Вимоги до веденняділової документації Інструктивна нарада при заступнику директора з НВР
Класний журнал• Класний журнал – це державний документ, ведення якого є обов’язковим для кожного вчителя та класного кер...
Нормативні документи, що регулюють роботу із шкільною документацією• Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення...
Обов’язки директора школи щодо ведення журналів• Відповідає перед органами управління освіти за правильність оформл...
Обов’язки заступника директора щодо ведення журналів- Здійснює безпосереднє керівництво системою роботи по веденню ...
Крім перевірок журналів шкільноюадміністрацією, можуть бути й цільовіперевірки а також перевірки, щопроводяться фінансовим...
Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів• Записує дату (арабськими цифрами,наприклад 30.09),тему кожного уро...
Запис дати уроку здійснюється лише арабськимицифрами. Використання римських цифрнеприпустиме.
Вчитель зобов’язаний кожного уроку перевіряти та оцінюватизнання учнів. Праворуч в журналі учитель записує тему урока таза...
Обсяг і характер домашніх завданьОбсяг і характер домашніх завдань регулюється листомМОН України від 29.10.07 №1/9-651 «Пр...
Обсяг і характер домашніх завданьКласи Сукупні витрати часу на виконання д/з1 класи ...
Початкова школа• В початковій школі з предметів: основи здоров’я, фізична культура, трудове навчання, музичне та образот...
Початкова школа• На відміну від основної та старшої школи, облік індивідуальних та групових занять здійснюється на окрем...
Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів- Регулярно відбиває в журналі результати перевірокзнань учнів, в т...
Підсумкові оцінки учнів за тему, семестр, рік повинні бутиобгрунтовані. Щоб об’єктивно атестувати школяра за темою,необхід...
Всі записи в журналі робляться ручкою одного кольору чітко та охайно,без виправлень.Не дозволяється застосування на одній ...
Виправлення невірно виставлених оцінок здійснюється шляхомзакреслювання однією рискою попередньої оцінки та виставлення по...
Виставлення в журналі крапок, оцінок зі знаками«мінус», «плюс», записи олівцем неприпустимі.
Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів- Відмічає відвідуваність учнів на кожному своєму уроці (у вип...
Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів• Учням, які зараховані до спеціальної групи з фізичної культури за...
Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів• Несе особисту відповідальність за своєчасність, стан і дост...
Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів• Після перевірки журнала заступником директора, класний керівник з...
Назва предметів пишеться зі строчної (маленької) літери табез лапок, наприклад, правознавство .
На сторінці «Облік навчальнихдосягнень учнів» в стовпчику«Рішення педради…» записуєтьсярішення щодо переведення абовипуску...
У дітей, які знаходяться на домашньому навчанні, встрочці оцінок класний керівник робить запис«домашнє навчання, наказ №, ...
При розподілі сторінок класного журналу для поточногообліку успішності та відвідуваності за предметами слід керу...
Здійснення внутрішньошкільного контролю за перевіркою журналів своєчасність і правильність внесення записів в журнал; об...
Від того, як оформлений класний журнал, залежить об’єктивнаоцінка праці вчителя, а саме:- засвоєння програми за всіма навч...
В кінці кожної навчальної чверті журнал ретельноперевіряється. Приділяється увага фактичномузасвоєнню програми (відповідні...
Зловживання вчителя, який припускаєсистематичні виправлення, є серйознимпорушенням. У випадку виявлення даних порушеньдире...
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИФорма для перевірки виконання практичноїчастини навчальних планів: ЧИ ...
План тематичної експертизи виконанняучителем навчальних програмПрізвище та ініціали експерта (перевіряючого)______________...
Перевірка зошитів (початкові класи)• Бал за ведення зошита з мов та математики учитель виставляє наприкінці кожного міся...
Перевірка зошитів (математика)• Кількість зошитів: 5-6 класи – 2 зошити 7-9 класи – 2 з алгебри і 1 з геометрії ...
Перевірка зошитів (фізика, хімія, біологія, географія)• Одна письмова тематична контрольна робота на семестр є о...
Обов’язкові види робіт з української мови
Обов’язкові види робіт з української літератури
Обов’язкові види робіт зі світової літератури
Види робіт з мов• При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська, російська, іноземна мови) оцінки ви...
Початкові класи• В журналі назви індивідуальних перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису...
