Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej we...
Tytuł oryginału: De la culture en Amérique
Przekład:
Agata Czarnacka, cz. I
Grażyna Majcher, cz. II
Redakcja:
Władysław Ża...
00–112 Warszawa, ul. Bagno 3/218
tel./fax 022 620 87 03
e–mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl
www.wydawnictwodialog.pl
Skł...
Spis treści
Prolog
CZĘŚĆ I
Rozdział 1 - Amerykańskie
ministerstwo kultury?
John F. Kennedy
i kultura
Jackie Kennedy
i Mona...
Konflikt w Metro-
politan Opera
Krajowa Rada ds.
Sztuki?
Rozdział 2 - Narodziny
agencji do spraw sztuki
Lyndon Johnson a
s...
Cień wojny w
Wietnamie
Tajemnica prezy-
denta Johnsona
Rozdział 3 - Początki
amerykańskiej polityki kul-
turalnej (przed 1...
Calderowska La
Grande Vitesse
Jimmy Carter
i wielokulturowość
National Endow-
ment for the Arts za
rządów Jimmy’ego
Carter...
NEA Franka
Hodsolla
Oblężenie NEA
„Czwórka NEA”
Corn for porn
Cincinnati, Ohio
The NEA fall
CZĘŚĆ II - SPOŁECZEŃSTWO
KULTU...
McNeil Lowry i wk-
roczenie Fundacji
Forda do sfery
kultury
Wielkie zaangażow-
anie Fundacji Forda
w dziedzinę sztuki
Twór...
Najważniejszy pra-
codawca dla artys-
tów w Stanach
Zjednoczonych
Wydawnictwa
uniwersyteckie
Rozdział 10 - Komercjaliza-
c...
Wynalazek
różnorodności
kulturalnej
Muzyka irańska i ja-
poński teatr
„Biała” siwowłosa
publiczność
Ameryka we wszys-
tkic...
Prolog
„Wyznam, że w Ameryce zobaczyłem coś więcej
niż tylko Amerykę.”
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce
Dla Amery...
zmienia pozy, wyraźnie się nudzi. Kowboj,
maskotka przemysłu rozrywkowego, stale
powracający na scenę amerykańskiego spek-...
we are: oto jesteśmy na Times Square,
skrzyżowaniu amerykańskiej kultury.
Kultury? Śpieszący się podróżny zauważy z
Times ...
imponujące ekrany telewizyjne pokazujące na
żywo programy ABC, CNN, MTV.
W tym miejscu kultura jest przede wszys-
tkim kom...
sprzedaje się na tuziny), a obok „najbardziej
uczęszczany na świecie” McDonald’s i Toys’ R’
Us – największy w Ameryce skle...
Corporation czy – bardziej na północ – Time
Warner. Tu znajdują się nowojorskie biura
należących do nich studiów filmowych...
stylu people – magazyny „Time”, „Entertain-
ment Weekly”, „Money”, „Cooking Ligot”, no
i oczywiście „Vanity Fair”, frywoln...
salach kinowych, gdzie nowe Gwiezdne wojny
wyświetla się czterdzieści razy na dzień. Znaj-
duje się tam niezbyt ostentacyj...
Academy of Music, przez Carnegie Hall. Zu-
pełnie inaczej niż na „mainstreamowym”
Times Square, w nowojorskim Departamenci...
opera to w Stanach Zjednoczonych obszary
silnej obecności związków zawodowych, choć
na pierwszy rzut oka kraj ten wydaje s...
Dreamworks SKG – „S” pochodzi od inicjałów
Stevena Spielberga. Zaczynają się pojawiać
pomosty łączące niedochodowe uniwers...
świat z nowej perspektywy. Panorama ta obe-
jmuje liczne i różnorodne aspekty
amerykańskiej kultury.
Trzymamy kurs na wsch...
awiniońskie Picassa czy Gwiaździsta noc Van
Gogha.
Trzy ulice na północ od MoMA, w tym
samym półkolu zataczanym wokół Time...
białego. Tu także, jak wszędzie w Ameryce,
nie ma jasno wyznaczonych granic. Nawet
Lincoln Center niekiedy miewa do czynie...
republikańska, zwłaszcza za czasów Reagana
i Busha, oskarżała je o pornografię i homo-
erotyzm. Dzieła te cenzurowano, obc...
snującymi marzenia o gwiazdach kultury
mainstreamowej. Jadąc „A Train” na połud-
nie, można dojechać do New York Universit...
Amtrak do Waszyngtonu, co pozwoli na
prześledzenie historii federalnej agencji
artystycznej, miniministerstwa kultury,
cha...
i finansuje. Idą na to pieniądze tysięcy boga-
tych donatorów, chcących podwyższyć swój
status społeczny przez umieszczeni...
sposób artystyczne namiętności na wielkich
uniwersytetach publicznych – w Ohio, Wis-
consin, Kalifornii. Przyjrzymy się tw...
podróży, gdzieś między agencjami feder-
alnymi a lokalnymi, będziemy w stanie
zlokalizować pośrednie przepływy pieniędzy z...
fascynująca – z drugiej strony szokujące są
surowe warunki życia artystów, pozbawio-
nych ubezpieczenia zdrowotnego, zmusz...
Niniejsze dzieło stanowi esej na temat
amerykańskiego systemu kulturalnego. Jego
celem jest zrozumienie polityki kulturaln...
należy przejść na drugą stronę tego, co
widoczne jest na pierwszy rzut oka. Należy
opisać niezwykle ważne subwencje pośred...
częstokroć koncentrowały się wokół kwestii
kultury. Z jednej strony, Ameryka wyobraża
sobie, że jest tym wszystkim, czym E...
względami europejskie polityki kulturalne
nawiedzane są przez amerykańskie duchy, po-
jawia się mentalność starej oblężone...
rygorowi badawczemu i poważnemu trak-
towaniu przedmiotu. Taka postawa jest
niezbędna dla badacza – przede wszystkim
dla b...
i będzie w stanie w związku z tym dokonać
porównań i wyciągnąć z nich odpowiednie
wnioski.
Jednocześnie książka ta powinna...
Na swej drodze zauważymy, że Stany Zjed-
noczone mogą być również wspaniałym
źródłem inspiracji. Rozszyfrowując ich sys-
t...
zainteresowanie kulturą amerykańską wynika
tu z troski o kulturę europejską.
Ostatnie słowo na temat dzieła, które za-
czy...
została spotkaniem podczas liczącej ponad
200 000 km podróży przez Stany Zjed-
noczone. Byłoby to dzieło całkiem inne,
gdy...
autonomicznych sprawcach i tyluż niezależ-
nych „politykach” działających lokalnie. Dlat-
ego właśnie, choć ministerstwa k...
1
Niektóre często spotykane słowa lub wyrażenia
angielskie zostały zebrane i wyjaśnione w słown-
iczku na końcu publikacji
CZĘŚĆ I
Rozdział 1
Amerykańskie ministerstwo
kultury?
Niewiele widzę spraw ważniejszych z punktu widzenia
przyszłości naszego kraj...
Na długo przed innymi, jeszcze w latach
pięćdziesiątych XX wieku, Arthur Schlesinger
zaczął odczuwać rosnący niepokój w kw...
dostosował się stylem i sposobem
myślenia do klimatu panującego w Bostonie.
Z konieczności stał się też nowojorczykiem,
ci...
potem syn. Machina reprodukująca
amerykańskie elity pracowała bez zarzutu –
odrzuciwszy kobiety, ustaliwszy limity ra-
sow...
latach sześćdziesiątych. W samym sercu na-
jbardziej elitarnego uniwersytetu na świecie
znajdują się kolejne hierarchie: k...
pewne poczucie niższości, czytali też, już
z większą dozą dumy, klasyków
amerykańskich – U.S.A. Johna Dos Passos,
Wściekło...
wiodły prym, wzajemnie na siebie
oddziałując.
Bilet na spektakl kosztował wówczas 4
dolary, do kina – 25 centów. Schlesing...
Kiedy we wspomnieniach zaczyna opisywać
piosenki z lat trzydziestych, widać jak na
dłoni jego emocje. Widać też jednak
kie...
amerykańska par excellence, jedyna gałąź
sztuki, w której Stany Zjednoczone miały do
powiedzenia światu coś istotnego”. Fi...
i siedemdziesiątych pisuje jako krytyk
filmowy do różnych gazet, a w 1964 roku za-
siądzie nawet w jury festiwalu w Cannes...
muzycy występowali w salach koncertowych
uniwersytetu i w bostońskich klubach jazzow-
ych. Schlesinger lubił też muzykę po...
tym względem pozostaje bardzo elit-
arystyczny i bardzo europejski.
Pobyt w Europie to sen każdego Amerykan-
ina z jego kl...
pamiętnikach znajdziemy wspaniałe strony,
na których opisywać będzie, jak w 1942 roku
po raz pierwszy obejrzał Casablankę,...
dotyczące tamtego okresu; między wierszami
da się jednak odczytać, że nie była to zwykła
turystyka.
Po powrocie do Stanów ...
uwodząc centrale związków zawodowych
i przenikając do federalnych struktur rządow-
ych. Jako niedawny przecież współpracow...
Roosevelcie i „centrolewicy”. Stawia w nich
pytanie, jak walczyć z totalitaryzmem bez
przejmowania jego metod
4
. Krok po ...
Dwighta Macdonalda, nie mówiąc już o Han-
nie Arendt, z którą planuje założyć czasop-
ismo. Publikuje też w „The New Repub...
pasjonujące, jak choćby mało znane wystąpi-
enie na łamach „The Reporter” pt. „Entertain-
ment vs. the People” („Rozrywka ...
Cytuje George’a Orwella i Tocqueville’a, ko-
mentuje jedno ze znaczących dzieł tamtej
epoki, Samotny tłum Davida Riesmana....
wymiar popularny stanowi część
amerykańskości. W tym wszystkim Schlesing-
er jest już „nowojorskim intelektualistą”.
W swo...
CIA, następnie przeszedł pod skrzydła Fun-
dacji Forda. Zajmował się organizowaniem
w całej Europie intelektualnych środow...
Określa się go mianem egg-head, dosłownie
„jajogłowy”, co w zarysie miało oznaczać in-
telektualistę niepozbawionego nieco...
pięćdziesiąte, aż do chwili, gdy Schlesinger w
obliczu drugiej już porażki Stevensona z Eis-
enhowerem znajduje się wśród ...
nowego głosu czyli nowego zestawu idei. Mło-
demu kandydatowi potrzebny był odnowiony
dyskurs lewicowy, którego nie dało s...
intelektualistami, obmyśla też jego politykę
na polu sztuki. Nie do przecenienia jest też
jego pióro – pisze Kennedy’emu n...
jednak z łatwością porusza się w kulturze
pisma, blisko mu do intelektualistów i – w
ogólności – do świata ludzi pióra, dl...
i studia z zakresu ekonomii. Oczywiście czyta
też książki Schlesingera
11
.
Upodobania kulturalne amerykańskiego
prezydent...
także propozycje z domeny sztuki. Po raz
pierwszy demokraci zdecydowali się
poważnie zaangażować w utworzenie „dorad-
czej...
kontynuować politykę swojego poprzednika,
republikanina Eisenhowera. Od dnia
zaprzysiężenia wyznaczonego na 20 stycznia
19...
wzięło udział stu pięćdziesięciu pięciu pisar-
zy, artystów i intelektualistów, zaproszonych
„w uznaniu wagi ich zasług”. ...
(studia ukończył w 1940 roku) i eleganckiej
Jacqueline. O tak, Kennedy wiedział, jak czer-
pać ze swego czasu to, co najle...
ukończyć w ciągu pierwszych stu, czy nawet
tysiąca dni. Pewnie nie uda się tego zrobić w
czasie trwania tego rządu, ani na...
obiecywana w programie partii de-
mokratycznej, opiewana przez poetę Roberta
Frosta miała się zatem stać „polityczna”?
Czy...
funkcjonowało niemal na prawach komunału.
Za tym wyrażeniem, odmienianym przez
wszystkie przypadki w niezliczonych
artykuł...
roku uczęszcza na koncerty niż na mecze
baseballa”, czy że „więcej jest osób grywają-
cych na pianinie, aniżeli tych, któr...
objęciu urzędu przez Kennedy’ego, Rosjanie
wystrzeliwują na orbitę okołoziemską satelitę
Wostok z kosmonautą Jurijem Gagar...
przeprowadzić przeciwko Związkowi
Radzieckiemu
16
. Sam prezydent Kennedy
mówił: „Naród nasz otrzymał w spadku bog-
ate i ...
intelektualistów i artystów. W tej sytuacji
Kennedy musiał zareagować, korygując ten
obraz i dodając, że prawdziwą wolnośc...
świat, ale także poprzez to, kogo decyduje
się docenić i pamiętać (...) Artysta, wierny –
na ile to możliwe – swej własnej...
prawdy (...) W wolnym społeczeństwie sztuka
nie może być bronią, nie może się lokować w
obszarze ideologicznych sporów. Gd...
Jackie Kennedy i Mona Liza
Innym, bardziej prywatnym „czynnikiem”
tłumaczącym zaangażowanie nowego prezy-
denta w sprawy k...
Wtedy właśnie zawiązała się przyjaźń pom-
iędzy Jackie Kennedy a francuskim ministrem
kultury André Malraux, który oprowad...
de Gaulle’em. Można też było polegać na jego
antykomunistycznych przekonaniach we
Francji sympatyzującej z komunistycznym
...
też promocję medialną książek André
Malraux, której równać się mogło tylko
przyjęcie, jakie Stalin przygotował w latach
tr...
zaprzysiężenia – sto siedemdziesiąt sław ze
świata kultury, od choreografa George’a
Balanchine’a począwszy, na reżyserze E...
morderców”. Powiedział też, tym razem pub-
licznie: „Sądzę, że odbywa się właśnie proces
kształtowania nowej kultury – od ...
utyskiwań kustoszy, Malraux dotrzymał obiet-
nicy. Malowidło z pompą odsłonięto w
styczniu 1963 roku. Z owej pamiętnej wiz...
Normandii, wyraźnie wzruszony młody prezy-
dent, była nie mniej błyskotliwa: „Szanowny
panie Ministrze, Stany Zjednoczone ...
pragnęli zobaczyć tajemniczy uśmiech
Giocondy. Goście waszyngtońskiej National
Gallery, ściśnięci w trzech kolumnach, miel...
ojczyźnie, inspirowały doradców prezydenta.
Pojawia się wręcz pytanie, czy Malraux nie
„sprzedał” Stanom Zjednoczonym (a p...
czymś w rodzaju wishful thinking (myślenia
życzeniowego).
Kulturalne zaangażowanie nowego prezy-
denta Stanów Zjednoczonyc...
telewizja stacza się po równi pochyłej.” Autor
zauważa co prawda kilka ambitnych inic-
jatyw, ale jednocześnie miażdżąco o...
będzie jednym z przedmiotów narodowej
troski i stanie się narodowym celem.”
27
Tekst
ten nie wyróżnia się oryginalnością, ...
to właśnie kultura najpewniej pomoże mu
rozsławić okres jego rządów. Pchać go to
będzie do działania – zacznie orać kultur...
w notatkach
28
. Sugerowane przez Schlesing-
era rozwiązania dzieliły się na wiele etapów –
prezydent zatwierdził strategi...
Doradca do spraw kultury przy
prezydencie Kennedym
„W zeszłym miesiącu byłem jeszcze kom-
pletnym ignorantem, dziś jestem ...
kim lubił otaczać się Kennedy – w połowie był
intelektualistą, a w połowie światowcem.
Znakomitą karierę uniwersytecką (Ya...
przybyciem do Białego Domu – pierwszego
doradcy kulturalnego prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
Jeden z mniej oficjalnych, l...
Eisenhowera, wspierał jego walkę w prasie,
przede wszystkim we wstępniakach w „New
York Herald Tribune”, choć nigdy otwarc...
ze sztandarowych tekstów dziedzictwa Eisen-
howera
32
.
