УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВиК МРЕЖАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В териториалния обхват на Столична община попадат 38 населени места, от които четири града – София, Банкя, Нови Искър и Б...
Въпросът с изграждането на канализация на София се поставя за първи път през 1882г., но поради липса на средства същинско...
През 2000 година, водоснабдяването на град София е отдадено на концесия за срок от 25 години. С Договора за концесия Стол...
Водопровод – 321 км.
Канализация – 129 км.
Източници на финансиране:
ИСПА – 100 млн. лв.;
ОПОС 2007 г. – 2013 г. (...
Изграждане на ПСПВ „Кантон Мала църква”
Изграждане на 5 главни канализационни колектора;
Изграждане на помпена станци...
7 броя проекти на ориентировъчна стойност над 160 млн. лв., от които:
 4 проекта са приключили;
 2 проекта са временно...
Обща стойност на Проекта: 10 561 037 лв.
Срок за изпълнение: 12.2008 г. - 07.2013 г.
Постигнати резултати:
 Изградени ...
Обща стойност на Проекта: 860 000 лв.
Срок за реализация: 01. 2009 г. - 11. 2011 г.
Постигнати резултати:
Изготвени са ...
Обща стойност на Проекта: 5 582 663,75 лв.
Срок за реализация: 03.2012 г. – 10.2014 г.
Постигнати резултати:
 Изграден...
Обща стойност на Проекта: 5 605 008,92 лв.
Срок за реализация: 08.2012 г. - 11.2014 г.
Постигнати резултати:
 Изграден...
Обща стойност на Проекта: 34 050 049,20 лв.
Срок за реализация: 08.2012 г. - 08.2014 г.
Очаквани резултати:
 Изграждан...
Обща стойност на Проекта: 74 127 861,01 лв.
Срок за реализация: 08.2012 г. - 02.2015 г.
Постигнати резултати:
 Изграде...
Обща стойност на Проекта: 33 358 787,10 лв.
Срок за изпълнение: 08.2011 г. - 08.2014 г.
Очаквани резултати:
 Изготвяне...
Проблеми, свързани с градоустройствени и отчуждителни процедури;
Обжалвания на обществени поръчки;
Непълни проекти - ...
ОП “Околна среда” 2014-2020
Облекчаване на процедурите по отчуждаване – с промени в ЗОС;
Приемане на Закон за управление на средствата от ЕС;
Над...
Изготвяне от АОП на стандартизирани тръжни документи в зависимост от вида и обекта на процедурите;
Разширяване обхвата ...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
of 19

Prezentacia final (3) so

Prezentacia final (3) so
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Prezentacia final (3) so

 • 1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВиК МРЕЖАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 • 2. В териториалния обхват на Столична община попадат 38 населени места, от които четири града – София, Банкя, Нови Искър и Бухово. Първият проект за водоснабдяване на София е разработен през 1884 г. за население 40 000 жители, с което се поставя началото на организираното водоснабдяване на София. Към 2014 г. водопроводната мрежа на София е 4038 км. и почти 100% от населението имат достъп до питейна вода. Предимство на Софийската водоснабдителна мрежа е, че водата се довежда до консуматорите гравитачно, което я прави икономична. Недостатък на мрежата е, че тя е амортизирана, с чести аварии и значителни загуби на вода. Водоснабдителна мрежа
 • 3. Въпросът с изграждането на канализация на София се поставя за първи път през 1882г., но поради липса на средства същинското строителство започва едва през м. август 1897г. Към 2014 г. канализационната мрежа е 1660 км., като обхваща 80 % от територията на СО. Канализационна мрежа
 • 4. През 2000 година, водоснабдяването на град София е отдадено на концесия за срок от 25 години. С Договора за концесия Столична община предостави на „Софийска вода” АД експлоатацията и поддръжката на ВиК системата. ВиК активите са публична общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на „Софийска вода” също са публична общинска собственост. В периода 2000 г. - 2014 г. от „Софийска вода” АД са изградени и реконструирани ВиК мрежи, с дължина - 366 км. водопровод, 57 км. канал, на обща стойност около 199 млн. лв. ВиК оператор
 • 5. Водопровод – 321 км. Канализация – 129 км. Източници на финансиране: ИСПА – 100 млн. лв.; ОПОС 2007 г. – 2013 г. (усвоени към момента)– 67 млн. лв.; Бизнес план на ВиК оператор – 138 млн. лв.; ПУДООС – 6 млн. лв.; СО- 7 млн. лв. Инвестиции в периода 2006 г. – 2014 г.
 • 6. Изграждане на ПСПВ „Кантон Мала църква” Изграждане на 5 главни канализационни колектора; Изграждане на помпена станция и тласкател; Рехабилитация на Рилския водопровод; Рехабилитация на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води, Кубратово. Интегриран воден цикъл на София , по програма ИСПА
 • 7. 7 броя проекти на ориентировъчна стойност над 160 млн. лв., от които:  4 проекта са приключили;  2 проекта са временно спрени;  1 проект е в процес на изпълнение. Към момента изградената канализационна мрежа по ОПОС 2007г.-2013г. е с приблизителна дължина 38 км. , а съпътстващата водопроводна е около 16 км. До окончателното приключване на проектите ще бъдат изградени още приблизително 24 км. канализационна и около 9 км. водопроводна мрежа, с което общата дължина на изградената техническа инфраструктура ще достигне 62 км. канализационна и около 25 км. водопроводна. ОП “Околна среда” 2007-2013
 • 8. Обща стойност на Проекта: 10 561 037 лв. Срок за изпълнение: 12.2008 г. - 07.2013 г. Постигнати резултати:  Изградени 4 главни канализационни колектора с обща дължина 6,7 км.  Подменен и изграден 3,9 км. съпътстващ водопровод по трасето на канализацията  Подменени и изградени 1,9 км. сградни канализационни отклонения  Подменени и изградени 3,3 км. сградни водопроводни отклонения Етап на изпълнение: Проектът е приключил през 2013 г. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”
 • 9. Обща стойност на Проекта: 860 000 лв. Срок за реализация: 01. 2009 г. - 11. 2011 г. Постигнати резултати: Изготвени са три инвестиционни проекти за изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”/район „Триадица/, „Кръстова вада - изток”/район „Лозенец”/ и „Гърдова глава” /район „Витоша” с приблизителна обща дължина 20, 4 км. Етап на изпълнение: Проектът е приключил Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 „Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”/район „Триадица/, „Кръстова вада - изток”/район „Лозенец”/ и „Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град София”
 • 10. Обща стойност на Проекта: 5 582 663,75 лв. Срок за реализация: 03.2012 г. – 10.2014 г. Постигнати резултати:  Изградена канализационна мрежа - 2 км.;  Рехабилитирана водопроводна мрежа-1 км. ;  2136 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа Етап на изпълнение: Обектът е въведен в експлоатация в края на 2013 г. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект "Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. "Суходол" и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи в трасетата им"
 • 11. Обща стойност на Проекта: 5 605 008,92 лв. Срок за реализация: 08.2012 г. - 11.2014 г. Постигнати резултати:  Изградена 4 км. канализационна мрежа, вкл. монтаж на ревизионни и дъждоприемни шахти  Реконструирана 2 км. водопроводна мрежа, вкл. монтаж на спирателни кранове, противопожарни хидранти и изпускатели  1125 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа Етап на изпълнение: Обектът е въведен в експлоатация през м. Април 2014 г. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект: „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров“
 • 12. Обща стойност на Проекта: 34 050 049,20 лв. Срок за реализация: 08.2012 г. - 08.2014 г. Очаквани резултати:  Изграждане на 5 км. канализационна мрежа  Новоизградени съоръжения по трасето на канализационния колектор: 1 дъждопреливна шахта с отливен канал; 72 ревизионни шахти; 1 дюкер (под р. Суходолска)  180 000 жители ще бъдат обслужвани от новоизградения колектор Етап на изпълнение: Изграден е колектор с дължина 2,8 км. Проектът е временно спрян. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”
 • 13. Обща стойност на Проекта: 74 127 861,01 лв. Срок за реализация: 08.2012 г. - 02.2015 г. Постигнати резултати:  Изградена и рехабилитирана канализационна мрежа - 45 км  Изградена и рехабилитирана водопроводна мрежа - 15 км  6000 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа Етап на изпълнение: Изпълнена е канализационна мрежа – 26,5 км. и водопроводна мрежа - 6 км. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя”
 • 14. Обща стойност на Проекта: 33 358 787,10 лв. Срок за изпълнение: 08.2011 г. - 08.2014 г. Очаквани резултати:  Изготвяне на ПИП, идейни и работни проекти  Подмяна и изграждане на 15 км. канализационна мрежа  Подмяна и изграждане на 15 км. съпътстващ водопровод по трасето на канализацията  2085 жители ще бъдат присъединени към новоизградената ВиК мрежа Етап на изпълнение: Изготвени ПИП и идейни проекти за кв. ”Овча купел-стара част”, кв. ”Горна баня” и в.з. ”Горна баня”. Проектите са съгласувани от ОПОС. Проектът е временно спрян. Изпълнение на проекти с финансиране от ОП “Околна среда” 2007-2013 Проект „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Oвча купел-стара част” и кв. „Горна баня”
 • 15. Проблеми, свързани с градоустройствени и отчуждителни процедури; Обжалвания на обществени поръчки; Непълни проекти - липса на количества, липса на части /напр. геология/; Чести промени в нормативната уредба; Непълен и неточен подземен кадастър; Забавяне на плащания от страна на МОСВ; Промяна в обхвата на агломерациите и изискванията за кандидатстване; И др. Трудности
 • 16. ОП “Околна среда” 2014-2020
 • 17. Облекчаване на процедурите по отчуждаване – с промени в ЗОС; Приемане на Закон за управление на средствата от ЕС; Надграждане на административния капацитет на УО и бенефициентите в звената им по управлението на проекти, както и на административния капацитет на АОП; Предизвикателства
 • 18. Изготвяне от АОП на стандартизирани тръжни документи в зависимост от вида и обекта на процедурите; Разширяване обхвата на предварителния контрол, извършван от АОП; Фиксирани срокове за осъществяване на последващ контрол И др. Предизвикателства
 • 19. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Related Documents