e e-Poradnik Gazety Prawnej Poradnikdla szukających pracy i pieniędzy na własną firmęPr...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
SPIS TREŚCIJak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy ..............................3Jak zdobyć nowe kwalifikacje za...
Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Jak skorzystać z pomocy powiatowego ...
e-Poradnik Gazety Prawnej4 jącej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia br. wynosi ono 1...
Jak szukać pracy 5 nak przeszkod...
e-Poradnik Gazety Prawnej6 nia praca oznacza jednak m.in. takie zatrudnienie, w przypadku kt...
Jak szukać pracy 7Formy wsparciaPowiatow...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
of 9

Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę - ebook

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Design      


Transcripts - Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę - ebook

  • 1. e e-Poradnik Gazety Prawnej Poradnikdla szukających pracy i pieniędzy na własną firmęPrzepisy, porady, przykłady, wzory pism Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy Jak przekwalifikować się za pieniądze z Funduszu Pracy Jak podwyższyć lub zmienić kwalifikacje za środki z Unii Europejskiej Jak sprawdzić agencję zatrudnienia przed skorzystaniem z jej usług Jak napisać curriculum vitae i list motywacyjny Jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą na spotkaniu kwalifikacyjnym Jak przygotować się do rozmowy prowadzonej w języku angielskim Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy Jak i kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes
  • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
  • 3. SPIS TREŚCIJak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy ..............................3Jak zdobyć nowe kwalifikacje za pieniądze z Funduszu Pracy ....................19Jak podwyższyć lub zmienić kwalifikacje za pieniądze z UE....................24Jak sprawdzić agencję zatrudnienia ........................................................29Jak napisać curriculum vitae ..................................................................34Jak napisać list motywacyjny ..................................................................42Jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą ..........................................46Jak przygotować się do rozmowy po angielsku ....................................50Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy ......................................57Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes ..............................78Biznesplan (wzór)......................................................................................89Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,tel. (0 22) 530 40 40; www.gazetaprawna.plRedaktor naczelny Gazety Prawnej: Robert LidkeDyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Dominika RaczkowskaRedakcja: Iwona JackowskaDTP: Joanna ArchackaBiuro Reklamy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72tel. (0 22) 530 44 44; e-mail: reklama@infor.plBiuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40,tel. (0 22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl
  • 4. Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy różnych form pomocy świadczonej przez powiatowe urzędy pracy mogąZ skorzystać nie tylko bezrobotni, ale także inne osoby poszukujące zatrudnie- nia. W celu uzyskania wsparcia należy zarejestrować się w urzędzie pracy.Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy orazprowadzą rejestr tych osób. Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poszukującym pracy jest osoba szuka-jąca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy zlecenia)bądź innej formy pomocy określonej w przepisach, zarejestrowana w powiato-wym urzędzie pracy. Poszukującym pracy może być zatem także osoba wykonu-jąca pracę. Pomoc urzędu może zwiększyć jej mobilność na rynku pracy.Natomiast status bezrobotnego może uzyskać tylko osoba:■ niezatrudniona (na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umo- wy o pracę nakładczą) i niewykonująca innej pracy zarobkowej (np. na pod- stawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło),■ zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a jeżeli jest osobą niepełnosprawną, to co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,■ nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub szkoły wyższej w formie studiów niestacjonarnych, jeżeli:■ ukończyła 18 lat,■ nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,■ nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ren- ty szkoleniowej, renty socjalnej albo renty rodzinnej w wysokości przekracza-
  • 5. e-Poradnik Gazety Prawnej4 jącej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia br. wynosi ono 1276 zł), ■ która, po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu po- zarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, za- siłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ■ nie jest właścicielem ani posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe bądź nie podlega ubez- pieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżo- nek lub domownik w gospodarstwie rolnym o takiej powierzchni, ■ nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem docho- dowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że taki dochód nie prze- kracza przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol- nych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez prezesa GUS) bądź nie podle- ga ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współ- małżonek lub domownik w takim gospodarstwie, ■ nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecz- nego rolników, ■ nie jest osobą tymczasowo aresztowaną ani nie odbywa kary pozbawienia wolności, ■ nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę mi- nimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzo- nych na rachunkach bankowych), ■ nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, ■ nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadcze- nia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a także ■ nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę. PRZYKŁAD: Wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy Teresa O. po zwolnieniu jej przez pracodawcę opiekuje się chorymi w hospicjum. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowia- dających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi jed-