Wraz ze zbliżającymi się wyborami prezy-
denckimi 1960 roku Hecksc...
głębi duszy republikaninem
34
. Jednak pod-
sumowując zamkniętą już kampanię, Kennedy
zapowiedział, że będzie przedkładać ...
Heckschera, oferując mu stanowisko: „Od
jakiegoś czasu rozmyślałem nad tym, jak rząd
federalny mógłby realizować swoje obo...
związku z tym uznałem, że najlepszym
rozwiązaniem będzie utworzenie stanowiska
„konsultanta” przy Białym Domu, który za-
j...
potrójną misję: po pierwsze, stworzenie
zespołu do spraw kultury w Białym Domu, po
drugie, przygotowanie dla prezydenta ra...
Dziś jest to jeden z głównych ośrodków kul-
turalnych amerykańskiej stolicy.
Pomimo działalności na arenie światowej
i utw...
aktorów, punktowo skierowana pomoc i roz-
poznanie tego, co zdążyło zaistnieć, prezydent
pozostawał sceptyczny”
38
– wspom...
Chociaż prezydent odrzucał myśl o
zaangażowaniu rządu federalnego na wielką
skalę, nie cofał się przed nowymi ideami
i śmi...
najaktywniejszym budowniczym, najwięcej
drukuje, dokonuje też największych zakupów
dzieł sztuki umieszczanych w przestrzen...
sztuką, finansowanie owej „doskonałości”
stanowiło dowód na to, że Ameryka pozostaje
wielką „cywilizacją”, jak podszeptywa...
ostatni raz w przemówieniu na kilka tygodni
przed śmiercią: „Rząd federalny nie powinien
zajmować się wspieraniem kultury,...
rządów. Z całą pewnością dla nikogo nie była
to kwestia priorytetowa.
Heckscher, „konsultant” na pół etatu, nadal
mieszkał...
odpowiedź z podpisem Kennedy’ego. Kiedy
kompozytor Richard Rodgers obchodził swoje
sześćdziesiąte urodziny, Igor Strawińsk...
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook
of 197

Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook

Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook Autor: Frederic Martel Data wydania: 27.02.2015 Język publikacji: polski Liczba stron: 572 Wydawca: Wydawnictwo Akademickie Dialog ISSN: 978-83-8002-233-1 "Frédéric Martel przedstawia politykę kulturalną Stanów Zjednoczonych i próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego amerykański rząd nie odgrywa w niej bezpośredniej roli. Opisuje również, w jaki sposób szeroka koalicja prywatnych przedsiębiorstw, agencji i instytucji pożytku publicznego, bogatych filantropów, uniwersytetów i lokalnych wspólnot, które działają autonomicznie, konkurując ze sobą lub współpracując, wspiera wszechstronny rozwój kultury w Stanach Zjednoczonych. Poznanie tego systemu pozwoli, według autora, lepiej bronić narodowe kultury przed amerykańską dominacją." o autorze: Frédéric Martel (ur. 1967), doktor socjologii, pisarz i dziennikarz francuski jest autorem wielu książek i artykułów w renomowanych czasopismach. W latach 2001–2005 był attaché culturel w ambasadzie Francji w Stanach Zjednoczonych. Pełna wersja: http://epartnerzy.com/ebooki/polityka_kulturalna_stanow_zjednoczonych_p91428.xml?uid=215827
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych - ebook

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
 • 2. Tytuł oryginału: De la culture en Amérique Przekład: Agata Czarnacka, cz. I Grażyna Majcher, cz. II Redakcja: Władysław Żakowski Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego © by Éditions Gallimard, 2006 © for the Polish edition by Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2008 Projekt okładki: Anna Gogolewska ISBN (ePub) 978-83-8002-233-1 ISBN (Mobi) 978-83-8002-237-9 Wydawnictwo Akademickie DIALOG
 • 3. 00–112 Warszawa, ul. Bagno 3/218 tel./fax 022 620 87 03 e–mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl www.wydawnictwodialog.pl Skład wersji elektronicznej: Virtualo Sp. z o.o. 4/195
 • 4. Spis treści Prolog CZĘŚĆ I Rozdział 1 - Amerykańskie ministerstwo kultury? John F. Kennedy i kultura Jackie Kennedy i Mona Liza Doradca do spraw kultury przy prezy- dencie Kennedym
 • 5. Konflikt w Metro- politan Opera Krajowa Rada ds. Sztuki? Rozdział 2 - Narodziny agencji do spraw sztuki Lyndon Johnson a sprawy kultury Kultura Ameryki w 1964 roku National Endow- ment for the Arts U podstaw polityki kulturalnej Johnsona Batalia o National Endowment for the Arts 6/195
 • 6. Cień wojny w Wietnamie Tajemnica prezy- denta Johnsona Rozdział 3 - Początki amerykańskiej polityki kul- turalnej (przed 1960 rokiem) Rozdział 4 - Złoty wiek Na- tional Endowment for the Arts Nixon a kultura Nancy Hanks i jej National Endow- ment for the Arts Dzień po dniu w NEA Watergate 7/195
 • 7. Calderowska La Grande Vitesse Jimmy Carter i wielokulturowość National Endow- ment for the Arts za rządów Jimmy’ego Cartera Black culture W stronę wielokulturowości Rozdział 5 - Lokalna de- mokracja kulturalna Rozdział 6 - Culture wars Nowa prawica Ronald Reagan a kultura 8/195
 • 8. NEA Franka Hodsolla Oblężenie NEA „Czwórka NEA” Corn for porn Cincinnati, Ohio The NEA fall CZĘŚĆ II - SPOŁECZEŃSTWO KULTURY Rozdział 7 - Filantropia Carnegie, Rocke- feller, Ford: pien- iądze kultury Duch Rockefellerów Polityka fiskalna na rzecz kultury 9/195
 • 9. McNeil Lowry i wk- roczenie Fundacji Forda do sfery kultury Wielkie zaangażow- anie Fundacji Forda w dziedzinę sztuki Twórczy bałagan Rozdział 8 - „501c 3” Rozdział 9 - Campus Artystyczne campusy Przeniknięcie kul- tury do campusów Od U2 do Trishy Brown Kulturalne R&D 10/195
 • 10. Najważniejszy pra- codawca dla artys- tów w Stanach Zjednoczonych Wydawnictwa uniwersyteckie Rozdział 10 - Komercjaliza- cja kultury Rozdział 11 - Różnorodność kulturalna Community – wspól- nota, społeczność Community Devel- opment Corporation McGeorge Bundy czyli białe poczucie winy Rewitalizacja czar- nych dzielnic 11/195
 • 11. Wynalazek różnorodności kulturalnej Muzyka irańska i ja- poński teatr „Biała” siwowłosa publiczność Ameryka we wszys- tkich kolorach tęczy Nowa klasa twórcza Praktyki kulturalne Amerykanów Zakończenie - Wyjątkowość kultury w Ameryce Aneks Bibliografia i źródła Wszystkie rozdziały dostępne w pełnej wer- sji książki. 12/195
 • 12. Prolog „Wyznam, że w Ameryce zobaczyłem coś więcej niż tylko Amerykę.” A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce Dla Amerykanów Times Square to skrzyżowanie świata, crossroads of the world. Trzymają się tego. Na rogu Broadwayu i Cz- terdziestej Szóstej – czyli w samym środku Times Square – znajdziemy się więc na skrzyżowaniu skrzyżowania świata. Rozebrany do pasa „Naked Cow-boy”, z gitarą przewieszoną przez ramię i w teksańskim kapeluszu intonuje piosenkę za piosenką,
 • 13. zmienia pozy, wyraźnie się nudzi. Kowboj, maskotka przemysłu rozrywkowego, stale powracający na scenę amerykańskiego spek- taklu, bohater seriali... Tym razem kołysze się w obliczu tłumu. Zabłąkany pogromca bizonów, mieszkaniec tandetnego rancza, przeciwnik plastikowych Indian sprzedawa- nych po trzy dolary w pobliskim magazynie Disneya. Kowboj na bruku gra dla kilku dolarów, ale też dlatego, że na Times Square zawsze musi znaleźć się jakiś spontanicznie produkujący się nagi kowboj – nasuwa się wręcz myśl, że dyskretnie opłaca go Biuro Turystyki Miasta Nowy Jork, by turyści nie byli zawiedzeni. Choć w rozgardiaszu trąbią- cych taksówek, rekordowo długich limuzyn i konnej policji pozostaje kompletnie niesłysz- alny, tłum przypatruje mu się z podziwem dla jego autentyczności, zachwycony, że sen ro- dem z MTV okazał się rzeczywistością. Here 14/195
 • 14. we are: oto jesteśmy na Times Square, skrzyżowaniu amerykańskiej kultury. Kultury? Śpieszący się podróżny zauważy z Times Square tylko to, co rzuca się w oczy: musicalowe plakaty jednego z czterdziestu dwóch komercyjnych teatrów na Broadwayu, przystojnych marynarzy całujących dziew- częta i dziewczęta, które w odpowiedzi równocześnie unoszą nóżkę w słynnej chorus- girl-kick-line. Wszystkie teatry zebrały się w jednym miejscu, gdyż – jak twierdzi Roger Stevens, producent West Side Story i pierwszy „minister kultury” amerykańskiego rządu – „teatrem rządzą te same reguły, co sklepem: najlepsze miejsce na otwarcie nowego super- marketu jest tuż obok już istniejącego”. Teatralne supermarkety poubierane są w tablice reklamowe – gigantyczne billboardy rozświetlające nocne niebo, na których na zmianę pojawiają się disneyowskie przed- stawienia i bielizna Calvina Kleina. Albo 15/195
 • 15. imponujące ekrany telewizyjne pokazujące na żywo programy ABC, CNN, MTV. W tym miejscu kultura jest przede wszys- tkim komercyjna. Mówi się o niej, że jest mainstream 1 – dominująca, skierowana do szerokiej publiczności. W mieście, które nigdy nie sypia, rynek rządzi na wszystkich pozio- mach. Między Czterdziestą Drugą a Pięćdziesiątą Trzecią – w oficjalnych granic- ach Times Square – znajduje się między innymi przyprawiający o zawrót głowy Virgin Megastore, określający sam siebie jako na- jwiększy sklep „rozrywkowy” na świecie. Na trzech poziomach sprzedaje się klasyczne filmy (takie jak Spiderman II) – w dziale DVD, album Scritti Politi zatytułowany Jacques Der- rida – w dziale pop, a także ścieżkę dźwiękową do filmu Titanic – w mikroskop- ijnym i akurat zamkniętym dziale muzyki klasycznej. Dwa kroki od Virgin znajduje się olbrzymi sklep Disneya (gdzie Królów Lwów 16/195
 • 16. sprzedaje się na tuziny), a obok „najbardziej uczęszczany na świecie” McDonald’s i Toys’ R’ Us – największy w Ameryce sklep z za- bawkami, w którym znajdziemy Geoffreya, żyrafę z długą szyją. Aseptyczni i „zdisnejow- ani” Geoffrey, Król Lew i Nagi Kowboj stanowią symbole Times Square. Mają budzić marzenia i pozwalać zapomnieć, że jeszcze niedawno na miejscu sklepów z zabawkami stały teatry. A przecież Times Square nie sprowadza się tylko do takiego folkloru czy teatralnych bill- boardów. Przeprowadza się tu poważne i rentowne przedsięwzięcia. W górujących nad okolicą drapaczach chmur znajdują się przecież dyskretne biura międzynarodowych korporacji komunikacyjnych i show-busi- nessowych. To ośrodki władzy przemysłu rozrywkowego, który upatrzył sobie Times Square na swoją siedzibę w oczach świata. Są tu najwięksi, tacy jak Viacom, News 17/195
 • 17. Corporation czy – bardziej na północ – Time Warner. Tu znajdują się nowojorskie biura należących do nich studiów filmowych: Para- mountu, Universal Pictures, 20th Century Fox, i studia ich kanałów telewizyjnych: CNN, ABC, Fox. A przede wszystkim, na stra- tegicznym rogu Broadwayu i Czterdziestej Czwartej – MTV. Na Times Square znajdziemy również kina Loews w budynku, z którego w latach 20. Marcus Loew kierował wytwórnią Metro-Goldwyn-Mayer i sporą częścią Hollywood, międzynarodowe kon- cerny wydawnicze, Bertelsmanna z filią Ran- dom House, CBS Corporation z filią Simon & Schuster oraz wytwórnią płytową Sony-BMG. Nie zapominajmy też o prasie: poważny „New York Times”, od którego pochodzi nazwa pla- cu – Times Square, i który codziennie pub- likuje 10 stron wiadomości o rozrywce i sztuce pióra osiemdziesięciu dziennikarzy kulturalnych, a także czasopisma bardziej w 18/195
 • 18. stylu people – magazyny „Time”, „Entertain- ment Weekly”, „Money”, „Cooking Ligot”, no i oczywiście „Vanity Fair”, frywolne „targow- isko próżności”. Metafora Times Square? Times Square stanowi więc niezły punkt wyjścia do zrozumienia amerykańskiego sys- temu kulturalnego – ale nie wystarczający. Nie można zatrzymywać się ani na folklorze, ani na symbolach; należy unieść oczy nieco wyżej, ku schowanym biurom i mało znanym mechanizmom. Trzeba opuścić „skrzyżowanie świata”, wyjść z życiowego centrum i obrać odmienne kierunki. Wszystkie drogi prowadzą tak czy owak na Times Square i w stronę kul- tury „mainstreamowej”, ale ta podróż warta jest świeczki. i to właśnie proponuje niniejsza książka. Drogę możemy rozpocząć w samym sercu Times Square, z Czterdziestej Drugiej. Pójdźmy Trzysta Trzydziestą Zachodnią w stronę multipleksu AMC o dwudziestu pięciu 19/195
 • 19. salach kinowych, gdzie nowe Gwiezdne wojny wyświetla się czterdzieści razy na dzień. Znaj- duje się tam niezbyt ostentacyjny Department of Cultural Affairs (Departament ds. Kultury – DCA). To potężna centrala sterowania sprawami kultury miasta Nowy Jork o rocznym budżecie 131 milionów dolarów – jest to największy kulturalny budżet w Stanach Zjednoczonych. Do tego należy doliczyć niezwykle pożądane 803 miliony dolarów, które departament otrzymuje co cztery lata na modernizację i rozwój miejskich instytucji artystycznych. W prze- ciwieństwie do rady miasta i przemysłu rozry- wkowego DCA finansuje jedynie kulturę „wyższą”, awangardę oraz „subkultury” Afroamerykanów i Latynosów. Zarządza też trzydziestoma czterema publicznymi bu- dynkami, gdzie mają swoje siedziby na- jbardziej prestiżowe instytucje Nowego Jorku – od Metropolitam Museum po Brooklyn 20/195
 • 20. Academy of Music, przez Carnegie Hall. Zu- pełnie inaczej niż na „mainstreamowym” Times Square, w nowojorskim Departamencie do Spraw Kultury, zresztą tak samo jak w stu innych stanowych i miejskich publicznych agencjach artystycznych, finansuje się kulturę wysokiej jakości, wymagające filmy, a nie movies, produkcje dla szerokiej publiczności, teatr literacki, a nie komercyjny, raczej akt- orów niż gwiazdy – wszystko to, co w Stanach Zjednoczonych określa się raczej jako „arts” niż „culture”. Jeśli wrócimy Czterdziestą Szóstą na Times Square, znajdziemy się przed siedzibą Actors’ Equity, wszechmocnego związku zawodowego aktorów. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, związek ten ma monopol na zatrudnianie z ramienia amerykańskiego teatru profesjonalnego. Niewzruszenie czuwa nad ubezpieczeniem od bezrobocia i choroby swoich członków. Teatr, muzyka symfoniczna, 21/195
 • 21. opera to w Stanach Zjednoczonych obszary silnej obecności związków zawodowych, choć na pierwszy rzut oka kraj ten wydaje się pozbawiony związkowców. Już na początku naszej podróży – i książki – stajemy co chwila w obliczu paradoksów. Dwa kroki dalej, na rogu Jedenastej Zachodniej i Czterdziestej Drugiej, odnaj- dujemy tajemnicze Center for Advanced Digit- al Application. Studenci kinematografii przy- chodzą tu zapoznawać się z cyfrową post- produkcją i tworzeniem efektów specjalnych. Aby otrzymać dyplom Master of Fine Arts (to nowy tytuł, który Amerykanie starają się właśnie narzucić reszcie świata), studenci uczęszczają tutaj, jak i we wszystkich więk- szych szkołach filmowych przy amerykańskich uniwersytetach, na wykłady profesjonalistów z założonego przez George’a Lucasa Studia Pixar, na kursy animacji cy- frowej Disneya i kursy producenckie 22/195
 • 22. Dreamworks SKG – „S” pochodzi od inicjałów Stevena Spielberga. Zaczynają się pojawiać pomosty łączące niedochodowe uniwersytety i przemysł komercyjny. Na wschodnim skrzyżowaniu Broadwayu i Czterdziestej Trzeciej następny punkt pro- gramu: siedziba „New Yorkera”, wielkiego amerykańskiego tygodnika kulturalnego. To symbol stylu crossover (pomieszania gat- unków). Z całą powagą analizuje się w nim kulturę „mainstreamową”, zaś do wysokiej jakości kultury elitarnej (którą tu nazywa się high culture) podchodzi z popularną niefrasob- liwością. Dotarliśmy oto do sedna amerykańskiego modelu kultury, gdzie sztuka i entertainment mieszają się, zamazują się granice pomiędzy kulturą a komercją, pom- ieszanie gatunków zaś funkcjonuje na prawach normy. Zza szyb dwudziestego piętra imponującego budynku „New Yorkera” kon- templuje się Times Square, Nowy Jork i cały 23/195
 • 23. świat z nowej perspektywy. Panorama ta obe- jmuje liczne i różnorodne aspekty amerykańskiej kultury. Trzymamy kurs na wschód. Po wyjściu z „New Yorkera” możemy skierować się do New York Public Library (publicznej tylko z nazwy). To nowojorska prywatna biblioteka, pod względem zbiorów jedna z najbogatszych na świecie. Po przekroczeniu wrót pilnowa- nych przez dwa gigantyczne lwy znajdujemy się w innym świecie, w całości poświęconym badaniom naukowym. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Przy stolikach oświetlanych lampami Tiffany’ego setki czytelników prac- uje w milczeniu kontrastującym z hałasem Times Square. Trochę dalej na północ, przy alei „Obu Ameryk” w okolicach Pięćdziesiątej Trzeciej znajdziemy się przed Museum of Modern Art, wielkim muzeum sztuki no- woczesnej, gdzie wiszą takie dzieła, jak Panny 24/195
 • 24. awiniońskie Picassa czy Gwiaździsta noc Van Gogha. Trzy ulice na północ od MoMA, w tym samym półkolu zataczanym wokół Times Square, znajduje się Carnegie Hall, sala kon- certowa o fenomenalnej akustyce. Tu wys- tępują gwiazdy muzyki klasycznej, legendarni dyrygenci, symbole jazzu i piosenki: Cza- jkowski (osobiście!), Callas, Toscanini, Duke Ellington, Frank Sinatra, Judy Garland... Jak zwykle pomieszanie gatunków. Jeszcze dalej na północ, przy ciągnącym się tam Broadwayu, dochodzimy do Lincoln Center – świątyni kultury elitarnej, gdzie wys- tępują New York Philharmonic, New York City Ballet, Metropolitan Opera. Piętnaście sal koncertowych, teatry, biblioteki, uczelnie, ważne kino artystyczne. Nie należy zapomin- ać też o jazzie, symbolu czarnej kultury pod- niesionym do rangi kultury klasycznej przezn- aczonej dla odbiorcy – przede wszystkim – 25/195
 • 25. białego. Tu także, jak wszędzie w Ameryce, nie ma jasno wyznaczonych granic. Nawet Lincoln Center niekiedy miewa do czynienia z kulturą komercyjną. Times Square to ob- szerny i znany fragment musicalu On the town Leonarda Bernsteina, słynnego dyrygenta No- wojorskich Filharmoników, a w funkc- jonującej przy Centrum szkole teatralnej można uczyć się scenografii i kompozycji... broadwayowskich musicali. Niespodzianki nie biorą się jednak wyłącznie z zaskakujących połączeń pomiędzy sztuką wysokich lotów a kulturą popularną, ich źródłem bywa też awangarda i kontrkul- tura, które już dawno zadomowiły się na Times Square. Zanim jeszcze w dzielnicy po- jawił się Disney, wśród tamtejszych sex-ad- dicts i sex-shops powstały niektóre ze zdjęć serii Ballad of sexual dependency Nan Goldin czy dzieła artystów radykalnych doby culture wars. Ultrakonserwatywna prawica 26/195
 • 26. republikańska, zwłaszcza za czasów Reagana i Busha, oskarżała je o pornografię i homo- erotyzm. Dzieła te cenzurowano, obcinając dotacje publiczne na rzecz awangardy pod- czas tzw. „wojen kulturalnych”. Spotykało się to jednak z żywym oporem, a kontrkultura za- częła się radykalizować na niespotykaną skalę. Amerykański system kulturalny przyczynia się więc do tego, co najlepsze, i tego, co najgorsze. W przeciwieństwie do powszechnych opinii jest złożony i pełen paradoksów, których już niebawem odkryjemy znacznie więcej. Żeby lepiej przyjrzeć się tej złożoności, należy opuścić Times Square, wsiadając do „A Train”, ekspresowej linii metra łączącej Brooklyn i Harlem, której nazwa stała się tytułem jazzowego standardu Duke’a Elling- tona i Elli Fitzgerald. W kierunku północnym dojedziemy nim do Harlemu z jego małymi społecznościami, subkulturami i black kids 27/195
 • 27. snującymi marzenia o gwiazdach kultury mainstreamowej. Jadąc „A Train” na połud- nie, można dojechać do New York University. Tu, jak na wszystkich wielkich amerykańskich uniwersytetach, kształcą się artyści, mający do dyspozycji fantastyczne teatry i studia filmowe, nie gorsze niż u hollywoodzkich gi- gantów. Kawałek dalej na południe znajduje się Brooklyn Academy of Music, siedziba kul- tury awangardowej finansowana przede wszystkim przez miasto Nowy Jork. Jest to też symbol kulturowej różnorodności – mieści się w samym sercu kolejnej afroamerykańskiej dzielnicy. Uniwersytety, wspólnoty, niedochodowe instytucje artystyczne – to także oblicze kultury amerykańskiej. Z tego samego Times Square można obrać też inne trasy, wsiąść do innych pociągów, rozpocząć inne podróże odkrywające system kulturalny Stanów Zjednoczonych. Można kupić bilet na jadący na południe pociąg 28/195
 • 28. Amtrak do Waszyngtonu, co pozwoli na prześledzenie historii federalnej agencji artystycznej, miniministerstwa kultury, chaotycznie tworzonego w czasach Kennedy’ego i Johnsona – od tej opowieści za- cznie się ta książka – którego złoty wiek przypadł na czasy Nixona i Cartera, a upadek na okres Reagana i Busha. W Waszyngtonie, w gabinecie aktualnego ministra, poety mi- anowanego przez George’a W. Busha, zdamy sobie sprawę z różnic dzielących Amerykę i Europę pod względem kultury i finansow- ania sztuki. Wsiądźmy następnie do odchodzącego z Times Square pociągu do Bostonu, tym razem na północ. Tam przyjrzymy się systemowi kul- turalnemu amerykańskich elit: prestiżowym orkiestrom symfonicznym, wielkim muzeom sztuk pięknych, uniwersytetom, na których uczą się kolejne pokolenia, takim jak Harvard czy MIT. Tam kulturę europejską docenia się 29/195
 • 29. i finansuje. Idą na to pieniądze tysięcy boga- tych donatorów, chcących podwyższyć swój status społeczny przez umieszczenie ich nazwiska na ścianie muzeum lub teatru i – być może – uzyskać w ten sposób nieśmiertelność. W tym momencie podróży być może jaśniejsza stanie się dla nas natura owych szczególnych „instytucji prywatnych”, które nie przynoszą zysków. Przyjrzymy się specy- ficznej logice „daru” z perspektywy nieza- leżności i pożytku ogólnego. Trzeba zobaczyć, jak zazębiają się oryginalne sposoby fin- ansowania tego modelu, w jaki sposób rodzi się współpraca i jak różne, autonomiczne pod- mioty składają się na jeden, działający „sys- tem”. To również zadania i temat tej książki. Krok po kroku nasza podróż zabiera nas coraz dalej. Musimy, jak pionierzy, udać się na zachód – razem z kowbojami i produ- centami z Hollywoodu. Odkryjemy w ten 30/195
 • 30. sposób artystyczne namiętności na wielkich uniwersytetach publicznych – w Ohio, Wis- consin, Kalifornii. Przyjrzymy się twórczej ży- wotności i energii czarnoskórych społeczności w Detroit i Saint Louis oraz latynoskich bar- rios w Teksasie i Nowym Meksyku. Spróbujemy zrozumieć piosenkarzy nurtu christian rock, muzyków country, a także Indi- an z rezerwatów, opierających się uniformiza- cji amerykańskiego przemysłu kulturalnego. Na naszej drodze zdumienie walczyć będzie o lepsze z fascynacją, w miarę jak czynić będziemy kolejne odkrycia. W Kolorado i Tek- sasie kulturę finansuje się z podatków od tablic rejestracyjnych samochodów. W Mis- souri i Kansas wspomaga się sztukę za pośred- nictwem rewitalizowania czarnoskórych dziel- nic i turystyki kulturalnej. W dziesiątkach mi- ast amerykańskich subwencje dla muzeów czy orkiestr symfonicznych pochodzą z loterii lub podatków od doby hotelowej. Na tym stadium 31/195
 • 31. podróży, gdzieś między agencjami feder- alnymi a lokalnymi, będziemy w stanie zlokalizować pośrednie przepływy pieniędzy z budżetów publicznych na kulturę, także te ukryte, o których rzadko kiedy się mówi. Na trasie przez Amerykę europejski podróżnik może dostać zawrotu głowy – co za bogactwo muzeów, orkiestr, uniwersytetów! Z drugiej strony uderzać mogą kulturalne pustynie niekończących się przedmieść, nazy- wanych suburbs, gdy znajdują się bliżej miasta, i exurbias, jeśli dalej. Podziw budzą bibliotekarze w Kentucky, którzy przy pomocy book mobiles dowożą książki mieszkańcom najbiedniejszych miasteczek. Z kolei sposoby, w jakie towarzystwa ewangel- izacyjne z Mississippi i Tennessee cenzurują sztukę w imię tak zwanych amerykańskich „wartości”, mogą wprawiać w osłupienie. Dy- namiczność awangardowych wspólnot artystycznych w większych miastach jest 32/195
 • 32. fascynująca – z drugiej strony szokujące są surowe warunki życia artystów, pozbawio- nych ubezpieczenia zdrowotnego, zmuszo- nych do pracy w charakterze kelnerów w dzień, by móc wieczorem wstąpić na teatralne deski. Jednym słowem, trzeba postarać się zrozumieć, jaką rolę w matrycy systemu kul- turalnego odgrywają pewne szczególne cechy tamtejszego społeczeństwa – duch filantropii, autonomia wspólnot lokalnych, witalność uni- wersytetów, waga klasy średniej, ogromne przedmieścia rozrzucone wokół miast, geo- graficzna mobilność, chęć odróżnienia się od Europy, kult nowości i, przede wszystkim, kwestia rasowa. W podsumowaniu na za- kończenie książki być może uda nam się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie ma ministerstwa kultury? * 33/195
 • 33. Niniejsze dzieło stanowi esej na temat amerykańskiego systemu kulturalnego. Jego celem jest zrozumienie polityki kulturalnej Stanów Zjednoczonych, w tym odpowiedź na pytanie, dlaczego amerykański rząd nie odgrywa w niej bezpośredniej roli. Chodzi o wyjaśnienie, w jaki sposób zakrojona na wielką skalę koalicja prywatnych przedsię- biorców, agencji publicznych, instytucji pożytku publicznego, bogatych filantropów, uniwersytetów i wspólnot lokalnych, z których wszystkie działają autonomicznie, w rezultacie tworzy pewną „politykę”. Jak ci „aktorzy”, konkurujący lub współpracujący ze sobą, ale w każdym razie realizujący własne interesy, mogą razem pracować dla interesu ogólnego, określać jego treść i wspólnie stanowić efektywny system na skalę światową? Aby ten dziwny system móc przetłumaczyć na zrozumiały język europejskich lektur, 34/195
 • 34. należy przejść na drugą stronę tego, co widoczne jest na pierwszy rzut oka. Należy opisać niezwykle ważne subwencje pośrednie, status instytucji pożytku publicznego, który silnie działa na rzecz sztuki, pomoc ukrytą w niezliczonych podatkach, aspekty kompletnej decentralizacji, twórcze zasoby uniwer- sytetów, rozwiązania, które nakazują mniejszościom i artystom awangardowym nieustanne poszukiwanie innowacji. W jaki sposób – wbrew wszelkim oczekiwaniom – system ten, ani publiczny, ani prywatny, ani zależny od państwa, ani całkowicie uza- leżniony od rynku, w ostatecznym rachunku wytwarza kulturę zróżnicowaną, nierzadko wręcz prawdziwą „działalność kulturalną”? Oto, czym się będziemy zajmować w tej książce. Aby badanie to mogło się powieść, należało wyzbyć się antyamerykańskich uprzedzeń, które, szczególnie w ostatnich latach, 35/195
 • 35. częstokroć koncentrowały się wokół kwestii kultury. Z jednej strony, Ameryka wyobraża sobie, że jest tym wszystkim, czym Europa nie jest: prosta, sympatyczna i pozytywna zwraca wzrok ku kreacji przyszłości, nie przywiązując się do sztuki dawnych lat, dzięki czemu tworzy kulturę wielokształtną, młodą, pop- ularną. Z drugiej strony, Europejczycy wyo- brażają sobie, że zwrot „kultura amerykańska” stanowi oksymoron, i tak jak Jean-Luc Godard w filmie Amatorski gang, myślą, że Amerykanin odwiedza Luwr głównie po to, by pobić rekord, przechodząc go w ciągu mniej niż 9 minut i 43 sekund. Z jednej strony, Amerykanie odrzucają artystyczne pretensje elit europejskich. Z dru- giej, Europejczycy bronią własnej kulturalnej „wyjątkowości”, śniąc o utraconym raju – wczorajszej wielkości Europy – i żyją niby w niebie sztuki europejskiej zagrożonej uniform- izacją amerykańskiej rozrywki. Pod wieloma 36/195
 • 36. względami europejskie polityki kulturalne nawiedzane są przez amerykańskie duchy, po- jawia się mentalność starej oblężonej artystycznej twierdzy. Wobec tych opozycji rolą badacza, i celem tej książki, jest spojrzeć rzeczywistości prosto w twarz bez z góry założonej tezy i skonfron- tować uprzedzenia z faktami. Nie będziemy się jednak wahać przy potwierdzaniu ostrych sądów, o ile okażą się prawdziwe. Przede wszystkim chodzi o informację, rekonstrukcję faktów, statystyk, wiarygodnych danych w całej ich złożoności – tylko na takich funda- mentach można zacząć sensowną debatę, porównując zalety różnych systemów kultury. Strona po stronie, książka ta – krytyczna bądź zafascynowana, zbita z tropu lub zaskoczona – będzie się starała wypracować, na podstaw- ie informacji znalezionych w archiwum i w terenie, jeśli nie neutralność, to przynajmniej jakąś równowagę. Powinno się to udać dzięki 37/195
 • 37. rygorowi badawczemu i poważnemu trak- towaniu przedmiotu. Taka postawa jest niezbędna dla badacza – przede wszystkim dla badacza pochodzącego z Europy. Podróżowanie po Ameryce z chęcią odkry- cia tamtejszej kultury jest dla Europejczyka bardzo ważne. W Europie o amerykańskim systemie kultury nie wie się w zasadzie nic – dlatego należało przyjrzeć się mu z bliska, długo go badać, by zrozumieć, w jaki sposób on funkcjonuje, i wysnuć z tego właściwe wnioski. Nie chodzi bowiem wcale o nakreśle- nie idyllicznej – lub wręcz przeciwnie – wizji kultury amerykańskiej, która potwierdzałaby europejską tezę, ani o przedstawienie czytel- nikowi gotowych interpretacji, mówienie mu, co ma myśleć, czy też – jakie wnioski powini- en wyciągnąć z przedstawionych mu faktów. Przyjęliśmy w tej książce, że obdarzamy czytelnika zaufaniem, zakładamy, że dys- ponuje on wiedzą o sytuacji w Europie 38/195
 • 38. i będzie w stanie w związku z tym dokonać porównań i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Jednocześnie książka ta powinna służyć także bardziej śmiałym projektom. Wszak po to staramy się poznać amerykański system kulturalny, by lepiej bronić nasze własne kul- tury narodowe. Podstawowym sensem tej książki jest bowiem dostarczenie do rąk artys- tów, decydentów kulturalnych, deputowanych i europejskich aktywistów – również, jak zobaczymy, podczas międzynarodowych ne- gocjacji w łonie Światowej Organizacji Hand- lu czy Unesco – broni do walki z amerykańską dominacją kulturalną. Niech to będzie skrzynka z narzędziami do ochrony kultural- nej różnorodności i specyfiki kultur europejskich. W książce tej wychodzimy z za- sady, że zanim rzucimy się w ślepą walkę z „amerykańskim wrogiem”, warto poznać tego, bądź co bądź „ukochanego” wroga. 39/195
 • 39. Na swej drodze zauważymy, że Stany Zjed- noczone mogą być również wspaniałym źródłem inspiracji. Rozszyfrowując ich sys- tem, nie tylko zaczniemy rozumieć, jak Amerykanie zdominowali światową kulturę, ale także zobaczymy w całej okazałości przyczyny trudności, jakie napotyka sztuka w Europie. Co naprawdę ciekawe, Stany Zjed- noczone być może pokażą nam, jak je rozwiązać, na przykład – jak wzmocnić auto- nomię tworzenia, gdzie znaleźć dodatkowe fundusze lub nową publiczność, jakie środki należy powziąć, by przeciwstawić się jednako- wości tzw. entertainment. Amerykański system kulturalny stanowi więc zarazem model i an- tymodel, w niektórych aspektach godny naśladowania, w innych – wręcz przeciwnie. Każdy Europejczyk w jego obliczu będzie doznawał mieszanych uczuć. Podobnie jest z tą książka, która naznaczona jest niepokojem: 40/195
 • 40. zainteresowanie kulturą amerykańską wynika tu z troski o kulturę europejską. Ostatnie słowo na temat dzieła, które za- czynają Państwo czytać. Książka ta opiera się na badaniach terenowych w Stanach Zjed- noczonych, które trwały cztery lata. Wykorzystano w niej 700 wywiadów prze- prowadzonych w 35 stanach i 110 miastach amerykańskich. Odwołuje się także do 434 niepublikowanych dokumentów archiwal- nych, znajdujących się w gestii fundacji amerykańskich prezydentów, agencji państ- wowych oraz niezliczonych, mniejszych lub większych, fundacji i instytucji kulturalnych. Ta długa przygoda, wszystkie te miejsca, osoby, archiwa – przejazd przez całą Amerykę – znajduje odzwierciedlenie na każdej stronie tej książki. Każda wypowiedź doradcy Kennedy’ego czy Busha, każda wzmianka o teatrze w czarnym getcie lub muzeum plemienia Apaczów na pustyni poprzedzona 41/195
 • 41. została spotkaniem podczas liczącej ponad 200 000 km podróży przez Stany Zjed- noczone. Byłoby to dzieło całkiem inne, gdyby nie opierało się, akapit po akapicie, na doświadczeniu przeżytym w terenie i dogłęb- nej znajomości omawianej sytuacji. Jest tu masa informacji. Pozwoli to nam – w pierwszej części tej książki – zrozumieć, jak wyobrażano sobie politykę publiczną, jak wprowadzano ją w życie, a następnie porzu- cono. Pozwoli to nam także wyjaśnić – w dru- giej części – jak narodziła się szeroko zak- rojona „działalność kulturalna” (wyrażenie mające oznaczać programy o charakterze poz- arządowym prowadzone przez prywatne fun- dacje i niezależne instytucje) i jak konkretnie może funkcjonować rzeczony system. Kiedy państwo jest słabe, społeczność kulturalna – prawdziwa siła napędowa amerykańskiego ży- cia artystycznego, okazuje się tym potężniejsza, gdyż wspiera się na tysiącach 42/195
 • 42. autonomicznych sprawcach i tyluż niezależ- nych „politykach” działających lokalnie. Dlat- ego właśnie, choć ministerstwa kultury nie ma tam nigdzie, to życie kulturalne jest wszędzie. 43/195
 • 43. 1 Niektóre często spotykane słowa lub wyrażenia angielskie zostały zebrane i wyjaśnione w słown- iczku na końcu publikacji
 • 44. CZĘŚĆ I
 • 45. Rozdział 1 Amerykańskie ministerstwo kultury? Niewiele widzę spraw ważniejszych z punktu widzenia przyszłości naszego kraju i cywilizacji, aniżeli uznanie w pełni ważności artysty. (...)Wierzę w Amerykę, która nagradzać będzie osiągnięcia artystyczne tak samo, jak osiągnięcia w biznesie i polityce. Wierzę w Amerykę, która budzić będzie na świecie szacunek nie tylko dla swojej siły, ale i dla cywilizacji, jaką zbudowała 1 .
 • 46. Na długo przed innymi, jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku, Arthur Schlesinger zaczął odczuwać rosnący niepokój w kwestii kultury. Bał się – w obliczu triumfującej wszędzie kultury masowej, początków telew- izji w Stanach i komunistów, nieszczędzących starań, by na całym świecie wieść prym w dziedzinie sztuki. Przytłaczało go poczucie kulturalnej niższości. Jego, który stał zawsze w pierwszym szeregu amerykańskiej elity in- telektualnej, który w tej materii zawsze czuł się tak pewnie! Świat myśli i sztuki stanowił jego pasję – w końcu to jego właśnie nowy prezydent John F. Kennedy zamierzał mi- anować swym specjalnym doradcą. Schlesinger, urodzony w 1917 roku w Columbus w przemysłowym Ohio, był spadkobiercą wielkiej żydowskiej rodziny o środkowoeuropejskich korzeniach, nawrócon- ej w pewnym momencie na protestantyzm. Urodzony na środkowym zachodzie, szybko 47/195
 • 47. dostosował się stylem i sposobem myślenia do klimatu panującego w Bostonie. Z konieczności stał się też nowojorczykiem, ciągle w poszukiwaniu samego siebie. Uczył się w najlepszych szkołach Massachussetts. Jeszcze jako licealista napisał esej pod wymownym tytułem „Highbrow – słowo za- sługujące na szacunek”. Termin highbrow, dosłownie „podniesione czoło”, oznaczał in- telektualistę i znakomicie opisywał świat Sch- lesingera, na który składały się elity i artystowska aryst kracja. Mówi się przecież o highbrow culture, kulturze uczonej. W sumie można rzec, że przeszedł typową ścieżkę in- telektualisty. We wrześniu 1934 roku, mając siedemnaście lat, naturalną koleją rzeczy roz- począł studia na Harvardzie, ukończył je w 1938 roku. Kennedy natomiast ukończył stu- dia dwa lata później. Wówczas, tak samo jak dzisiaj, Harvard stanowił rodzinną tradycję: najpierw ojciec, 48/195
 • 48. potem syn. Machina reprodukująca amerykańskie elity pracowała bez zarzutu – odrzuciwszy kobiety, ustaliwszy limity ra- sowe, a nawet potwierdzając oficjalny antysemityzm wyznaczeniem numerus clausus. Jednak Schlesinger żydowskie ma tylko nazwisko, jest protestantem i, tak jak jego oj- ciec, stanowi symbol wszystkiego, co Harvard wydaje z siebie najlepszego. W tryskających wigorem pamiętnikach będzie się rozwodził nad swoim rozwojem intelektualnym, politycznym i kulturalnym, drobiazgowo opisze lata nauki. Na Harvardzie lat trzydziestych studenci zwracali się do siebie po nazwisku, nie przeklinali i nosili krawaty. Wychodząc, za- kładali szary kapelusz – twardy w zimie, miękki w lecie. Schlesinger zawsze będzie się zżymać na pierwszego „bezkapeluszowego” prezydenta, Johna F. Kennedy’ego, za to, że przyczynił się do wygaśnięcia tej mody w 49/195
 • 49. latach sześćdziesiątych. W samym sercu na- jbardziej elitarnego uniwersytetu na świecie znajdują się kolejne hierarchie: każdy należy do jakiegoś bractwa, są też tajne stowar- zyszenia. Protestancka elita też ma swoje elity i Schlesinger oczywiście do nich należy, jest „top of the top”. We wspomnieniach Schlesinger napisał, że purytanie „obsesyjnie bali się, że ktoś, gdzieś mógłby być szczęśliwy”. Przypływy entuz- jazmu na Harvardzie, w tej protestanckiej świątyni, należało utrzymywać w dyskrecji: używało się co najwyżej słowa swele (super), tak jak w latach sześćdziesiątych w modzie było terrific, a dziś cool albo hip. Rozwód, zwłaszcza w Bostonie, nadal stanowił skandal. Młody człowiek wyobrażał sobie więc swoją przyszłość, życie i szczęście, poniekąd zastęp- czo – czytając książki. Był i pozostawał człow- iekiem słowa pisanego. Harvardczycy pożerali europejską literaturę, choć budziła w nich 50/195
 • 50. pewne poczucie niższości, czytali też, już z większą dozą dumy, klasyków amerykańskich – U.S.A. Johna Dos Passos, Wściekłość i wrzask Faulknera oraz, tak jak cały świat, Wielkiego Gatsby’ego Fitzgeralda Scotta. Jednak prawdziwą namiętnością Sch- lesingera była historia, a na Harvardzie wykładali najwięksi amerykańscy historycy. Już w wieku siedemnastu lat ów młody człowiek brał siebie niezwykle serio, wiedział, że jest, choć jeszcze niczego nie napisał – „intelektualistą”. Sztuka to naturalna część składowa wyso- kiego statusu społecznego, zwłaszcza w Bo- stonie. Muzeum Sztuk Pięknych, Bostońska Orkiestra Symfoniczna, Towarzystwo Haydnowskie – to wszystko symbole lokalnej elity. Schlesinger tam bywa, choć jego zaint- eresowania kierują się raczej w stronę teatru i kina niż muzyki, opery i tańca. Teatr i kino to dwie dyscypliny, które w tamtych czasach 51/195
 • 51. wiodły prym, wzajemnie na siebie oddziałując. Bilet na spektakl kosztował wówczas 4 dolary, do kina – 25 centów. Schlesinger caly wolny czas poświęcał na kulturę (we wspom- nieniach rzadko wspomina o sporcie). Pisywał krytyki teatralne dla uniwersyteckiego cza- sopisma literackiego,”Harvard Advocate”, w którym swe pierwociny publikowali m.in. Theodore Roosevelt czy T.S. Eliot. Schlesinger zdawał sobie sprawę, że ma po kim dziedz- iczyć. Oglądał przedstawienia w Bostonie, a te, które omijały Nową Anglię, starał się zobaczyć w Nowym Jorku – płynął tam nocnym statkiem z restauracją, dansingiem i orkiestrą jazzową. Takie to były czasy. W Nowym Jorku podoba mu się Faust Or- sona Wellesa z Humphreyem Bogartem – gwiazdy kina wciąż jeszcze pojawiały się na deskach Broadwayu – oraz oczywiście mu- sicale, teatralna namiętność Schlesingera. 52/195
 • 52. Kiedy we wspomnieniach zaczyna opisywać piosenki z lat trzydziestych, widać jak na dłoni jego emocje. Widać też jednak kiełkujący kompleks niższości – Schlesinger gubi swoją hardość gdzieś między wielkością teatru angielskiego a jak gdyby nieprawym pochodzeniem „poważnego” teatru amerykańskiego, gdzieś między łatwymi i oczywistymi przyjemnościami musicali a Shakespeare’em. Pociesza się, jak może – przede wszystkim powtarzając sobie, że amerykański theater pozostaje bardziej pop- ularny niż elitarny i arystokratyczny angielski theatre I . Oczywiście podziwia sztuki „prolet- ariackie”, jak choćby słynną w tym okresie propagitkę Waiting for Lefty, podczas której publiczność (a wraz z nią Schlesinger) sztur- mowała scenę z okrzykami „Strajk! Strajk!”. Były też i filmy. „Kino – pisał Schlesinger w swych wspomnieniach – to nie tylko forma charakterystyczna dla XX wieku: to sztuka 53/195
 • 53. amerykańska par excellence, jedyna gałąź sztuki, w której Stany Zjednoczone miały do powiedzenia światu coś istotnego”. Filmy zresztą szybko zajmą miejsce teatru w hier- archii jego kulturalnych pasji. Schlesinger naznaczony został kinem, jak to było możliwe tylko w latach trzydziestych: już zawsze miały go poruszać grube czerwone dywany, powietrze przesiąknięte zapachem perfum i złocone ściany tych pałaców jego młodości. Utożsamiał się z gwiazdami: po tym, jak zobaczył Clarka Gable’a w New York – Miami, przestał nosić trykotową bieliznę. Na wzór Humphreya Bogarta i Groucho Marxa zamien- ił krawat na muszkę. Nosił ją zresztą przez całe życie. „Lepiej pamiętam filmy z lat trzy- dziestych – napisze – niż te, które obejrzałem w zeszłym tygodniu.” 2 Za jakiś czas nazwie swoje trzecie dziecko Christina, w hołdzie dla Grety Garbo i jej kreacji w Krystynie, królowej Szwecji. W latach sześćdziesiątych 54/195
 • 54. i siedemdziesiątych pisuje jako krytyk filmowy do różnych gazet, a w 1964 roku za- siądzie nawet w jury festiwalu w Cannes. Postawy elit intelektualnych tamtej epoki wobec kultury popularnej były niesłychanie interesujące – elity te pozostawały tak ot- warte, jak tylko można sobie wyobrazić. Sch- lesinger, choć całkowicie przesiąknięty kul- turą europejską i w karykaturalnym niemal stopniu ucieleśniający ideały highbrow, całym sercem kochał kulturę popularną wraz z dobrodziejstwem inwentarza: spontanicznoś- cią i trafianiem w masowy gust. W tamtych czasach Amerykanie rządzili światem nie tylko w kinie – westernami i musicalami, ale także na parkiecie. Jazz to kolejna na wskroś amerykańska forma artystyczna. W latach trzydziestych Schlesinger przepadał za swingiem i Big Bandami – ścieżką dźwiękową epoki Roosevelta. Koncerty jazzowe były łat- wo dostępne dla studentów Harvardu: wielcy 55/195
 • 55. muzycy występowali w salach koncertowych uniwersytetu i w bostońskich klubach jazzow- ych. Schlesinger lubił też muzykę popularną – zwłaszcza Binga Crosby’ego, pierwszego ten- ora lat trzydziestych, porównywalnego z Frankiem Sinatrą w latach czterdziestych, Elvisem Presleyem dekadę później i Bobem Dylanem w latach sześćdziesiątych. Ujęty przez kulturę popularną Schlesinger bardzo wcześnie zaczyna dostrzegać walory artystyczne muzyki jazzowej. Często staje też w obronie produkcji Hollywoodu, kiedy elit- arystyczni krytycy amerykańscy twierdzą, że trudno to nazwać sztuką. W tej kwestii Schle- singer wyrasta ponad swoją epokę i współczesnych mu intelektualistów. Jed- nocześnie jest nieufny wobec kultury masowej, przede wszystkim wobec kultury middlebrow – zawieszonej gdzieś pomiędzy el- itarną (high) i popularną (low), kultury śred- niej z przeznaczeniem dla klasy średniej. Pod 56/195
 • 56. tym względem pozostaje bardzo elit- arystyczny i bardzo europejski. Pobyt w Europie to sen każdego Amerykan- ina z jego klasy społecznej. W 1938 roku na statku płynącym do Europy, gdzie młody ab- solwent Harvardu postanowił spędzić cały rok, snuje marzenia o brytyjskim teatrze i francuskiej literaturze, choć z drugiej strony obawia się atakującej Stary Kontynent hitlerowskiej zarazy. W Paryżu czyta Malraux (w tłumaczeniu) – połyka go jako jeden z pierwszych czytelników. Fascynuje go hero- izm przedstawiony na kartach Doli człowieczej i Nadziei. Wierzy nawet, że odnalazł swoje po- wołanie: stać się amerykańskim Malraux. Po powrocie do Ameryki w 1939 roku Sch- lesinger zajmuje się dziennikarstwem, spotyka swoją pierwszą żonę (malarkę, następna będzie rzeźbiarką) i zaczyna pracować nad projektem książki historycznej – dopóki nie zostanie zmobilizowany do wojska. W 57/195
 • 57. pamiętnikach znajdziemy wspaniałe strony, na których opisywać będzie, jak w 1942 roku po raz pierwszy obejrzał Casablankę, jak pod- czas projekcji cała sala, on także, stała i śpiewała uroczyście Marsyliankę. W latach 1942–1943 Schlesinger pracuje przede wszys- tkim jako redaktor w oddziale wewnętrznym Ministerstwa Informacji i Propagandy. W maju 1943 zostaje zatrudniony w Biurze Służb Strategicznych, amerykańskich służbach wywiadowczych odpowiedzialnych przede wszystkim za przeprowadzanie tajnych oper- acji i koordynację pracy wywiadu. Schlesinger jest jednym z wielu intelektualistów na ich usługach, mnoży kolejne studia, noty polityczne i analizy strategii obronnej. Rok później wysłany zostaje do Europy, w paździ- erniku 1944 roku dociera przez Londyn do Paryża, gdzie pracuje w tajnych służbach aż do pierwszych miesięcy 1945. We wspomnie- niach nie wdaje się zanadto w szczegóły 58/195
 • 58. dotyczące tamtego okresu; między wierszami da się jednak odczytać, że nie była to zwykła turystyka. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych Sch- lesinger szuka swojej drogi: dysponuje pękatym notesem z adresami, jest urbane (wyrafinowany) i nie przestaje tryskać swoim nieodłącznym optymizmem. Ten rozdział jego życia, który zaczyna się od mroków zwątpi- enia 1945 roku, kończy się tak, jak powinien: na Harvardzie. Schlesinger, który już wcześniej stykał się z wielkimi nazwiskami amerykańskiej prasy, zaczyna publikować artykuły w dwóch magazynach należących do prasowego magnata, Henry’ego Luce’a – w „Life” i ”Fortune”. W 1946 roku na łamach „Life” publikuje znaczący, pokaźny artykuł, w którym krytykuje amerykańską partię komunistyczną. W tekście tym, zwiastującym już zimną wojnę, opisuje, jak partia komunistyczna penetruje Stany Zjednoczone, 59/195
 • 59. uwodząc centrale związków zawodowych i przenikając do federalnych struktur rządow- ych. Jako niedawny przecież współpracownik służb specjalnych nie stracił jeszcze nawyku poszukiwania wtyczek i drobiazgowego ob- wąchiwania terytorium. Pisze między innymi, że „komuniści przypuścili frontalny atak na strukturę moralną amerykańskiej lewicy” 3 . Czerwone zagrożenie widzi nie tylko w szpie- gostwie i infiltracji, ale też w warstwie idei i kultury. Wkrótce staje się głównym postra- chem amerykańskiej partii komunistycznej – do czasu, kiedy to komuniści zaczną wzbudz- ać strach u Amerykanów. Schlesingera interesuje dziennikarstwo, ale nie wiąże z nim swej kariery. Przede wszys- tkim pociąga go historia. W 1947 roku dawny wychowanek Harvardu wraca tam, by samemu nauczać. Rozpoczyna karierę badacza-samotnika – publikuje kilka poważ- nych książek, przede wszystkim o Franklinie 60/195
 • 60. Roosevelcie i „centrolewicy”. Stawia w nich pytanie, jak walczyć z totalitaryzmem bez przejmowania jego metod 4 . Krok po kroku za- czynają się stabilizować przekonania polityczne Schlesingera – w późniejszych cza- sach już się nie zmienią. Od lat trzydziestych zwolennik Roosevelta, zacznie potem popier- ać Kennedy’ego, przez całe życie pozostając centrolewicowcem, antyfaszystą z przekon- ania i, jak sam siebie określił, „liberalnym antystalinistą”. Poza książkami pisze też artykuły, których liczba szybko wymyka się spod kontroli. Pub- likuje wszędzie, przede wszystkim w „Partisan Review” – w czasach, gdy dziennik ten jed- nocześnie przyjmuje postawę silnie antykomunistyczną i występuje przeciwko kulturze masowej 5 . Na tych łamach Schlesing- er spotyka się ze wszystkimi „intelektu- alistami nowojorskimi”, od swej serdecznej przyjaciółki Mary McCarthy po ikonoklastę 61/195
 • 61. Dwighta Macdonalda, nie mówiąc już o Han- nie Arendt, z którą planuje założyć czasop- ismo. Publikuje też w „The New Republic” i w nieco dziś zapomnianym dwumiesięczniku „The Reporter”, który w tamtych czasach skupiał niekomunistyczne środowisko lewicowe – wśród stałych współpracowników znajdowały się takie nazwiska, jak August Heckscher – przyszły doradca kulturalny Kennedy’ego, McGeorge Bundy, w przyszłości doradca tego samego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego i przyszły dyrek- tor Fundacji Forda, czy nawet McNeil Lowry, który również zostanie potem dyrektorem tej samej fundacji. Te cztery nazwiska: Schlesing- er, Heckscher, Bundy i McNeil Lowry w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych będą wieść prym wśród wpływowych postaci amerykańskiej polityki kulturalnej. Wśród dziesiątków artykułów Schlesingera z tego okresu pojawiają się teksty 62/195
 • 62. pasjonujące, jak choćby mało znane wystąpi- enie na łamach „The Reporter” pt. „Entertain- ment vs. the People” („Rozrywka pozywa Naród do sądu”), świadectwo strachu elit amerykańskich przed kulturą masową. Czytamy tam: „Telewizja w przerażający sposób wprowadza do samego serca do- mowego ogniska – i w nasze życie – środki komunikacji masowej, co nie pozostaje bez wpływu na naszą kulturę.” i dalej, jeszcze poważniejszym tonem: „Panowie mediów nie wierzą w Amerykę pluralistyczną, w społeczeństwo zbudowane na różnorod- ności… Chcieliby się zwracać do ujednolicon- ej widowni, wybierając najmniejszy wspólny mianownik”. Schlesinger obawia się „apatii” i „bierności” publiczności: „Pozbawiając oby- wateli wyboru, ci, którzy panują nad komunikacją masową, pozbawiają ich inic- jatywy – w rezultacie jednostka zaczyna lubić tylko to, co przywykła mieć do dyspozycji.” 63/195
 • 63. Cytuje George’a Orwella i Tocqueville’a, ko- mentuje jedno ze znaczących dzieł tamtej epoki, Samotny tłum Davida Riesmana. Ma nadzieję, że jednostkom uda się zachować „autonomię” i że pozytywne efekty mass mediów przewyższą ryzyko, jakie stanowią one dla demokracji i sztuki 6 . Motyw lęku przed kulturą masową, który w latach pięćdziesiątych zmienił się w istną obsesję in- telektualistów, powraca też ciągle na kartach pamiętników Schlesingera, gdzie autor z nos- talgią wspomina czasy, gdy teatr „na żywo” i kino nie funkcjonowały jeszcze w złowrogim cieniu telewizji. Co można było zrobić? Schle- singer, zafascynowany wysokiej jakości kul- turą europejską, gotuje się do walki: Ameryka także potrzebuje własnej „high culture”! Pow- inna stworzyć swoją własną literaturę, podjąć walkę z kulturą europejską niczym równy z równym, stworzyć dobry teatr i wspaniałe kino. A przecież świadom był jednocześnie, że 64/195
 • 64. wymiar popularny stanowi część amerykańskości. W tym wszystkim Schlesing- er jest już „nowojorskim intelektualistą”. W swoim świecie idei i refleksji, pośród artykułów, książek i wykładów, Schlesinger nie potrafi mimo wszystko rozstać się z dzi- ałalnością publiczną. W 1948 roku na pod- stawie nieskazitelnego dossier (amerykański antykomunista, a jednocześnie ekspert od spraw międzynarodowych) otrzymał nomin- ację na stanowisko doradcy szefa Planu Mar- shalla w Europie. Miał być odpowiedzialny za utworzenie w Paryżu departamentu analiz i informacji. Misja ta nie trwała długo, ale okazała się decydująca dla rozwoju kariery Schlesingera – dzięki niej kilka lat później weźmie udział w Kongresie Wolności Kultury – organizacji intelektualno-artystycznej, która okaże się sztabem głównym amerykańskiej polityki kulturalnej i ideologicznej w Europie. Z początku komitet ten finansowany był przez 65/195
 • 65. CIA, następnie przeszedł pod skrzydła Fun- dacji Forda. Zajmował się organizowaniem w całej Europie intelektualnych środowisk oporu przeciwko myśli komunistycznej. Ar- thur Schlesinger pełnił tam funkcję jednego z amerykańskich punktów kontaktowych – co znaczy, że był w samym centrum wymiany pomiędzy amerykańskimi a europejskimi in- telektualistami. Mówiło się o nim, że jest cold warrior (żołnierzem zimnej wojny) – pilotow- anie kulturalnego skrzydła zimnej wojny stan- ie się na długie lata jego prawdziwym zawo- dem 7 . Mimo swej obecności na scenie międzynar- odowej, Schlesinger działa niezmordowanie przede wszystkim na niwie polityki wewnętrznej. Ten harvardzki profesor historii (uczył tam przez całe lata pięćdziesiąte) szyb- ko odnalazł się w samym sercu inteligencji demokratycznej, dla której uniwersytet stanowił w tamtych czasach koło zamachowe. 66/195
 • 66. Określa się go mianem egg-head, dosłownie „jajogłowy”, co w zarysie miało oznaczać in- telektualistę niepozbawionego nieco pretens- jonalnego elitaryzmu i pewnej uległości. Sch- lesinger spotyka się z osobistościami polityki i literatury, a także z intelektualistami, na łonie Signet Society, elitarnego harvardzkiego klubu. Jest już zaangażowany politycznie: prezydent Truman prosi go niekiedy o napis- anie mu przemówienia. Bardzo wcześnie po- jawia się jednak jeszcze jedna motywacja – znajomość z Adlai Stevensonem, którego poznał w 1946 roku w wagonie sypialnym po- ciągu relacji Nowy Jork – Chicago. Gubernat- or Illinois, który w przyszłości stanie na czele partii demokratycznej, wydaje mu się inteli- gentny i przebiegły – uwodzi go również wizja służby publicznej, jaką Stevenson przed nim roztacza. Schlesinger krok po kroku an- gażuje się ze swym wsparciem – ta polityczna przyjaźń trwać będzie przez całe lata 67/195
 • 67. pięćdziesiąte, aż do chwili, gdy Schlesinger w obliczu drugiej już porażki Stevensona z Eis- enhowerem znajduje się wśród obozu Kennedy’ego. We wczesnych latach sześćdziesiątych przyłączył się do tych, którzy poprą młodego Bostończyka w starciu z pod- starzałym liderem demokratów rodem z Ch- icago. Epizod ten był o tyle znaczący, że Stevenson reprezentował lewe skrzydło de- mokratów, odwoływał się do wartości lewicowych. Jawił się jako intelektualista, choć Kennedy żartował, że „w ciągu tygodnia czyta więcej książek, niż Stevenson w ciągu roku” 8 . Przez cały rok 1960, w toku długiej i uciążliwej pracy nad tym, by zdystansować się od Stevensona jako rywala i stawić czoło republikaninowi Nixonowi, Kennedy opierał się na niewielkiej grupie intelektualistów i dziennikarzy – wśród których znalazł się Ar- thur Schlesinger. Podjął się on zadania wykreowania nowego głosu Kennedy’ego – 68/195
 • 68. nowego głosu czyli nowego zestawu idei. Mło- demu kandydatowi potrzebny był odnowiony dyskurs lewicowy, którego nie dało się zbudować na bazie starej lewicy. Nie mówiło się jeszcze o „New Left”, ale Kennedy wyo- brażał już sobie nową lewicę, choć jeszcze nie potrafił jej nazwać. To z tych przemyśleń bierze się nowy ton, jaki nadał polityce, kon- centracja na poważnych kwestiach społecz- nych, takich jak walka z biedą, ludzkim cier- pieniem i trudnościami ekonomicznymi 9 . Tak oto w 1959 roku Schlesinger znajduje się w obozie Kennedy’ego – jako człowiek, który ma już na koncie pełną prestiżu karierę. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich historyków, ideologiem nowej lewicy demokratycznej, intelektualistą, który zdołał nawiązać kontakty na całym świecie. Dla Kennedy’ego stanowi kopalnię złota. W naturalny sposób staje się punktem kontak- towym kandydata na prezydenta z 69/195
 • 69. intelektualistami, obmyśla też jego politykę na polu sztuki. Nie do przecenienia jest też jego pióro – pisze Kennedy’emu niektóre przemówienia, szpikując je cytatami i odniesi- eniami międzynarodowymi, szokującymi sfor- mułowaniami i dogłębnymi analizami. Natur- alną konsekwencją rzeczy w 1961 roku zna- jdzie się w Białym Domu jako „etatowy in- telektualista”, ciesząc się prestiżowym tytułem specjalnego doradcy młodego prezydenta. John F. Kennedy i kultura „Pozbawiony złudzeń idealista” – oto cały Kennedy. Sformułowanie to zresztą często przypisywane jest samemu prezydentowi 10 . Zachłannie czytający i wiecznie głodny fak- tów i technicznych opisów, poszukujący szer- okich perspektyw nowy przywódca zawsze sądził o sobie, że jest człowiekiem myśli. Choć 70/195
