 5_ ~ ›>`~: :~x ׹_$×_×~. w= ;axäšäëwæ VRATE sv; DOLE. Mom. " x NE. ' ŽABORAVLJTI m- KbGA ms: VIDELA. ' ~ m 'n DENS/ 014,1251@ MENI. ä A T š. u -, u× GENERAL UE SAKRIVEN U PEĆJNI NA. CJBALI UEZERA; 5A BLAFOIVI ! ŽALOSNOM sovorvnumomre: NAM pomoć: DA GA ODyEpEM omvos. ZAHARI. ,a= %--_--' »OTDIQNI TDA7ITB Il QVIM! KIHQĆIABA ŠTRID
 • 35. MOŽE: u sa BAR NE. '- ZAR : :a MCJGĆNO 5m povezan x PO- DA ČOVEí-CJCTOMSI - BARQhbĐl/ A PuTAzA : JEDAN *SAT BUDE. zAusrAv- - NARAVNO: tz- vou-rsząąu. .. zzvxmmz. zA~ *sro su vAs OCEKLJUU GA vEšALA AKO GA NAĐU l NE SAMO NUEGA NEGO lsvAKas-KD GA PRIMI I zA- _ ` 'x ŽLDGLASNCIG KoMANmrarm MARICAKJ? A KO 2m/ TRAŽE ; ~ PDBLINUENIKE. NE- j KOG GENERALA: IZVESNDG ! <0- _ MANDANTA. .. N! IMENA - 155151422: TRAŽE KO- MANDANTA MARKAI» OBESIĆE SVAKOG ' . :<0 GA-PRIMI. .. : :A0
 • 36. ĐAKLË: m? : 2.1 s: ovaa: NEŠTO pos: * - Post r eosrzmonszA 01211 ET: :Papua-D co ms 512m1. _ . TRAŽIMO DVOUICU P0- BUNDENIKA. .. KOMANDAN. TA MARKA I PAU- - cvor: : NEMA po- ' 501.35 2A VAS AKO ZNATE u NEŠTO o ovomu sumagmm. „ . &ovom-ra 1s°r11×1u. KOUE TRAŽIMO? REDA/ AMA ? r run-MTI: n Qumn uinQPIhnA QTQID . .nTmQAMh
 • 37. Nmmräm. .. ZAMUGKUUETE. .. Mom ŽENA 'JE 7 HMmA MENI BI-EDI STE KAO UVEIC B| LA SLA- 1213LE0A PRE- MWVAC! Zl-O VAM 50a ZDRAVLJA: PLAŠENA. MOŽ- - vAvMcAJ DA 30:; Mne: clsTA 5A- ŠTA SE Do~ GAĐAJATA? - _ą OSTANI OVDE» K994?! DA: DA: DA. ' MAME: ) DA NISI PL- OSTANI PO- sNlJ0rUA5N0? KRAJ MENE. OPET? ŽAUSTAVIL! STE ME NA PUTU PRE POLA SATA/ _PROTES- TDAŠITC I I C| IIhI IIlĆOËIRRA . ĆTDID __ITI'IIQAIDI__
 • 38. AH. .. DA; v] 51-; - . A' ; A sAm_ IZViNlTE ŠTO MS NISAM , PREPO- ONAU BARONMVA- DŽERALDINA : m0. SADA se: sedam a« SAM VAS' SE HARTIUE su VOTSON/ VERE- U50 PRE NEKOLIKO DANA ' NICA KAPETANA TANOM 'IÄKEROB/ l. TAKERA. NAĆI CE KOMAN- . U ONIMA NE- 'SANTA, MARK/ MOM. š MA ”KOG- : L-z RANUEN u NE MOŽE DA st; BRANI. STA MOGU DA u- _RADIM 2A 'N3EGA. .. . ". _ ` IZA NAS? UĐITE 1 bRunnuztg 'na MI 55 u MEDI~ _TLEANULL „nwnng~nml„
