Prezentacja wyników finansowychza III kwartał 2011 roku Warszawa, 17 listopada 2011
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  14 spółek z sumą kapitałów ...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 30.09.2011 EKO Holding S.A.Segment...
Wyniki finansowe IIIQ 2011 mln PLN I-IIIQ I-IIIQ % I-IIIQ11 mln pln ...
Wybrane pozycje bilansowe Grupy 2,6% Struktura aktywów mln PLN ...
Komentarz do wyników IIIQ 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 17,7% r/r Niższ...
Segment detaliczny w IIIQ 2011 Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia:  Przyjęcie do ...
Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment I-IIIQ 2011 I-IIIQ Dynamika I-IIIQ ...
Segment dystrybucyjny w IIIQ 2011 Aktywne pobudzanie sprzedaży przez zmianę polityki marżowej realizowanej przez segment....
Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy I-IIIQ I-IIIQ Dynamika komentarz ...
Konsolidacja dystrybucji – proces połączenia spółek PGD Plan połączenia został złożony do właściwych sądów spółek przej...
Sieć sklepów EKO w III kwartale 2011 Otwartych zostało 13 sklepów o łącznej powierzchni 3550 m2 w nowej aranżacji wewnę...
Hurt spożywczy w Grupie EKO – Asort Dystrybucja i Rovita  Zakończony został etap zmian dotyczący przebudowy zaplecza l...
Franczyza  „1” Drogeria Jasmin w Warszawie ...
Aligator  Aligator - sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni  Obecnie działa 19 placówek, z czego pię...
Skup akcji własnychW dniu 9 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o skupie akcji własnych.M...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 17

Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2011 roku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2011 roku

 • 1. Prezentacja wyników finansowychza III kwartał 2011 roku Warszawa, 17 listopada 2011
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  14 spółek z sumą kapitałów własnych 203 mln PLN  Majątek trwały segmentu - 241 mln PLN  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi 70% sprzedaży Grupy Segment hurtowy  Działalność segmentu skoncentrowana jest  10 spółek z sumą kapitałów własnych ponad głównie na obszarze zachodniej i południowej 50 mln PLN Polski,  Majątek trwały segmentu - ponad 28 mln PLN  293 sklepy działające w segmencie na koniec 3  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi kwartału 30% sprzedaży Grupy  715 sklepów działających pod nazwą Rabat –  Działalność segmentu, poza obszarami operatora franczyzowego północno-wschodnimi, obejmuje cały kraj  Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad  Łączna powierzchnia magazynowa 25.000 m2 3000 osób  Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad 700 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 30.09.2011 EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Aster 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Polska 100 Sp. z o.o.100 JIM Rabat Detal Sp. z o.o. 60 Sp. z o.o. PGD Serwis 100 Sp. z o.o. Drogeria i Market Inter Kram OCD Hurt Serwis 100 Sp. z o.o. 100 25 Sp. z o.o. Sp. z o.o. 25,9 Yoko 23,5 Przedsiębiorstwo Aligator 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Kraków 100 Sp. z o.o. ROMA Rovita 100 Sp. z o.o. 66,4 S.A. PGD Bielsko-Biała 100 Sp. z o.o. ASTRA Sp. z o.o. Niwex 61,5 (w likwidacji) 10 Sp. z o.o. PGD Lublin 100 Sp. z o.o. ASORT 100 Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz 100 Sp. z o.o.