  • 6. Jak szukać pracy 5 nak przeszkody do nabycia i posiadania statusu bezrobotnego, je- żeli taka osoba przedstawi urzędowi pracy porozumienie z podmio- tem korzystającym z jej świadczeń.Rejestracja w urzędzieW celu rejestracji bezrobotny powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pra-cy właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania stałego lub czaso-wego, a jeśli nie jest zameldowany – to do urzędu pracy, na którego obszarzedziałania przebywa. Natomiast poszukujący pracy może zgłosić się w celu reje-stracji do wybranego przez siebie powiatowego urzędu pracy (poszukujący pra-cy może być zarejestrowany w więcej niż jednym urzędzie pracy).Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi powiatowego urzędu pracy:■ dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,■ dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświad- czenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,■ świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej upraw- nień oraz■ dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiada.Osoba niepełnosprawna – oprócz dokumentów, o których powyżej – powinnaprzedłożyć także dokument potwierdzający stopień jej niepełnosprawności.W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na re-jestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wy-znaczonym przez urząd terminie – w celu przyjęcia propozycji odpowiedniejpracy bądź innej formy pomocy proponowanej przez urząd albo w celu potwier-dzenia gotowości do podjęcia pracy.Jeśli bezrobotny nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie powiadomi urzędu(w okresie do siedmiu dni) o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, tozostanie pozbawiony statusu bezrobotnego – na okres trzech miesięcy od dnianiestawienia się w urzędzie pracy.PRZYKŁAD: Odmowa przyjęcia propozycji pracy przez bezrobotnego Alina C. jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzę- dzie pracy. Urząd pracy przedstawił jej propozycję zatrudnienia, ale Alina C. nie chce jej przyjąć z uwagi na znaczną odległość mię- dzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odpowiednia
  • 7. e-Poradnik Gazety Prawnej6 nia praca oznacza jednak m.in. takie zatrudnienie, w przypadku którego łączny czas dojazdu bezrobotnego do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza trzech godzin. Jeśli Alina C., bez uzasadnionej przyczyny, odmówi przyjęcia propo- nowanej odpowiedniej pracy, to zostanie pozbawiona statusu bez- robotnego – od dnia odmowy – na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy oraz 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. POWIADOMIENIE O PODJĘCIU PRACY Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy – w ciągu siedmiu dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalno- ści oraz o innych okolicznościach powodujących utratę statusu bezrobotnego. Bez- robotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodar- czą bez powiadomienia o tym urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (chyba że przed dniem przeprowadzenia kontroli spełnił już ten obowiązek). Po pozbawieniu statusu bezrobotnego na wskazany w ustawie okres ponowne nabycie tego statusu przez daną osobę jest możliwe tylko w wyniku kolejnej re- jestracji. Bezrobotny jest obowiązany także do składania urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o uzyskanych przychodach. Również osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy może zostać pozbawio- na tego statusu. Ma to miejsce m.in. w przypadku gdy poszukujący pracy: ■ nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w usta- wie, ■ nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który zo- stał ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił urzę- du (w terminie siedmiu dni) o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje wówczas na okres 120 dni odpowiednio: ■ po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy, ■ od dnia niestawiennictwa. W razie pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany wyżej okres, po- nowne nabycie tego statusu może nastąpić jedynie w wyniku kolejnej rejestracji.
  • 8. Jak szukać pracy 7Formy wsparciaPowiatowe urzędy pracy prowadzą dla zarejestrowanych osób pośrednictwo pra-cy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy podejmują m.in.następujące działania:■ świadczą usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,■ świadczą pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,■ inicjują, organizują i finansują szkolenia.Powiatowy urząd pracy może także przygotować indywidualny plan działania dlabezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przezniego odpowiedniej pracy. Taki indywidualny plan działania jest przygotowywanyprzy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:■ działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy,■ działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszu- kującego pracy,■ planowane terminy realizacji poszczególnych działań,■ formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy oraz■ termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.W przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze przezokres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji, przygotowanie indywidualnego pla-nu działania dla takiego bezrobotnego jest obowiązkowe i musi zostać zakończo-ne nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji.Szkolenia, pożyczki, studiaStarosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwonad powiatowym urzędem pracy) może skierować bezrobotnego na wskazaneprzez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego kosztw części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300 proc. przeciętnegowynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne wynagrodzeniew poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniuprzez prezesa GUS (zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 12 maja 2009 r.,przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2009 r. wynosiło 3185,61 zł). Takie skie-rowanie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.Starosta, na wniosek bezrobotnego, może także sfinansować ze środków Fundu-szu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umoż-liwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych upraw-nień zawodowych lub tytułów zawodowych, a także koszty uzyskania licencjiniezbędnych do wykonywania danego zawodu.
  • 9. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .

Related Documents