 • 39. SMAMO MI DRUGA POSLA. NIGDE N! TRAGA _POBLl-n NENICIMA. r v' q. . ` . <7. ' I , a _ A H. : . ' . a A r y , . ALI NIKO NE sME NApusTITI ' GOSTIONICU sv: DOK DNA DVA BE- * GU CA NE BuDu UHVAČENLA TO - _, VA I I 'zA ONDGI FILOZDFA TAMO --"""' '71' TDA7ITB II QVMA KIOŠĆMÄA QTDlD . .nTDIQAMIn
 • 40. SADA SE NADAM MOZIA 'ZENA CE ss: DA ĆEMO NA MI-ö 2A 'ro POBRINUTI. RU MOCI DA 'JE- BICETE POSLUZENI : :EMO I PITJEv-r_ V, „. 'ZA NEKOLIKO MI~ v NE VERLIDEM DA CE SE OVI eEvENI - 'MuNDgII/ RACA» › . PEERDSI LI. .STE sE ODLICNO/ - A _ SAM Ovu „„. _.„›g_. ~_p; s4.›. = ODEĆLI u ORMARU. 1. KAKVA 'jE 'ro u DEOTNNOM; SRECNA OKDLNCJST ENGLEZI 81 NAS BILA 7A sve: LJHVATILI. NEKI ĆLIDAK : JE umno PRE' TRI GODINE, KOD NAS. ..°ZA- BORAVIO SAM DA su~ mat-zao« VE: $TVAËI OSTALE LI OVO? SOBI. TRA7ITF II . QVIMI KIOŠĆIAAA . QTQID. nOTDIRAMI-
 • 41. BLKI RA o % " AAA í M 005442 v: : æooowua u vau: : NAĐEM TOGA ` BALl UEZEEA! QsEcAM, .gąą g“ RA IZVESTI' IZ PEĆINE. I PREsAcm. ~. SPOSOBAN I PDVERLDIV. NA BROD. 8:65 To VEC- MA OPASND. U SEI-U« NA 0- MNOGO SE 801535 A ENGLEZIP : :funta-Tre DA PUT 45mm-- C SUZABRANILI AL! V! STE PO" ` ; ztAzAK 17_ › VREĐENlo 505710511.. “ G DE MOGU DA LI OVOJ ODEĆIŠ NE VERLDEVI- IIHHŠJ! TDA7ITB II QVIMË KIHŠČIMËA _QTDID . .nronctsaam
 • 42. _smao BIH DA RAZGOVAKËË/ TOIMUDËA' s osznącm DA " ŽAUMMLI 5A- - rDA æAzéövA- VI FILOZOF. .. DA NEMAM' VRENIENA. BLEKLDEVA KUĆA DE TREĆA u SELL]. OV* TE_ 5A NAĆI LNGN_ . . Đ” RODOLDUEIMA DA MU pomažu: v _ v v _ V xml** A hr-Hh l''ľ1"~. ElikIi_
 • 43. -MARK sTržE u sam NIKOG/ ä. 'mam Kuómąamo : :zA- NE sæecućz. _ HARI. To ? E OVA. ž" KAKO STE 005951.: ' ovamo r KOGA TRA-v žm; ovog. : › 'JA SAM BLEKLI: V! M1 NE MOŽETE PLATITI KOLIKO AL! SVOJOM BAR-v ' 7A 'ZARADIM RIHA- KQMjQDLAZlM LJ_ RIBOLOV POD TDu GA ŽMM; ' STA KAŽETE " ZA OVA? mo- VACF rnnán: n cmnn MInQPiA/ IA _QTRID . .nTDI9AMI„
 • 44. DOLDUB. .. I 'JA I _ MOJA BARKA sm- UIMo VAM NA RAS- POLAGANULI. ŠTA TREBA DA SE NA ŽAPADU; NA ETU: NA SAMO? OBA- DOBRO. MOŽETE LI SE NAĆI TAMO LI DEZEIËA POSTOJI VELIK 5 BARKOM PRE ZALASICA SUNCA. ” “ 1.» HCĆEŠ DA TE KO' ĆUËEP ČUTI I FCB! NA SFMVA- › NUEO' ` DAO. .." AKO ENGLEZI SAZNAUU DA 3501/05.. . " mczmgrnxmco Inš í: ? nn-Eure n bum: : : zene-naumu 010i! ) . .n-rmcämi-
 • 45. Wmmnmu AKO SAM VAM SAmCH SAM po- UA POTREBAN. .. GREŠILA sosu. .. IZGLEDATE UZBLIĐE- NADAM SE. DA CE ! H USKORO LI- N! ... DA LI : JE TU ZBOG HVATITI æ DBESITI DA 515m0 NA: :- POBUNDENIKAP - 'ZAD MI MOGLI nA 005m0 TRAŽITE ll SVlM KIOSCIMA STRIP »OTPISANI«
 • 46. v DZERALDENA í 0115424« DRU- GA vema. ą Hoonnc. .. II tuna. : gncnnnunn (VIFHH _n-rn: cnnlm_„ TD A ? ITB
 • 47. To 'JE FILĆŽCJF Ico. GA sMo mogu u GOSTIONICI »CRVENI ' u M E o u V R a M E N 9 POZL/ ALI su me TO : s DRUGA DAKLE: Ne SLUSAMO vojna vuąsn. : KOD soæswn- , _ STVAR. .. BILO VAM ? E MARE- tĐEbD D4 SE NE MOŽDA ? E ON TACNO. ' POVEDITE. POBUNZJENIK NAS BOLESNIKU. TQA7ITF ! I . QViM KIOŠRIRÄA QTRID „DTDIQANIu
 • 48. u REDUmPOĐITE SA M M. ' PRUATNO ! LI Em ALI UVERAVAM vAs, m; E'. VAM 1o sm NAROČJTC) PRI- UATNDrRADI sao KuGr. SAM IM DÄ IM NECE BITI DREJATNGą; = 'v I : JA SAM KADETA TAKER/ 'JE L_I MO- 'VEFZEMICA o ERALDINA ovaa. : . :JEsTEmAPEm- ' 'nuwsnz n @uuu nnncmn/ :A QTDID . ..nTmQANlp
 • 49. pozumo SAM: ČIM SAM osmvrrs: s-A-zuAo DA s: u ovo: : NAS SAME. GOSTIONICDDRAGA J ' UEDVA SAM CEZ- „ KAO DA TE 2A- GOVORE GosToNr. CAR: MUEGOVAIE- NAVCOA u 'JEDNOG 5GB} SAM NASLA TAMNU muzu: y KEZNENLI KA- PLI: ngAc t 131- % muzu neznam: m- “Js 'ro 'ZAISTA ; äMfuäŠ-foæfffo '35 gmwcw. PGMISLILA. .. ME-o KOMANDANT MARK: DAN-f MARK. ' 'ĐUTIMI NE ŽMÄM N SME NI! UMA* TDA7ITI: II cum: IlInQPInnA QTDID . .ni-ancnsm. .
 • 50. ' MORAŠ SE VGA- . frrn SA Svoj M vojNictMA. - STA__ . OVDE 1 PO TI DA GA PRONAĐEM. Imnr! ' O him. " KAKO “JE Ešl- mame BLEKLI m- LO; KDMAN~ će SA Svetom DANTE MARK? BAEKOM PRED DoBæO. Au. ..ovAMo as DOLAZIO ENGLESKI 091m2. VERENIK ONE DEVOUKE. NISAM MOGAO DA ĆLIDEM ŠTA GOVORE: ALI. .. oDELO I Dreams. : 0D. . MAH i Eagncuzą- -H. ' _ ~ . uW&Wmmąrąmf/ áwľrèzäf. t n"! , rnA-9c_1-: ..| r=e: nnn unnannnn, e-rnm' . .nTDIQAMh
 • 51. sPJar-: MAN DA DUGA u VAS: Ko- MANDANTE MARK.