 • 4. Wyniki finansowe IIIQ 2011 mln PLN I-IIIQ I-IIIQ % I-IIIQ11 mln pln mln pln 2011 2010 / IIIQ10 1 200 40,0 1 100 35,0Przychody 1.084.788 921.679 17,7% 1 000 900 30,0 800Wynik brutto na sprzedaży 229.968 218.060 5,5% 25,0 700 600 20,0 500Wynik brutto na sprzedaży % 21,2% 23,7% 15,0 400 300 10,0Koszty działalności 218.240 191.560 13,9% 200 5,0 100 0 0,0EBIT 11.611 24.486 -52,6% 3Q11 3Q10 przychody EBITDAEBIT % 1,1% 2,7%EBITDA 24.180 34.117 -29,1% komentarzEBITDA % 2,2% 3,7%  wzrost skonsolidowanych przychodów o 17,7%  wzrost sprzedaży podmiotów podlegającychWynik brutto 7.458 21.358 -65,1% konsolidacji w 2010 roku wyniósł 6,5%  niższa marża handlowa total wynikająca z konsolidacji wyników Grupy Rovita,Rentownosc brutto % 0,7% 2,3% charakteryzujących się poziomem marż realizowanych w segmencie hurtowymWynik netto 6.344 16.629 -61,8%  presja na marże handlowe związana z podwyżkami cen przez producentówRentowność netto % 0,6% 1,8%  koszty operacyjne rosły wolniej od sprzedaży  EBITDA % mniejsza o 1,5% rok do roku
 • 5. Wybrane pozycje bilansowe Grupy 2,6% Struktura aktywów mln PLN IIIQ IIIQ % 9,2% 2011 2010 IIIQ11/IIIQ10 40,2% aktywa trwałeAktywa trwałe 228.093 186.286 22,4% 22,4% zapasy należności środki pienięzneAktywa obrotowe, w 338.975 289.781 17,0% pozostałetym: 25,6% -Zapasy 145.275 126.160 15,2% 4,9% Struktura pasywów -Należności handlowe 126.839 78.955 60,6% kapitały własne - Środki pieniężne 51.907 72.214 -28,1% 37,6% 34,8% zobow długotermKapitał własny 213.454 202.661 5,3% krótkoterm kredyty krótkot zobowZobowiązania 46.037 46.293 -0,6% 8,1% handlowedługoterminowe 14,5% pozostałeZobowiązania 307.577 227.113 35,4%krótkoterminowe w tym komentarz - Kredyty i pożyczki 82.224 50.504 62,8%  wzrost sumy bilansowej o 19,1% wzrost wartości aktywów trwałych związany z -Handlowe 197.527 155.776 26,8% inwestycjami wynikającymi z rozwojem sieci EKO oraz z przyjęciem do Grupy EKO spółek Grupy Rovita - pozostałe 27.827 20.834 33,6%  wzrost należności spowodowany przede wszystkim udziałem spółek Grupy Rovita w wynikach GrupySuma bilansowa 567.068 476.067 19,1% EKO, presją odbiorców segmentu hurtowego do zmiany terminów płatności oraz wzrostem należności od dostawców z tytułu sprzedaży bonusowej od zrealizowanych obrotów
 • 6. Komentarz do wyników IIIQ 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 17,7% r/r Niższa marża handlowa total, która ostatecznie wyniosła 21,2% ; fakt niższej marży należytłumaczyć zmianą struktury Grupy, w której wynikach uwzględnia się wyniki Grupy Rovita SAoraz wpływem podwyżek cen przez producentów Skonsolidowane koszty przyrastały wolniej (dynamika kosztów 13,9%) od skonsolidowanejsprzedaży (dynamika sprzedaży 17,7%) Wynik EBITDA do sprzedaży za 3Q11 wyniosła 2,2% vs 3,7% na koniec 3Q10 Skonsolidowany wynik netto jednostki dominującej wyniósł 6,3 mln PLN
 • 7. Segment detaliczny w IIIQ 2011 Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia:  Przyjęcie do konsolidacji wyników Spółek Grupy Rovita. Grupa szacuje, że wszystkie spółki hurtu spożywczego spowodowały obniżenie wyniku brutto segmentu o 2 mln PLN. Spółki hurtu spożywczego podlegają procesom dostosowawczym i ujednolicaniu zarówno na poziomie sprzedaży, marż jak i kosztów operacyjnych, które podlegają gruntownej optymalizacji. Optymalizacja dotyczy przede wszystkim struktury zatrudnienia oraz ujednoliceniu polityki rezerw na inwentaryzacje  Intensywna rozbudowa sieci sklepów EKO. W 3 kwartale otworzono 13 nowych placówek handlowych, 3 zamknięto. Otwarte zostały również 3 nowe sklepy Aligator. Proces rozwoju sieci w pierwszym okresie obniża rentowność działalności - nowe sklepy generują koszty w pełnym wymiarze (większość kosztów stałych) uzyskując zakładaną rentowność w późniejszych okresach  Poziom zrealizowanych marż handlowych będący m.in. wynikiem silnej presji producentów na podwyżki cen