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
of 44

Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji

 • 1. Вимоги до веденняділової документації Інструктивна нарада при заступнику директора з НВР
 • 2. Класний журнал• Класний журнал – це державний документ, ведення якого є обов’язковим для кожного вчителя та класного керівника згідно встановлених норм.Журнал є державним документом, який відображає станта якість навчально-виховного процесу в класі.
 • 3. Нормативні документи, що регулюють роботу із шкільною документацією• Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»• Наказ МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ»• Лист МОН від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ»• Лист МОН від 27.12.00 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5- 11 класах»
 • 4. Обов’язки директора школи щодо ведення журналів• Відповідає перед органами управління освіти за правильність оформлення журналів, їх збереження;• Забезпечує необхідну кількість класних ’ журналів, їх зберігання, систематичний контроль за правильністю їх ведення;• Виконує інші обов’язки у відповідністі з посадовою інструкцією та іншими освітніми нормативними актами.
 • 5. Обов’язки заступника директора щодо ведення журналів- Здійснює безпосереднє керівництво системою роботи по веденню класних журналів.- Здійснює систематичний контроль (не менше 4 разів на рік) за правильністю оформлення журналів, заносить відповідні записи на сторінку зауважень, відмічає усунення виявлених порушень. (В графі «Зауваження до ведення журналу» вчитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та робить помітку про усунення вказаних недоліків).
 • 6. Крім перевірок журналів шкільноюадміністрацією, можуть бути й цільовіперевірки а також перевірки, щопроводяться фінансовими органами.
 • 7. Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів• Записує дату (арабськими цифрами,наприклад 30.09),тему кожного уроку тадомашнє завдання (учитель записує змістзавдання та характер його виконання,сторінку, номери задач або вправ );Обсяг та ступінь складності завдань дляшколяра повинен відповідати санітарнимвимогам для даної вікової групи.
 • 8. Запис дати уроку здійснюється лише арабськимицифрами. Використання римських цифрнеприпустиме.
 • 9. Вчитель зобов’язаний кожного уроку перевіряти та оцінюватизнання учнів. Праворуч в журналі учитель записує тему урока тазавдання додому. У графі «домашнє завдання» записується змістзавдання, сторінки, номери задач та вправ, а за необхідностівказується характер його виконання (вивчити напам’ять, читати заролями тощо). Якщо дається завдання на повторення, то конкретновказується його обсяг. В ІІ семестрі необхідно регулярно відмічатиповторення навчального матеріалу.
 • 10. Обсяг і характер домашніх завданьОбсяг і характер домашніх завдань регулюється листомМОН України від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характердомашніх завдань учнів ЗНЗ». Згідно з Державнимисанітарними правилами і нормами до організаціїнавчально-виховного процесу існують такі вимоги:• д/з не рекомендується задавати на канікули, вихідні та святкові дні• д/з із предметів інваріантної частини навчального плану задається лишу у випадку його вмотивованої доцільності• д/з можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей (високий рівень – завдання пошуково-дослідницького, аналітичного, творчого характеру)
 • 11. Обсяг і характер домашніх завданьКласи Сукупні витрати часу на виконання д/з1 класи Не задаються2 класи 45 хв.3 класи 1 година 10 хв.4 класи 1 година 30 хв.5-6 класи 2,5 години7-9 класи 3 години10-11 класи 4 години
 • 12. Початкова школа• В початковій школі з предметів: основи здоров’я, фізична культура, трудове навчання, музичне та образотворче мистецтво д/з не задаються і в журналі не записуються.• З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів проводиться в балах, а курсів за вибором із варіативної складової – вербально (оцінними судженнями)
 • 13. Початкова школа• На відміну від основної та старшої школи, облік індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках класного журналу.• Присутність учнів на цих заняттях позначають умовною позначкою «+»• В «Обліку відвідування» припускають такі види позначень: н – відсутність без поважної причини, хв – відсутність через хворобу, пп – відсутність з поважної причини.• На сторінках «Облік навчальних досягнень учнів» відсутність школярів слід позначати «Н», спізнення – «сп»
 • 14. Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів- Регулярно відбиває в журналі результати перевірокзнань учнів, в тому числі проведених у форміобов’язкових робіт, лабораторних, контрольних,самостійних - у відповідності до вимог програми. Вконтрольній та самостійній роботах вказується, за якоютемою проводиться робота.- Виставляє оцінки за підсумками теми (писати«ТЕМАТИЧНА» або в початкових класах –«ТЕМАТИЧНИЙ БАЛ», семестру (писати- «І СЕМЕСТР»),року (писати «РІЧНА»). Скоригованою може бути лишесеместрова оцінка.