 • 52. 'I2DAL1 ASTE SE DOLAZEĆ! u' ovu _soau_ Po SVOUE 005m s ORUŽJE. . ! MOD VERENIK SAMO ŠTO NIDE STIGAO OVAMO SA VDUNICIMA. . _ ` . . _ ' 1 3:01' v1.1: . z? a I Ií ` , . I › x' “'- 1 ' › - , _ l í NEĆE SE SKORO , PDVRATETI uz NE- ~ SVESTICE. HVALA NA po» `" “ ` ŠTA se đuorrs? 050mm STE DE- MOCL-ZAHARI. . __- , - voancu Kom ME 'JE'
 • 53. NISTA : A NEISAM URADIG. BIO n NE ZNAM. .. V OSTAVIMD 'Je, I ; AM : :GLE sve 0o M 545_ ALI STA CEMO KADA sE OSVE- SADA SA 025- STI, A Cu sm VE DALEKO. OPKOLITE GOSTJONICLJK. A' _ SPREMm-z se DA OTVCJ- _ „ : RlTE-Z VATRLLW ' II oumn Illnohnan : :H-run „nrnnnąnn_
 • 54. KOMANDANTË MARK. ZNAMO DA s: LINUTRA. ' (- CPKOLILI su A GOSTDNICU. ' ? ROK LETGT VO . TAU OFICIR: VERENIK DŽË- RALDINE VOTSON; VRATIO SE SA SVO- : NM VOUNICIM l” *I-/ ff-g_ ' A. ' "' , '. . I , i {V} «ww | I ' 1% ) I ` ' IZAĐt BEZ ORLIZUA: <5 DODIG- DENBENSINE NLJTIM RUKAMA. ' PREDAU MOZJmGDE 5|? vIDIS STA s: UCINDJAHARIP/ REKLA NE: VI NE. SMETENASTRADA- AŠAM Tll DA ĆE '55 TO 'ZLD ŽAVRŠITL. . TI. .. Nl VI: N! 'ZAHARLA NARG* 5T^ CE S NAMA 5111;: : ĆITO NE VAŠE UETË-SAUÄĆLJ . , O VAM RECI ŠTATREBA DA ura-A- " ' _ ' '~DITEL. ,SASLLJ- _ ME«. rnnürr: : n cum: lnncrnnnA QTDID . ..nTDIQAMh
 • 55. T zsTRąAđETE sA 'ZENOM 1 DETETOMJ. : DO~ ą/ IKNUTI ENGLEZIMA DA DE ISTINA - DA SAM UNLITRA. .. DA SE PROBIDENI KROZ REDOVE EN- GLEŽA I POBEG- . VIP. ' 'ZAR V! NISTE NA STRA- N_l ENGLE- DA SAM MALOČAS ONIM SVEONDAKOM OBOEIO DŽERALDI- Otllhl lllľiQËlhd A QTDID . ;SAOPSTKËETE ! M DA SAM VAS SILOM NATERAO DA ~ ME pRrMITrE u GOSTIONI- cu, DA v: TO NISTE HTELI/ ALI _SAM PRE- ` ? no DA ću KOMANDANT MARK NEĆE. am SAM r : ZA- C( Cu 'JA SA Mann/ was ORUŽUEM u Ru- ' V ` CI. xľä" g GBIĆNO SE DRDGACIDE ' _ PONAŠAM SA LEDIM DE- VOUKAMAIALI UCINILO M1 SE DA DNA HOĆE cA. ..AH, ZABO- , RAwO SAM DA ~ sE PRED“- , f - STAVIM'. JA SAM . V TAUNI A- ; _.; DAPU-V . .ľľľDIQ Ahil. .