 • 8. Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment I-IIIQ 2011 I-IIIQ Dynamika I-IIIQ komentarz bez hurtu detaliczny bez hurtu 2010 spożywczego 2011 spożywczego  Przychody ze sprzedaży w segmencie Przychody ze 679.936 618.760 9,9% 767.476 detalicznym, wyłączając spółki hurtu sprzedaży spożywczego wyniosły 679,9 mln PLN Wartosc 514.812 459.916 11,9% 598.031 sprzedanych  Dynamika przychodów wyniosła 9,9% towarów  Presja producentów na podwyżki cen Wynik na sprzedaży 165.124 158.844 4,0% 169.445 brutto była istotnym czynnikiem wpływającym na poziom zrealizowanych marż. Marża EBITDA 15.777 22.408 -29,6% 14.187 handlowa total wyniosła 24,3% EBITDA % 2,3% 3,6% 1,8%  EBITDA do sprzedaży za 3Q11 wyniosła 2,3% i była niższa od zanotowanej rok Wynik brutto 3.630 13.241 -72,6% 1.622 wcześniej o 1,3% segmentu 0,5% 2,1% 0,2%  Rotacja należności utrzymała się na poziomach porównywalnych z ubiegłym Wynik netto 2.711 10.220 -73,5% 1.510 segmentu rokiem 0,4% 1,7% 0,2% Marża towary 20,5% 21,0% 18,6% Marża całość 24,3% 25,7% 22,1% Rotacja należności 7,6 7,6 17,6
 • 9. Segment dystrybucyjny w IIIQ 2011 Aktywne pobudzanie sprzedaży przez zmianę polityki marżowej realizowanej przez segment. Wzrostznaczenia przychodów uzyskiwanych od producentów za zrealizowaną sprzedaż Większy udział sprzedaży promocyjnej w celu pobudzenia sprzedaży Utrzymująca się presja producentów na podwyżki cen w wybranych asortymentach Finalizacja procesów formalnej konsolidacji spółek wchodzących w skład segmentu Optymalizacja struktury logistycznej segmentu Presja odbiorców segmentu na wydłużanie terminów płatności. Wzrost stanu należności efektempobudzania sprzedaży, proces pod ścisłą kontrolą władz segmentu i obszaru finansowego. Wzrostnależności spowodowany również zmianą struktury marżowej, większy udział sprzedaży bonusowej irefundowanej, rozliczanej przeważnie w układach kwartalnych, z której płatności realizowane są wkolejnych okresach.Wzrost udziału marki własnej w sprzedaży o 1%
 • 10. Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy I-IIIQ I-IIIQ Dynamika komentarz 2011 2010  Wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,8%Przychody ze 317.312 302.919 4,8%sprzedaży  Marża total na porównywalnym poziomie, wzrostWartosc sprzedanych 256.789 243.703 5,4% znaczenia sprzedaży bonusowej i refundowanej,towarów rozliczanej z dostawcami za zrealizowaną sprzedażWynik na sprzedaży 60.523 59.216 2,2%brutto  Wynik na sprzedaży brutto na porównywalnym poziomie rok do rokuWynik brutto 5.836 8.116 -28%segmentu  Wynik brutto segmentu na poziomie 5,8 mln PLN 1,8% 2,7% Optymalizacja stanów magazynowych – poprawaWynik netto segmentu 4.834 6.408 -24,6% rotacji o 2,6 dnia 1,5% 2,1%Marża towary 7,6% 9,2%Marża całość 19,1% 19,5%
 • 11. Konsolidacja dystrybucji – proces połączenia spółek PGD Plan połączenia został złożony do właściwych sądów spółek przejmowanych i spółki przejmującej oraz został opublikowany na stronie internetowej PGD Do zakończenia procesu pozostało:  podjęcie uchwał połączeniowych  Złożenie wniosku o wpis połączenia do KRS PGD Polska jako jedna spółka pod wspólnym NIP – przewidywany prawdopodobny czas zakończenia procesu formalnej konsolidacji - koniec pierwszego kwartału; termin ten uzależniony jest od decyzji właściwego sądu PGD Sp. z o.o. PGD Polska Sp. z o.o. PGD Kraków Sp. z o.o. PGD Bielsko-Biała PGD Polska Sp. z o.o. PGD Lublin Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz Sp. z o.o.