 • 15. Підсумкові оцінки учнів за тему, семестр, рік повинні бутиобгрунтовані. Щоб об’єктивно атестувати школяра за темою,необхідно не менше трьох поточних оцінок при двогодинномунавчальному навантажені за предметом й більше шести принавантажені понад 2 годин на тиждень.. Оцінка виставлена необ’єктивно
 • 16. Всі записи в журналі робляться ручкою одного кольору чітко та охайно,без виправлень.Не дозволяється застосування на одній сторінці паст з різнимивідтінками кольору.Забороняється будь-які записи олівцем та використання коректору.
 • 17. Виправлення невірно виставлених оцінок здійснюється шляхомзакреслювання однією рискою попередньої оцінки та виставлення поряднової. При цьому в нижній частині сторінки журналу робиться оцінка Іванову Петру завідповідний запис, наприклад :09.12 виправлена на «4» (чотири), далі - печатканавчального закладу та підпис директора (необхідна доповідна учителя). Немає дати
 • 18. Виставлення в журналі крапок, оцінок зі знаками«мінус», «плюс», записи олівцем неприпустимі.
 • 19. Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів- Відмічає відвідуваність учнів на кожному своєму уроці (у випадку відсутності учня, виставляється «Н»)- В кінці навчального року праворуч в журналі робиться запис «Програма виконана. Підпис вчителя»- Заміна уроків записується по факту проведення, тобто в той день, коли вона була здійснена. Тема уроку, проведеного замість відсутнього колеги, записується на сторінку предмету тим учителем, який проводить заміну. Праворуч в журналі робиться запис «ЗАМІНА» й записуються ПІБ й підпис вчителя, який робив заміну.
 • 20. Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів• Учням, які зараховані до спеціальної групи з фізичної культури за станом здоров’я, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться запис «зар»• У разі звільнення учня за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни, при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться запис «ЗВ»
 • 21. Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів• Несе особисту відповідальність за своєчасність, стан і достовірність записів в журналі.• Заповнює розділи: «Облік відвідування», «Облік проведення інструктажів з БЖ», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху і досягнень учнів», «Зведений облік навчальних досягнень учнів» тощо.• В «Обліку відвідування» відсутність учня позначається дробом, де чисельник вказує причину відсутності (Н або ХВ, де Н – це відсутність учня, а ХВ- через хворобу), а знаменник – кількість пропущених уроків. Наприкінці семестрів та року підраховується загальна кількість пропущених уроків.
 • 22. Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів• Після перевірки журнала заступником директора, класний керівник забезпечує виправлення вказаних помилок.• В кінці навчального року класний керівник здає журнал заступнику директора з навчальної роботи, де той після перевірки робить запис «Журнал перевірено та здано до архіву. Дата. Підпис».
 • 23. Назва предметів пишеться зі строчної (маленької) літери табез лапок, наприклад, правознавство .
 • 24. На сторінці «Облік навчальнихдосягнень учнів» в стовпчику«Рішення педради…» записуєтьсярішення щодо переведення абовипуску учня, дату й номер відповідноїпедради. Крім того, сюди заносятьсядані про нагородження учняпохвальним листом або грамотою тавідповідні реквізити до цього.
 • 25. У дітей, які знаходяться на домашньому навчанні, встрочці оцінок класний керівник робить запис«домашнє навчання, наказ №, з 1.09.200_р. (абоінша дата) по :..» В класний журнал виставляються оцінки учителем-предметником . Учні,які отримують дану форму освіти,оцінюються лише за тими предметами, які визначені вїх індивідуальному навчальному плані, затвердженомудиректором школи. Усі поточні оцінки проставляються у спеціальнийжурнал та щоденник даного учня.
 • 26. При розподілі сторінок класного журналу для поточногообліку успішності та відвідуваності за предметами слід керуватися примірними нормами: Навантаження Сторінки журналу(кількість годин на тиждень) (розворот)0,5 години 21 година 31,5 години 52 години 62,5 години 73 години 83,5 години 94 години 12 З української та російської мов рекомендується додавати зайву сторінку
 • 27. Здійснення внутрішньошкільного контролю за перевіркою журналів своєчасність і правильність внесення записів в журнал; об’єктивність виставлення поточних та підсумкових оцінок; система перевірки й оцінки знань, регулярність опитування, різноманітність форм перевірки знань, накопичення оцінок; виконання норм обов ’язкових письмових робіт; організація тематичного та семестрового контролю знань учнів; дозування домашніх завдань; виконання програми (відповідність навчальному плану, тематичному плануванню) правильність оформлення заміни уроків; різноманітність форм проведення уроків; підготовка до підсумкової атестації, організація повторення матеріалу; организація роботи над помилками; организація роботи з різними категоріями учнів, профілактика неуспішності в навчанні; відвідуємість уроків та інше.
