Pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie.Każdy człowiek w różnych okresach swojego życia doświadcza „jakiejś” straty. Ka...
przedkryzysowej. Osoby te odkrywają nowe marzenia, możliwości pasje. Często angażują sięw nowe zadania z ogromną energią i...
przez to do rozpadu rodziny. Należy zadbać, aby wszyscy jej członkowie czuli siękomfortowo w nowej sytuacji i żeby wszyscy...
bądźmy z tą osobą. Dajmy jej wyraźnie do zrozumienia, że jeśli będzie miała potrzebęporozmawiać czy pobyć z kimś to jesteś...
of 4

Pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie2

  • 1. Pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie.Każdy człowiek w różnych okresach swojego życia doświadcza „jakiejś” straty. Każdy znas przeżywa tę stratę inaczej, w związku z tym żałoba każdego przebiega inaczej. Jednak jakpiszą w swojej książce Richard K. James i Burl E. Gilliland1, żałoba każdego człowiekaprzebiega wg pewnego schematu, ma swoje stadia. W pierwszym stadium dominują szok,smutek, lęk i izolacja. Osoba dotknięta stratą, często nie wierzy, a bardziej nie chce uwierzyćw to co się wydarzyło. Trudność sprawiają jej takie codzienne czynności jak zajęcie siędomem dziećmi. Ukojenie często przynosi zaangażowanie się w sprawy związane zpochówkiem zmarłej osoby, jako ostatniej rzeczy jaką można dla niej zrobić.Po pogrzebie następuje kolejne stadium charakteryzujący się ogromnym smutkiem.Następuje uwolnienie gromadzonych do tek pory emocji, poprzez gwałtowny i długotrwałypłacz.Po tej bardzo dynamicznej fazie następuje stadium ogromnego, przejmującego poczuciasamotności. Może pojawić się również nerwowość, bezsenność lub utrata apetytu.Dodatkowo pojawia się lęk, iż osoba osierocona nie poradzi sobie bez zmarłej osoby ipozostanie samotna.Po okresie samotności pojawia się faza gniewu i poczucia winy. Osoby pogrążone wżałobie zaczynają odczuwać gniew w stosunku do zmarłej osoby za to, że zostawiła je samena tym świecie i odeszła. Pojawia się również frustracja związana z niemożnością skupieniasię na codziennych czynnościach, pracy. Często występuje również a tym stadium poczuciewiny za to, że osoba umarła, że być może można było zrobić coś lepiej szybciej i „uniknąć”straty.Człowiek w żałobie dochodzi w końcu do wniosku, że osoba, która umarła naprawdęodeszła i już nie wróci. Wtedy najczęściej pojawia się depresja. Bardzo ważne wtedy jest, abyosoba otrzymała pomoc jeśli nie otrzymała jej wcześniej, gdyż pogłębiana depresja możeprowadzić nawet do myśli i czynów samobójczych osoby w żałobie.Pod koniec piątego stadium w jakimś dramatycznym momencie następuje zwrot i osobyosierocone zaczynają doświadczać chwil radości. Oznacza to wejście w ostatnią fazę żałoby :zwrot ku przyszłości. Następuje powolny proces powrotu do stanu równowagi1Richard K. James, Burl E. Gilliland, „Strategie interwencji kryzysowej”, Wydawnictwo Edukacyjne Parpa,Warszawa 2006
  • 2. przedkryzysowej. Osoby te odkrywają nowe marzenia, możliwości pasje. Często angażują sięw nowe zadania z ogromną energią i entuzjazmem. Powraca nadzieja na normalne życie bezzmarłej osoby.To właśnie sposób przejścia przez te wszystkie stadia warunkuje późniejsze życie osobyw żałobie. Jak pisze ks. Dr Piotr Krakowiak2Problem ten jest wyzwaniem dla wszystkichbliskich osoby w żałobie, a gdy jest to strata w rodzinie, jest to problem wszystkich jejczłonków. Bardzo ważny jest więc czynny udział w tym procesie przyjaciół i innych osóbbliskich, które przez wypełnienie poszczególnych zadań z związku z żałobą mogą pomócprzejść przez wszystkie jej stadia i zacząć żyć radząc sobie ze stratą w sposób konstruktywny.Pierwsze zadanie jakie stoi przed rodziną w żałobie to konieczność wspólnego przeżyciażałoby po stracie. Ważne jest, aby żaden z członków rodziny nie przeżywał żałoby wsamotności. To właśnie związki łączące członków rodziny mają pomóc w przetrwaniutrudnego dla wszystkich czasu. Ważne jest, aby przeżywać emocje wspólnie z rodziną, bo taknaprawdę, wszyscy jej członkowie czują to samo. Dzielenie się