Përgjigje Nebil al-’Awadit dhe fjalëve të tij kundër Damaxhës dhe dijetarëve Selefij Shejh Hamad al-’Atik...
dhe Xhematit andaj edhe i njollosi me emrin “Murxhitë e epokës sonë”, e më këtë kishtepër qëllim se ata nuk janë nga Ehli ...
për aq kohë sa e ke kritikuar udhëheqësin, ti je prej havarixhëve. Pikëpamja e tyreështë se kushdo që e kritikon udhëheqës...
Figura 1 [Kardavi dhe Kolonel Gadafi?!] 4
Unë dhe ti o shejh Nebil, pajtojmë se Gadafi është kafir dhe për të cilët kanë gjykuarulematë. Mirëpo, a është çdokush që ...
revolucionit?! Kjo është çështja e parë, çështja e dytë është se ju o shejh Nebil, Allahu udhëntë sukses drejt drejtësisë,...
në kufr por ka rrethana të cilat na parandalojnë në të bërit tekfir mbi ta. Për shembull,Hasan el-Banna themeluesi i Vëlla...
Figura 3 [Udhëheqësi i Hamasit, Ismail Hanijeh dhe Khalid Mesh’al duke vizituar varrin e Homeinit!? 2010]Figura 4 [Ismail ...
Figura 5 [Udhëheqësi i Hamasit Khalid Mesh’al me “Ajetullahun e Madh” Ali Homeini, Shkurt 2009]Figura 6 [Ismail Hanijeh i ...
A janë ata Murxhi sipas teje për shkak të kësaj? A i konsideroni ata Murxhi ngase ata nukbëjnë tekfir mbi ata Rafidij? Apo...
si murxhiet e kohës sonë janë të atillët siç është shejh Rabi bin Hadad el Medhkhali(hafidhullah). Shejh Rabiu mendonte se...
cilat i ka vendosur Allahu dhe i dërguari i Tij, sal-Allahu alejhi we selem, nuk bazohen nëemocione deri në atë nivel që v...
Ti mund të thuash “atëherë përse nuk i shohim ulematë të flasin për njerëzit?” Kush thase ata nuk flasin për njerëzit? Për...
Muxhahidinëve etj. Prapë, a e di o shejh Nebil, se shejh Abdul Aziz ibn Baz, gjatë jetëssë tij, tërhiqte vëmendjen ndaj Bi...
Ata duhet ti japin më shumë rëndësi bazës së origjinës së fjalës la ilahe il Allah, e qëështë baza e fesë dhe është Gjëja ...
Sunetin në çështje serioze?! Për shembull, pse nuk e shohim këtë ashpërsi me xhematinTeblig?! Të cilët me origjinë janë në...
Subhan Allah! Ju këtu përmendet përshkrim i cili është më i keq se sa vet fjalët, dhe tëgjithë e dinë se për kë aludohet! ...
Shejh Muhamed Aman al-Xhami dhe shejh Rabiu shpeshherë janë akuzuar se janë“Murxhiat e kohës sonë”12, të mjafton të shikos...
of 18

Përgjigje nebil el auadit

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Përgjigje nebil el auadit

 • 1. Përgjigje Nebil al-’Awadit dhe fjalëve të tij kundër Damaxhës dhe dijetarëve Selefij Shejh Hamad al-’Atik (Allahu e ruajtë)Përgjigje Nebil al-Awadit dhe fjalëve të tij kundër Damaxhës dhe dijetarëve SelefijVërtetë, i tërë falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë, Atij i kërkojmëndihmë, dhe Atij i lutemi që të na fal. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që e humbdhe atë që Allahu e lë të humbur nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot qëmeriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe idërguari i Tij. Për të vazhduar më tej vëllezër e motra:E lus Allahun që ta bekojë këtë tubim që daton këtë të diel me 16 të muajit Muharrem1433 H ( 11 dhjetor 2011)1 dhe paraqes për të diskutuar disa gjëra që janë thënë nga shejhdr. Nebil Awadi, Allahu i dhentë sukses në rrugën e Tij të drejtë.Shejh Nebil el-Awadi në një intervistë ditën e premte e cila ishte në kanalin Halijieh dhekanalin ar-Risala, përmendi disa gjëra, të cilat sipas asaj që unë besoj, ka kundërshtuarLibrin e Allahut dhe Sunetin e profetit, sal-Allahu alejhi we selem; duke e kundërshtuarrealitetin.Në intervistën e tij e cila zgjati rreth tridhjetë minutave, ai foli rreth një sekti i cili sipas tije kundërshton Ehli Sunetin dhe xhematin 2 dhe janë të përjashtuar nga vatha e Ehli Sunetit1 E enjte 15 Dhjetor 2011 CE/20 Muharrem 1433 H, mund ta shikoni këtu:http://www.safeshare.tv/w/ehCRtsAKXhhttp://www.youtube.com/watch?v=slE9Fbwb2Z02 Ky akuzim për irxha i cili përsëritet ad nauseam është një argument i gabuar nga një moriaspektesh, gjithashtu përmban një gradë mashtrimi. Dallimi në mes të Murxhive dhe EhliSunetit është sqaruar nga Imam Sufjan Theuri (Rahimullah) i cili ka thënë: “Ne themi seimani është fjalë dhe vepër, kurse ata (Murxhiat) thonë se imani është fjalë por jo vepër. Nethemi se imani rritet dhe zvogëlohet, kurse ata thonë se imani as nuk rritet as nukzvogëlohet.” Shih Al-Iman ( Maktabah al Islamijeh) faqe 184.. Gjithashtu nga shenjat e 1
