PRIEKŠLIKUMI LIKTA“LABO PRAKŠU VADLĪNIJU IEPIRKUMIEM IT JOMĀ“ PILNVEIDOŠANAI 28.06.2012
Ievads Par pamatu ņemtas LIKTA vadlīnijas, kas publicētas IUB mājas lapā (http://www.iub.gov.lv/node/334) 25.05.2012 Pre...
STRUKTŪRA UN FORMĀTS 3
 Izvēlēties vienu principu, pēc kura strukturēt dokumentu. Piemēram,Struktūra iepi...
 Nodrošināt vienu konkrētu vietu internetā, kur būtu vadlīnijuFormāts aktuālā ve...
SATURS 6
 Definēt skaidru dokumentaSaturs mērķi. Ja mērķi ir vairāki, tadkopumā katram mērķim ...
 Procesu un aktivitāšu aprakstusSaturs balstīt un starptautiski atzītāmkopumā l...
 Pamatot viedokli arSaturs pābaudāmiem faktiem unkopumā pētījumiem.Nav skaidr...
 Skaidri definēt Pasūtītāja,Saturs Piegādātāja un citu biežākkopumā iesaistīto pušu lom...
 Iekļaut sekojošas informācijasIepirkuma definēšanu iepirkuma plānošanasplānošana procesā:Vad...
 Vadlīnijās:Iepirkuma  iekļaut tikai to informāciju, kas irplānošana vienojoša visiem do...
 Iekļaut vadlīnijās informāciju, parTehniskā to, kam obligāti ir jābūtspecifikācija tehn...
 Paskaidrot nefunkcionālo prasību nozīmi tehniskās arhitektūrasTehniskā izveidē un ...
 VadlīnijāsTehniskā  Sniegt papildus faktu bāzētuspecifikācija informāciju par to, kā pro...
 Pievienot vadlīnijām pārbaudesTehniskā veidlapu, kas ļautu Pasūtītājamspecifikācija novērtēt ...
 Pārrakstīt šo nodaļu, novēršotVērtēšanas nepatiesas un neprecīzaskritēriji ...
Līgumi un  Informāciju par autortiesībāmvispārīgās nepieciešams apkopot vienāvienošanās ...
KOPSAVILKUMSPozitīvi vērtējams Jāpilnveido/jānovērš Ideja  Struktūra un formāts Iepirkuma metode...
of 19

LIKTA vadlinijas 05.2012

Elīnas Jakubaņecas un Kaspara Omula apkopotie priekšlikumi LIKTA “Labo prakšu vadlīniju iepirkumiem IT jomā“ pilnveidošanai
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - LIKTA vadlinijas 05.2012

 • 1. PRIEKŠLIKUMI LIKTA“LABO PRAKŠU VADLĪNIJU IEPIRKUMIEM IT JOMĀ“ PILNVEIDOŠANAI 28.06.2012
 • 2. Ievads Par pamatu ņemtas LIKTA vadlīnijas, kas publicētas IUB mājas lapā (http://www.iub.gov.lv/node/334) 25.05.2012 Prezentācijā apkopoti būtiskākie ieteikumi vadlīniju pilnveidošanā 2
 • 3. STRUKTŪRA UN FORMĀTS 3
 • 4.  Izvēlēties vienu principu, pēc kura strukturēt dokumentu. Piemēram,Struktūra iepirkuma procesa soļi vai ITNav saprotams projekta dzīves cikls.dokumenta daļusakārtojumaprincips, tādēļ irgrūti pārliecināties,vai tā saturs ir  Visām nodaļām izveidot vienotupilnīgs. un skaidri saprotamu struktūru.Dokumentam ir Piemēram:neviendabīgastruktūra – katra  Problēmanodaļa ir atšķirīga  Rekomendācijasno iepriekšējās. Tasapgrūtina satura  Riskiuztveri. 4
 • 5.  Nodrošināt vienu konkrētu vietu internetā, kur būtu vadlīnijuFormāts aktuālā versija.PDF formāts navērti lietojams un irgrūti pārliecināties,vai konkrētā  Informāciju publicēt web lapās kādokumenta versijair pēdējā. procesa plūsmu ar skaidri saprotamu aktivitāšu secību,Dokumentāpraktiski nav nevis kā lejuplādējamuizmantota grafiska dokumentu.informācijasattēlošana, kasapgrūtina tāsuztveri.  Attēlot informāciju grafiski. 5
 • 6. SATURS 6