 • 56. posçxr SAM DVAMO s m2- 441.1; [MAM UTISAK 'f GENERAL : JE SKRE. NIM ËENGLESKIM DOKUMENTI- DA. 575'. ME VI uTo- VEN u DEĆINLNE- _MA DA BIH POKUSAO AKO M0- ME PRETEKLLKO- j KOLIKO MfLUA o- GLLDA OSLDBQDIM GENE« NIANDANTE * - RALA FALILERA. cujes» u ME. POBUNUENKŠEP HOĆEŠ u se BRZCLZAHARI. ' ËZLAZITE s PREDAT| :u DA DGĐEND po , I ' -» DICOM r uraADmz sro SAM VAN] „ '- ' . › v ~ „ JAMNE. ZNAM. NE MOGLI. .. NE PUCAËTE/ MI SMO NEVINL' 'Požunrrs, PRE NEGO sro ; . BUDE PREKASNO. ' &Ëąwícą YDA7ITC I! QUIRI IIIINGPIIUIA QYDID „ntnlcnmn
 • 57. MI NlSMO HTELl DA pm- V SAMO DA 'zNA- DOBRO-„GDE 75.915-- ~MIMO TOG DDBunneNa-. j TE KAKO samo EALDINAP 'je' LI LI~ ľ KA. ..ON NAS '32 NATEą ss. unmšnu. ' NUTQA. ” RAD. ' UBIO B1 MI SINA' DA SMO GA ODBILI. ' - A DNA-D poauuaewnc. SOBLZA Nju KOMANDANT NE TREBA DA BRINE- - TE. .. `TRA7ITF . ll ŠVIM KIORCIIMA ŠTRID »GTDIRANIu
 • 58. DGAIM, KOMNDAN- NAPREDADRI- " DÄTELUU. ' . ` . . f / ' / _ n ; U I- _4 „ u ›, ai -xlózezäŠmž. @a - PRDBILI. ALI: SADA ĆE F-'OČETI' DA PLDLF' ' SMO SE. .. . -ŠTI OLOVO. DOLE GLAVLJ I U2- ` ` ' DAUMO SE U KONUEI/ TRA7ITF ll QUHUI KIOQCIAAA QTQID . xľľľDHËQAhiI„
 • 59. NDEDAN METAK NIUE PO- Gomo cnsxsvn u SEDLA: A ŠTA STE 0- ' ' ' NADAM SE JEDINO DA NI- 'ĆEKNALIPDA ' - . ._- _. sMo NAIŠLI NA DVA NADGD- NAM 9025:. : . . _. , _; :- , .~ RA KONDA u SREľŠAN : :u-re ą ESKADRONLJ. ' ' A TRA7ITF II RVIMI IKIIIQFEIMIA „QTDID . .ľľľbląíihllą
 • 60. IDEMO u PREMA PECINI GDE: :se: SAKRNEN KAPEETAN FALJLERP SKA ČETA NE. PREPRECI I DALJE IM IZMIČEMO. .. SAMO DA „ ' - NAM KAKVA naum ENGLE- DA. MOŽDA VE RiBAR BLEKLI '_ 'ONDA ĆEIWG DALJE UA- VEĆ STIGAO` TAMO S BARKOIVL. .` HATI DA BISMO ODVUKLI TADA BJSMO ODNiAi-l MOGLI DA a, ENGLEZE ŠTO DALDE 0D SE UKËCAMO i SPASEIWO- " " ` , Kn ZNAIMDZD/ x ću DA 'JED- › U BLIZINI EMO PEćI- NGG DANA~pogTAT] GENE- _ y NE. .. HEU: STIŽEI BAR- RAL. .. FA dr: se: TAKO DRLJ- . › _ KAJ 3A; DQBRQ_ TËA7ITF II RVIRA KIFLQRIIMA QTRID „nrmgnmu
 • 61. BARKA PLOVI V gLApg, ima_ svu-c MI BRADETINA cm- ” V' - TARIUA. ' MARKOV PRAVO OVA SNA sax/ O« GLAS, _ ENGLEZI su NAM ZA BEADE MI I BEKO- PETAMA/ RUKE! NA o- Ruzna. PRIUATELUI. ' u BARKU/ u- 'NA NUII-LMORJÄMO IH KRCAVADMO SE, POBLJNUENIKA. NA-_ SVE POHVATATI. ' BRZQJ' . ` ! WERAVAUU ĐÄ SE. g_ 7 ga . . UKËCAULJ. ' » __" ranzm: ll SVIM «tagom/ m mmp . .n-rpamxmn„