 • 2. dhe Xhematit andaj edhe i njollosi me emrin “Murxhitë e epokës sonë”, e më këtë kishtepër qëllim se ata nuk janë nga Ehli Suneti dhe Xhemati prandaj edhe e meritojnë këtëemër. Ai, Allahu i dhëntë sukses në rrugën e drejtë, përmendi disa parime të cilat aibeson se Murxhiet e kohë sonë e kundërshtojnë Ehli Sunetin dhe Xhematin. Përshembull, intervistuesi e pyeti dr. Nebil el-Awadin:“Çfarë kanë vonuar ata? [d.m.th Murxhiat?”]Përgjigja nga Nebil el-’Awadi :“Irxha’ që do të thotë se ata kanë vonuar veprimet e imanit dhe prandaj sipas tyrenuk ndonjë gjë që mund ta bëjë ndonjë njeri qafir. Për aq kohë që ke iman nëzemrën tende, ti je besimtar në nivelin e tasdikut, për aq kohë sa ti beson në Allahundhe Ditën e Gjykimit, atëherë çfarëdo që ti bën nuk të nxjerr prej imanit. Kjo nukështë akideja e Ehli Sunetit dhe Xhematit. Ata nuk janë kështu me të gjithë,megjithatë ata janë murxhi me disa Tawaghit. Përfytyrojeni o shejh, el-Gadafin,lëre Zejnul Abidinin, më vonë do të flasim për të...”Ka disa pikëpamje për këtë. Fillimisht, shejh Nebili, Allahu e udhëzoftë, e përmendvetveten në fillim të intervistës:“Fillimisht, ata përveç vetes së tyre akuzojnë shumë grupe (xhemate) se janëhavarixh. Nëse dallon prej tij atëherë ti je havarixh. Jam i inatosur me ty, andaj ti jeprej havarixhëve! Nëse kritikon ndonjë udhëheqës, edhe nëse ndonjë udhëheqës tëlejon ta kritikosh, qoftë në parlament apo diku tjetër, në njëfarë mënyre, atëherëmurxhiave sipas Selefeve është se pikëpamja e murxhieve ndaj udhëheqësve është që të mosu binden atyre. Shih transmetimin i cili ka zinxhir autentik të transmetuesve se Ahmed binSaid er-Rabati ka thënë se Abdullah bin Tahir atij i ka thënë se njerëzit të cilët i urren më sëshumti janë Murxhiet për shkak të mendimit se nuk duhet t’u binden udhëheqësve, shih Imames-Sabuni “Akidul Salaf wa ashabul Hadith” faqe 109. Gjithashtu referoju transmetimit tëSufjan Theurit i cili ka thënë: “Si mund të jem Murxhi kur unë nuk mendoj se duhet përdorurshpata ( për t’i larguar udhëheqësit shtypës.” Transmetohet nga Ibn Shahini në Kitabul-Latiffaqe 15, me zinxhir të saktë transmetuesish. 2
 • 3. për aq kohë sa e ke kritikuar udhëheqësin, ti je prej havarixhëve. Pikëpamja e tyreështë se kushdo që e kritikon udhëheqësin është prej havarixheve tregon se ata nuke kuptojnë kuptimin e havarixhëve, Usulin dhe akiden e tyre. Kjo është çështja eparë që tregon se ata fillimisht duhet të studiojnë akiden e saktë...( ka dallim) nëmes akidës së Havarixhëve dhe atyre që i punojnë disa nga veprat e tyre. Nëse jo,atëherë disa nga Sahabet do të ishin Havarixh, disa nga tabi’inët do të ishinhavarixh, Seid bin Xhubejri do të ishte havarixh, Abdullah bin Zubejri do të ishteprej havarixhëve? ( duke qeshur) Shumë prej imamëve të udhëzimit do të ishin prejhavarixhëve!”Nebil el Awadi i damkosi ata se janë “Murxhiet e kohës sonë” ngase ata nuk bëjnë tekfirdisa nga udhëheqësit e Tagutit. Si kënd për shembull? Ai solli shembullin e Zejnul-Abidinit dhe Gadafit.Andaj ju pyes: Ata që ju i keni akuzuar si “Murxhiet e kohës sonë” a i kundërshtojnëbazat e Ehli Sunetit dhe Xhematit në çështjet e imanit? Ata thonë se imani është besim,fjalë dhe vepër, dhe se shtohet me bindje ( ndaj Allahut) e pakësohet për shkak tëmosbindjes. Mirëpo, në pasimin e Librit të Allahut dhe Sunetit të të dërguarit, sal-Allahualejhi we selem, janë të kujdesshëm në akuzimin e ndonjë personi të veçantë se ështëqafir përveç pasi kur kushtet janë vendosur në vend dhe janë marr rrethanat parandaluese.Zbatimi i kushteve dhe vendosja e rrethanave parandaluese është prej gjërave me të cilatnjerëzit mund të dallojnë, prapë se prapë ata ( d.m.th ata të cilët ai thotë se nuk bëjnëtekfir mbi Zejnul Abidin bin Ali dhe Gadafin) pajtojnë me Ehli Sunetin dhe Xhematin nëbazat e tij. 3
 • 4. Figura 1 [Kardavi dhe Kolonel Gadafi?!] 4
