SEO optimalizácia SEO (Search Engine Optimization) je optimalizácia pre vyhľadávače. Snaţíme saňou vytvoriť, upraviť, d...
Jednotlivé časti SEO1. Kľúčové slová2. Onpage optimalizácia Doména a URL Title ...
TITLETitulok stránky je najdôleţitejším onpagefaktorom, pretoţe je to prezentáciastránky, ktorú potencionálny návštevník v...
META TAGY - Je to informácia ostránke, ktorú vyhľadávače niekedypouţívajú ako popis odkazu vo výsledkochhľadania.PageRank ...
SEM – marketing vo vyhľadávačoch SEO je súčasťou časti internetového marketingu, tzv. marketingu vo vyhľadáv...
V porovnaní s inými druhmi reklamy má SEO niekoľko konkurenčných výhod:maximálne cielenie – oslovujete iba...
Google AdWords Je to online reklamný program od Google. Umoţňuje osloviť nových zákazníkov a rozvíjaťnašu firmu bez ohľa...
Výhody inzercie spoločnosti Google Naša reklama sa zobrazuje ľuďom hľadajúcim typy produktov a sluţieb, ktoré ponúkam...
Príklad Sme prevádzkovateľom obchodu s elektronikou v Žiline. Nastavíme svoju reklamu tak, aby sa zobrazila ibazákazn...
Poplatky za reklamu - tzv.,,kontrola nad vlastným rozpočtom"Pri pouţívaní ponúk s cenou za kliknutiesa účtujú poplatky len...
Tri základné kroky k vytvoreniu reklamy 1. vytvorenie účtu2. vytvorenie prvej reklamy 3. aktivácia účtu
Vytvorenie účtuNavštívime stránku https://adwords.google.ska kliknime na položku Začnite teraz.Zadáme e-mailovú adresu, vy...
Vytvorenie prvej reklamnej kampane
 Vyberieme, kde sa naša reklama môţe zobraziť: na ktorých stránkach, polohách, jazykoch a druhoch zariadení ...
 Napíšeme krátku reklamu: napíšeme nadpis a krátky popis. Ak napr. prevádzkujeme predajňu elektra v blízkosti Ţil...
Aktivácia účtu 1. Zadáme základné informácie o fakturácii. Týmto sa k ničomunezaväzujeme. Svoju reklamu môţeme kedyko...
Kde sa budú zobrazovať moje reklamy?Môţu sa zobraziť na rôznych miestach po celomwebe podľa toho, ako zacielime s...
Tip!Skôr neţ vyberieme, kde sa majú naše reklamyzobraziť, treba skúsiť pochopiť, ako uvaţujú našizákazníci.- Čo sa im pá...
Ďakujem za pozornosť
Prezentácia e marketing Kopasova
Prezentácia e marketing Kopasova
of 21

Prezentácia e marketing Kopasova

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentácia e marketing Kopasova

