e e-Poradnik Gazety Prawnej Poradnik rodzinny83 strony wyjaśnień, po...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
SPIS TREŚCIOchrona pracujących kobiet w ciąży ...............................................................................
Poradnik rodzinny Rodzina korzysta z ochrony prawa. Już przyszłej matce przysługuje wiele przywilejów w firmie podczas...
e-Poradnik Gazety Prawnej4 ku takich możliwości pracodawca musi zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiąz...
Poradnik rodzica 5■ prace w warunkach ...
e-Poradnik Gazety Prawnej6 Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie- go matka ...
Poradnik rodzica 7skiego. Może on więc wy...
e-Poradnik Gazety Prawnej8 PRZYKŁAD: Urlop dla ojca Po 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego matka dziec...
Poradnik rodzica 9Taką pracownicę zat...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
of 11

Poradnik rodzinny - ebook

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Poradnik rodzinny - ebook

 • 1. e e-Poradnik Gazety Prawnej Poradnik rodzinny83 strony wyjaśnień, porad, pism procesowych i przepisów Jaka ochrona przysługuje pracującej kobiecie w ciąży Jakie prawa ma kobieta po urodzeniu dziecka Jak łączyć zatrudnienie z wychowywaniem dzieci Kto może starać się o alimenty od rodziców Jak rodzice zarządzają majątkiem dziecka Kiedy prawa rodziców mogą zostać ograniczone Kiedy można adoptować dziecko W jaki sposób rodzice odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko Jakie bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługują rodzinie Jakie obowiązki i prawa mają rodzice uczącego się dziecka Jak opodatkować się razem z dziećmi
 • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.
 • 3. SPIS TREŚCIOchrona pracujących kobiet w ciąży ................................................................................ str. 3Ochrona pracownika na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym ........str. 10Jak łączyć zatrudnieni z wychowaniem dzieci................................................................str. 15Telepraca – czyli praca w domu ......................................................................................str. 19Praca w niepełnym wymiarze ..........................................................................................str. 24Umowy cywilnoprawne ....................................................................................................str. 29Elastyczne formy organizacji czasu pracy .................................................................... str. 33Alimenty na dziecko..........................................................................................................str. 34Co robić, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów ............................................................str. 43Jak rodzice mogą zarządzać majątkiem dziecka ............................................................str. 45Kiedy prawa rodzicielskie mogą zostać ograniczone......................................................str 49Uznanie ojcostwa ..............................................................................................................str. 50Przysposobienie dziecka ..................................................................................................str. 50Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko ............................str. 58Obowiązki i uprawnienia rodziców związane z realizacją obowiązku szkolnegoprzez dzieci ........................................................................................................................str. 59Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych ..............................................................str. 71Kiedy można rozliczyć się z podatku razem z dzieckiem ............................................str. 73Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. (0 22) 530 40 40; www.gazetaprawna.plRedaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej: Tomasz WróblewskiRedakcja: Małgorzata Piasecka-SobkiewiczDTP: Joanna ArchackaBiuro Reklamy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. (0 22) 530 44 44; e-mail: reklama@infor.plBiuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40tel. (0 22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl
 • 4. Poradnik rodzinny Rodzina korzysta z ochrony prawa. Już przyszłej matce przysługuje wiele przywilejów w firmie podczas wykonywania pracy. Ma prawo żą- dać stworzenia jej odpowiednich warunków pracy, a przede wszyst- kim korzysta z ochrony przed zwolnieniem. Przywileje przysługują także ojcu dziecka będącemu pracownikiem. Na równi z rodzicami biologicznymi prawo pracy chroni rodziców adopcyjnych. Rodzinom z dziećmi przysługuje też wiele uprawnień podatkowych. Natomiast przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego zabezpieczają m.in. ma- jątek dziecka i jego prawo do alimentów. Ochrona pracujących kobiet w ciążyC iężarnych kobiet nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a bez ich zgody nie wolno delegować poza stałe miejscepracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy (objęty takim syste-mem pracownik wykonuje pracę z jedną przerwą w ciągu doby, trwającą niedłużej niż 5 godzin).Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej ma obowiązek na okresciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracypoza porą nocną. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, musi przenieść pracow-nicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w nocy. W razie bra-
 • 5. e-Poradnik Gazety Prawnej4 ku takich możliwości pracodawca musi zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Podobnie powinien postąpić, gdy zatrudnia pracownicę w ciąży przy pracy wzbro- nionej kobietom w takim stanie bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Musi przenieść ją do innej pracy, a jeże- li jest to niemożliwe, zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Prace wzbronione kobietom są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. Gdy kobieta w ciąży jest zatrudniona przy innych pracach wskazanych w rozporządzeniu (zabronionych ze względu na stopień zagroże- nia czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi), pracodawca musi dostoso- wać warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograni- czyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stano- wisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodaw- ca powinien przenieść pracownicę do innej pracy. W razie braku takiej możli- wości musi zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Podob- ne zasady postępowania należy zastosować w przypadku, gdy lekarz orzeknie przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży. W czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ciężarna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Przepisy chronią ją także w razie zmiany warun- ków pracy, skrócenia czasu pracy lub przeniesienia do innej pracy. Jeżeli z tego po- wodu ulegnie obniżeniu jej wynagrodzenie, to otrzyma dodatek wyrównawczy. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy, skrócenie czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (czyli po urodzeniu dziecka lub poronieniu) pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę. Pracodawca musi udzielać ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez leka- rza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pra- cy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Aby skorzy- stać z uprawnień związanych z ciążą, pracownica musi potwierdzić ten stan świadectwem lekarskim. Przykładowe prace wzbronione w okresie ciąży Bez względu na stopień narażenia czynnikami szkodliwymi: ■ każda praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka
 • 6. Poradnik rodzica 5■ prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,■ każda praca w wykopach oraz w zbiornikach otwartych,■ prace stwarzające ryzyko zakażenia m.in. wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV,■ prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych lub substancji che- micznych (np. rtęci, ołowiu, manganu),■ przy pracach w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie produkcyjnej).Ze względu na stopień narażenia czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi:■ wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekracza- ją 2,9 tys. kJ na zmianę roboczą,■ prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej,■ prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas przekracza średnio wartość 65 dB,■ prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę. Ważne! Pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli nie może zapewnić jej pracy, która nie zagraża jej zdrowiu.Jaki urlop przysługuje po urodzeniu dziecka?Najważniejszym uprawnieniem rodzicielskim umożliwiającym ograniczenie cza-su pracy jest urlop macierzyński. Od 1 stycznia 2009 r. pracownicy przysługujeurlop macierzyński w wymiarze:■ 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,■ 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,■ 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,■ 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,■ 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygo-dni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni poporodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracow-nicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy tym samym porodzie, przysłu-guje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałychprzy życiu.W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje pra-wo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
 • 7. e-Poradnik Gazety Prawnej6 Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie- go matka dziecka ma prawo zrezygnować z pozostałej jego części (patrz przy- kład). W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko (na jego pisemny wniosek). Po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego matka lub ojciec dziecka mo- że skorzystać z jego dodatkowej części. To nowe uprawnienie, które przysługu- je pracownikom od 1 stycznia 2010 r. W 2010 roku wymiar dodatkowego urlo- pu macierzyńskiego wynosi: ■ 2 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie, ■ 3 tygodnie w przypadku urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy jednym porodzie. Dodatkowy urlop jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pra- cownik musi złożyć wniosek o udzielenie go najpóźniej na siedem dni przed roz- poczęciem. Pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić. Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z niego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu. W takim przypadku dodat- kowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wy- miaru czasu pracy. Ojciec dziecka może skorzystać z dodatkowego urlopu ma- cierzyńskiego zarówno po zakończeniu zwykłego pełnego urlopu przez matkę dziecka (czyli po 20 tygodniach w przypadku urodzenia jednego dziecka), jak i w sytuacji, gdy matka dziecka zrezygnuje z części obowiązkowego urlopu ma- cierzyńskiego (np. po 14 tygodniu) na rzecz ojca dziecka. Dla mężczyzn nową i dodatkową możliwością ograniczenia czasu pracy w 2010 r. jest skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Od 1 stycznia tego roku ojcom przysłu- guje bowiem prawo do 1 tygodnia takiego urlopu. Mężczyzna musi go wykorzy- stać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (patrz przykład). Urlo- pu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika ojca wychowujące- go dziecko. Należy go złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem ko- rzystania z urlopu. Pracodawca musi go przyjąć. Bezpośrednio po zakończeniu zwykłego, dodatkowego urlopu macierzyńskie- go lub urlopu ojcowskiego pracownik może złożyć wniosek o urlop wypo- czynkowy. Pracodawca musi go udzielić, nawet jeśli pracownik będzie wnio- skował o udzielenie pełnego wymiaru urlopu. Jest to więc szczególnie ko- rzystny sposób na długą przerwę od pracy. Warto też podkreślić, że pracow- nik ojciec samodzielnie może wskazać termin wykorzystania urlopu ojcow-
 • 8. Poradnik rodzica 7skiego. Może on więc wykorzystać go nie tylko w połączeniu z urlopem wy-poczynkowym, ale np. w połączeniu z jednym z długich weekendów. Musijednak pamiętać, że prawo do takiego urlopu przysługuje tylko do ukończe-nia przez dziecko pierwszego roku życia i za uprzednim złożeniem wnioskudo pracodawcy.Za cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiegolub urlopu ojcowskiego pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński.Warto przypomnieć, że nie tylko urodzenie, ale również przysposobieniedziecka umożliwia pracownikom ograniczenie wymiaru czasu pracy. Pod-władny, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńcze-go z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia go lubktóry przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiemrodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), ma prawo dourlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar jest zbieżny z wy-miarem urlopu macierzyńskiego. Przysługuje pracownikom jednak tylko doukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Pracownicy, którzy adoptujądziecko, mogą też skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na wa-runkach urlopu macierzyńskiego.Pracownik zatrudniony co najmniej od 6 miesięcy ma też prawo do urlopu wy-chowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki naddzieckiem. Może jednak skorzystać z takiego uprawnienia tylko do ukończeniaprzez dziecko 4 roku życia i maksymalnie w 4 częściach. Za okres urlopu wycho-wawczego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Rodzice lub opiekuno-wie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mo-gą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający trzechmiesięcy.Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, ale nie chcez niego skorzystać, może zwiększyć swój czas wolny od pracy w inny sposób.W okresie, w którym mógłby wykorzystać taki urlop (czyli do ukończeniaprzez dziecko czwartego roku życia), ma on prawo obniżyć swój wymiar cza-su pracy maksymalnie o połowę. Pracodawca musi przyjąć wniosek pracow-nika w tej sprawie. Ważne! Matka dziecka musi skorzystać z co najmniej 14 ty- godni urlopu macierzyńskiego. Pozostałą jego część musi wówczas wykorzystać ojciec dziecka. Jedno z rodziców ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a ojcowie dzieci – do urlopu ojcowskiego.