 • 5. Unë dhe ti o shejh Nebil, pajtojmë se Gadafi është kafir dhe për të cilët kanë gjykuarulematë. Mirëpo, a është çdokush që nuk bën tekfir mbi Gadafin, murxhi?! Ti mund tëthuash:”A ka kuptim për ndonjë njeri të zgjuar të mos bëjë tekfir mbi këta udhëheqës?!Unë them: Kardavi është koka e atyre që ata e quajnë Bashkimi Ndërkombëtar iDijetarëve Musliman, ai shkonte tek ai, e takonte atë dhe e lavdëronte atë? Figura 2 [Kardavi dhe Bashir Asadi!?]A ishte Kardavi murxhi në atë kohë?! Dr Selman el-’Audeh, para rënies së Tunizisë shkoiatje dhe e lavdëroi sistemin Tunizian dhe tha se po përparonte drejt Islamit dhe se atjekishte perspektivë Islame dhe arabe?! Audeh gjithashtu Shkoi edhe në Libi dhe e lavdëroisistemin Libanez duke thënë se atje kishte përparim dhe se po zhvilloheshin përparimemateriale dhe se në muajt e ardhshëm bashkimi do të ndodhte nga duart e inxhinier SejfulIsmail el Gadafit!? Dhe se mbase ata kishin mbase aeroportin më të mirë arab në botë!?3A ishin ata të cilët ju i lavdëruat në intervistën tuaj dr Nebil, siç është shejh Selmani, atatë cilët ju kur i lavdëruat thatë: “Murxhiet e kohës sonë flasim për çdo thirrës tëfamshëm” pastaj e quajtët atë murxhi? Sipas jush a ishte Kardavi murxhi? Sipas jush aishte Selman Aude murxhi, dhe pastaj u pendua tek Allahu kur zërin e tij ia bashkoi3 Intervista një orëshe me Selman Aude mund të shikohet në Youtube këtu: http://www.youtube.com/watch?v=our5IQBTpx0&feature=fvst 5
 • 6. revolucionit?! Kjo është çështja e parë, çështja e dytë është se ju o shejh Nebil, Allahu udhëntë sukses drejt drejtësisë, dijeni se pikëpamja e shumë njerëzve është se kushdo qëgjykon me ligj tjetër përveç asaj që Allahu ka shpallur, është kufër i madh i cili e nxjerrnjeriun nga feja.A është pikëpamja juaj se kushdo që gjykon me ligj tjetër përveç se me atë që Allahu eka shpallur është jobesimtar, apo se ka rrethana parandaluese të cilat detyrojnë që tëmos behët tekfir mbi të? Kjo është nëse themi se të gjykuarit me ligj tjetër përveç asaj qëAllahu ka shpallur është kufër. Ne nuk themi se gjykimi me ligj tjetër përveç asaj që kashpallur Allahu është tërësisht kufër, mirëpo themi se është kufër nëse pikëpamja e atij( që gjykon me ligj tjetër) është më e mirë se ligji i Allahut, i ngjashëm me ligjin eAllahut ose se është e lejuar të gjykohet me ndonjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Sa ipërket atij që gjykon për shkak të tekave e dëshirave atëherë ky nuk është kufër i madhsiç ka thënë Ibn Abasi në lidhje me thënien e Allahut:“Kushdo që nuk gjykon sipas asaj që ka shpallur Allahu, ai është shkelës i vërtetë .”{Maide (5): 44“Kufër më pak se kufri”. Megjithatë, ata të cilët thonë se kjo është kufër i madh kanëkundërshtuar Sahabet, dhe mendoj se ju dr Nebil e keni këtë mendim. Kjo është ajo qëunë mendoj e që mund të jetë i pasaktë, mirëpo shejhu juaj, shejh AbdurrahmanAbdulhalik., është prej atyre që kanë këtë mendim dhe vazhdimisht flet për Tauaghit dheata të cilët nuk gjykojnë me atë që Allahu la shpallur. Shejh Nebil a mendoni seudhëheqësi i Kuvajtit, Allahu i dhëntë sukses, është qafir ngase ai nuk gjykon me atë qëka shpallur Allahu? Apo në mendjen tuaj ka kushte të cilat pengojnë ta gjykosh atëkështu?! Nëse ju, apo studentet e tjerë në Kuvajt, mendojnë se gjykimi me ligj tjetërpërveç atij që ka shpallur Allahu është kufër mirëpo ju nuk bëni tekfir mbi udhëheqësinpër shkak të disa rrethanave parandaluese, atëherë ju duhet ti shfajësoni ata të cilëtpajtojnë në kufrin e bërë nga Gadafi siç është refuzimi i tërësishëm i Sunetit dhekonsensusit, mirëpo dije se kishte rrethana parandaluese të cilat ndalonin të bërit tekfirmbi të.Më në fund o shejh Nebil, ju pyes juve: a është çdokush që bie në kufr qafir sipas jush?Ju sfidoj të thoni po, nuk është e mundur që ju ti thoni po kësaj. Ngase ka njerëz që bien 6
 • 7. në kufr por ka rrethana të cilat na parandalojnë në të bërit tekfir mbi ta. Për shembull,Hasan el-Banna themeluesi i Vëllazërisë Muslimane, thoshte, siç transmeton prej tijvëllai i tij Abdurrahmani, kur ata e festonin ditëlindjen e profetit ( ai thoshte) :“Profeti është i pranishëm dhe ka falur të gjithë për atë që ka ndodhur dhe ka kaluar.” Qëdo të thotë: i dërguari i Allahut sal-Allahu alejhi we selem ishte i pranishëm në mbledhjedhe ua ka falur gjynahet e tyre.4Umar et Tilismani, Murshidi i cili erdhi pas Hasan el Benas, i cili është i njohur përlejimin e kërkimit ndihmë nga të vdekurve në varre, Allahu na ruajt nga kjo. Andaj amendoni se ata të cilët nuk bëjnë tekfir Hasan el Benan dhe Umer et Tilismanin të jenëMurxhi? Apo nuk bëni tekfir mbi ta aq sa të thoni se nuk behet tekfir mbi ta për shkaktë rrethanave parandaluese? Frikësoju Allahut o shejh Nebil dhe gjyko me drejtësi. Anuk mendoni se Khomeini është nder mohuesit më të mëdhenj të Allahut? Atëherë ciliështë mendimi juaj ndaj atyre që nuk bëjnë tekfir për të? Siç është Hamasi që vajti nëIran5 dhe vendosi trëndafila mbi varrin e tij dhe të cilin e konsiderojnë si “babaishpirtëror” i davetit të tyre. (!?):4 (Sh.p) Kjo përmendet nga Xhabir Rizku në librin e tij “Hasan al-Bena bi-Aklam Talam dhatihi waMu’ sirihi [Hasan el-Bena në Lapsat e bashkëkohësve dhe nxënësve të tij], (al-Mansurah, Egjipt:Dar ul-Wafa’, n.d.), faqe.70-71.Ka edhe shumë dëshmi të tjera nga vet kujtimet e tij dhe shkrimet të cilat tregojnë qartë se Hasan elBena ishte prej Sufive të mbledhur Hasafijeh. Shih për shembull Risala ut Talim dhe al-Matharat, nëlibrin e dytë pikëpamja e tij se dhikri me zë të lartë është e lejuar me Sunet?!5 ( Sh.p) Shiko: http://www.youtube.com/watch?v=1EY98LPOU2I 7
 • 8. Figura 3 [Udhëheqësi i Hamasit, Ismail Hanijeh dhe Khalid Mesh’al duke vizituar varrin e Homeinit!? 2010]Figura 4 [Ismail Hanijeh i Hamasit duke bërë dua tek varri i “Ajetullah” Homeinit! 2010 8
 • 9. Figura 5 [Udhëheqësi i Hamasit Khalid Mesh’al me “Ajetullahun e Madh” Ali Homeini, Shkurt 2009]Figura 6 [Ismail Hanijeh i Hamasit tek varri i “Ajetullah” Homeinit ] 9
 • 10. A janë ata Murxhi sipas teje për shkak të kësaj? A i konsideroni ata Murxhi ngase ata nukbëjnë tekfir mbi ata Rafidij? Apo mos është ky gjykim vetëm për Ehli Sunetin, Selefet?Kërkojmë strehim tek Allahu.Çështja e dytë të cilën shejh Nebil el-Auadi e thotë rreth të ashtuquajturve “Murxhi tëerës sonë” është se ata mendojnë se nuk ka xhihad, dhe se ata nuk thanë se ka xhihad deripas luftimeve dhe shtypjes që u ndodhi disa Selefeve në Damaxhe. Nebil el Auadi tha:“Pretenduesit e Selefizmit nuk kanë kurrfarë baze! O shejh kjo është kundërthënëse. Ju vet embani mend, se për 20 vitet e fundit, Amerika sulmonte Afganistanin dhe ishin kundërMuxhahidinëve. Iraku ishte i pushtuar, gjaku derdhej dhe mesxhidet shkatërroheshin, dheata ishin kundër muxhahidinëve?! Ata nuk e lejuan xhihadin për njerëzit kundër pushtuesit,qoftë në Çeçeni, Kashmir, Afganistan, Irak e madje edhe në Palestinë! Ata e anuluanxhihadin në të gjitha këto vende, derisa u erdhi në Damaxh! (duke qeshur) 6. Vini re! Atafilluan të bërtisnin “Ku është xhihadi”?! Përse njerëzit nuk po i ndihmojnë ata?” 7.U them juve o shejh Nebil, se ju takon të jeni të drejtë. Ata të cilët ju i përshkruani6 ( sh.p) Kjo është shpifje kundër Selefeve dhe krizës në Damaxhe. Fakti që Nebil Auadi buzëqeshtedhe gati duke qeshur, kjo gjithashtu tregon urrejtjen që këta Ihvan Tekfiris kanë kundërkarakterit dhe metodave të Selefit.7 (sh.p) Kjo është gënjeshtër zhurmëmadhe në të cilën ka hile. Është e qartë se Nebil el-Awadi urren Selefet me pasion i cili po e shpie atë në çrregullime të tilla, pohime tëpasakta dhe irrituese. Udhëheqësi i Darul- Hadith në Damaxhe, shejh Jahja el Huxhuri,mendonte se gjykimi i përgjithshëm është se afganët kanë të drejtë ta mbrojnë vetveten dhe se përta është xhihad i armatosur kundër armiqve të tyre, dhe se muslimanët duhet të luten për ta. Dheqë askush të mos përpiqej të bashkonte në mes asaj çfarë shejh Jahja ka thënë me ekstremizmin,ai gjithashtu u pyet rreth atyre që shpërthejnë pronën e jo myslimanëve në tokat myslimane dheato jo myslimane dhe shejh Jahja thotë se veprimet e tilla nuk janë të lejuara në islam ngase edhejo muslimanët janë të sigurt dhe kanë të drejta mbi pronën e tyre të cilat janë të përligjura dhe ekeqja mund të ndryshohet nëse nuk ndodh ndonjë e keqe më e madhe. Shih: al-Axhauib al-Haxhurijeh alal-Asilah al-Hadithijeh, e cila mund të shkarkohet këtu brenda pesëdhjetëminutash.: http://www.sh-yahia.net/show_sound_48.html 10