 • 70. jednak z łatwością porusza się w kulturze pisma, blisko mu do intelektualistów i – w ogólności – do świata ludzi pióra, dla sztuki ma już mniej zainteresowania, podczas kam- panii zresztą nie porusza tego tematu zbyt często. Muzycy go nudzą, a w teatrze zasypia. Jeszcze gorzej jest z tancerzami, malarzami nowoczesnymi i operowymi śpiewakami: nie znosił tego! Nauczył się lubić wystawy im- presjonistów, na które ciągnęła go żona, Jack- ie, niemniej słowo kultura znaczyło dla niego przede wszystkim Franka Sinatrę czy takie filmy, jak Casablanca lub Spartakus, no i oczy- wiście James Bond. Nic bardziej „artystowskiego” (arty) ani „pozbawionego akcji” (actionless). Kiedy w przemówieniach cytuje poezję, znaczy to, że wykorzystuje cytaty przygotowane dla niego przez dorad- ców. Kiedy czyta książki – są to przede wszys- tkim biografie historyczne, modne eseje 71/195
 • 71. i studia z zakresu ekonomii. Oczywiście czyta też książki Schlesingera 11 . Upodobania kulturalne amerykańskiego prezydenta pozostają w gruncie rzeczy pop- ularne i niesłychanie konwencjonalne, wbrew obrazowi, jaki stara się utrwalić tzw. mit Kennedy’ego. Jednak przekonany jest, że w Stanach Zjednoczonych brak jest śmielszego planu, ponieważ społeczeństwo dobrobytu lat pięćdziesiątych zmieniło się w mdły, pozbawiony wyrazu byt społeczny bez żad- nych wartości wspólnotowych. Społeczeństwo to zagubiło też poczucie smaku w zakresie kultury. W przemówieniu podczas kampanii wokół „Nowej granicy” (New Frontier) w lecie 1960 roku Kennedy powoływał się na „twór- czych” przywódców oraz podnosił kwestię „wyobraźni”, koniecznej, by naród odzyskał swoją „wielkość”. Niedługo potem prezy- dencki program partii demokratycznej, na którym Kennedy się opierał, zaczął zawierać 72/195
 • 72. także propozycje z domeny sztuki. Po raz pierwszy demokraci zdecydowali się poważnie zaangażować w utworzenie „dorad- czej agencji artystycznej na stopniu feder- alnym, która zajmowałaby się oceną, rozwo- jem i powiększaniem zasobów kulturalnych w Stanach Zjednoczonych”. Sam kandydat po- wołał się na ten pomysł w krótkim wywiadzie dla wewnętrznego czasopisma prężnego związku zawodowego aktorów teatralnych, Actors’ Equity, podkreślając, że jest za ut- worzeniem fundacji kulturalnej na poziomie federalnym. Był to przełom 12 . Prowadzona „po amerykańsku” kampania Kennedy’ego, w całości skoncentrowana na ruchu do przodu, na pierwszy plan wysunęła skuteczność, młodość i kreatywność. Wy- grawszy jednak niewielką większością, Kennedy szybko zaczyna rozumieć, że dostał od Amerykanów mandat nie po to, by wprowadzać nowe idee, ale by z sukcesem 73/195
 • 73. kontynuować politykę swojego poprzednika, republikanina Eisenhowera. Od dnia zaprzysiężenia wyznaczonego na 20 stycznia 1961 roku Kennedy będzie się starał zyskać przewagę w tym wyścigu. W końcu po raz pierwszy amerykańskie stery przejmuje prezy- dent „urodzony w XX wieku” (co każdy uważa za stosowne podkreślić). Ten pokoleniowy przełom powinien znaleźć przełożenie na działania. i – co wydaje się bardzo pilne – na słowa. Tamtego dnia Kennedy podkreślał więc wagę symboli: poprosił śpiewającą kontraltem czarnoskórą Marian Anderson o odśpiewanie hymnu narodowego. Zaprosił też poetę Roberta Frosta, by odczytał w czasie zaprzysiężenia jeden ze swoich tekstów – tak jakby chciał umieścić swoją prezydenturę pod znakiem renesansu myśli i wyobraźni. Pisarz w tym duchu ogłosił „nowy złoty wiek dla poezji i władzy”. Poza tym w ceremonii 74/195
 • 74. wzięło udział stu pięćdziesięciu pięciu pisar- zy, artystów i intelektualistów, zaproszonych „w uznaniu wagi ich zasług”. Wśród nich znaleźli się, by wyliczyć tylko niektórych: pis- arze William Faulkner, John Dos Passos, Ern- est Hemingway, Aldous Huxley, John Stein- beck i Saint-John Perse, ludzie teatru – Te- nessee Williams i Arthur Miller, artyści Alex- ander Calder i Mark Rothko, a także muzycy – Aaron Copland, Igor Strawiński, Leonard Bernstein i Charles Munch. Hannah Arendt powiedziała potem, że zapraszając poetów i artystów na tę uroczystość (oraz obiady w Białym Domu, które po niej nastąpiły), Kennedy starał się „poszerzyć przestrzeń tego, co publiczne”. Tak czy inaczej zaproszenia te okazały się ogromnym sukcesem. Symbol- icznie zapoczątkowały lata Kennedy’ego, pro- mując młodość, wdzięk, twórczość i elegancję – charakterystyczne dla pary prezydenckiej: reprezentującego ducha Harvardu Johna 75/195
 • 75. (studia ukończył w 1940 roku) i eleganckiej Jacqueline. O tak, Kennedy wiedział, jak czer- pać ze swego czasu to, co najlepsze 13 . Przemówienie, które Kennedy wygłosił z okazji zaprzysiężenia, pozostaje jednym z najsłynniejszych wystąpień w amerykańskiej historii. Prezydent wspomniał w nim o sztuce – to już dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak było krótkie. „Tak oto zaczyna się nowa epoka… Niech obie strony [konfliktu] starają się sięgać raczej po cuda, jakie oferuje nam nauka niż wynikające z niej zagrożenia. Razem badajmy gwiazdy, zaludniajmy pustynie, zwalczajmy choroby, postawmy stopę na dnie oceanu i zadbajmy o rozwój sztuki i wymiany handlowej.” Prezydent dorzucił potem zdania, które do dziś stanowią jedne z najsłynniejszych fraz jego niedługiej kariery (dziś widnieją wykute w marmurach ogromnej biblioteki prezydenckiej jego imi- enia w Bostonie): „Nie zdołamy tego 76/195
 • 76. ukończyć w ciągu pierwszych stu, czy nawet tysiąca dni. Pewnie nie uda się tego zrobić w czasie trwania tego rządu, ani nawet w ciągu lat naszego życia na ziemi. Ale spróbujmy przynajmniej zacząć. W waszych rękach, moi współobywatele, bardziej nawet niż w moich, leży powodzenie – lub porażka – naszej misji… A więc, drodzy Amerykanie – nie py- tajcie, co ten kraj może zrobić dla was. Spyta- jcie, co wy możecie zrobić dla waszego kraju.” II W tym wystąpieniu, którego zwięzłość przy- woływała na myśl przemówienie inaugur- acyjne Lincolna, Kennedy wspomniał kwestię sztuki jak gdyby mimochodem. Czy można powiedzieć, że był to dobry wstęp do prawdziwej amerykańskiej polityki kulturalnej? Czyżby więc polityka kulturalna? Kultura, krótko wspomniana przez Kennedy’ego w wystąpieniu z okazji zaprzysiężenia, 77/195
 • 77. obiecywana w programie partii de- mokratycznej, opiewana przez poetę Roberta Frosta miała się zatem stać „polityczna”? Czyżby nowy prezydent w swoim napiętym kalendarzu miał znaleźć trochę miejsca dla sztuki? Na początku lat sześćdziesiątych istniało pięć różnych elementów mogących uspraw- iedliwiać to niewidziane wcześniej zaangażowanie amerykańskiego prezydenta na polu sztuki: kulturalny boom końca lat pięćdziesiątych, sytuacja międzynarodowa zmuszająca Stany Zjednoczone do szukania przewagi intelektualnej względem ZSRR, pro- jekt „New Frontier”, wymagający opracow- ania wymiaru edukacyjnego i kulturalnego, rola, jaką odgrywała Jacqueline Kennedy, i wreszcie lęk elit amerykańskich przed kul- turą masową. „Boom kulturalny” – określenie to stało się tak modne, że w latach sześćdziesiątych 78/195
 • 78. funkcjonowało niemal na prawach komunału. Za tym wyrażeniem, odmienianym przez wszystkie przypadki w niezliczonych artykułach, kryje się nie tylko rzeczywistość, względem której późniejsze badania kazały powściągnąć entuzjazm, ale i statystyki – tłu- maczące powszechny wówczas optymizm co do intensyfikacji działań kulturalnych w Stanach Zjednoczonych i poszerzenia artystycznej oferty. We wczesnych latach sześćdziesiątych w Ameryce odnotowano dzi- ałalność 5000 trup teatralnych, 754 zespołów operowych, 200 zespołów tanecznych, 1401 orkiestr symfonicznych. Liczba muzeów na przestrzeni jednego pokolenia wzrosła czter- okrotnie 14 . Aktywność kulturalna społeczeńst- wa również była coraz większa: coraz więcej osób odwiedzało muzea, rozwijał się taniec współczesny, zwiększała się sprzedaż płyt z muzyką klasyczną i książek. Kennedy bez skrępowania mówi o tym, że „więcej osób co 79/195
 • 79. roku uczęszcza na koncerty niż na mecze baseballa”, czy że „więcej jest osób grywają- cych na pianinie, aniżeli tych, którzy posiada- ją pozwolenie na wędkowanie.” 15 . W danych tych jednak myli się ilość z jakością. Kultura amatorska miała się doskonale, ale profesjon- alistów wciąż było mało. Na przykład, na 1401 zarejestrowanych orkiestr tylko 58 to stałe orkiestry złożone z zawodowych muzyków. Tylko 56 z ogółu teatrów to poważne i stałe instytucje. Całe połacie Stanów Zjednoczonych wciąż pozostawały kulturalną pustynią. O „boomie kulturalnym” świetnie opowiadało się w mediach, ale na terenie kraju nie bardzo go było widać. To jednak nie jest najistotniejsze. Zwrot Kennedy’ego w stronę sztuki tłumaczy się bardziej przez odniesienie do sceny międzyn- arodowej. Jak zwykle doskonałym barometr- em pozostaje tu Arthur Schlesinger. 12 kwiet- nia 1961 roku, czyli zaledwie kilka tygodni po 80/195
 • 80. objęciu urzędu przez Kennedy’ego, Rosjanie wystrzeliwują na orbitę okołoziemską satelitę Wostok z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie. Jest to technologiczne zwycięstwo ZSRR, w dodatku cztery lata po wyniesieniu w przestrzeń kosmiczną Sputnika. W Stanach wywołało to falę autokrytyki – narzekano na ograniczone środki przeznaczone na badania, podkreślano konieczność nadrobienia opóźnień w intelektualno-kulturalnej wojnie z Rosjanami. Kiedy Kennedy zorientował się, że zimna wojna brutalnie wdziera się w każdy obszar prowadzonej przez niego polityki (Za- toka Świń, Mur Berliński, początek wojny w Wietnamie, czy też blokada Kuby), położył szczególny nacisk na ten właśnie wymiar. Dokumenty z tego okresu potwierdzają, że za- równo prezydent, jak i jego doradcy (Schle- singer mnożył notatki w tej kwestii) pri- orytetowo traktowali kulturalną i intelektual- ną ofensywę, którą Ameryka miała za zadanie 81/195
 • 81. przeprowadzić przeciwko Związkowi Radzieckiemu 16 . Sam prezydent Kennedy mówił: „Naród nasz otrzymał w spadku bog- ate i różnorodne dziedzictwo. Słusznie jesteśmy dumni z naszej żywotności i kreaty- wności, a także z różnorodnego wkładu, jaki obywatele Stanów Zjednoczonych wnoszą do świata sztuki. Jeżeli mamy stanąć w jednym rzędzie ze światowymi przywódcami w każdym tego słowa znaczeniu, ten aspekt naszego życia nie może zostać zaniedbany, nie może być traktowany obojętnie.” 17 Centrum dowodzenia w warunkach zimnej wojny mieściło się w Departamencie Stanu, amerykańskim ministerstwie spraw zagranicz- nych. Już w latach pięćdziesiątych nie szczęd- zono sił na działalność w tej dziedzinie, a za Kennedy’ego podwojono wysiłki. Organizow- ano objazdy artystów, choreografów i pisarzy po całym świecie. To jednak przestało wystar- czać, odkąd ZSRR mianował się ojczyzną 82/195
 • 82. intelektualistów i artystów. W tej sytuacji Kennedy musiał zareagować, korygując ten obraz i dodając, że prawdziwą wolnością artysta i poeta może cieszyć się jedynie pod słońcem Ameryki. Obrona twórczości stała się w Ameryce koniecznością – jako broń międzynarodowego zasięgu w walce z sowiecką propagandą. Owo głębokie przekonanie Kennedy’ego nie znalazło chyba lepszego wyrazu niż w przemówieniu w Amherst College, którym prezydent oddawał hołd poecie Robertowi Frostowi. Wygłoszone na kilka dni przed zamachem stanowi ono jedyną wypowiedź, w której prezydent tak wyczerpująco określił pozycję artysty w amerykańskim społeczeństwie: „Robert Frost był jednym z wielkich Amerykanów naszej epoki. Był wielkim artystą i wielkim Amerykaninem. Naród pokazuje swą naturę nie tylko za pośrednictwem ludzi, których wydaje na 83/195
 • 83. świat, ale także poprzez to, kogo decyduje się docenić i pamiętać (...) Artysta, wierny – na ile to możliwe – swej własnej wizji rzeczy- wistości, pozostaje ostatni na placu boju, jaki jednostkowy umysł i wrażliwość toczyć muszą z wszędobylskim społeczeństwem i biur- okratycznym państwem. Wielki artysta za- wsze więc pozostaje samotny. Robert Frost mówił, że jest to miłosna kłótnia ze światem. Posłuszny swemu postrzeganiu rzeczywistości, artysta często zmuszony jest brnąć pod prąd swego czasu. (...) Niewiele widzę spraw ważniejszych z punktu widzenia przyszłości naszego kraju i cywilizacji, aniżeli uznanie w pełni ważności artysty. Jeśli zadaniem sztuki pozostaje utrzymywanie przy życiu korzeni naszej kultury, społeczeństwo musi uznać wolność artysty do podążania za swoją wizją – dokądkolwiek go ona nie zaprowadzi. Nie wolno nam zapominać, że sztuka nie stanowi kolejnej postaci propagandy, ale jest formą 84/195
 • 84. prawdy (...) W wolnym społeczeństwie sztuka nie może być bronią, nie może się lokować w obszarze ideologicznych sporów. Gdzie in- dziej może być inaczej, ale w de- mokratycznym społeczeństwie najwyższą powinnością pisarza, kompozytora, artysty jest pozostać w zgodzie z samym sobą (...) To w służbie swej własnej wizji prawdy artysta najlepiej służy narodowi. (...) Wierzę w Amerykę, która nie boi się wdzięku i piękna (...) Wierzę w Amerykę, która nagradzać będzie osiągnięcia artystyczne tak samo, jak osiągnięcia w biznesie i polityce. Wierzę w Amerykę, która stale powiększać będzie możliwość uczestniczenia w kulturze każdego obywatela. Wierzę w Amerykę, która budzić będzie na świecie szacunek nie tylko dla swo- jej siły, ale i dla cywilizacji, jaką zbudowała.” 18 85/195
 • 85. Jackie Kennedy i Mona Liza Innym, bardziej prywatnym „czynnikiem” tłumaczącym zaangażowanie nowego prezy- denta w sprawy kultury była Jacqueline Bouvier Kennedy. Młoda małżonka prezy- denta szybko zrozumiała, jaką rolę może ode- grać w sztabie swego męża na froncie kultur- alnym – predestynowało ją do tego pochodzenie, gusta literackie i artystyczne. „Urok” Jackie – jak to określił de Gaulle – ob- jawił się podczas wizyty Kennedych we Francji w czerwcu 1961 roku. Francuska prasa zachwycała się białą jedwabną sukienką Jackie i królewskim obiadem wydanym w Wersalu. Zapamiętano też żart amerykańskiego prezydenta, który przedstaw- ił się na konferencji prasowej jako „człowiek, który towarzyszył Jacqueline Kennedy w Paryżu i który świetnie się bawił” 19 . 86/195