emocjami pomoże wprzetrwaniu żałoby.Kolejne zadanie stojące przed rodziną to modyfikacja dotychczasowej struktury ról iobowiązków w rodzinie. Pewne role i obowiązki wypełnianie dotychczas przez osobę zmarłą,wymagają teraz wyznaczenia nowych osób lub osoby, aby je wypełniały. Nie może to jednaknastąpić zbyt szybko. Należy zacząć o tym myśleć i rozmawiać dopiero, gdy wszyscyczłonkowie rodziny zaakceptują konieczność zmian i gdy wszyscy będą na nią gotowi. Zbytwczesne i gwałtowne zmiany mogą doprowadzić do konfliktów a co za tym idzie rozpadusystemu rodzinnego. Bardzo ważne jest, aby rodzice rozmawiali na ten temat z dziećmi, abynie zostały one pominięte w tak ważnych dla całej rodziny decyzjach.Gdy poprzednie zadania zostaną wypełnione i wszystkie towarzyszące im uczuciauzewnętrznione i przepracowane, można przejść do trzeciego: wezwanie do tworzenianowych relacji ze światem. Może to nastąpić przez wprowadzenie nowej osoby do systemurodziny. Dlatego właśnie tak ważne jest przepracowanie wszystkich problemówpojawiających się przy realizacji poprzednich dwóch zadań. Należy zadbać o to, aby przyokazji kryzysu związanego ze stratą nie doszło do przywołania konfliktów z przeszłości a2Ks. Dr Piotr Krakowiak, „Strata, osierocenie, żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie”, Gdańsk 2008
  • 3. przez to do rozpadu rodziny. Należy zadbać, aby wszyscy jej członkowie czuli siękomfortowo w nowej sytuacji i żeby wszyscy ją akceptowali.Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rodzina w żałobie nie została sama ze swoim„problemem”. Żałoba to nie jest jedynie sprawa osoby czy rodziny, która została niądotknięta. Bardzo ważny jest udział przyjaciół, członków dalszej rodziny. Jak jużwspomniałam, bardzo dużo uwagi należy poświecić dzieciom, które tak samo intensywnieprzeżywają stratę i żałobę jak osoby dorosłe. Często zdarza się, że rodzice są tak bardzopochłonięci własnym bólem, że nie zauważają jak bardzo cierpią ich dzieci i jak bardzopotrzebują ich pomocy. Znów więc bardzo ważna jest pomoc innych osób bliskich, któremogą porozmawiać i z dziećmi pomagając im przejść przez żałobę i z rodzicamiuświadamiając im jak bardzo są teraz swoim dzieciom potrzebne.Nie jest prawdą, że dzieci nie wiedzą co to smutek, żal, że nie rozumieją śmierci, żerobimy im krzywdę pozwalając im brać udział i pogrzebie osoby zmarłej lub towarzyszyć wjej ostatnich chwilach. Dzieci tak samo mają potrzebę okazywania swoich uczuć i robią towłaśnie poprzez płacz. Potrzebują wyrażenia swoich emocji tak samo jak dorośli ludzie i taksamo rozumieją, gdy dorośli okazują swoje uczucia i ból.Zależnie od wieku dziecka przeżywa ono stratę nieco inaczej i tak np. kilkumiesięczneniemowlę, jeśli otrzyma zastępstwo i taką samą troskliwą opiekę, nie odczuje straty takdotkliwie natomiast już dziecko w wieku przedszkolnym, które wie co to śmierć, odczuje brakmatki, opiekunki, ojca. W miarę dorastania, dzieci rozumieją pojęcie śmierci inaczej i inaczejprzeżywają stratę. Zaczynają więcej rozumieć i operują większym aparatem pojęciowym, abywyrazić to co czują. Faktem jednak pozostaje, iż niezależnie od wieku dziecka, strata bliskiejosoby może znacznie zaburzyć dalszy rozwój i późniejsze funkcjonowanie dziecka . Dlategotak ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem, nie izolować go i nie odsuwać od problemu.Pomagać mu przeżywać żałobę, przeżywać ją wspólnie jednocześnie nie obarczając goswoimi przeżyciami.Człowiek jest z natury istotą potrzebującą kontaktu z innymi i ich wsparcia. Uważam, iżw stanie żałoby, mimo iż czasem mówi i czuje inaczej, potrzebuje tego wsparcia i kontaktujeszcze bardziej. Czasami nawet nie rozmowy a samego bycia obok i wspólnego milczenia.Często też nie wiemy co powiedzieć takiej osobie co będzie najlepsze, co mu pomoże.Osobiście uważam, że jeśli nie wiemy co powiedzieć, to lepiej nie mówmy nic a po prostu
  • 4. bądźmy z tą osobą. Dajmy jej wyraźnie do zrozumienia, że jeśli będzie miała potrzebęporozmawiać czy pobyć z kimś to jesteśmy .