 • 11. si murxhiet e kohës sonë janë të atillët siç është shejh Rabi bin Hadad el Medhkhali(hafidhullah). Shejh Rabiu mendonte se ka xhihad në Afganistan në disa pjesë e në disapjesë jo. Në të vërtetë, shejh Rabiu vajti dhe luftoi përkrah shejh Xhamil ur-Rrahmanit(Rahimullah) në Afganistan. Shejh Bin Bazi (Rahimullah) mendonte se ka xhihad nëAfganistan dhe se në Palestinë duhet të ketë një marrëveshje .Xhihadi sipas dijetarëve o shejh Nebil është akt adhurimi i cili ka kushte, veprime dheshtylla të detyrueshme dhe nëse kushtet përcaktohen qartë, atëherë bëhet obligim njësoj siedhe namazi. Nëse dikush dëshiron të falet para kohës së namazit, a do i lejohet atij tëfalet? Nuk do ti lejohej që të falet. Ngjashëm dijetarët pajtojnë për kushtet por atadallojnë në zbatimin e rrethanave. Për Shembull, shejh Abdul Aziz bin Bazi (Rahimullah)mendonte se këto kushte plotësoheshin në rastin e Afganistanit, ashtu siç mendonte edheshejh Rabiu dhe shejh Xhamil ur-Rrahaman (Rahimullah).Andaj nëse thirret xhihadi për në ndonjë vend, dijetarët shqyrtojnë nëse plotësohenkushtet apo jo. Pra, dijetarët mund të pajtojnë rreth kushteve lejojnë xhihadin, nësekushtet nuk plotësohen ata thonë se nuk ka xhihad. Ose ata mund të dallojnë nëse këtokushte janë plotësuar apo jo që pastaj të japin gjykim nëse lejohet apo nuk Lejohet. NebilAuadi thoshte se për njëzetë vite ata nuk kanë thënë se ka xhihad përveç kur ata ushtypen në Damaxhe. Frikësoju Allahut o shejh Nebil, ngase këtu është shejh Rabiubashkë me Shejh Xhamil ur-Rrahman të cilët mendonin se ka xhihad në Afganistan,përse? Ngase ishin plotësuar kushtet. Përse ata nuk mendonin se kishte xhihad në Irak?Ngase nuk ishin plotësuar kushtet dhe nga ajo që sot shohim del se Iraku, të cilin ju epërkrahnit, nuk ishte as Xhihad i lejuar as i shenjtë 8. Madje nuk u arrit as qëllimi i tëdërguarit të Allahut ( sal-Allahu alejhi ue selem) në vendosjen e fesë. Mirëpo njerëzit umashtruan, shpirtrat u humbën, pasuria dhe pronat iu morën për shkak të mungesës sëpjesëmarrjes në të që në fillim.Ata që shkuan në Irak çfarë arritën? Asgjë, përveç rritjes së numrit në vrasje, gjakderdhje,marrjen e nderit të njerëzve, pronës dhe pasurisë, Allahu na ruajt. Ata që mendojnë se kaluftë të ligjësuar në Damaxhe, ata mendojnë se janë plotësuar kushtet. Atëherë nëse atamendojnë se në një vend janë plotësuar kushtet kurse në një vend tjetër jo, a duhet që atapër këtë të mos respektohen? Jo, betohem në Allahun, mirëpo kjo bazohet në kushtet të8 E përkrahte por sidoqoftë nuk mori vet pjesë në të!? 11
 • 12. cilat i ka vendosur Allahu dhe i dërguari i Tij, sal-Allahu alejhi we selem, nuk bazohen nëemocione deri në atë nivel që vetëm se thua është xhihad atëherë është xhihad!?Jo, aspak dhe shko se si shumë mysliman u lënduan nga thirrjet për xhihad i cili nuk patipasoja të tjera veçse Humbje për islamin dhe muslimanët. Çështja tjetër, Nebil Auadithotë:“Përse ata vënë në qendër të vëmendjes thirrësit e mirënjohur?! Përmend ndonjëthirrës të mirënjohur dhe do të shohësh se ata nuk i braktisin! Ata nuk pushuan sëkritikuari shejh Salih Megamisin, shejh Muhamed al-Arafin, shejh Selmanin, shejhNasirin...”Sikur të kishte çështje personale në mes të atyre që ju i quani “Murxhiet e kohës sonë”dhe këtyre të ashtuquajturve “thirrës të mirënjohur”. Të marrim shembullin e njërit tëcilin ju donit ta mbronit, Shejh Selmanin, dr Selman el Aude, të cilit ju iu referuat si“shejh Selmani”. Ju thatë “Përse e refuzojnë atë? Përse flasin rreth tij? 9 Subhan Allah, ajanë vetëm “Murxhiet e kohës sonë” ata që flasin për të? A nuk ka ndonjë dijetarë që nukflet për Selman el Aude? A nuk e di o shejh Nebil se ai i cili e udhëzoi ministrin eatëhershëm të Punëve të Brendshme e cila udhëhiqej nga princi Naxhif të ndalonte hyrjene Selman el Aude dhe Sefer el Haualit si dhe grupin e pesë anëtarëve të Lexhnes nëvendin tonë ishte shejh Abdul Aziz bin Bazi? A nuk e di o shejh Nebil se Imam Albanidhe shejh Abdul Muhsin el Abadi paraqiten librin e shejh Abdul Melik RamadanitMadarik un-Nadhr i cili përmban refuzimin dhe kritikimin e Selman Audes për shkak tëthënieve të tij revolucionare kundër atyre të cilët janë në pushtet? Andaj, përse nxjerrpërfundime se të vetmit njerëz të cilët i refuzojnë ata janë “Murxhiet e kohës sonë”?Kjo do të thotë se Bin Bazi është “Murxhi i kohës sonë”, el-Albani është “Murxhi ikohës sonë”, shejh Abdul Muhsin el Abadi është “Murxhi i kohës sonë”, etj?109 Shih këtu vetëm një shembull të disa prej arsyeve për të cilat kritikohet Selman el Audeh:http://salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_Between.pdf10 Gjithashtu mund të thuhet se disa nga këto elemente që rrinë pezull në orbitën e së njëjtësmetodologji si kjo e Nebil Auadit, i cilësojnë imam Albanin, Bin Bazin, Uthejminin dhe Mukbilinsi “Murxhiet e kohës sonë”, prapë se prapë ata nuk e thonë këtë për arsye të dobive politike dhepër të mos e bërë të qartë dhe të dukshme besnikërinë e tyre që kanë ndaj grupit Ikhwan Tekfir.Kjo është më se e vërtetë për ata në perëndim që e teprojnë në rrugën e ngjashme me NebilAuadin, por që herë pas here kanë pasur guximin të akuzojnë dijetarët e moshuar për këto gjëra si 12