 • 62. 'ëľfľi ”. ^`x". '~75"á`ffš""í" 'A . _. . .V _ . _ _'› ` TRA7ITF_ H* ŠUMA KIOŠĆIRAA . QTRID . .nrnngnmu
 • 63. DRŽITE UEDRA. ' SNAZNO vEsLAU- NAPIJNIMO PUŠKE. ' ? uma u POBUNĐE ? nam-rs n QUIMI umcnmnn 97m0 „nTDlSANla
 • 64. IETANO D0 zA- LIVA u . KOME U: USIDREN EL GAN- „ (zov BROD. .. N 'r POGODICJ. A KADA BUDU PONOVO NADLJNILI PU~ . ŠKEJBIĆEMCJ VAN Do- v' l. _ u bave vECI-: Ræuoa sm-e. .. ' SUADAN u sMED PODUHVAT/ Dľz' ; VA jEDgA/ Kuląg ppg_ MORAM SVIMA UA SE ZAHVALIMJ MA FCJRTDNTARIULJI. POHWM-'M W453 ' 'T o ` 'ši › ' ' ` ADNI non 3 ' - . .- ' ` . t» U ' , ' ' . .; ` " - . A ? JEDINA 'ZRTVAI Dos se NIDE POVRATIO m2./ MOŽDA _ . TI KAO PRAUNUK VELIKOG on UDARCA oNoG Cra- Mu : s TA: : VRAČAJAR NE MOŽEŠ **USTA VENDG . uDAraAc u “ DA ureAms 'ZA MODE woma- = . . csLAvu 5:01 ND PSEVÄNCEPIMAŠ ; Lu/ DE sMszTDNo- KOD] 0D onu. : 'rvoom NA« . ' . ›pmou<A. =›. - TRAŽITF u svmn KIOQCIMIA 91-910 . .n-rnncnuu-
 • 65. L0 SRECNIK TOLIKO 'rs vom. ' › F 'ONE učim: 'NESTO, u IME 'TE LĐL] BAVI. IGRA LLOKO TVDGA PASUEG slu . NA ! VTÄGIUSKU JGRU KUĆU. ' ' NIE UË NAUĆIO 11_ PRAPRADE- ZATIM cu NIIJ- DATI 'ae- mn 0D MOUlH NAPn-A- TAKA. AKO' ML! NE: .. PCIMDGNE: PREO- __ STAĆE 750m0 PI-“éoKLETt ? A531 › Am? : 'JOŠ m- NIŠTA ? IA KAD SAM ! mu 23m smisao MI os. ' 57A NIS! UCINIO zxvor 0D cRvENiH mumonæąr 'rt "ro NE ZNAŠ: :: s TRA7ITF II . QVIIM KIDRCIRAA ŠTFHD nnTDlSAMIu
 • 66. A s. I uLI. OuD. A Q 05:_ PRIZNAD DA DE FLOKU SPASAO "zum-ne. ČINIO 'Je-To *i Iz zAnI/ AI. - ľ AU. . › sAm sam 05. 12m0. MA«- NlTUA_M| .ľ VIDITE u. IJuDuGODINAMA ŽALOSNA SOVA MRZI FLDKA: PREKLINUE MANITLIA DA ep. GROMOM sPALI. A'zArM u OEDNOM Temu-nm. . . HA-HA" . .IąAxçzmsAvA __ ; I VU ONDG EN*- GLEŽA MORA UA' MU 'JE ŽEEIŠAO 5WI<| TIEAG 'ZA- HVALNOSTI. HA- ' : JEDVA CSEIGAM DA TD ISPRIČAM _ OSTALIM vuKovIMA. FORT ONTARIO zvONIcE OD SM - I - HA. ' TRA7ITF ll SVIM KIOSCIMA SIRIP »OTPISANI«
 • 67. PANPOSTERPANPOSTERPANIVDSTË; i? MI VAMA POSTEBE- VI NAMA NARUDZBENICU (NARUDŽBENICU TRAŽITE NA UNUTRAŠNJIM STRANAMA)

Related Documents