AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
PRESSUPOST INGRESSOS
Econ. Descripció IMPORTS IMPORTS
2015 2016
11200 I.B.I. DE NATURALE...
3910000 MULTES INFRACCIONS URBANISTIQUES 1.000,00 1.000,00
3912000 MULTES DE TRANSIT 1.000,00 4.000,00
3921100 APREMIS REC...
55000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 140.000,00 140.000,00
55100 VENDA DE NINXOLS 10.000,00 10.000,00
55900 VEDATS DE CAÇA 13...
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016 ingressos
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016 ingressos
Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016 ingressos
of 6

Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016 ingressos

Ingressos
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016 ingressos

  • 1. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES PRESSUPOST INGRESSOS Econ. Descripció IMPORTS IMPORTS 2015 2016 11200 I.B.I. DE NATURALESA RUSTICA 150.000,00 160.000,00 11300 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 1.935.200,00 1.850.000,00 11400 I.B.I. BENS CARACTERISTIQUES ESPECIALS 40.000,00 84.000,00 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 440.000,00 420.000,00 11600 IMPOST SOBRE L´INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 150.000,00 155.150,00 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 210.000,00 276.000,00 TOTAL CAPÍTOL 1 2.925.200,00 2.945.150,00 29000 IMPOST INDIRECT SOBRE PERMISOS D´OBRES 100.600,00 100.000,00 TOTAL CAPÍTOL 2 100.600,00 100.000,00 3000000 TAXES PER ESCOMESES AIGUA-CLAVEGUERAM 5.500,00 5.500,00 3020000 TAXES PER RECOLLIDA DE BROSSA 313.500,00 321.000,00 3090000 TAXES PER SERVEIS DE CEMENTIRI 15.500,00 15.700,00 3130000 PISCINES MUNICIPALS 36.000,00 36.000,00 3210000 TAXES LLICENCIES URBANISTIQUES 16.629,00 18.000,00 3220000 TAXA I LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO 7.316,58 2.000,00 3230000 TAXES LLICENCIES OBERTURA 8.000,00 6.000,00 3250000 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 6.000,00 8.000,00 3260000 TAXES PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBL 1.500,00 4.000,00 3290000 TAXES PER PLAQUES I PATENTS 1.000,00 1.000,00 3290001 TAXES PER SERVEIS VEU PUBLICA 1.000,00 1.000,00 3290002 TAXES LLICENCIES AUTOTAXIS 200,00 200,00 3300000 PARQUIMETRES ZONA BLAVA 8.000,00 4.000,00 3310000 GUALS PERMANENTS 48.000,00 48.200,00 3320000 PARTICIPACIONS ELECTRIQUES 80.000,00 80.000,00 3320001 GAS NATURAL 6.000,00 16.000,00 3350000 O.V.P. TAULES I CADIRES 3.100,00 3.500,00 3380000 COMPENSACIO TELEFONICA 15.000,00 15.000,00 3390000 QUIOSCS VIA PUBLICA 750,00 750,00 3390001 OVP MATERIAL OBRES 3.000,00 3.000,00 3390002 FIRETES VIA PUBLICA 6.000,00 6.000,00 3390003 MERCATS SETMANALS 25.000,00 45.000,00 3420000 LLAR D'INFANTS 85.000,00 70.000,00 3430000 ESPORTS - RECAPTACIO 5.000,00 5.000,00 3440000 ENTRADES ESPECTACLES COMISSIO DE FESTES 26.500,00 26.000,00 3440001 ESPAI MACIA - INGRESSOS 3.500,00 3.500,00 3440002 CULTURA - RECAPTACIO 2.500,00 3.700,00 3440003 INGRESSOS ACTIVITATS JOVENTUT 3.500,00 3.500,00 3490002 ingressos expositors fira 55.000,00 55.000,00 3490000 CENTRE NOVES TECNOLOGIES 1.000,00 4.320,00 3490001 PUBLICITAT RADIO LES BORGES 3.500,00 5.000,00