 • 28. Від того, як оформлений класний журнал, залежить об’єктивнаоцінка праці вчителя, а саме:- засвоєння програми за всіма навчальними предметами- щільність та система опитування учнів- об’єктивність у виставлені оцінок- дотримання норм проведення контрольних, перевірочних,самостійних робіт, практичних й лабораторних занять, екскурсій тощо.;- дотримання вимог та рекомендацій, зафіксованих в «Листку здоров’я»- дозування домашнього завдання- врахування зауважень по веденню журналу, зроблених адміністрацією, механізм їх усунення- ретельність у заповненні даних про кількість уроків, пропусків учнів- правильність оплати за фактично проведені уроки, індивідуально -групові заняття, факультативи;- правильність оплати за заміну уроків.
 • 29. В кінці кожної навчальної чверті журнал ретельноперевіряється. Приділяється увага фактичномузасвоєнню програми (відповідність навчальномуплану та тематичному плануванню); об’єктивностівиставлених поточних та підсумкових оцінок;наявності контрольних та перевірочних робіт;правильності записів заміни уроків.
 • 30. Зловживання вчителя, який припускаєсистематичні виправлення, є серйознимпорушенням. У випадку виявлення даних порушеньдиректор школи повинен вимагати відвчителя письмового пояснення тазастосувати до нього заходидисциплінарного покарання.
 • 31. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИФорма для перевірки виконання практичноїчастини навчальних планів: ЧИ ГОДИН ФАКТИЧН ВИКОНА КІЛЬКІ ФАКТИЧПРЕДМЕТ, ЗА О НА СТЬ ТКР НО ПІБ КЛАС ПЛАНОМ ПРОВЕДЕ ПРОГРА (тем.атеста ПРОВЕДЕ ВЧИТЕЛЯ НО МА цій за НИХ (після (якщо ні, то планом) (після корегуван за рахунок корегуван ня) чого буде ня) виконана)
 • 32. План тематичної експертизи виконанняучителем навчальних програмПрізвище та ініціали експерта (перевіряючого)______________________________ Дата (місяць року) Клас Предмет Кількість годин (на семестр) - заплановано - фактично проведено Передбачений мінімум практичних (лабораторних) робіт - заплановано - фактично проведено Кількість контрольних робіт (тематичних атестацій) - заплановано - фактично проведено Коригування тем у календарному плануванні (у зв’язку з карантином, іншими непередбаченими обставинами) Відповідність плану до навчальної програми
 • 33. Перевірка зошитів (початкові класи)• Бал за ведення зошита з мов та математики учитель виставляє наприкінці кожного місяця в колонку «Вед. зош.»• Усі класні і домашні роботи в звичайних і друкованих зошитах вчитель перевіряє і оцінює після кожного уроку.
 • 34. Перевірка зошитів (математика)• Кількість зошитів: 5-6 класи – 2 зошити 7-9 класи – 2 з алгебри і 1 з геометрії 10-11 класи – 1 з алгебри і 1 з геометрії• Перевірка зошитів: 5-6 класи – 1 раз на тиждень 7-9 класи – 1раз на 2 тижні з алгебри та геометрії 10-11 класи – двічі на місяць• Оцінка за ведення зошита – наприкінці кожної теми• Кількість письмових контрольних робіт на рік: 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 клМатемат 13 13Алгебра 9 8 8 7 6Геометрія 5 7 5 6 8
 • 35. Перевірка зошитів (фізика, хімія, біологія, географія)• Одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов’язковою.• Кількість зошитів:- з природознавства, біології та географії – по 1зошиту для виконання лабораторних, практичнихта інших видів робіт;- з фізики та хімії – по 2 зошити (1-для класних і домашніх робіт, 1- для лабораторних і практичних);- для контрольних робіт – окремий зошит або аркуші, які зберігаються протягом року в школі.
 • 36. Обов’язкові види робіт з української мови
 • 37. Обов’язкові види робіт з української літератури
 • 38. Обов’язкові види робіт зі світової літератури
 • 39. Види робіт з мов• При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська, російська, іноземна мови) оцінки виставляються та враховуються як поточні.
 • 40. Початкові класи• В журналі назви індивідуальних перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках.• За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без дати.

Related Documents