Grupa KapitałowaEGB InvestmentsWyniki finansowe za III Q 2014
21 Concordia -jako nowy inwestor w spółce dominującej –zapewnia perspektywę dalszego budowania wartości Grupy Kapitałowej ...
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka...
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
44%
Zmiana ...
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2014/
IIIQ2013
46%
Z...
- 6 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2014/2013
8%
Zmiana 2014/2013
...
- 7 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana 2014/2013
10%
Zmiana
2014...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 8 -
Zmiana stanu
w 3Q2013
Zmianastanu
w 3Q2014
Stan na30.09.2013
Stan na 30....
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 9 -
01.07.2013 - 30.09.2013
01.07.2014 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30....
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2014
- 10 -
Wskaźnik
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2014 - 30.09.2014
Rentowność ...
LUTY
KWIECIEŃ
CZERWIEC
SIERPIEŃ
GRUDZIEŃ
PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ
MARZEC
MAJ
LIPIEC
WRZESIEŃ
LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE...
- 12 -
nabyte 01.07 –30.09.2014
obsługiwane w ramach zlecenia 01.07 –30.09.2014
sekurytyzowane01.07 –30.09.2014
EGB In...
(52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW:DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.eg...
of 13

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2014

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2014

 • 1. Grupa KapitałowaEGB InvestmentsWyniki finansowe za III Q 2014
 • 2. 21 Concordia -jako nowy inwestor w spółce dominującej –zapewnia perspektywę dalszego budowania wartości Grupy Kapitałowej i umacniania jej pozycji w ramach obsługiwanych linii biznesowych Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej w oczach Inwestorów jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika - 2 - Znaczący wzrost zysku netto w kwartale jak i w trzech kwartałach 2014 r. a także wzrost wskaźników rentowności, potwierdzają wysoką sprawność operacyjną i skuteczność realizowanych działań III KWARTAŁ 2014 PODSUMOWANIESATYSFAKCJONUJĄCE WYNIKI FINANSOWERZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃPERSPEKTYWA DYNAMICZNEGO ROZWOJU
 • 3. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy* 82,11% -EGB International S.à.r.l. 14,28% -K. Matela 2,06% -J. M. Niewiarowska 1,55% -Pozostali akcjonariusze 98% -EGB Investments S.A. 1% -K. Matela 1% -J. M. Niewiarowska 100% -EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing(poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych) Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji Mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelnościo niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ - 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
 • 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 44% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 242% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 226% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 216% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA III Q 2014 (01.07. –30.09.2014) 14 448 20 815 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 687 9 183 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 669 8 713 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 805 8 862 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
 • 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 46% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 365% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 362% DANE FINANSOWE ZA III Q 2014 (01.07. –30.09.2014) 14 711 21 512 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 1 233 5 694 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 1 567 7 287 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
 • 6. - 6 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013 8% Zmiana 2014/2013 75% Zmiana 2014/2013 67% Zmiana 2014/2013 65% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2014 (01.01 –30.09.2014) 43 992 47 358 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 7 559 13 210 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 7 580 12 696 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 7 995 13 177 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
 • 7. - 7 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013 10% Zmiana 2014/2013 126% Zmiana 2014/2013 122% DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2014 (01.01 –30.09.2014) 44 954 49 540 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 3 533 7 836 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 4 424 10 013 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
 • 8. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 8 - Zmiana stanu w 3Q2013 Zmianastanu w 3Q2014 Stan na30.09.2013 Stan na 30.09.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 16 15 700 98 972 126 549 AKTYWA TRWAŁE 4 923 6 381 13 370 11 225 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE -4 907 9 319 85 602 115 324 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE -3 846 148 3 121 1 210 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -927 9 229 80 564 113 435 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 16 15 700 98 972 126 549 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 233 5 667 43 316 56 429 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA -1 219 10 035 55 616 70 034 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 921 8 334 34 173 35 562 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -6 816 2 215 19 339 31 182
 • 9. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 9 - 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2014 - 30.09.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 14 448 20 815 43 992 47 358 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 687 9 183 7 559 13 210 EBIT (zyskoperacyjny) 2 669 8 713 7 580 12 696 EBITDA (EBIT+ amortyzacja) 2 805 8 862 7 995 13 177 ZYSK BRUTTO 1 567 7 287 4 424 10 013 ZYSK NETTO 1 233 5 694 3 533 7 836
 • 10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2014 - 10 - Wskaźnik 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2014 - 30.09.2014 Rentowność sprzedaży 17,18% 27,89% ROE 15,94% 26,35% ROA 7,06% 11,65% Wskaźnikogólnego zadłużenia 56,19% 55,34% Wskaźnikzadłużenia kapitału własnego 128,40% 124,11% P/E* 3,84 2,91 P/BV* 0,58 0,68 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem –kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 11. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2014 - 11 - 2013 Spółka dominująca -EGB Investments S.A. Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego –fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową –EGB International s.a.r.l.) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC Spółki zależne: Terminowy wykup obligacji serii Ł, M i N w EGB Finanse Zamknięcie emisji obligacji serii R, S, T, U, W, Z i AA w EGB Finanse
 • 12. - 12 - nabyte 01.07 –30.09.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.07 –30.09.2014 sekurytyzowane01.07 –30.09.2014 EGB Investments S.A. 145373014 zł 104573015 zł 4383974 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 35482983 zł 41 427 zł - razem 180055997 zł 105 016 422 zł 4383974 zł nabyte 01.01 –30.09.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 –30.09.2014 sekurytyzowane01.01 –30.09.2014 EGB Investments S.A. 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 35 482 983 zł 402 098zł - razem 281 402 455 zł 286 171 230 zł 492 488 028 zł PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
 • 13. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW:DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents