bolada honetan gauza as-
ko aldatu dira. Ikastetxeko
kanpoko hesia, beheko
aldean areto nagusia, ikas-
tetxearen aurrean l...
of 1

Portada eta kontraportada-2.B

...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portada eta kontraportada-2.B

  • 1. bolada honetan gauza as- ko aldatu dira. Ikastetxeko kanpoko hesia, beheko aldean areto nagusia, ikas- tetxearen aurrean lorate- gia eta iturri berria, txirri- netarako aparkalekua, besteak beste. Gorka Ruiz Luis Fernando Aguayo Inmaculada Concepción Ikastetxea 1974. urtean Abetxukon sortu zen. Erlijiosoak Gasteizera ailegatu ziren hango he- rritarrei ikasketetan laguntzeko asmoz. Lehe- nengoz, emakume esko- la zen eta irakasleak ere emakumeak ziren. 1990 eta 1991 artean eskolak mixtoak izaten hasi ziren, geurea ere bai. Iñigo Puelles izan zen lehenengo gizon irakas- lea klaseak ematen. 2007an eraiki zuten gaur egun daukagun polikirol- degia. Hasieratik bazegoen negutegia ume txikiak lan- dare batzuk han landa- tzeko. Gaur egun, ikas- tetxeak badu baratza han- di bat. Askotan han egiten dugu lan ikasleok eta nahi- ko gustura gainera. Azken Inmaculada Ikastetxearen irudi bat. Gure ikastetxea Inmaculada Concepción Ikastetxea 1974. urtean Abetxukon sortu zen Lehenengoz emakume eskola zen eta irakasleak ere emakumeak ziren. 1990 eta 1991 artean eskolak mixtoak izaten hasi ziren. Iñigo Puelles izan zen lehenengo gizon irakaslea klaseak ematen. GAZTEAK Miryam Salgado Gaur egungo gazteek ez dute ezberdintzen ondo dauden gauzak, txarto dauden gau- zengandik; beraientzat ez daude legerik ezta eskubiderik. Nire us- tez, heldugabekoak edota arduragabeak garela esatea, ez gai- tuztela ulertzen adie- razteko seinale tipi- koa da. Nahiz eta ga- rai hoberenen artean izan, errebeldiaren garaia ere bada. Baina ez da guztia txarra; askok pentsatzen du- gu etorkizun on ba- tean eta nola lortu ahal dugun guk nahia- go eta espero dugun etorkizun hori. Bera lortzeko ere borroka egiten dugu. Badakigu ez dela batere lan erraza, baina ilusioz beterik sentitzen ga- renez, egunen batean lortuko dugun itxa- ropena daukagu. Zuzendariak: Nagore Hornas, Ilazki Gastón eta Irune Mayordomo. Sailburuak: Miryam Salgado, Gorka Ruiz eta Luis Fernando Aguayo. Kazetariak: Ander Fernández, Manuel Barruti, Haizea Martínez, Nerea Trinidad, Elvira Rocha, Christian Aragunde, Tatiana Cuesta, Jon Ander Arnal, Xabier Moure, Jon Fernández, Jesús Fernández, Maite Sáez, María Laurentina Fernández, Edurne Martínez, Iván Hormías eta Ludy Carolina Angulo. Teknikariak: Silvia Carvalho, Aarón Guinea, David Luna, Clara Ibarreta, Marga Bonilla eta Paula Seneira. KOMIKIA SEAD Elkartea 1982. urtean sortu zen, Gas- teizen. Elkarte honen helburua Saharako bas- amortuan bizi diren pertsonak laguntzea gudaren ondorioenga- tik da. Horretarako, hainbat ekintza desber- dinak egiten dituzte urtean zehar, adibidez, eskoletara material didaktikoa bidali, urte- ro bi aldiz medikuntzak eramaten dituzte eta baratzak jartzen dituzte errefugiatuen kanpa- menduetan. Pertsona asko hartzen dute par- te, baina bakarrik 4 langile daude. Musiketxea San Antonio kaleko 16an dago eta bi udal zerbitzuak biltzen dira han: Gasteizko Udal Musika Banda eta Gasteiz- ko Udal Folklore Akade- mia. Akademian irakasten diren materiak hauexek dira: txistu, trikitixa, eus- kal dantzak, perkusioa… Urteko programazioaren barruan, jarduera ezberdi- nak aurki ditzazkegu, adi- bidez, dantza eta musika entzunaldiak. Urte hone- tan 25 urte beteko ditu. Arabako SEAD Elkartearen bulegoak. BARNEAN Gizartea 2 Kultura 3 Iritzia 4 Ekologia 5 Erredakzioa 6 Elkarrizketa 7 Kontra 8 Musiketxeak 25 urte betetzen ditu I N M A C U L A D A I K A S T E T X E A Info Gaztea Gasteizen dagoen bulego bat da. Bertako langileek informazio bila jotzen duten gazteei eta haien gurasoei informazioa eta laguntza eskaintzen diete. Gai- nera, adin guztientzako gazteentzako jarduerak eta kur- tsoak antolatzen dituzte. Sahararen alde GASTEIZTXO Mendizorrotzan Alaves-Osasuna 2. orrialdea Anorexia eta bulimia Espainian 5. orrialdea Elkarrizketa Nerea Pinedori 7. orrialdea 2 0 1 5 E K O M A R T X O A K 1 8 GASTEIZTXO INMACULADA 2. MAILA

Related Documents