EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2014
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 –30.09.2013)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA...
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
105%
Z...
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2014/2013
5%
Zmiana
2014/2013 ...
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
2%
Zmiana
2013...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 3Q2013
Zmianastanu
w 3Q2014
Stan na30.09.2013
Stan na 30....
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.07.2013 - 30.09.2013
01.07.2014 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30....
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2014 - 30.09.2014
Rentowność s...
LUTY
KWIECIEŃ
CZERWIEC
SIERPIEŃ
GRUDZIEŃ
PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ
MARZEC
MAJ
LIPIEC
WRZESIEŃ
LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE...
- 10 -
Branża
nabyte w III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2014
sekurytyzowanew III Q 2014
finansowa (w ...
- 11 -
Branża
nabyte w I-III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia w I -III Q 2014
sekurytyzowanew I -III Q 2014
finan...
(52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW:DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.eg...
of 12

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za III kwartał 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za III kwartał 2014 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za III kwartał 2014 r.

 • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2014
 • 2. DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 –30.09.2013) - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 100% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 273% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 257% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 246% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 6 792 13 592 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 387 8 904 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 360 8 435 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 2 472 8 546 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
 • 3. - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 105% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 418% Zmiana IIIQ2014/ IIIQ2013 406% DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 –30.09.2013) 7 004 14 364 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 1 142 5 778 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014 1 419 7 357 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014
 • 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013 5% Zmiana 2014/2013 75% Zmiana 2014/2013 67% Zmiana 2014/2013 64% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 –30.09.2013) 24 946 23 732 0 10 000 20 000 30 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 6 649 11 640 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 6 668 11 137 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 7 024 11 505 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
 • 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013 2% Zmiana 2013/2012 128% Zmiana 2014/2013 123% DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 –30.09.2013) 25 447 24 968 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 2 864 6 388 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 3 569 8 121 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014
 • 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 6 - Zmiana stanu w 3Q2013 Zmianastanu w 3Q2014 Stan na30.09.2013 Stan na 30.09.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 555 10 738 90 900 112 097 AKTYWA TRWAŁE 4 919 6 370 16 241 14 061 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE -4 364 4 368 74 659 98 036 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE -3 928 117 3 117 1 143 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -304 4 332 69 683 96 271 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 555 10 738 112 097 90 900 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 142 5 778 53 215 42 368 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA -587 4 959 58 881 48 532 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 921 8 334 35 562 34 173 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -6 184 -2 861 20 188 12 284
 • 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 7 - 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2014 - 30.09.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 792 13 592 24 946 23 732 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 387 8 904 6 649 11 640 EBIT (zyskoperacyjny) 2 360 8 435 6 668 11 137 EBITDA (EBIT+ amortyzacja) 2 472 8 546 7 024 11 505 ZYSK BRUTTO 1 419 7 357 3 569 8 121 ZYSK NETTO 1 142 5 778 2 864 6 388
 • 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 - 8 - Wskaźnik 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2014 - 30.09.2014 Rentowność sprzedaży 26,66% 49,05% ROE 14,24% 22,70% ROA 6,54% 10,69% Wskaźnikogólnego zadłużenia 53,39% 52,53% Wskaźnikzadłużenia kapitału własnego 114,55% 110,65% P/E* 4,47 3,53 P/BV* 0,59 0,72 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem –kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2014 - 9 - 2013 EGB Investments S.A. Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego –fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową –EGB International s.a.r.l.) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC
 • 10. - 10 - Branża nabyte w III Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2014 sekurytyzowanew III Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 145 373 014zł 97 628 400 zł 4 383 974zł teleinformatyczna - 5 798 882 zł - usługpublicznych - - - pozostałe - 1 145 926 zł - Razem 145 373 014zł 104 573 208 zł 4 383 974zł Branża nabyte w III Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2013 sekurytyzowane* w III Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 21 425 428,98 56 084 079 zł 331 994 675,32 teleinformatyczna - 14 217 939 zł - usługpublicznych - 902 625 zł - pozostałe 2 613 611,57 985 730 zł - Razem 24 039 040,55 72 190 372 zł 331 994 675,32 * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2014
 • 11. - 11 - Branża nabyte w I-III Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I -III Q 2014 sekurytyzowanew I -III Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 244 112 034 zł 263 489 239 zł 492 488 028 zł teleinformatyczna 1 045 271 zł 15 915 616 zł - usługpublicznych - 1 576 436 zł - pozostałe 762 167 zł 4 787 841 zł - Razem 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł Branża nabyte w I -III Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I –III Q 2013 sekurytyzowane* w I -III Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 49 714 348 zł 164 196 496 zł 358 915 482 zł teleinformatyczna 1 323 349 zł 40 157 661 zł 1 256 500 zł usługpublicznych - 75 699 886 zł - pozostałe 3 570 043 zł 4 236 530 zł - Razem 54 607 739 zł 284 290 573 zł 360 171 982 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW TRZECH KWARTAŁACH 2014
 • 12. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW:DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents