Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi
Teknik Destek Projesi
HAK -TEMELLİ EĞİTİM
ve
TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ
Bir İnsan Hakkı
Olarak Eğitim
Başlıca uluslararası insan hakları belgeleri, eğitimi
bir insan hakkı olarak tanımlamaktadır...
EİHB Madde 26:
Eğitim Hakkı
Herkes eğitim hakkına sahiptir.
Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan
haklarıyla t...
İnsan Hakları Belgelerinde
Eğitimin Özellikleri
evrensel
bilimsel
katılımcı
çoğulcu
eleştirel
şeffaf
ayrımcılığı
yasaklaya...
Anayasa’da
Eğitim Hakkı
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkı...
Eğitimin
Paydaşları
Öğrenciler
Öğretmenler
Okul İdaresi
Veliler
Milli Eğitim Birimleri
Okul Aile Birliği
İdari Personel
Eğ...
Haklarda
Eşitlikçi Anlayış
Herkesin eğitim hakkı var dendiğinde…
Eşitlikçi anlayış özel ihtiyaç sahiplerini, hassas grupla...
Toplumsal Cinsiyet
Ayrımcılığı…
Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve
kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak po...
Ayrımcılığın
Toplumsal Etkileri
Hak eşitliği ve insan şeref ve onuruna saygı ilkelerini ihlal
etmekte
Kadınların erkeklerl...
Eğitimde Ayrımcılık
Eğitim hakkı ve ayrımcılığın yasaklanması bir çok uluslararası
insan hakları belgelerinde vurgulanmışt...
Eğitim Hakkı ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarından tam olarak
yararlanma arasınd...
Hak Temelli Eğitim:
PANEL Analizi
PANEL Analizi, bir eğitim sisteminin insan
hakları ve demokratik değerlerle uyumlu olup
...
Katılımcılık:
İnsanlar Tarafından
İnsanlar İçin
Katılımcılık nedir ve nasıl sağlanır?
Eğitimde katılımcılık deyince ne anl...
Katılımcılık:
İnsanlar Tarafından
İnsanlar İçin
Eğitimde katılımcılık, kapsayıcı bir kavram
olarak tüm eğitim paydaşlarını...
Katılımcılık temelde ikiye ayrılır:
Pasif katılımcılık: Bilgi paylaşımı ve danışma
Aktif katılımcılık: Karar alma ve uygul...
Hesap Verebilirlik
Kim, kime ve nasıl hesap vermeli?
Eğitimde hesap verebilirlik en karmaşık konulardan
biridir.
Öğrencide...
Hesap Verebilirlik
Eğitimde üç boyutlu hesap verebilirlik vardır:
her düzeydeki yöneticilerin mevzuata uyması
meslek kural...
Ayrımcılık Yasağı:
Herkes İçin Eğitim
Hak temelli bir eğitimin diğer önemli bir özelliği,
eğitimde hiç kimseyi ayrımcılığa...
Güçlendirme:
Özgür Birey
Eğitim insanların kendi kaderini kontrol edebilmesi için
güçlendirmeyi sağlayan bir süreç olmalıd...
İnsan Haklarıyla İlişkili Eğitim:
Evrensel İH Kültürü oluşturma
Eğitim, başta BMİHEVÖB ile diğer uluslararası insan
haklar...
Hak-Temelli Eğitim
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kişilerarası aşağılık veya üstünlük fikrini yok
etmeyi
Kadın ve erkekler...
Hak-Temelli Eğitim
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların
eğitimin her ...
Eğitimde toplumsal
cinsiyet eşitliği
Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim süreçlerinden ve eğitim
ötesi sosyal süreçlerden e...
Farklı Fikirler
Soru ve Cevaplar
of 25

Politika ve Mevzuat Analizi_Nezir Akyesilmen

9-10 Kasım 2015 Politika Analizi Çalışma Grubu Toplantısı
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politika ve Mevzuat Analizi_Nezir Akyesilmen

 • 1. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi
 • 2. HAK -TEMELLİ EĞİTİM ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
 • 3. Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Başlıca uluslararası insan hakları belgeleri, eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlamaktadır Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (EİHB,1948, 26) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşması (1996, 13-14) BM Çocuk Hakları Anlaşması (1989, 28-29) Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi Avrupa Temel Hak ve Özgürlükler Sözleşmesi (1 No’lu Ek protokol, 1952, 2)
 • 4. EİHB Madde 26: Eğitim Hakkı Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. Anne-babalar kendi çocuklarına verilecek eğitimin türünü öncelikle seçme hakkına sahiptir.