 • 86. Wtedy właśnie zawiązała się przyjaźń pom- iędzy Jackie Kennedy a francuskim ministrem kultury André Malraux, który oprowadzał ją po paryskich muzeach w czasie, gdy de Gaulle przyjmował Kennedy’ego. Rok później, w maju 1962 roku, Malraux udał się z ofic- jalną wizytą do Stanów Zjednoczonych. Była to dziwna wizyta. Trudno zrozumieć jej motywy, podobnie jak trudno zrozumieć wypożyczenie Amerykanom Mony Lizy, które nastąpiło po niej, o ile nie weźmie się pod uwagę hipotezy, iż Malraux został rozmyślnie „wyselekcjonowany”. Pomysł zaproszenia autora Doli człowieczej(Kennedy podkreślił od razu, że czytał angielski przekład) nie pojawił się przypadkiem: został starannie opracowany w Departamencie Stanu i w Białym Domu, nie tylko przez Jacqueline Kennedy. Zapisy archi- walne pokazują, że Malraux został bardzo wcześnie rozpoznany jako zwolennik Ameryki. Jako taki mógł służyć jako łącznik z 87/195
 • 87. de Gaulle’em. Można też było polegać na jego antykomunistycznych przekonaniach we Francji sympatyzującej z komunistycznym „frontem ludowym”, co było szczególnie ważne w okresie zimnej wojny 20 . Pod wpły- wem swego specjalnego doradcy, Arthura Schlesingera, Kennedy postanawia więc zaprosić Malraux. Aby sprawa nie wydała się szyta zbyt grubymi nićmi, zrobiono to pod pretekstem wykładów na Harvardzie, po których nastąpić miała „nieoficjalna” wizyta w Waszyngtonie. Ustaloną początkowo na lato 1961 roku wizytę odwołano. Doszła do skutku dopiero w maju następnego roku. Po- byt w Białym Domu przebiegał na na- jwyższym poziomie, pod hasłem „full red car- pet treatment” III . Rzeczywiście, nie zabrakło czerwonych dywanów. W specjalnym oświad- czeniu dla prasy Kennedy oznajmił, że jest to oficjalna wizyta „na osobiste zaproszenie prezydenta i pani Kennedy”. Zorganizowano 88/195
 • 88. też promocję medialną książek André Malraux, której równać się mogło tylko przyjęcie, jakie Stalin przygotował w latach trzydziestych dla pisarza André Gide’a. W Nowym Jorku francuskiego ministra witał wiceprezydent Johnson, a Jacqueline Kennedy osobiście nadzorowała powitanie Malraux w Waszyngtonie. Objęła szczególną troską prace nad wystąpieniem prezydenta z tej okazji. Podróż Malraux okazała się wizytą na najwyższym szczeblu. Amerykanie przechodzili samych siebie w schlebianiu naj- jaśniejszej gwieździe francuskiej literatury. A przy okazji najbardziej proamerykańskiemu z gaullistów – o ile nie najbardziej zawziętemu antykomuniście w ich szeregach. Państwo Malraux podejmowani więc byli w Waszyngtonie z wielką pompą: oprócz spotkania sam na sam z prezydentem wydano na cześć francuskiego ministra wielką galę, na którą zaproszono – trochę jak z okazji 89/195
 • 89. zaprzysiężenia – sto siedemdziesiąt sław ze świata kultury, od choreografa George’a Balanchine’a począwszy, na reżyserze Elii Kazanie skończywszy, przez pisarza Arthura Millera, dramaturga Tennessee Williamsa, malarza Marka Rothko, kompozytora Leonarda Bernsteina, pisarza Saula Bellowa, filantropa Davida Rockefellera czy skrzypka Isaaca Sterna. Nie zapomniano też o fran- cuskim poecie Alexisie Léger (publikującym jako Saint-John Perse), który w owym czasie mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Malraux został uwiedziony – jednak jego serdeczności dla Kennedych nie należy tłumaczyć odbytą podróżą, lecz odwrotnie – podróż żywioną dla nich serdecznością. Podczas wizyty minister podzielić się miał prywatną uwagą, iż „jest to pierwszy kraj, który swymi sentymentalnymi mitami dzieli się z całym światem, ukazując mu swój podskórny wszechświat, swoje kochanki, swoich złodziei i swoich 90/195
 • 90. morderców”. Powiedział też, tym razem pub- licznie: „Sądzę, że odbywa się właśnie proces kształtowania nowej kultury – od dawna już czujemy, jak tryskają jej źródła. Poczulibyśmy to jeszcze wcześniej, gdybyśmy nie żywili wobec niej tylu uprzedzeń: oto kultura at- lantycka.” 21 Po powrocie do Francji Malraux skreśli list do prezydenta: „Proszę pozwolić mi podziękować za wspaniałe przyjęcie, jakiego doznałem ze strony pana Johna Kennedy’ego, za które jestem wdzięczny Prezydentowi Stanów Zjednoczonych.” 22 Malraux ma talent do celnych sformułowań. Podobało mu się, jak mu tam schlebiano. Podczas tej wizyty w Ameryce ustalono wypożyczenie z Francji Mony Lisy. Malraux zaakceptował projekt przetransportowania obrazu, wierząc w misjonarskie powołanie Francji, której prawdziwa wielkość ujawniać się miała właśnie w gestach wykonywanych w stronę całego świata. Pomimo gwałtownych 91/195
 • 91. utyskiwań kustoszy, Malraux dotrzymał obiet- nicy. Malowidło z pompą odsłonięto w styczniu 1963 roku. Z owej pamiętnej wizyty, stanowiącej cezurę ważnego etapu wzajem- nych stosunków, zapamiętano przede wszys- tkim zręczne przemówienie eskortującego obraz Malraux: „Mówiono o zagrożeniach czy- hających na obraz za drzwiami Luwru – niek- tóre z nich są realne, inne przesadzone. Ale ryzyko, jakie podjęli owi chłopcy na wybrzeżu Arramanches – nie wspominając o ich poprzednikach sprzed dwudziestu trzech lat – było znacznie bardziej namacalne. Najskrom- niejszym z nich – niektórzy być może mnie słuchają – chciałbym cicho powiedzieć, że ar- cydzieło, któremu dziś wieczorem oddał pan, panie Prezydencie, historyczny hołd, zostało ocalone właśnie przez nich.” 23 Odpowiedź, którą wygłosił na ten nieoczekiwany hołd pod adresem amerykańskich żołnierzy poległych na plażach 92/195
 • 92. Normandii, wyraźnie wzruszony młody prezy- dent, była nie mniej błyskotliwa: „Szanowny panie Ministrze, Stany Zjednoczone wyrażają wdzięczność za tę pożyczkę udzieloną przez światową potęgę kulturalną, jaką jest Francja... Chcę jednocześnie podkreślić, iż tak jak jesteśmy wdzięczni za ten obraz, tak samo nie ustaniemy w wysiłkach, by wypracować własną, niezależną artystyczną siłę i naszą własną potęgę. Panie Ministrze, to już druga dama, którą przesyła nam francuskie społeczeństwo. Choć zostanie tu pewnie krócej niż Statua Wolności, jesteśmy za nią równie wdzięczni... Dziękujemy rządowi Francji za to, że wysłał do nas nie tylko jedno z najcenniejszych dzieł sztuki, ale i jednego z najszacowniejszych obywateli.” 24 Jak na owe czasy, Stany Zjednoczone ogar- nął prawdziwy ferwor. Akredytowano 1300 dziennikarzy, a w Waszyngtonie pojawiło się ponad 1 700 000 zwiedzających, którzy 93/195
 • 93. pragnęli zobaczyć tajemniczy uśmiech Giocondy. Goście waszyngtońskiej National Gallery, ściśnięci w trzech kolumnach, mieli prawo pozostać przed obrazem przez dwanaście sekund. W Nowym Jorku kolejka do Metropolitan Museum kończyła się na chodnikach Piątej Alei. Wstęp był bezpłatny. Wydano nawet okolicznościowe pocztówki. Znaczące jest, że to francuska wystawa okaza- ła się pierwszym prawdziwym wystawien- niczym przebojem, czymś, co już niebawem stanie się amerykańską specjalnością 25 . Pojawia się jeszcze jedno, najistotniejsze pytanie: jaki wpływ na politykę kulturalną Kennedy’ego miały te dziwne wizyty na- jwyższego szczebla, składane przez Malraux, i przyjazd Mony Lisy? Bezpośrednia wymiana pomiędzy Kennedym a Malraux przebiegała słabo, jednak uderzające jest, do jakiego stopnia francuskie idee w zakresie polityki kulturalnej, nowatorskie nawet w swej 94/195
 • 94. ojczyźnie, inspirowały doradców prezydenta. Pojawia się wręcz pytanie, czy Malraux nie „sprzedał” Stanom Zjednoczonym (a przyna- jmniej – czy nie starał się sprzedać) nowego modelu kultury, jaki starał się opracować dla Francji. Czy takie były jego plany i ambicje? Możliwe – wydają się to potwierdzać roz- liczne rozmowy, które przeprowadził w Waszyngtonie podczas kolejnych wizyt. Późniejsze wymiany listów dodają tej hipotez- ie wiarygodności 26 . W tamtym okresie wpływ Malraux na doradców Kennedy’ego pozost- awał znaczący – wiele idei w zakresie kultury charakterystycznych dla lat sześćdziesiątych zaliczało się do sukcesów owych wizyt. Na dłuższą metę trudno jest jednak wskazać rzeczywiste efekty tej wymiany – projekty amerykańskie okażą się bowiem bardzo odległe od modelu francuskiego. Wpływ Malraux na model amerykański byłby więc 95/195
 • 95. czymś w rodzaju wishful thinking (myślenia życzeniowego). Kulturalne zaangażowanie nowego prezy- denta Stanów Zjednoczonych wynikało z wielu czynników jednocześnie – stanowiło as- pekt zimnowojennej ideologii, zbiegło się z boomem kulturalnym końca lat pięćdziesią- tych, a poza tym pasowało do nieszkodliwego bzika Jackie. Ponadto nacechowane było duchem epoki, kiedy to rodziła się „młoda” kultura, a intelektualna artystyczna elita USA żyła w strachu przed kulturą masową. Telewizja była szczególnie przerażająca. Ar- thur Schlesinger w szczególnie interesującym artykule datowanym na wiosnę 1960 roku – na krótko przed wyborami, w których zwyciężył Kennedy – proponował ni mniej ni więcej tylko „narodową politykę kulturalną”, która stawiłaby czoło „problemowi telewizji”. „Odkąd tylko się pojawiła – lamentował Sch- lesinger – pod względem artystycznym 96/195
 • 96. telewizja stacza się po równi pochyłej.” Autor zauważa co prawda kilka ambitnych inic- jatyw, ale jednocześnie miażdżąco opisuje porażkę, jaką poniosła telewizja w zakresie oferty artystycznej. Nie waha się mówić wręcz o kulturalnym upodleniu (debasement). W artykule tym Schlesinger zachwala uregulow- ania pozwalające kategoryzować kanały. W dalszej części tekstu przedstawił ideę Federalnej Rady Konsultacyjnej do spraw Sztuki (Federal Advisory Council on the Arts), której celem byłaby ochrona sztuki. Autor snuje nawet wizje przyznawanych przez nią subwencji. Choć Schlesinger uważa, że zaangażowanie rządu zawsze powinno pozost- awać ograniczone, napisze kilka ostrzegaw- czych linijek na końcu: „W czasie, gdy prob- lemy naszego społeczeństwa przestają dotyczyć ilości dóbr, do których mamy dostęp, a zaczynają się odnosić raczej do ich jakości, powinniśmy oczekiwać, iż kultura 97/195
 • 97. będzie jednym z przedmiotów narodowej troski i stanie się narodowym celem.” 27 Tekst ten nie wyróżnia się oryginalnością, pokazuje za to nawracającą obsesję Schlesingera – chronić „sztukę” przed telewizją i kulturą masową. Od dawna już stanowi to główny przedmiot zatroskania amerykańskich in- telektualistów tej epoki, którzy w swych magazynach publikują niekończące się diatryby na ten temat. Postawa ta częściowo udzieli się także administracji prezydenta Kennedy’ego. Jednak trzeba pamiętać, że Kennedy to nie Schlesinger. Choć nowy prezydent podziela troskę swojego doradcy o podniesienie poziomu edukacji i kultury, stara się zachow- ać równowagę pomiędzy mediami a sztuką, pomiędzy młodzieżową kulturą lat sześćdziesiątych a „high culture” starej elity. Ponadto zdradza tendencję do instrument- alizowania sztuki, wcześnie zrozumiawszy, że 98/195
 • 98. to właśnie kultura najpewniej pomoże mu rozsławić okres jego rządów. Pchać go to będzie do działania – zacznie orać kulturalną glebę znacznie głębiej, niż to z początku pla- nował. Tak jak to bez ustanku powtarzał w czasie swojej kampanii wyborczej, jako twór- czy przywódca będzie chciał poprowadzić Stany Zjednoczone ku wielkości, bronić „amerykańskiej jakości życia” i rządzić z „wyobraźnią”. W lecie 1961 roku Arthur Schlesinger otrzymuje więc od prezydenta zielone światło na organizowanie w Białym Domu spotkań poświęconych kwestii kultury. Organizuje nawet nieformalną grupę doradców i minis- trów ochrzczoną mianem „kulturalnej ofensy- wy” („The cultural offensive”). Już kilka miesięcy po objęciu swojej funkcji, jesienią tego samego roku, Schlesinger przedstawia prezydentowi wstępne plany „polityki kultur- alnej” – sformułowanie to co i raz pojawia się 99/195
 • 99. w notatkach 28 . Sugerowane przez Schlesing- era rozwiązania dzieliły się na wiele etapów – prezydent zatwierdził strategię swego dorad- cy, by prowadzić w tym obszarze zręczną politykę małych kroków. Najpierw należało mianować doradcę prezydenta do spraw kul- tury. Dopiero potem zająć się utworzeniem Rady ds. Sztuki przy prezydencie, tak jak to obiecywał podczas kampanii wyborczej. Wreszcie – był to krok o znaczeniu przede wszystkim symbolicznym, wpisujący się w szereg sukcesów wokół wizyt André Malraux – otworzyć drzwi Białego Domu przed in- telektualistami i artystami. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych, gdzieś pom- iędzy zimną wojną, strachem przed kulturą masową a pretensjami Jackie, zaczęto pla- nować politykę kulturalną. 100/195
 • 100. Doradca do spraw kultury przy prezydencie Kennedym „W zeszłym miesiącu byłem jeszcze kom- pletnym ignorantem, dziś jestem neofitą.” Tak tłumaczył się „New Yorkerowi” August Heckscher zaraz po otrzymaniu nominacji 29 . Prezydent Kennedy mianował go w marcu 1962 roku na stanowisko doradcy kulturalne- go w Białym Domu („Special Consultant on the arts”). Wypowiedź dla „New Yorkera” traktować należy w kategoriach żartu – w dziedzinie sztuki trudno byłoby go nazwać neofitą. Hekscher był humanistą-literatem, autorem książek poetyckich, esejów i biografii. Wraz z Raymondem Aronem napisał książkę o stosunkach pomiędzy Francją a Stanami Zjed- noczonymi 30 . Żyjąc na styku środowiska uni- wersyteckiego i artystycznego, dziennikarstwa i polityki, stanowił doskonały przykład na to, 101/195
 • 101. kim lubił otaczać się Kennedy – w połowie był intelektualistą, a w połowie światowcem. Znakomitą karierę uniwersytecką (Yale, Har- ward), uzupełniała chlubna karta wojenna – wojnę spędził w Algierze, podobnie jak Schle- singer w amerykańskich tajnych służbach. Dz- ięki swym zasługom wkrótce stanął na czele prestiżowej New School of Social Research w Nowym Jorku, był również prezesem wydawnictwa Uniwersytetu Yale. W latach 1948–1956 wykorzystywał swoje talenty dzi- ennikarskie jako redaktor naczelny „New York Herald Tribune”. W dziedzinie sztuki dał się poznać jako wybitny organizator, zasiada- jąc w radach ponad tuzina muzeów i teatrów. Po odejściu z Białego Domu zajmie stanow- isko „ministra” kultury stanu Nowy Jork, następnie będzie pełnił rolę attaché kultural- nego w nowojorskim ratuszu 31 . August Heckscher był więc człowiekiem idealnym do pełnienia funkcji stworzonej wraz z jego 102/195