 • 7.  Definēt skaidru dokumentaSaturs mērķi. Ja mērķi ir vairāki, tadkopumā katram mērķim pēc vajadzībasDokumentam nav izveidot savu dokumentu.skaidri definētamērķa un mērķaauditorijas, kārezultātādokumentā ir lietota  Identificēt skaidru dokumentagan specifska IT mērķa auditoriju un veidot saturuterminoloģija(piemēram, atbilstoši katras grupas“serveru klasteris”),gan juridiski interesēm, lietojot saprotamustermini (piemēram,“pirmšķietami”). terminus.Tas apgrūtinadokumentauztveramību. 7
 • 8.  Procesu un aktivitāšu aprakstusSaturs balstīt un starptautiski atzītāmkopumā labajām praksēm unVadlīnijas nav balstītasuz starptautiski atzītām metodoloģijām.metodoloģijām uzlabajām praksēm(piemēram, PRINCE2,CoBIT, BABOK, PMBOK,ITIL), kā rezultātā  Ieviest vienotas terminoloģijasdokumentā nav vienotasskaidri saprotamasterminoloģijas un lietošanu visā dokumentā unvairākās vietās izteiktinekorekti apgalvojumi. pievienot tās skaidrojumuVietām parādās tieši šim dokumenta sākumā.dokumentam radītitermini, kuri navizskaidroti. 8
 • 9.  Pamatot viedokli arSaturs pābaudāmiem faktiem unkopumā pētījumiem.Nav skaidras saiknesstarp pausto viedokli unpārbaudāmiem faktiem(piemēram, 1.7.11 ...biznesa procesu  Lietot precīzas atsauces.definēšanas izmaksas varsasniegt līdz 25% − 30%no kopējām projektaizmaksām – apgalvojumsbez atsauces uz avotiem).  Apkop0t vienuviet informācijuAtsauces uz par visiem dokumentiem, t.sk.,normatīvajiem aktiemvietām ir neprecīzas(piemēram, .1.2…jāņem normatīvajiem aktiem, uz kuriemvērā MK noteikumiNr.576 un Nr. 766 – ir atsauces.neprecīza atsauce). 9
 • 10.  Skaidri definēt Pasūtītāja,Saturs Piegādātāja un citu biežākkopumā iesaistīto pušu lomas unNav skaidri atbildības kā iepirkuma procesadefinētas lomas unatbildība ne laikā, tā projekta realizācijasiepirkuma procesā, laikā.ne projektarealizācijas laikā.Darbu nodošanaārpakalpojumāneatbrīvo Pasūtājuno atbildības, joatbildību, atšķirībāno darbiem, nevardeleģēt. 10
 • 11.  Iekļaut sekojošas informācijasIepirkuma definēšanu iepirkuma plānošanasplānošana procesā:Vadlīnijās nav  iepirkuma mērķis;iekļauta informācijapar to, ka, sākot  problēma, ko iepirkuma priekšmets;iepirkuma procesu,ir jānosaka skaidrs atrisināsmērķis, ar kuru  izmērāms sagaidāmais rezultāts.iepirkums tiekveikts. Mērķaneesamībasrezultātā nebūsiespējams noteikt,vai iepirkumapriekšmets tiešāmatrisina problēmu,kā arī vai projektsbijis veiksmīgs. 11
 • 12.  Vadlīnijās:Iepirkuma  iekļaut tikai to informāciju, kas irplānošana vienojoša visiem dokumenta sākumāStandarta minētajiem iepirkumu tipiem;programmatūraslicenču iepirkums vaibūtiski atšķiras nopārējiem dokumentā  katrā nodaļā minēt, uz kuru no līgumaminētajiem iepirkuma priekšmeta tipiem apgalvojumspriekšmetiem. attiecas.Dokumentaturpinājumā navskaidrs, kuriapgalvojumi attiecasuz kuru no iepirkumapriekšmetiem. 12
 • 13.  Iekļaut vadlīnijās informāciju, parTehniskā to, kam obligāti ir jābūtspecifikācija tehniskajā specifikācijā un kāduDokuments radanepatiesu priekšstatu, informāciju var pievienot pēcka tehniskāsspecifikācijas izstrāde vajadzības.un prasību analīze irviens un tas pats.Tehniskā specifikācija  Balstoties uz iepriekšējo projektunedrīkstētu būt tikdetalizēta, ka projekts, pieredzi un labajām praksēm,sastopoties ar izmaiņunepieciešamību, tiek aprakstīt, kādiem kritērijiemparalizēts. atbilst veiksmīga tehniskā specifikācija. 13