 • 1. SEO optimalizácia SEO (Search Engine Optimization) je optimalizácia pre vyhľadávače. Snaţíme saňou vytvoriť, upraviť, doplniť a propagovať web stránky k lepším umiestneniam v neplatených výsledkoch hľadania fulltextových vyhľadávačov. Tým sa zvyšuje návštevnosť stránok a zároveň počet návštevníkov, ktorí prevedú na stránkach to, čo je cieľom daných webstránok (objednajú si produkt, prihlásia sa k newsletteru, vyplnia dotazník, kliknú na reklamu, apod.)
 • 2. Jednotlivé časti SEO1. Kľúčové slová2. Onpage optimalizácia Doména a URL Title Meta značky Nadpisy, Obsah Štruktúra a ďalšie faktory3. Offpage optimalizácia Spätné odkazy Indexovanie stránok PageRank, TrustRank Relevantnosť4. SEO pre blogy
 • 3. TITLETitulok stránky je najdôleţitejším onpagefaktorom, pretoţe je to prezentáciastránky, ktorú potencionálny návštevník vovýsledkochhľadania uvidí.Na základe toho,či titulok odpovedá hľadanému výrazu, sarozhodne na stránku kliknúť alebo nie. Pretovyhľadávače uprednostňujú stránky, ktoréobsahujú hľadanú frázu v title.
 • 4. META TAGY - Je to informácia ostránke, ktorú vyhľadávače niekedypouţívajú ako popis odkazu vo výsledkochhľadania.PageRank (PR) je spôsob, akým Google meriadôleţitosť stránky.TrustRank (TR) je jeden zo spôsobov, akýmvyhľadávače určujú dôveryhodnosť webu.
 • 5. SEM – marketing vo vyhľadávačoch SEO je súčasťou časti internetového marketingu, tzv. marketingu vo vyhľadávačoch, ktorá sa označuje SEM (Search Engine Marketing). Okrem SEO, SEM zahŕňa platené reklamy vo vyhľadávaní – PPC (Pay Per Click). Ide napr. o systémy
 • 6. V porovnaní s inými druhmi reklamy má SEO niekoľko konkurenčných výhod:maximálne cielenie – oslovujete iba tých ľudí, ktorí majúo vašu oblasť podnikania záujempresné meranie – pomocou napr. Google Analytics sa dáveľmi presne odmerať, čo SEO kampaň web stránkamprinášadlhodobý účinok – návštevnosť sa generuje aj poskončení SEO kampane, časom sa teda náklady na jednuzískanú návštevu zniţujú vysoká návratnosť investície – oproti iným druhomreklám je návratnosť investície do SEO veľmivysoká, aj vďaka tomu, ţe je efekt zvýšenejnávštevnosti dlhodobý.
 • 7. Google AdWords Je to online reklamný program od Google. Umoţňuje osloviť nových zákazníkov a rozvíjaťnašu firmu bez ohľadu na to, aký rozpočet máme Umoţňuje nám vybrať, kde sa zobrazí naša reklama, nastaviť rozpočet, ktorý je pre nás prijateľný a jednoducho merať účinok našej reklamy. Je to oslovovanie ľudí presne v okamihu, keď hľadajú na internete to, čo ponúkame.
 • 8. Výhody inzercie spoločnosti Google Naša reklama sa zobrazuje ľuďom hľadajúcim typy produktov a sluţieb, ktoré ponúkame. Môţeme rozhodnúť, kde sa naša reklama zobrazí – na ktorýchstránkach a geografických oblastiach (štátoch, mestách alebo dokonca blízkom okolí).
 • 9. Príklad Sme prevádzkovateľom obchodu s elektronikou v Žiline. Nastavíme svoju reklamu tak, aby sa zobrazila ibazákazníkom v tejto polohe - teda v okolí Žiliny. Ak osoba bývajúca na tomto mieste vyhľadáva napr. výraz ,,televízory LCD Žilina", môže sa jejzobraziť naša reklama a kliknutím na ňu ju prepojí s našou firmou.
 • 10. Poplatky za reklamu - tzv.,,kontrola nad vlastným rozpočtom"Pri pouţívaní ponúk s cenou za kliknutiesa účtujú poplatky len v prípade, keďniekto klikne na našu reklamu, nie prizobrazení našej reklamy.My rozhodujeme o tom, akú sumu smeochotní mesačne minúť a Google námnikdy nebude účtovať viac.Neexistujú ţiadne poţiadavky naminimálnu sumu.
 • 11. Tri základné kroky k vytvoreniu reklamy 1. vytvorenie účtu2. vytvorenie prvej reklamy 3. aktivácia účtu
 • 12. Vytvorenie účtuNavštívime stránku https://adwords.google.ska kliknime na položku Začnite teraz.Zadáme e-mailovú adresu, vyberiemeheslo, časové pásmo a menu apotvrdíme svoj e-mail.Prejdeme na ďalší krok:Vytvorenie prvejreklamnej kampane.
 • 13. Vytvorenie prvej reklamnej kampane
 • 14.  Vyberieme, kde sa naša reklama môţe zobraziť: na ktorých stránkach, polohách, jazykoch a druhoch zariadení Nastavíme rozpočet: rozhodneme, koľko sme ochotní zaplatiť, keď niekto klikne na našu reklamu a nastavíme maximálnu sumu, ktorú chceme minúť za deň. Tip! Treba začať v malom. Ak ešte len začíname, vyskúšame denný rozpočet vo výške 10 aţ 50 EUR. Krátko po uplatnení nového rozpočtu si skontrolujeme účet a zistíme, akú výkonnosť majú naše kampane.
 • 15.  Napíšeme krátku reklamu: napíšeme nadpis a krátky popis. Ak napr. prevádzkujeme predajňu elektra v blízkosti Ţiliny, môţeme pouţiť nadpis „Elektro Ţilina“ s popisom ,,Obchod s elektronikou a doplnkami." Doprava do okolia zdarma.“ a pod. Vyberieme kľúčové slová, ktoré môţu pomôcť zobraziť našu reklamu vo vyhľadávaniach: naša reklama sa môţe zobraziť, keď ľudia prehľadávajú obsah v sluţbe Google pomocou slov, ktoré sme vloţili do svojich reklám. Tip! Pred začatím vytvárania prvej kampane treba pouvaţovať nad tým, kto sú naši zákazníci, koľko chceme minúť na ich oslovenie prostredníctvom našich reklám a aké výsledky má naša kampaň dosiahnuť, aby bola úspešná.
 • 16. Aktivácia účtu 1. Zadáme základné informácie o fakturácii. Týmto sa k ničomunezaväzujeme. Svoju reklamu môţeme kedykoľvek pozastaviť, upraviť alebo zrušiť. 2. V prípade väčšiny účtov sa našereklamy môţu začať zobrazovať ihneď po zadaní týchto informácií. 3. Môţeme očakávať, ţe do trochhodín sa na karte Kampane nášho účtu začnú zobrazovať prvé údaje.
 • 17. Kde sa budú zobrazovať moje reklamy?Môţu sa zobraziť na rôznych miestach po celomwebe podľa toho, ako zacielime svojereklamy, komu sa majú zobraziť a podľa typovreklám, ktoré vytvoríme.Naše reklamy sa môţu zobraziť: v sluţbe Vyhľadávanie Google a na iných vyhľadávacích stránkach, na stránkach, ktoré pouţívatelia navštívia, v mobilných telefónoch s plnohodnotnými prehliadačmi, v tabletoch a pod., ľuďom v konkrétnych polohách alebo ľuďom hovoriacim určitým jazykom, špeciálnemu publiku.
 • 18. Tip!Skôr neţ vyberieme, kde sa majú naše reklamyzobraziť, treba skúsiť pochopiť, ako uvaţujú našizákazníci.- Čo sa im páči?- Aké sú ich zvyky?- Kde sa nachádzajú?- Čo o nich potrebujeme vedieť, aby ich naše reklamy oslovili?Ak to vezmeme do úvahy, môţe nám to pomôcťosloviť viac zákazníkov a dosiahnuť vyššiunávratnosť investícií.
 • 19. Ďakujem za pozornosť

Related Documents