Vítejte na webináři
„Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele“
V případě technických problémů s připojením prosím v...
Veřejná zakázka - § 7 ZVZ
…zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi
zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž
př...
Právní úprava
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
 Od 1. 1. 2014...
Právní úprava
Prováděcí předpisy:
 Nařízení vlády č. 77/2008, o stanovení finančních limitů
pro účely ZVZ
 Vyhláška č. 1...
§ 6 ZVZ
Základní zásady
z.
transparentnosti
z. rovného
zacházení
z. zákazu
diskriminace
Zadávací dokumentace
 Nejvýznamnější dokument v rámci zadávacího řízení
 ..soubor dokumentů, údajů, požadavků a techni...
Zadávací dokumentace
Co když obsahuje nejasnosti, nepřesnosti či je neúplná?
→ § 49 odst. 1 ZVZ – Institut dodatečných inf...
Otevírání obálek
→ §§ 71 a násl. ZVZ
 ihned po uplynutí lhůty k podání nabídek
 právo účastnit se otevírání obálek
 za...
Otevírání obálek
→ § 73 ZVZ protokol o otevírání obálek
 ZVZ stanovené náležitosti
 musí být podepsán členy komise
 prá...
Posouzení kvalifikace
→ § 59 odst. 5 a 6 ZVZ protokol o posouzení kvalifikace
 ZVZ stanovené náležitosti
 musí být podep...
Posouzení a hodnocení nabídek
→ § 80 ZVZ zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 ZVZ stanovené náležitosti
 musí být pod...
Ukončení zadávacího řízení
→ § 85 ZVZ písemná zpráva zadavatele
 o každé veřejné zakázce
 ZVZ stanovené náležitosti
 po...
Námitky
→ §§ 110 a násl. ZVZ
 u nadlimitních/podlimitních VZ a při soutěži o návrh
NÁLEŽITOSTI:
• aktivní legitimace stě...
Námitky
STĚŽOVATEL:
..kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání
určité veřejné zakázky a kterému v důsledk...
Námitky
LHŮTY – obecně:
 subjektivní – 15 dnů / 10 dnů ode dne, kdy se dozví o
domnělém porušení zákona
 objektivní – ne...
Námitky
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI:





kdo podává,
proti kterému úkonu zadavatele směřují,
v čem je spatřováno porušení ...
Námitky
• Zadavatel přezkoumá a do 10 dnů odešle rozhodnutí o
námitkách (pokud ne, považují se námitky za
zamítnuté),
• Po...
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
→ §§ 113 a násl. ZVZ
 Úřad na ochranu hospodářské soutěže
 z moci úřední/na návrh
...
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
KAUCE
 podmínka zahájení řízení na návrh
 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za cel...
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
 obsahové náležitosti dle ZVZ
 třeba doručit Úřadu i zadavateli
 lhůty dle ZVZ
 ...
Další kroky
 ROZKLAD
 SPRÁVNÍ ŽALOBA
Děkuji za pozornost.
Mgr. Aleš Turoň
ales.turon@enovation.cz
 224 492 531
www.enovation.cz
www.profitender.cz
of 22

Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele

Máte-li jako uchazeč o veřejnou zakázku podezření, že podmínky nejsou nastaveny férově nebo že zadavatel postupoval nestandardním způsobem, braňte se. V této prezentaci vám ukážeme, jaké máte možnosti a jak jich naplno využít.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele

 • 1. Vítejte na webináři „Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 773 993 607
 • 2. Veřejná zakázka - § 7 ZVZ …zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka dle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy.
 • 3. Právní úprava Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  Od 1. 1. 2014 novelizován  Postupy při zadávání veřejných zakázek  Dohled nad dodržováním zákona
 • 4. Právní úprava Prováděcí předpisy:  Nařízení vlády č. 77/2008, o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ  Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely ZVZ  Vyhláška 232/2012 Sb., o podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 • 5. § 6 ZVZ Základní zásady z. transparentnosti z. rovného zacházení z. zákazu diskriminace
 • 6. Zadávací dokumentace  Nejvýznamnější dokument v rámci zadávacího řízení  ..soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
 • 7. Zadávací dokumentace Co když obsahuje nejasnosti, nepřesnosti či je neúplná? → § 49 odst. 1 ZVZ – Institut dodatečných informací  písemná forma  od kdy lze žádat?  POZOR NA LHŮTY pro doručení žádosti zadavateli  lhůty stanoveny i pro zadavatele k odeslání odpovědi
 • 8. Otevírání obálek → §§ 71 a násl. ZVZ  ihned po uplynutí lhůty k podání nabídek  právo účastnit se otevírání obálek  zadavatel je povinen sdělit uchazečům zákonem stanovené údaje  určité odlišnosti pro elektronickou aukci
 • 9. Otevírání obálek → § 73 ZVZ protokol o otevírání obálek  ZVZ stanovené náležitosti  musí být podepsán členy komise  právo uchazečů nahlížet a činit si výpis nebo opis
 • 10. Posouzení kvalifikace → § 59 odst. 5 a 6 ZVZ protokol o posouzení kvalifikace  ZVZ stanovené náležitosti  musí být podepsán členy komise  právo uchazečů nahlížet a činit si výpis nebo opis
 • 11. Posouzení a hodnocení nabídek → § 80 ZVZ zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  ZVZ stanovené náležitosti  musí být podepsána členy komise  právo uchazečů nahlížet a činit si výpis nebo opis
 • 12. Ukončení zadávacího řízení → § 85 ZVZ písemná zpráva zadavatele  o každé veřejné zakázce  ZVZ stanovené náležitosti  povinnost uveřejnit na profilu zadavatele
 • 13. Námitky → §§ 110 a násl. ZVZ  u nadlimitních/podlimitních VZ a při soutěži o návrh NÁLEŽITOSTI: • aktivní legitimace stěžovatele • dodržení lhůt pro podání námitek • formální náležitosti námitek
 • 14. Námitky STĚŽOVATEL: ..kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, a který podá námitku.
 • 15. Námitky LHŮTY – obecně:  subjektivní – 15 dnů / 10 dnů ode dne, kdy se dozví o domnělém porušení zákona  objektivní – nejpozději do doby uzavření smlouvy LHŮTY - zvláštní  proti zadávacím podmínkám – 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek  proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení z řízení – 15 dnů / 10 dnů
 • 16. Námitky FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI:      kdo podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona jaká újma stěžovateli hrozí nebo vznikla čeho se stěžovatel domáhá - možnost vzdát se práva na podání námitek.
 • 17. Námitky • Zadavatel přezkoumá a do 10 dnů odešle rozhodnutí o námitkách (pokud ne, považují se námitky za zamítnuté), • Pokud nevyhoví, nesmí ve lhůtě 10 dní od doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli uzavřít smlouvu → v této lhůtě může stěžovatel podat návrh na přezkum k ÚOHS, • Pokud je podán tento návrh, nesmí být uzavřena smlouva po dobu 45 dnů od doručení námitek.
 • 18. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele → §§ 113 a násl. ZVZ  Úřad na ochranu hospodářské soutěže  z moci úřední/na návrh  před uzavřením smlouvy/po uzavření smlouvy
 • 19. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele KAUCE  podmínka zahájení řízení na návrh  1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však 50.000,- Kč a nejvýše 2.000.000,- Kč  Není-li možné stanovit výši, činí výše kauce 100.000,- Kč
 • 20. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  obsahové náležitosti dle ZVZ  třeba doručit Úřadu i zadavateli  lhůty dle ZVZ  možnost předběžného opatření
 • 21. Další kroky  ROZKLAD  SPRÁVNÍ ŽALOBA
 • 22. Děkuji za pozornost. Mgr. Aleš Turoň ales.turon@enovation.cz  224 492 531 www.enovation.cz www.profitender.cz

Related Documents