 • 102. przybyciem do Białego Domu – pierwszego doradcy kulturalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeden z mniej oficjalnych, lecz bardzo prawdopodobnych powodów, dla których Heckscher otrzymał nominację – poza swymi niepodważalnymi kompetencjami w dziedzinie sztuki i rozległą siecią znajomości, stanowiła jego przeszłość polityczna. Zaangażował się on po stronie Kennedy’ego, który w ten sposób wyraził mu swą wdzięczność. Przyszły doradca kulturalny wywodził się ze środowiska prawicowego. Był anglikan- inem – co niedziela chodził do kościoła. Długo pozostawał tak zwanym liberalnym republik- aninem. Przez całe lata pięćdziesiąte Heckscher pozostawał wierny umiarkow- anemu skrzydłu stronnictwa prawicowego – był dla nich prawdziwym bankiem pomysłów. Asystował przy tworzeniu programu partii za 103/195
 • 103. Eisenhowera, wspierał jego walkę w prasie, przede wszystkim we wstępniakach w „New York Herald Tribune”, choć nigdy otwarcie nie wyjawił swoich powiązań. Wstępniaki te stanowiły po prostu doskonały barometr nastrojów centroprawicy. Wobec radykalizacji stanowiska prawicowego – przede wszystkim ze względu na skupienie władzy w ręku Nixona – Heckscher, który w 1952 roku poparł Eisen- howera, odchodzi z partii republikańskiej. W listopadzie 1956 roku opowiada się za Ad- laiem Stevensonem, kandydatem z ramienia demokratów. Krok po kroku, jak to się zdarza nowo nawróconym, przemieniał się w jego za- gorzałego zwolennika. Pomimo porażki tego ostatniego w starciu z Eisenhowerem Heckscher pozostanie wierny partii de- mokratycznej, choć dwa lata później na zle- cenie Eisenhowera opracuje ważny tekst na temat „jakości kultury amerykańskiej”, jeden 104/195
 • 104. ze sztandarowych tekstów dziedzictwa Eisen- howera 32 . Wraz ze zbliżającymi się wyborami prezy- denckimi 1960 roku Heckscher skłania się raczej bardziej w stronę demokratów, po- zostając jednak człowiekiem Stevensona – przeciwnika Kennedy’ego w prawyborach. Doradcy Kennedy’ego, ze Schlesingerem na czele, zaczęli się wówczas interesować kole- jnymi „ludźmi Stevensona”, badając, czy nie daliby się przeciągnąć do obozu Kennedy’ego. Dzisiejszy stan archiwów nie pozwala ustalić, czy Heckscher przyłączył się do Kennedy’ego na początku 1960 roku, czy też dołączył do jego obozu dopiero po wygranej w prawybor- ach 33 . Wiadomo, że rola Heckschera podczas ówczesnej kampanii wyborczej była margin- alna – o ile w ogóle był w nią zaangażowany. Wiadomo też, że Kennedy nie darzył go zbyt- nim zaufaniem, podejrzewając – w czym naj- prawdopodobniej się mylił – że pozostał on w 105/195
 • 105. głębi duszy republikaninem 34 . Jednak pod- sumowując zamkniętą już kampanię, Kennedy zapowiedział, że będzie przedkładać interes państwa nad interesy stronnictwa. W tym duchu wprowadził kilku republikanów do swojego gabinetu i utrzymał na stanowisku szefa FBI, słynnego Edgara Hoovera. Dlaczego więc miałoby zabraknąć miejsca dla doradcy kulturalnego naznaczonego związkami z Eis- enhowerem i Stevensonem? Nazwisko Heckschera zaproponował jeszcze w lecie 1961 roku Schlesinger. Oficjalnie po- jawiło się ono w notatce dla prezydenta z 22 listopada tego samego roku. Schlesinger wspomina, że nasunęło mu się już wcześniej: „Myślałem nad powierzeniem tego stanowiska Augustowi Heckscherowi (...) Obok artystycznej wrażliwości odznacza się on zmysłem praktycznym co do tego, jak powini- en funkcjonować rząd.” 35 Kennedy podch- wycił ten pomysł – 5 grudnia wysyła list do 106/195
 • 106. Heckschera, oferując mu stanowisko: „Od jakiegoś czasu rozmyślałem nad tym, jak rząd federalny mógłby realizować swoje obowiązki w zakresie kultury. Długo sądziliśmy, że pow- inno się to czynić poprzez wiele niepowiąza- nych ze sobą środków. Dziś jednak myślę, że nadszedł czas na przedstawienie bardziej sys- tematycznego podejścia. Przede wszystkim potrzeba nam wiedzy, w jakich obszarach polityka publiczna może wpływać na życie kulturalne. Musimy zacząć od zinwentaryzow- ania tego, czym już dysponujemy – wszys- tkiego, co dotyczy sztuki publicznej czy polityki podatkowej. Wiedza ta przedstawi nam obraz istniejących zasobów, możliwości i przeszkód, jakie napotkać może w przyszłości polityka prowadzona w obszarze kultury. Oczywiście rząd federalny może i powinien odgrywać marginalną rolę w sprawach kultury, jednak niech w ramach swej misji pójdzie najdalej, jak to możliwe. W 107/195
 • 107. związku z tym uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie stanowiska „konsultanta” przy Białym Domu, który za- jąłby się rzeczoną inwentaryzacją i przed- stawiałby mi swoje propozycje. Mam tu na myśli poważne badanie bez dodatkowych fan- far – dopóki bowiem nie zostaną przeprowad- zone konsultacje, nie będzie można ogłosić żadnej decyzji. Pana doświadczenie i obszary zainteresowań predestynują pana w sposób szczególny do tego zadania.” 36 „Augie” – gdyż tak wszyscy nazywają Heckschera – bez zwłoki przyjmuje pro- pozycję prezydenta. Po kilku rozmowach ze Schlesingerem dochodzi do pierwszego spotkania z Kennedym – w grudniu 1961 roku, na trzy miesiące przed przewidywaną oficjalną nominacją (o której w rezultacie przecieku świat dowie się znacznie wcześniej z pierwszej strony „New York Timesa” 37 ). Podczas spotkania prezydent powierzy mu 108/195
 • 108. potrójną misję: po pierwsze, stworzenie zespołu do spraw kultury w Białym Domu, po drugie, przygotowanie dla prezydenta raportu na temat „rząd i sztuka” i, po trzecie, zor- ganizowanie Federalnej Rady Konsultacyjnej do spraw Sztuki (Federal Advisory Council on the Arts), ciała, którego utworzenie pro- ponowała Kongresowi jeszcze administracja Eisenhowera, lecz projekt ten został wówczas odrzucony. Bardziej symboliczne było zadanie nadzorowania organizacji National Cultural Center (Narodowego Centrum Kultury). Pomysł ten zapowiedział Eisenhower jeszcze w 1958 roku, a Kennedy po dojściu do władzy go podchwycił. Potężne centrum kulturalne położone w sercu Waszyngtonu na brzegu rzeki Potomac miało stanowić scenę dla wid- owisk teatralnych. W styczniu 1964 roku otrzyma nazwę John F. Kennedy Center for Performative Arts, będzie to hołd prezydenta Johnsona dla zamordowanego poprzednika. 109/195
 • 109. Dziś jest to jeden z głównych ośrodków kul- turalnych amerykańskiej stolicy. Pomimo działalności na arenie światowej i utworzenia półetatu doradcy kulturalnego początkowe idee Kennedy’ego w obszarze polityki kulturalnej pozostawały dość ogran- iczone, by nie powiedzieć – płynne. Nie miały ani całościowego, ani szczegółowego planu. Sztuka nigdy nie pojawiała się w rozkładzie dnia przed wieczornym posiłkiem. Prezydent znał historię Stanów Zjednoczonych oraz życie polityczne na tyle, by zdawać sobie sprawę, że zaangażowanie rządu w tę sferę musi z konieczności być „marginalne” – przymiotnik ten odmieni przez wszystkie przypadki podczas pierwszego spotkania z Augustem Hechscherem. „Byłoby rozsądne prowadzić te prace bez fanfar” – kolejny raz przypominał. „Co do pełnego zaangażowania rządu federalnego w sprawy kultury, czegoś więcej niż uwrażliwianie potencjalnych 110/195
 • 110. aktorów, punktowo skierowana pomoc i roz- poznanie tego, co zdążyło zaistnieć, prezydent pozostawał sceptyczny” 38 – wspominał Heckscher. Tak jak jego poprzednicy i następcy, Kennedy uważał, że organizacja sztuki Stanów Zjednoczonych powinna po- zostawać przede wszystkim w gestii poszczególnych stanów, miast, a zwłaszcza powinna być polem dla filantropii. Niekoniecznie podzielał wiarę Amerykanów, iż „pieniądze z federalnego budżetu z konieczności oznaczają federalną kontrolę”, jednak przekonany był, że rząd powinien odgrywać ograniczoną rolę pośrednika, w is- tocie pozostając na marginesie obszaru kul- tury. Według niego tylko takie podejście – zdecentralizowane i opierające się na prywat- nych darach – zapewniało amerykańskiemu systemowi kulturalnemu niezbędną wolność, żywotność i pluralizm 39 . 111/195
 • 111. Chociaż prezydent odrzucał myśl o zaangażowaniu rządu federalnego na wielką skalę, nie cofał się przed nowymi ideami i śmiałym działaniem. Nie był człowiekiem namiętności, lecz logiki. Nie czuł się skrępow- any ideologicznymi założeniami ani ciężarem tradycji – potrafił zmieniać swoją perspekty- wę. Nie bardzo wyobrażał sobie ustawy regu- lujące sprawy kultury czy kształt federalnej polityki kulturalnej, ale gotowy był posunąć się bardzo daleko na rzecz polepszania „amer- ican way of life” czy przypominania o „wielkości” Ameryki w kontekście zimnej wojny. W szczególności uwrażliwiony był na wymiar ekonomiczny przedsięwzięcia i liczbę etatów tworzonych w sektorze kulturalnym. Chciał, by sztuka docierała do coraz szerszych kręgów, wierzył też w konieczność ochrony dziedzictwa narodowego na szczeblu feder- alnym i konieczność dekorowania budynków publicznych. W końcu to rząd federalny jest 112/195
 • 112. najaktywniejszym budowniczym, najwięcej drukuje, dokonuje też największych zakupów dzieł sztuki umieszczanych w przestrzeni pub- licznej. Prezydent wierzył też w konieczność wysyłania silnych sygnałów w stronę środow- iska artystycznego i podnoszenie ogólnego poziomu kultury w społeczeństwie. Według Kennedy’ego stan kraju łączył się nierozerwal- nie ze stanem jego kultury – żywił on nawet przekonanie, że zdrowa sztuka stanowi odbicie zdrowego społeczeństwa. Linii tej trzymał się przez cały okres swojego krótkiego mandatu – wielki naród potrzebuje kultury wysokiej jakości. Myśl ta oparta była na pewnej szczególnej koncepcji „doskon- ałości” – słowo to będzie się powtarzać – pow- iązanej z wizją sztuki, jaką miał prezydent. Po jego śmierci przyjęta zostanie przez Johnsona i Nixona w charakterze kamienia węgielnego całościowej federalnej polityki kulturalnej. Zgodnie z tym założeniem zainteresowanie 113/195
 • 113. sztuką, finansowanie owej „doskonałości” stanowiło dowód na to, że Ameryka pozostaje wielką „cywilizacją”, jak podszeptywał Malraux. Uznanie i finansowanie „doskonałości” – in- telektualna elita Nowego Jorku i Bostonu przyswoiła lekcję w stu procentach. „Doskon- ałość” – przecież to oni: dyrektorzy wielkich muzeów, orkiestr symfonicznych, regional- nych baletów, prestiżowych uniwersytetów Ivy Ligue... To oni są elitą. Artyści i intelektu- aliści wschodniego wybrzeża pozostaną na za- wsze wdzięczni młodemu prezydentowi za to oficjalne uznanie dla ich statusu, kultury, wreszcie – ich istnienia. Rząd federalny nie powinien prowadzić polityki kulturalnej, gdyż nie leży to w jego kompetencjach, niech raczej odgrywa rolę marginalną, lecz pozytywną. Kennedy gotuje się do działania w ustalonych ramach. Nie zboczy ze ścieżki, którą określał częstokroć, 114/195
 • 114. ostatni raz w przemówieniu na kilka tygodni przed śmiercią: „Rząd federalny nie powinien zajmować się wspieraniem kultury, gdyż w naszym kraju zadanie to należy do społeczeństwa obywatelskiego i indywidual- nych darczyńców. Niemniej rząd może ode- grać znaczącą rolę, pomagając stworzyć przy- jazne warunki, w których sztuka będzie mogła się rozwijać – tak samo jak wspomaga rozwój nauki i wiedzy.” 40 Czy należało pójść jeszcze dalej? Tak Heckscher, jak i Schlesinger byli o tym przekonani – planowali przedstawić prezy- dentowi propozycję następnego etapu działań: utworzenia agencji federalnej do spraw sztuki, czegoś w rodzaju miniministerstwa amerykańskiej kultury. Aczkolwiek Kennedy mówił o tym w trakcie kampanii wyborczej, trudno orzec, jakie było jego stanowisko po objęciu mandatu. Temat ten niemal się nie pojawiał podczas dwóch pierwszych lat 115/195
 • 115. rządów. Z całą pewnością dla nikogo nie była to kwestia priorytetowa. Heckscher, „konsultant” na pół etatu, nadal mieszkał w Nowym Jorku. Czy można mówić, że wpływał jako doradca na postępowanie Kennedy’ego w Waszyngtonie? Trudno odpowiedzieć jenoznacznie. Heckscher nie należał do najbliższego kręgu: rzadko widy- wał się z prezydentem. Jednak krok po kroku stawał się w Białym Domu nieodzowny, gdy chodziło o sprawy kultury. Prowadził nieus- tanne rozmowy z najważniejszymi doradcami prezydenta, miał też uprzywilejowany dostęp do Jacqueline Kennedy. Ponadto to właśnie biuro Heckschera skupiło grupę osób odpow- iedzialnych za relacje pomiędzy prezydentem a artystami, odpowiadających na prośby, przypominających o rocznicach, okazjach do złożenia hołdu i pogrzebach. Jeśli James Bald- win albo Leonard Bernstein napisali do prezy- denta, to August Heckscher przygotowywał 116/195
 • 116. odpowiedź z podpisem Kennedy’ego. Kiedy kompozytor Richard Rodgers obchodził swoje sześćdziesiąte urodziny, Igor Strawiński – osiemdziesiąte, a poeta Carl Sandburg – osiemdziesiąte piąte, każdy z nich otrzymywał list przygotowany przez Heckschera. Kiedy skrzypek Isaac Stern otrzymał prestiżową na- grodę, Jacqueline wysłała mu telegram z gratulacjami – oczywiście przygotowany przez specjalnego doradcę do spraw sztuki. Nie umyka mu żadna okazja. Czy chodzi o ty- dzień sztuki amerykańskiej, krajowy dzień teatru, otwarcie wystawy w Hollywood Mu- seum, premierę orkiestry symfonicznej Hart- ford bądź też Seattle Repertory Theatre, za każdym razem prezydent wysyła stosowny telegram. Wydawane też są oficjalne kolacje na cześć starannie dobieranych osobistości: nagrodzonych pisarzy lub wpływowych in- telektualistów. 29 kwietnia 1962 roku w Bi- ałym Domu wydano specjalny obiad dla 117/195