 • 12. Sieć sklepów EKO w III kwartale 2011 Otwartych zostało 13 sklepów o łącznej powierzchni 3550 m2 w nowej aranżacji wewnętrznej; sklepy powstały w województwach: małopolskim, opolskim, lubuskim i dolnośląskim Zakończenie procesów:  Optymalizacji energii elektrycznej (wyeliminowanie w sklepach energii biernej)  Ustandaryzowanie wyglądu i systemu wymiany ubrań pracowniczych  standaryzacji urządzeń specjalistycznych w sklepach (krajalnice, stekarki, piekarniki, młynki) Rozpoczęcie projektu PFRON (oszczędności w kosztach osobowych) Zarząd przewiduje, że zakończenie procesu nabycia 100% udziałów w spółce Niwex nastąpi w grudniu
 • 13. Hurt spożywczy w Grupie EKO – Asort Dystrybucja i Rovita  Zakończony został etap zmian dotyczący przebudowy zaplecza logistycznego (zakończenie pracy magazynu w Nowym Sączu; redukcja personelu; obniżenie kosztów obsługi logistycznej do stałego, stabilnego poziomu, uzależnionego od wielkości obrotu; odsprzedaż nieużywanego w nowych warunkach wyposażenia)  Bazą logistyczną, zabezpieczającą realizację zamówień dotychczasowych klientów spółki Asort Dystrybucja stał się magazyn spółki Rovita w Niedomicach  Nastąpiło włączenie kupców pracujących w spółce Asort Dystrybucja w struktury Działu Zakupów spółki Rovita, dzięki czemu poszerzono asortyment linii towarowych dostępnych dla przedstawicieli handlowych obu spółek  Wdrożono nowy system informatyczny (funkcjonujący dotychczas w Rovicie) oraz nowe zasady wyceny poszczególnych grup towarówROVITA – współpraca z siecią EKO  Nastąpiło przejęcie lokalnej obsługi sklepów sieci EKO przez Rovitę (od spółki Asort Dystrybucja); docelowo magazyny Rovity mają przejąć całość dostaw do sklepów sieci poza działami świeżymi oraz alkoholem w celu redukcji kosztów dowozu towaru z MC w Legnicy  Na terenie Podkarpacia i Małopolski spółka rozpoczęła dystrybucję (w sklepach EKO) produktów marki PRIMO HOME  Uruchomiono również program lojalnościowy PRIMO PARTNER, funkcjonujący dotychczas w placówkach handlowych spółki PROFIT  Aktualnie wdrażana jest nakładka informatyczna umożliwiająca części sklepów EKO dokonywanie zakupów w magazynie Rovity, w cenach zakupu tożsamych z MC Legnica 13
 • 14. Franczyza  „1” Drogeria Jasmin w Warszawie  Kolejna drogeria w stolicy w przygotowaniu  Obecnie funkcjonuje 150 drogerii JasminIntensywne działania nad zakończeniem prac zmierzających dozainstalowania programu lojalnościowego; działania te polegały naszkoleniu pracowników, rozpoczęciu szkoleń w sklepach,przygotowaniem planów, budżetów, prezentacji programudostawcom oraz stworzeniem pakietu ciekawych nagród dlakonsumenta Konsekwentnie realizowany program lojalnościowy dla właścicielisklepów „Wakacje z Rabatem” – jako jedno z narzędzi wzmacnianialojalności sklepów w miękkiej franczyzie Obecnie w ramach miękkiej franczyzy funkcjonuje 715 sklepów W ramach twardej franczyzy obecnie funkcjonuje 14 sklepów
 • 15. Aligator  Aligator - sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni  Obecnie działa 19 placówek, z czego pięć we Wrocławiu; kolejne trzy w przygotowaniu  Dopracowywanie wyglądu sklepów m.in. poprzez wdrożenie nowego systemu mebli, dzięki czemu sklepy zyskują bardziej profesjonalny wygląd  Prace nad asortymentem, aby z jednej strony spełniał oczekiwania konsumenta, a z drugiej strony przynosił efekty spółce
 • 16. Skup akcji własnychW dniu 9 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o skupie akcji własnych.Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach programu odkupu wynosi 1 mln akcji i będziestanowić nie więcej niż 2 proc. kapitału zakładowego EKO Holding S.A.Realizacja programu będzie trwała 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, przy czym Zarząd rozpocznie jąnie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały .Zarząd EKO Holding S.A. działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić czas trwaniaprogramu odkupu lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. Cena jednostkowa za akcję EKOHolding S.A. nabywaną w ramach tego programu nie może być niższa niż wartość nominalna akcji i wyższaniż cena emisyjna (7,20 zł).W ocenie Spółki obecna cena akcji Spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja Programu Odkupuleży zatem w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżejwartości godziwej akcji EKO Holding S.A. Program Odkupu daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółkiw horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji.
 • 17. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl

Related Documents