 • 13. Ti mund të thuash “atëherë përse nuk i shohim ulematë të flasin për njerëzit?” Kush thase ata nuk flasin për njerëzit? Për më tepër, nëse ulematë e shohin të nevojshme të flasindhe ti kritikojnë njerëzit, edhe nëse këta njerëz konsiderohen dijetarë, thirrës nga grupetislame ata atëherë i refuzojnë dhe paralajmërojnë njerëzit se në çfarë (gabimi) kanë rënëata.Të marrim shejh Abdul Aziz bin Bazin (Rahimullah). Shikoji fetvatë e tij dhe shiko se sashpesh dhe sa shumë i refuzonte kundërshtarët, siç ishte Kardavi të cilin shejh Bin Bazi erefuzoi në lidhje me çështjen e marrëveshjes me çifutët. Bin Bazi gjithashtu refuzoi shejhTantavin dhe nganjëherë ishte i ashpër me kundërshtarët. Për shembull ajo çfarë kapërmendur shejhu (Rahimullah) në lidhje me el-Keutherin i cili njihet për përgojimet e tijkundër Ehli Sunetit. Shejh Bin Bazi ishte i ashpër në refuzimin ndaj tij dhe në hyrjen elibrit të shejh Bekr ab Zejd thoshte se e refuzon el-Keutherin, edhe pse në botën islameel-Keutheri njihet si dijetar islam. Shejh Bin Bazi ka thënë:“Kam hasur në librin e titulluar Pafajësia e Ehli Sunetit nga përgojimi i ulemave tëUmetit, i cili sqaron mëkatin kriminel të Muhamed Zahid el-Keutherit dhe sharjet ethënieve të tij, përgojimin dhe shpifjen kundër njerëzve të dijës dhe imanit.”Po ashtu ja ku e ke edhe kritikimin e ashpër të shejh Bin Bazit ndaj Muhamed el-Masar-it, i cili jeton në Londër, Për të cilin shejhu ka thënë: “....ai është i urrejturi i padijshëmqë i ka shitur fenë dhe besimin e tij shejtanit..”,Kjo gjendet në vëllimin e tetë, faqe 411 të Maxhm al Fatwa të Bin Bazit. Gjithashtu ështëedhe Bin Ladeni, që është i famshëm, i shumë përmendur dhe që cilësohet të jetë prej“mospajtim me dijetarët klasik” apo “mosqenie e tyre pikë referuese për ngjarjet aktuale nëpolitikë,” siç janë Jasir Kadhi, (student i doktoraturës në universitetin e Jale-it), Shakil Beg,( imam i dy qendrave Redbridge Islamic Centre dhe Lewisham Islamic Centre, dhe ‘Murshid’ isateliteve të qendrave të tyre në Londër. Ebu Zubeir Salim Beg ( forumi islam dhe faqja nëinternet “Islamic Awakening” Rizgjimi Islam, dhe në Teksas Vetë Selman Awan ( Ebu Beker binNasir), që tani ndodhet në Universitetin Um ul-Kur. Për më shumë rreth tyre shih:http://salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_ShakeelBegg.pdfhttp://salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_Begghttp://salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_YasirQadhi 13
 • 14. Muxhahidinëve etj. Prapë, a e di o shejh Nebil, se shejh Abdul Aziz ibn Baz, gjatë jetëssë tij, tërhiqte vëmendjen ndaj Bin Ladenit? Ka thënë shejh Bin Bazi:Këto lutje nga al-Fakihu, al-Masari dhe thirrësit për në të keqe, batil ( të kotën) dhepërçarjet duhet të shkatërrohen tërësisht dhe ndaj tyre nuk duhet treguar butësi. Ështëdetyrë të këshillohen në të vërtetën dhe të paralajmërohen nga ky batil. Nuk lejohet përaskënd të bashkëpunojë me ta në këtë të keqe, duhet të këshillohen dhe ti kthehenudhëzimit të drejtë dhe ta lënë këtë batil. Dhe këshilla ime për al-Masarin, al-Fakihun,Ibn Ladenin dhe ata të cilët e teprojnë në mënyrat e tyre, që t’i lenë këto rrugë tërrezikshme, të kenë frikë Allahun dhe të paralajmërohen për Zemërimin e Tij, ti kthehenrrugës së drejtë dhe të pendohen për atë që kanë bërë më parë.11Prej kujt është ky refuzim? Shejh Abdul Aziz Bin Bazi, të cilin ju e keni lavdëruar përsjelljen, karakterin dhe Bashkëpunimin me njerëzit të cilët janë kundërshtues, shiko se siishte ai i ashpër me kundërshtarin kur e kur e donte nevoja. Në Sheriat herë pas here kadobi në përdorimin e ashpërsisë ose butësisë, me kundërshtarin duhet përdorurnganjëherë ashpërsi e nganjëherë butësi. Shejh Bin Bazi ka folur edhe për disa grupeislame siç është Vëllazëria Muslimane të cilën shejhu, Allahu e mëshiroftë e ka kritikuar.Në vëllimin e tetë, faqe 41 të Maxhm Fatua, kur u pyet për Ikhwan ul-Muslimin dheaktivitetin e tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite dhe si ata kanë vepruar për pesë vite, aie përmend këtë:Ata kritikohen nga dijetarët ngase nuk kanë veprimtari në thirrjen e njerëzve në teuhiddhe ta luftojnë shirkun dhe bidatet. Ata kanë metoda të veçanta të cilat janë tëpamjaftueshme për shkak të mungesës së davetit në rrugën e Allahut dhe akidës së pastërtë Ehli Sunetit dhe Xhematit dhe e lënë atë anash. Vëllazëria Muslimane duhet tëbashkëngjisin çështjen e davetit Selefij, Teuhidit dhe të luftojnë adhurimin e varreve,kërkimin e ndihmës nga të vdekurit siç është kërkimi i ndihmës nga Husejni, Hasani dheal-Badaw.11 Abdul’Aziz bin Abdullah bin ’Abdu Rrahman bin Baz, Majm ’ Fataw wa MaqalatMutanawwi’ah (Buraydah, Saudi: D r Asd ’ al-Mujtama’, 1421 AH/2000 CE, botimi i tretë),vëll.9, fq.100. 14
 • 15. Ata duhet ti japin më shumë rëndësi bazës së origjinës së fjalës la ilahe il Allah, e qëështë baza e fesë dhe është Gjëja e parë në të cilën profeti, sal-Allahu alejhi we selem,thirri gjatë kohës sa ishte në Mekë, teuhidin e La ilahe il la-llah. Shumë dijetarë kanëkritikuar Vëllazërinë Muslimane për këtë shkak, sepse atyre u mungon aktiviteti nëthirrjen e njerëzve tek teuhidi i fjalës la ilahe il la Allah dhe të refuzojnë njerëzit e paditurtë cilët kërkojnë ndihmë nga të vdekurit, i thërrasin ata, zotohen në ta, therin për takurban, e që e tërë kjo është shirk i madh. Ata gjithashtu kritikohen për mosdhënienrëndësi Sunetit, për mos pasimin e Sunetit, hadithet fisnike, dhe atë më të cilën ishinSelefet e Umetit në lidhje me rregullat dhe shpalljen hyjnore. Ka shumë gjëra qëdëgjohen nga Vëllazëria Muslimane për të cilën ata kritikohen, e lus Allahun t’u ndihmojdhe jap sukses ( në hak) dhe të pastroj gjendjen e tyre.Pra ja tek e kemi shejhun ( Rahimullah ) duke qartësuar pozitën e Vëllazërisë Muslimanedhe atyre njerëzve të famshëm të cilët janë të njohur për thirrjet e tyre në xhihad, siç ështëshejh Selmani, Allahu e udhëzoftë dhe e ktheftë në rrugën e drejtë, dhe siç është UsamaBin Ladeni të cilin shejhu e ka refuzuar për shkak të gabimeve të tij dhe i është lutur qëAllahu tu mjaftoj myslimanëve nga e keqja e tij. Andaj, a ishte shejh Bin Baziprej atyre “Murxhi të kohës sonë” o shejh Nebil!? Gjithashtu, ajo që mund të shihet ështëse shejh Nebili, Allahu i dhëntë sukses në udhëzim, është se kur pyetësi i bëri disa pyetjetë veçanta, ai ose dështonte të përgjigjej siç duhet ose kalonte tek pyetja që madje farenuk është bërë!? Për shembull, prezantuesi përmend:Nganjëherë sektet e tjera siç janë esharitë dhe të tjerët të cilët nuk janë të njëjtë meEhli Sunetin, kurse ju flisni fjalë të buta me ta, ata ( të ashtuquajturit “Murxhi tëkohës sonë”) janë mbrojtësit e akidës së vërtetë.”Po, o shejh Nebil! Çfarë është i tërë ky entuizazëm dhe ashpërsi me ata të cilët ju i quani“Murxhiet e kohës sonë”?! A ju kanë kundërshtuar ata në Teuhidin Rububije? A ju kanëkundërshtuar në Teuhidin Esama we Sifat? A ju kanë kundërshtuar në Teuhidin Uluhije?A ju kanë kundërshtuar në çështje të imanit, Sahabëve, diturisë rreth së padukshmes,Usulit të Kuranit, Sunetit, Ilmit e kështu me radhë? Besoj se ju pajtoni me ta në këtëUsul. Andaj, pse e tërë kjo ashpërsi me ata që i braktisin ata që e kundërshtojnë Ehli 15
 • 16. Sunetin në çështje serioze?! Për shembull, pse nuk e shohim këtë ashpërsi me xhematinTeblig?! Të cilët me origjinë janë në Indi dhe janë Sufi, Allahu na ruajt.Përse nuk e shohim këtë ashpërsi me ta? Ata të cilët kanë besime të rrezikshme nëRubibije, Uluhije dhe Sunet, Allahu na ruajt. Përse nuk e shohim këtë ashpërsi meVëllazërinë Muslimane, të cilët po ashtu kanë besime të rrezikshme?!Siç u përmend me herët në lidhje me Hasan el Benan, për shembull, ajo që ka thënëHasan el Bena, është pasuar nga Vëllazëria Muslimane në formën e Gazalit dhe Kardavitse “armiqësia në mes të myslimanëve dhe jahudive nuk është fetare, mirëpo ka të bëjë metokën.’ Cili është mendimi juaj për këto fjalë? A e kundërshtojnë këto fjalë atë çfarë kathënë Allahu dhe i Dërguari i Tij, sal-Allahu alejhi we selem? Përse nuk e mohoni atë qëata e thonë? Përse nuk e kritikoni Vëllazërinë Muslimane për bashkëpunimin e tyre menjerëzit e bidateve? Ngase ata thonë “ne bashkëpunojmë në atë që pajtohemi dhe ejustifikojmë njëri-tjetrin në atë që nuk pajtohemi”Dhe ky parim nuk gjendet në sferën e Ehli Sunetit dhe nëse do gjendej atëherë nuk doishte i saktë, mirëpo ata e shfrytëzojnë këtë me njerëzit e bidateve si për shembull meRafidët. E dini se Vëllazëria Muslimane e lavdëroi Revolucionin e Khomeinit (1979) dhese Hasan el Bena punonte shumë që të bënte marrëveshje në mes Ehli Sunetit dheRafidinjëve; përderisa shumica e kokave të Vëllazërisë Muslimane e lavdëroninRevolucionin e Khomeinit, Revulucionion Safaw kundër Ehli Sunetit.Përse nuk e drejtoni entuziazmin dhe ashpërsinë tuaj kundër atyre të cilët u kundërshtojnënë bërthamën e Usulit, jo ata të cilët u kundërshtojnë në disa çështje të tjera? Gjithashtukur prezantuesi u pyeti juve ( o dr Nebil):“... a nuk i ndajnë vet fjalët tuaja radhët?”Përgjigja nga Nebil Auadi:“Jo! Përkundrazi, mirëpo unë po ua tërheq vëmendjen rreth faktit se ky grup ( iashtuquajtur “Murxhiet e kohës sonë”), ne duhet të distancohemi prej tijpërndryshe do t’i ndaj radhët e Myslimanëve. Ne duhet ta distancojmë veten ngakjo fitne, dhe nuk kam përmendur askënd me emër. Mirëpo të gjithë ata të cilët ekanë këtë përshkrim duhet të distancohen ngase kjo i ndan radhët e myslimanëve.” 16
 • 17. Subhan Allah! Ju këtu përmendet përshkrim i cili është më i keq se sa vet fjalët, dhe tëgjithë e dinë se për kë aludohet! Ju keni për qëllim ara që quhen “Selefij”, të cilët disanjerëz i quajnë “Xhamis” ose të cilët disa njerëz, si ju i quajnë “Murxhiet e kohës sonë.”Të gjithë e dinë se ky është qëllimi juaj. Andaj përse i qortoni ata se kritikojnë grupetislamike dhe pastaj ju vet i kritikoni dhe paralajmëroni kundër tyre!? A nuk do të ishtemë mirë për ju që të qëndronit në pikat për të cilat ju i kritikuat ata, ju keni thënë “ataparalajmërojnë kundër njerëzve”, atëherë ju vet mos paralajmëroni kundër tyre.Ju keni thënë: “ata i ndajnë radhët”, atëherë ju mos i ndani radhët! Kjo ështëkundërthënëse o shejh Nebil!.Në fund, vij në përfundim o vëllezër e motra, se duhet të dihet se ata të cilët sot quhen“Murxhiet e kohës sonë”, sipas asaj që unë besoj dhe pasoj në fenë e Allahut, janë tëatillët siç është shejh Rabi bin Hadi, shejh Mukbil bin Hadad al-Wadi, dijetari i Jemenit( Rahimullah), dhe dijetarët e tjerë të cilët janë të njohur në këtë davet siç është shejhMuhamed bin Xhamah- ata nuk kanë ndonjë Usul që e kundërshton Ehli Sunetin dheXhematin, andaj si mund të thuhet se ata janë një sekt jashtë grupit të Ehli Sunetit kundërtë cilëve duhet paralajmëruar?Për më tepër, për tërë atë që ata kritikohen, a është nga ndonjë mënyrë e veçantë apo janëimamët e kohës sonë, dhe imamët e Selefit, të cilët e bënë të njëjtën gjë? Paralajmërimikundër njerëzve të bidatit dhe të flasësh për ta, të dëgjosh ata që janë në pushtet, tëpërhapesh akiden e vërtetë, teuhidin dhe Sunetin dhe çështjet e tjera të cilët atatë ashtuquajturit “Murxhiat e kohës sonë” qortojnë edhe nëse ata pasojnë Selefus Salihdhe imamët e kohës sonë.Prandaj, betohem në Allahun, o vëllezër e motra, gjykoni njerëzit me drejtësh dhe dëgjonise çfarë ka thënë shejh Bin Bazi ( Rahimullah) për shejh Muhamed Aman al-Xhami,çfarë ka thënë shejh Muhamed Nasurudin el Albani për shejh Rabiun duke e përmendurme emër dhe çfarë ka thënë shejh Fawzani për shejh Rabi el Medk’halin. 17
 • 18. Shejh Muhamed Aman al-Xhami dhe shejh Rabiu shpeshherë janë akuzuar se janë“Murxhiat e kohës sonë”12, të mjafton të shikosh thëniet e disa dijetarëve rreth tyre për tëkuptuar nëse ata kanë apo jo Usul që e kundërshton Ehli Sunetin dhe Xhematin.Gjithashtu në fund ia them disa fjalë edhe prezantuesit të emisionit që të ftojë shumërryma islame dhe ti lejoj që ata to shfaqin pikëpamjet e tyre. Përse nuk sillni edhe anën eatyre që kritikohen, që njerëzit të dëgjojnë prej tyre të dy palët? Ngase, betohem nëAllahun se sjellja e vetme njërës palë dhe lejimi që ata ti paraqesin mendimet e tyre,atëherë kjo është shtypje dhe teprim gjë që për Allahun shpresoj të mos jetë e këtillë.Allahu na dhëntë ne dhe juve sukses drejt diturisë së hajrit dhe veprave të mira, Ai ështëMbrojtës dhe i Përhershëm, I tërë falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botërave.Përktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir Xhemajli12 Siç është Imam el-Albani (rahimullah) dhe nxënësit e tij jordanez 18

Related Documents