 • 9. e-Poradnik Gazety Prawnej8 PRZYKŁAD: Urlop dla ojca Po 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego matka dziecka rezygnuje z jego dalszej części na rzecz ojca dziecka. Pracownik ojciec sko- rzysta więc z 6 tygodni wolnego na opiekę nad dzieckiem. Po tym okresie może skorzystać z 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyń- skiego, a następnie z jednego tygodnia urlopu ojcowskiego. Po za- kończeniu urlopu ojcowskiego ma prawo złożyć wniosek do praco- dawcy o wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowe- go. Jeżeli przysługuje mu 26 dni takiego urlopu i nie wykorzystywał go wcześniej, nie będzie pracował przez około pięć tygodni. W re- zultacie ojciec dziecka może w 2010 r. skorzystać z 14 kolejnych ty- godni wolnych od pracy. Okres ten byłby dłuższy o kolejne 12 tygo- dni, jeśli urodziłyby mu się bliźnięta (dostanie wówczas 11 dodatko- wych tygodni z tytułu dłuższego urlopu macierzyńskiego, 1 tydzień z tytułu dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Uprawnienia pracownicze związane z wychowywaniem dzieci Pracownika, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze noc- nej oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Kobiety, które karmią piersią, mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy z zachowaniem za czas przerwy prawa do wy- nagrodzenia. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Prawo do przerw na karmienie dziecka nie przysługuje wszystkim pracowni- com. Nie mogą z nich korzystać kobiety zatrudnione przez czas krótszy niż 4 go- dziny dziennie. Natomiast gdy czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przy- sługuje tylko jedna przerwa. Matka, która chce skorzystać z przerwy, powinna złożyć wniosek do pracodaw- cy. Na jego żądanie musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że karmi dziecko piersią. Przepisy nie określają, jak długo matce przysługuje prawo do przerw. Dlatego może z nich korzystać przez cały okres karmienia piersią. Matka karmiąca piersią nie może wykonywać prac, które byłby groźne dla jej zdrowia. Zostały one określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
 • 10. Poradnik rodzica 9Taką pracownicę zatrudnioną przy pracy wzbronionej – bez względu na stopieńnarażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne – pracodawcamusi przenieść do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas nie-zbędny z obowiązku świadczenia pracy.Gdy kobieta w ciąży jest zatrudniona przy innych pracach wskazanych w rozpo-rządzeniu (które są zabronione ze względu na stopień zagrożenia czynnikamiszkodliwymi lub niebezpiecznymi), pracodawca musi dostosować jej warunkipracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pra-cy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lubskrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca powinien prze-nieść ją do innej pracy. Gdy nie ma takiej możliwości, powinien zwolnić ją na czasniezbędny z obowiązku świadczenia pracy.Pracownikom rodzicom (w tym również ojcom dzieci) przysługuje też inneuprawnienie, które umożliwia skrócenie ich wymiaru czasu pracy. Jeżeli wy-chowują przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat w ciągu roku kalendarzo-wego, mogą skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy.Z prawa do zwolnienia można skorzystać w każdym roku kalendarzowym, w któ-rym dziecko pozostające pod opieką nie ukończyło 14 roku życia. Niewykorzy-stanie uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie oznacza, że w kolejnymroku pracownikowi przysługuje zwolnienie w większym wymiarze. W ostatnimdniu roku kalendarzowego podwładny traci bowiem prawo do wykorzystaniazwolnienia, ale od 1 stycznia znowu będzie mu przysługiwało dwa dni wolnegona opiekę nad dzieckiem, jednak już tylko za kolejny rok.Za okres dwudniowego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodze-nia obliczanego na takich zasadach jak za urlop wypoczynkowy.Wniosek o udzielenie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest wiążący dlapracodawcy.PRZYKŁAD: Łączenie urlopu i zwolnienia Pracownik wykorzystał już pełny wymiar swojego urlopu za rok 2010. Ostatni z zaplanowanych urlopów zakończy się w środę. Jeżeli wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może w takiej sytuacji skorzystać z dwóch dni zwolnienia w czwartek i w piątek. Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem można wykorzystać łącznie lub oddzielnie. Dzięki zwolnieniu wy- dłuży swój ostatni urlop o cztery dni (dwa dni zwolnienia i dwa dni weekendu).
 • 11. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.