 • 5. İnsan Hakları Belgelerinde Eğitimin Özellikleri evrensel bilimsel katılımcı çoğulcu eleştirel şeffaf ayrımcılığı yasaklayan hoşgörü ve dostluğu pekiştiren bireyi güçlendiren kapsayıcı ve kucaklayıcı
 • 6. Anayasa’da Eğitim Hakkı Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
 • 7. Eğitimin Paydaşları Öğrenciler Öğretmenler Okul İdaresi Veliler Milli Eğitim Birimleri Okul Aile Birliği İdari Personel Eğitim STK’ları Eğitimin her safhasında tüm eğitim paydaşlarının katılımı esastır.
 • 8. Haklarda Eşitlikçi Anlayış Herkesin eğitim hakkı var dendiğinde… Eşitlikçi anlayış özel ihtiyaç sahiplerini, hassas grupları ve ayrımcılığa açık kişiler… Peki, eşitlikçi anlayış birilerinin hakkını mı koruyor? Özel ihtiyaçlar, özel durumlar ve özel çıkarlar… Tematik hakların özü ve çıkış kaynağı…
 • 9. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı… Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsivete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama demektir (Kadına Karşı Her Türlü ayrımcılıkla mücadele sözleşmesi:1)
 • 10. Ayrımcılığın Toplumsal Etkileri Hak eşitliği ve insan şeref ve onuruna saygı ilkelerini ihlal etmekte Kadınların erkeklerle eşit olarak toplumun siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarını engellemekte Toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil etmekte Kadınların toplum ve insanlık hizmetinde kullanabilecekleri olanakları geliştirmelerini zorlaştırmaktadır
 • 11. Eğitimde Ayrımcılık Eğitim hakkı ve ayrımcılığın yasaklanması bir çok uluslararası insan hakları belgelerinde vurgulanmıştır CEDAW’in yürürlüğe girdiği son çeyrek asrı aşkındır dünyada ve Türkiye’de kızlar için ciddi bir okullaşma sağlandı Bu önemli bir gelişme, fakat okullaşma oranı kızların eğitim süreci boyunca karşılaştıkları ayrımcılıkları maskelememelidir.
 • 12. Eğitim Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarından tam olarak yararlanma arasında çok yönlü ve çok boyutlu bir ilişki vardır Eğitim hakkı güçlendirici ve dönüştürücü bir haktır Sosyal, ekonomik, kültürel, sivil ve siyasal boyutları olan bir haktır ve tüm hakların bir bütün olduğunu gösterir Bütün hakları tam ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenin ve onlardan yararlanmanın bir anahtarıdır CEDAW bu iki kavram arasındaki ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır
 • 13. Hak Temelli Eğitim: PANEL Analizi PANEL Analizi, bir eğitim sisteminin insan hakları ve demokratik değerlerle uyumlu olup olmadığını ölçmeye yarayan bir formulasyon olarak kabul edilir; Participation – Katılımcılık Accontability – Hesap verebilirlik Non-Discrimination – Ayrımcılığın olmaması Enpowerment – Güçlendirme Linkages to HRs – İnsan Haklarıyla bağlantılı olması
 • 14. Katılımcılık: İnsanlar Tarafından İnsanlar İçin Katılımcılık nedir ve nasıl sağlanır? Eğitimde katılımcılık deyince ne anlıyoruz? Kimler sürece katılmalı ve uygulamada bu nasıl olmalı?
 • 15. Katılımcılık: İnsanlar Tarafından İnsanlar İçin Eğitimde katılımcılık, kapsayıcı bir kavram olarak tüm eğitim paydaşlarının eğitimin her safhasında katılımını ön görmektedir. Katılımcılık demokrasi ve aktif vatandaşlığın en önemli göstergesi olduğu gibi güçlendirmenin de aracıdır. Katılımcılık dört farklı aşamada oluşmaktadır: Bunlar bilgi paylaşımı, danışma, karar alma ve uygulama başlatma şeklindedir.
