dla Firm
Firma EkoExpert od wielu lat działając na polskim rynku doradza, planuje oraz przygotowuje ...
DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWAkarty informacyjne przedsięwzięcia,raporty oddziaływania na środowisko,pozwolenia zintegrowane...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKAW PRZEDSIĘBIORSTWIEmonitorowanie realizacji obowiązków środowiskowychprzedsiębi...
GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIEprowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadówznalezienie odbiorcy odpadów i wynegocj...
DORADZTWO BIZNESOWEanaliza możliwości uzyskania dotacji oraz zewnętrznych źródełfinansowaniabiznes palny, studia wykonal...
DLACZEGO Z NAMI WARTO Ciągle zmieniające się przepisy z zakresu ochrony środowiskawymuszają na przedsiębiorcy stał...
ul. Młynowa 17/115-404 Białystoktel./fax.: +48 (85) 744 44 60kom.: + 48 602 730 141 e-mail: + 48 531 730 14...
of 8

Prezentacja eko expert dla firm

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja eko expert dla firm

  • 1. dla Firm
  • 2. Firma EkoExpert od wielu lat działając na polskim rynku doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentacje wielu inwestycji o charakterze ekologicznym. OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA EKOLOGICZNEGO I GOSPODARCZEGO. Zakres naszych działań obejmuje zarówno analizę EkoExpert finansową, specjalistyczne badania rynku,to grupa doświadczonych opracowanie oraz realizację projektówekspertów z dziedzin inwestycyjnych, a także pomoc przy pozyskiwaniuochrony środowiska, środków finansowych na ich realizację, jak równieżekonomii, prawa oraz analizę ekologiczną związaną z identyfikacjąinnowacji obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochronytechnologicznych. środowiska, przygotowaniem kompleksowejZnaczne doświadczenie dokumentacji środowiskowej mającej na celuw zakresie doradztwa pozyskanie odpowiednich pozwoleń i decyzji.ekologicznego igospodarczego pozwalanam na realizację EkoExpertwszelkich, nawetnajbardziej nietypowych specjaliści odzadań. doradztwa
  • 3. DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWAkarty informacyjne przedsięwzięcia,raporty oddziaływania na środowisko,pozwolenia zintegrowane, Przez lata rzetelnej pracyoperaty wodnoprawne, pozyskaliśmy stałych ipozwolenia w zakresie gospodarki odpadami zadowolonych klientówpozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,analizy akustyczne,naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (zinstalacji, pojazdów mechanicznych),raportowanie do bazy KOBIZEprzeglądy ekologiczne,analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanejinwestycji (środowisko przyrodnicze, kulturalne i wizualne), określeniewpływu inwestycji na walory krajobrazowe, propozycje środkówminimalizujących, Wychodząc naprzeciwanaliza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i oczekiwaniom naszych klientów systematyczniesiedliskowo-florystyczny. uzupełniamy naszą ofertę doskonaląc nasze rozwiązania www.ekoexpert.com.pl
  • 4. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKAW PRZEDSIĘBIORSTWIEmonitorowanie realizacji obowiązków środowiskowychprzedsiębiorstwa,doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochronąśrodowiska,unikanie kar za niespełnianie wymogów wynikających z PrawaOchrony Środowiska,działania sprawozdawczo –informacyjne,stała obsługa prawno –techniczno –konsultacyjna tzw. outsourcingekologiczny,konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochronyśrodowiska
  • 5. GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIEprowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadówznalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszychwarunków logistycznych i finansowychopracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz osposobach gospodarowania odpadami,prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o Zapewnimy pełną kontrolę nad gospodarkącharakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odpadami w przedsiębiorstwieODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIopracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresiemożliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,przygotowanie pełnej dokumentacji w ramach pozyskania zewnętrznegoźródła dofinansowaniakompleksowe doradztwo, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, pełnadokumentacja na nowoczesne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami Przeprowadzimy Inwestora przez pełnąenergii -szczególnie – bioelektrownie, biogazownie, kolektory słoneczne, procedurę procesupompy ciepła. inwestycyjnego w OZE
  • 6. DORADZTWO BIZNESOWEanaliza możliwości uzyskania dotacji oraz zewnętrznych źródełfinansowaniabiznes palny, studia wykonalnościwnioski o dofinansowaniekoordynacja i rozlicznie dofinansowaniaSZKOLENIAwyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej,gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwieopłata produktowainne – według potrzeb Klienta.
  • 7. DLACZEGO Z NAMI WARTO Ciągle zmieniające się przepisy z zakresu ochrony środowiskawymuszają na przedsiębiorcy stałe monitorowanie aktów prawnychzobowiązujących ich do prawidłowego wypełniania wytycznych wzakresie ochrony środowiska. Powierzając nam stałą obsługę firmy zyskacie Państwo pewność,że wszystkie aspekty funkcjonowania firmy w zakresie ochrony Zadbaj z nami ośrodowiska będą przeprowadzone terminowo i rzetelnie. EkoWizerunek firmy Czas poświęcany dotąd na śledzenie zmian prawnych,poszukiwanie podwykonawców poszczególnych usług ekologicznych,sporządzanie wymaganych prawem dokumentacji i wniosków orazkontakty z urzędami i instytucjami kontrolnymi, mogą Państwoprzeznaczyć na zwiększenie efektywności działalności Państwa Firmy. Dzięki outsourcingowiekologicznemu korzystająPaństwo z profesjonalnejobsługi oraz doradztwa, nie Korzystając z naszychponosząc kosztów związanych usług unikacie Państwoz zatrudnieniem i ustawicznym potencjalnych, dotkliwych kar finansowych za niedokształcaniem pracowników wywiązywanie się zodpowiedzialnych za kwestie prawnych zobowiązań dotyczących ochronyochrony środowiska. środowiska.
  • 8. ul. Młynowa 17/115-404 Białystoktel./fax.: +48 (85) 744 44 60kom.: + 48 602 730 141 e-mail: + 48 531 730 141 ekoexpert@ekoexpert.com.pl biuro@ekoexpert.com.pl www.ekoexpert.com.pl

Related Documents