 • 14.  Paskaidrot nefunkcionālo prasību nozīmi tehniskās arhitektūrasTehniskā izveidē un ietekmi, ko rada tospecifikācija izmaiņas.Nav pietiekamiuzsvērts  Paplašināt nodaļu par Darbībasnefunkcionālo prasībām (1.9.2), pievienojot tajāprasību būtiskums informāciju arī par citiem kvalitātesteniskāsarhitektūras izveidē atribūtiem (piemēram, balstoties uzun trūkst ISO/IEC 9126).informācijas parnefunkcionālo  Pievienot informāciju parprasību definēšanu nefunkcionālo prasību definēšanu,(izņemot veiktspēju prioritizāciju un to, kuras prasības irun pieejamību). savstarpēji konfliktējošas, un kuras – papildinošas. 14
 • 15.  VadlīnijāsTehniskā  Sniegt papildus faktu bāzētuspecifikācija informāciju par to, kā projektaVadīniju 1.7.1.1. izmaksas ietekmē nepilnīgi aprakstītinodaļā ir minēts, ka biznesa procesi;procesu aprakstīšanaprasa 25-30% vaipapildus izmaksas.Šī apgalvojuma  Izņemt no dokumenta apgalvojumu,patiesums irapšaubāms, jo nav kurš nav balstīts uz faktiem.veikts salīdzinājumsstarp projektaizmaksu pieaugumuprocesu aprakstīšanasrezultātā un papildusizstrādes laiku, kasnepieciešams,izstrādajot sistēmubez aprakstītiembiznesa procesiem. 15
 • 16.  Pievienot vadlīnijām pārbaudesTehniskā veidlapu, kas ļautu Pasūtītājamspecifikācija novērtēt tehniskās specifikācijasVadlīnijas šobrīd un citu prasību analīzesnesaturpalīgmateriālu, kas nodevumu kvalitāti. Piemēram,palīdzētu vai ir aprakstīti biznesa procesi,Pasūtītājam noteikt vai ir aprakstītas ārējās saskarnes.tehniskāsspecifikācijassaturitsko kvalitāti. 16
 • 17.  Pārrakstīt šo nodaļu, novēršotVērtēšanas nepatiesas un neprecīzaskritēriji informācijas esamību vadlīnijās.Vērtēšanas kritēriju daļasatur daudz neprecīzu unpat nepatiesuapgalvojumu (piemēram:1.21.3 “Pasūtotprogrammatūras izstrādi,praktiski nav iespējamsdefinēt izmērāmuskvalitātes kritērijus.” – tovar un vajag darīt;1.21.7 “aktivitāšuplānojums izslēdzneatbilstoša nodevumavai nodevumu ar laikanobīdi risku” – plānaesambība šo riskuneizslēdz). 17
 • 18. Līgumi un  Informāciju par autortiesībāmvispārīgās nepieciešams apkopot vienāvienošanās nodaļā. Ja ir nepieciešams, tadInformācija par jāiekļauj atsauces.autortiesībāmatkārtojas kāiepirkuma plānošanas,tā līgumu un  Projekta pārvaldības iespējuvispārējās vienošanāsdaļā. aprakstu balstīt uz kādu plašiNepieciešama plašāka lietotu metodoloģiju.informācija parprojekta pārvaldību.Nav skaidrs, kāpēctieši šim dokumentam  Apsvērt veidņu paraugu vai saturair pievienots saturapiedāvājums. rādītāju iekļaušanu arī citiem procesa laikā nepieciešamiem dokumentiem. 18
 • 19. KOPSAVILKUMSPozitīvi vērtējams Jāpilnveido/jānovērš Ideja  Struktūra un formāts Iepirkuma metodes  Sniegtās informācijas izvēles apraksts kvalitāte Pieredzes apkopojums  Būtiskas informācijas no iepriekšējiem projektiem un iztrūkums rekomendācijas problēmu risinājumiem 19

Related Documents