batzuk egiten dituzte lagu-
ntzeko. Hau da, ikastetxe
oso ona da, irakasle espe-
zializatuekin, kirola egite-
ko aukerarek...
of 1

Portada eta kontraportada-2.A

..
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portada eta kontraportada-2.A

  • 1. batzuk egiten dituzte lagu- ntzeko. Hau da, ikastetxe oso ona da, irakasle espe- zializatuekin, kirola egite- ko aukerarekin eta umeei materiaz gain besteei lagu- ntzeko eta pertsona onak izatera irakasten duena. Iker Cabello Lorena Pato San Viator ikastetxe bat da eta Espainiako leku askotan dago, bai Gas- teizen, bai Madrilen… Ikastetxeak irakasle onak dauzka eta oso ondo ematen dute bere materia. Eskolak ere kirolak egiteko lekuak ditu eta ume txikitxoei multikirol egiteko eta ondo pasatzeko aukera eskaintzen du. Gaur egungo kirol jokalari batzuk San Viatorren ikasi dute, hala nola, Manu Garcia, Nacho Garro, Pablo Laso eta Aitor Ocio. Ikastetxe ho- nek irakasle espezializa- tuak dauzka eta badakite emergentzia batean zer egin eta hori oso garran- tzitsua da. Eskolak ONG eta elkarte batzuetan par- te hartzen du eta ekintza San Viator Ikastetxearen sarrera. Gure ikastetxea San Viator Gasteizen dagoen ikastetxe bat da Beste leku askotan dago, Madrilen adibidez, ikastetxe honek irakasle espezializatuak dauzka. Gaur egungo kirol jokalari batzuk San Viatorren ikasi dute, hala nola, Manu Garcia, Pablo Laso eta Aitor Ocio. GAZTEAK Mikel Delgado Amelia Fernández Jendea askotan oker dago gazte guztiak gaiztoak, alferrak eta beti tontakeriak egi- ten ari garela pentsa- tzen dutelako. Hori ez da egia. Garaiak aldatu dira, baina gaur egun ere gazte gehie- nak langileak eta ar- duratsuak gara etorki- zun on bat izan nahi dugulako. Horrez gain, diruzaleak eta berekoiak garela deri- tze. Baina ez dira kon- turatzen guri asko gustatzen zaigula bes- teei laguntza ematea eta guretzat besteen lekuan jartzea oso inportantea dela. Egia da batzuetan ez garela ondo portatzen, baina hori normala da gaz- teak garelako. Garbi dago helduen pentsa- mendua aldatu behar dugula. Gazteak ere pertsona onak gara. Zuzendariak: Alazne Orodea, Julen González de Aspuru eta Íñigo Idígoras. Sailburuak: Lorena Pato, Iker Pérez-Cárcamo eta Patricia Arnal. Kazetariak: Sergio Hernández, Paula López, Susana Muñoz, Ángela Fernández, Irati Fernández, Jean Carlos Londoño, Arkaitz Otaduy, Endika Sánchez-Marín, Paula Molina, Sara Rodríguez, Pablo Santiago- Labayen, Julen Macías, Mikel Delgado, Amelia Fernández, Ane De Las Heras, Xabier Peña eta Unai Díaz de Guereñu. Teknikariak: Jorge Reyes, Pablo De Santiago, Iker Sebastián, Imanol Salgado, Iker Cabello eta Pablo KOMIKIA Okus-a Gasteizko Uda- letxeko Osasun eta Kontsumo saila da. Osasunaren aldetik, tabernetara joaten dira janariaren kalitatea kontrolatzera. Bestal- de, txakurtegian jaso- tzen dituzte galdutako txakurrak eta txip bat jartzen diete. Jabea ez bada agertzen hilabete bat barru, adopzioan ematen dute. Zerbitzu honekin harremanetan jartzeko bi modu erra- zak daude: mugikorra erabiliz edo Internete- tik Gasteizko Udale- txeko web orrialdea- ren bitartez. Gazteen Argibideetarako Bulegoa, edo OMIJ, Gas- teizko udal zerbitzu bat da gazteei laguntza emateko. Horretarako, informazioa bildu eta landu egiten du- te. Eskaintzen duten la- guntza edozein gaiari bu- ruzkoa izan daiteke. Adibi- dez, lana aurkitzeko, ikas- ketei buruz, etxebizitzari buruz, etab. Laguntzeaz gain, kanpoko ekintzak ere antolatzen dituzte, batez ere kontzertuak eta kanpamenduak. Okus-en janarien eta pintxoen kalitatea kontrolatzen dute. BARNEAN Gizartea 2 Kultura 3 Iritzia 4 Ekologia 5 Erredakzioa 6 Elkarrizketa 7 Kontra 8 Gazteentzako laguntza S A N V I A T O R I K A S T E T X E A Liburutegien Sarea Gasteizko Udaletxeko zerbitzu bat da. Gasteizen hamaika liburutegi daude eta apirilean bes- te bat irekiko dute Salburuan. Udal liburutegian hainbat ekintza daude. Gaur egun arratsaldeko bostetan ireki- tzen dute, baina iaz lauretan egiten zuten. Zer da Okus-a? GASTEIZTXO Baskoniaren historia 2. orrialdea El Correo bisitatzen 6. orrialdea Ane Urkiolari elkarrizketa 7. orrialdea 2 0 1 5 E K O M A R T X O A K 2 3 GASTEIZTXO SAN VIATOR 2. A