  • 2. 3910000 MULTES INFRACCIONS URBANISTIQUES 1.000,00 1.000,00 3912000 MULTES DE TRANSIT 1.000,00 4.000,00 3921100 APREMIS RECAPTACIO 1.000,00 1.000,00 3930000 INTERESSOS DE DEMORA RECAPTACIO 1.000,00 1.000,00 3940000 TREBALLS BRIGADA-MAQUINARIA 1.000,00 1.000,00 3990000 IMPREVISTOS 15.000,00 15.000,00 3990002 EXECUCIO SUBSIDIÀRIES 3.000,00 3990001 ALTRES INGRESSOS FIRA 3.000,00 4.500,00 TOTAL CAPÍTOL 3 818.495,58 843.370,00 4200000 FONS NACIONAL DE COOPERACIO 1.080.000,00 1.116.000,00 4202000 COMPENSACIONS ESTAT PER BENEFICIS FISCALS 20.000,00 20.000,00 4209000 ALTRES TRANSFERENCIES DE L´ESTAT 100,00 100,00 4500000 GENERALITAT - FONS LOCAL COOPERACIO 125.000,00 116.500,00 4610002 diputaico lleida LLAR D'INFANTS 48.000,00 48.000,00 4503002 GENERALITAT - EXAMENS DE SALUT ESCOLAR 350,00 350,00 4505001 DEPARTAMENT TREBALL - SERVEI D´OCUPACIO 27.000,00 27.000,00 4506000 DEPARTAMENT JUSTICIA AGRUPACIO JUTJAT DE PAU 4.000,00 4.000,00 4506001 GENERALITAT - BIBLIOTECA 38.000,00 4506002 GENERALITAT - PLA DE BARRIS 15.000,00 15.000,00 4506003 GENERALITAT - OFICINA JOVE 23.000,00 23.000,00 4506005 generalitat- pla local joventut 15.000,00 4506004 GENERALITAT INTERESOS I AMORTITZACIONS TENNIS TAULA 52.000,00 54.000,00 4508000 GENERALITAT - DEPARTAMENT DE CULTURA 2.000,00 2.000,00 4508002 GENERALITAT PUOSC MANTENIMENT I CONSERVA 15.000,00 15.000,00 4508004 GENERALITAT FONS FOMENT I TURISME 1.000,00 1.000,00 DARP PATRONAT FIRA 6.000,00 4508005 Depa. Cultura.- redaccio projecte arxiu 10.000,00 4610000 DIPUTACIO DE LLEIDA 42.000,00 4610002 DIPUTACIO DE LLEIDA programa Nereu 8.000,00 4610003 DIPUTACIO DE LLEIDA- socorristes piscines 8.500,00 4610004 DIPUTACIO DE LLEIDA fires 30.000,00 4610005 diputacio de lleida campanya agrària 2.100,00 4610006 Institut estudis ilerdencs subvencions llibres i revista 2.000,00 4610007 Institut estudis ilerdencsprojectes culturals trobada gegants 8.000,00 4610001 DIPUTACIO PUOSC SUBMIN. I ARRENDAMENTS 8.900,00 10.700,00 4650000 ENTITATS COMARCALS altres (retorns cànons.- subvencions) 57.000,00 15.000,00 46500001 consell comarcal fira Oli 10.000,00 46500002 consell comarcal biblioteca 23.000,00 46500003 consell comarcal centre obert 9.500,00 46500004 consell comarcal oficina jove 5.000,00 46500005 consell comarcal redacció projecte arixu 11.940,00 47000000 TRANSFERÈNCIA EMPRESES PRIVADES 2000 10.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 1.566.350,00 1.620.690,00 52000 INTERESSOS COMPTES 300,00 300,00 54100 arrendament edificis 30.000,00 25.000,00 54200 ARRENDAMENTS TERRENYS PER ANTENES TELEFONIA 15.000,00 15.200,00
  • 3. 55000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 140.000,00 140.000,00 55100 VENDA DE NINXOLS 10.000,00 10.000,00 55900 VEDATS DE CAÇA 13.000,00 13.000,00 59900 ELECTRICITAT PLAQUES SOLARS 15.000,00 10.000,00 TOTAL CAPÍTOL 5 223.300,00 213.500,00 7506000 PLA DE BARRIS inversions 53.805,49 53.438,00 7940000 LEADER CAMÍ AL CEMENTIRI 84.480,00 7610020 DIP. LLEIDA COL·LECTOR RAVAL DE LLEIDA I C CANAL D'URGELL 30.000 € 7610021 DIPUTACIO LLEIDA VESTIDORS C FUTBOL 25.000 € 7610022 DIPUTACIO LLEIDA PASSEIG AV F MACIÀ fase 1 124.925 € 7610023 Diputacio de Lleida- arranjament gineret 41.839 € diposit laminat 22.850,00 enllumenat public 11.610,00 23.000,00 planta concentració 12.182,53 camp de futbol 39.000,00 7610010 diputacio lleida puosc 44.994,52 TOTAL CAPÍTOL 7 184.442,54 382.682,00 endeutament 131.391,00 TOTAL CAPÍTOL 9 131.391,00 TOTAL PRESSUPOST 5.818.388,12 6.236.783,00

Related Documents