 • 16. Katılımcılık temelde ikiye ayrılır: Pasif katılımcılık: Bilgi paylaşımı ve danışma Aktif katılımcılık: Karar alma ve uygulama başlatma Katılımcılık bizatihi eşitlik ve güçlendirme için önemli bir faktördür Katılımcılık: İnsanlar Tarafından İnsanlar İçin
 • 17. Hesap Verebilirlik Kim, kime ve nasıl hesap vermeli? Eğitimde hesap verebilirlik en karmaşık konulardan biridir. Öğrenciden Hükümete uzanan bir silsile takip eder. Hesap verebilirlik şeffaf ve demokratik sistemlerde mümkündür.
 • 18. Hesap Verebilirlik Eğitimde üç boyutlu hesap verebilirlik vardır: her düzeydeki yöneticilerin mevzuata uyması meslek kurallarına bağlılık üst makamlara ve demokratik topluma karşı sorumluluk
 • 19. Ayrımcılık Yasağı: Herkes İçin Eğitim Hak temelli bir eğitimin diğer önemli bir özelliği, eğitimde hiç kimseyi ayrımcılığa tabi tutmamasıdır. Aksine tüm insan hakları belgeleri ayrımcılığı yasaklar. Eğitim kadın, çocuk, engelli ve etnik, kültürel veya dini azınlıklar ve diğer hassas gruplar için ayrımcılığı ortadan kaldıran bir işlev görmelidir. (AİHM) Lautsi ve diğerleri vs. İtalya (2011) davası okulda ayrımcılığın olmamasını, herkese eşit davranılması ve herkesin katılım sağlaması şeklinde tarif eder.
 • 20. Güçlendirme: Özgür Birey Eğitim insanların kendi kaderini kontrol edebilmesi için güçlendirmeyi sağlayan bir süreç olmalıdır Güçlendirme için, eğitimin bireyleri özgür kılması, düşünce ve ifade hürriyeti sağlaması, entelektüel ve mesleki alanda kişiliğinin tam gelişmesi için ortam hazırlaması ve endoktrinasyondan uzak olması gerekir. Güçlendiren eğitim, bireyi her türlü zorlamadan, baskıdan ve endoktrinasyondan özgür kılar. AİHM Catan ve Diğerleri vs Moldova ve Rusya (2012) davasına göre, eğitim müfredatı çoğulcu, objektif ve eleştirel olmalıdır
 • 21. İnsan Haklarıyla İlişkili Eğitim: Evrensel İH Kültürü oluşturma Eğitim, başta BMİHEVÖB ile diğer uluslararası insan hakları belgelerinde belirtilmiş olan bütün hak ve özgürlükleri korumayı ve geliştirmeyi amaçlamalıdır Eğitimin hem içeriği hem de hedefi insan haklarına paralel olmalıdır İnsan haklarının öngördüğü eşit ve özgür bir toplumsal düzeni hedeflemelidir Evrensel bir insan hakları kültürünü amaçlamalıdır
 • 22. Hak-Temelli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kişilerarası aşağılık veya üstünlük fikrini yok etmeyi Kadın ve erkeklerin ayrımcı olan sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmeyi Eğitimde erkeklerle eşit hakka sahip olmalarını sağlamak için kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemeyi
 • 23. Hak-Temelli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her türünden ve kademesinden kaldırılmasını Ders kitaplarının ve okul programlarının eşitlikçi bir anlayışla gözden geçirilmesi ve eğitim metodlarının bu amaca göre düzenlenmesini amaçlar
 • 24. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim süreçlerinden ve eğitim ötesi sosyal süreçlerden etkilenmektedir Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için eğitim süreçlerinde yapılması gereken üç tür müdahale var: 1. Kaynak ve altyapıya müdahale 2. Kurumsal dönüşüm için müdahale 3. Politika ve kuralları dönüştürmek için müdahale
 • 25. Farklı Fikirler Soru ve Cevaplar