Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
PonadnarodowośćPrzedawnieniew systemieroszczeńpolitycznymdeliktowychUnii EuropejskiejPrzemysław SobolewskiMichał Warciński
Dozór PolicjiPonadnarodowośćw systemiejako środekpolitycznymzapobiegawczyUnii Europejskiejw polskimprocesie karnymJanusz K...
Recenzenci:Prof. dr hab. Andrzej GłowackiProf. dr hab. Janusz WęcWydawca:Grzegorz JareckiRedaktor prowadzący:Joanna MaźOpr...
Spis treści Spis treściWykaz skrótów.........................................
Spis treści 3.1.. Kontrola.mocodawcy.nad.agentem............................................. 151 3.2.. Wymykani...
Spis treści 1.1.. Governance.i.jego.odmiany............................................................. 256...
Spis treści8
Wykaz skrótów Wykaz skrótówACTE – Approvals.Committee.for.Terminal.Equipment. ...
Wykaz skrótówCEDEFOP.. –. European.Centre.for.the.Development.of.Voca- tional.Training.(Europejski...
Wykaz skrótówEACEA – Education,. Audiovisual. &. Culture. Executive. Agency.–.Agencja.Wykonawcza.ds..Eduka...
Wykaz skrótówEMU. –. Economic.and.Monetary.Union.(unia.gospodar- cza.i.walutowa)ENISA.. ...
Wykaz skrótówEUL/NGL.. –. European.United.Left./.Nordic.Green.Left.(Zjed- noczona.Lewica.Europejska./....
Wykaz skrótówIEC – International.Electrotechnical.Commission.(Mię- dzynarodowa.Komisja.E...
Wykaz skrótówOMC.. –. Open.Method.of.Coordination.(otwarta.metoda. koordynacji)ONZ.. –. Organizacja.Na...
Wykaz skrótówTEN-T.EA. –. Trans-European.Transport.Network.Executive. Agency.(Agencja.Wykonawcza.d...
Wstęp Wstęp Regionalne.systemy.współpracy.pomiędzy.państwami.w.Europie.mają.charakter....
Wstęp Ponadnarodowość.to.nie.tylko.koncepcja.integracyjna.(idea.współ-pracy),.ale.także.konkretny.układ.zależności.po...
Wstęp Ponadnarodowość.„napędzana”.jest.m.in..przez.pierwotne.delegowa-nie.kompetencji.z.poziomu.państw.członkowskich....
Wstępcą.z.pokrewnej.teorii.PSA.(ang..Principal–Supervisor–Agent)..Drugą.metodą.zastosowaną.w.badaniach.jest.metoda.zbiorów...
Wstępmiotem.oraz.stronami.delegowania.(mocodawcami.i.agentami).oraz.skut-kami.takiego.działania..Wreszcie.zgodnie.z.teorią...
Wstępatrybuty.poziomu.ponadnarodowego,.które.służą.jego.legitymizacji..Roz-dział.trzeci.jest.więc.próbą.przeniesienia.pocz...
Wstępzawiera.także.wstępne.ustalenia.z.obszaru.parametryzacji.ponadnarodo-wego.wpływu. Pierwsze.teksty.polityczne.po....
Wstępkomparatywnej,.która.zestawiała.to.zjawisko.z.federalizmem.w.odniesie-niu.do.dwóch.podmiotów.–.Kanady.i.Wspólnot.Euro...
Wstępi.za.granicą..Postulat.podjęcia.takich.badań.i.publikacji.ich.rezultatów.wy-dawał.się.więc.o.tyle.istotny,.że.konkuru...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Ponadnarodowość w systemie politycznym unii europejskiej - ebook
Ponadnarodowość w systemie politycznym unii europejskiej - ebook
Ponadnarodowość w systemie politycznym unii europejskiej - ebook
of 29

Ponadnarodowość w systemie politycznym unii europejskiej - ebook

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ponadnarodowość w systemie politycznym unii europejskiej - ebook

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.
 • 2. PonadnarodowośćPrzedawnieniew systemieroszczeńpolitycznymdeliktowychUnii EuropejskiejPrzemysław SobolewskiMichał Warciński
 • 3. Dozór PolicjiPonadnarodowośćw systemiejako środekpolitycznymzapobiegawczyUnii Europejskiejw polskimprocesie karnymJanusz KosonogaJacek RuszkowskiWarszawa 2010
 • 4. Recenzenci:Prof. dr hab. Andrzej GłowackiProf. dr hab. Janusz WęcWydawca:Grzegorz JareckiRedaktor prowadzący:Joanna MaźOpracowanie redakcyjne:JustLukKorekta:Marta Juszczuk, Lucyna SiedleckaSkład, łamanie:JustLuk, Justyna Szumieł, Łukasz Drzewiecki© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010ISBN: 978-83-264-0493-1ISSN: 1897-4392Wydane przez:Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.Redakcja Książek01-231 Warszawa, ul. Płocka 5atel. (022) 535 80 00, (022) 535 82 0031-156 Kraków, ul. Zacisze 7tel. (012) 630 46 00e-mail: ksiazki@wolterskluwer.plwww.wolterskluwer.plKsięgarnia internetowa www.profinfo.pl
 • 5. Spis treści Spis treściWykaz skrótów..................................................................................................... 9Wstęp.................................................................................................................... 17Rozdział ITermin i koncepcje „ponadnarodowości” w studiach europejskich....... 271.. Przyjęta.perspektywa.badawcza.............................................................. 272.. Termin.„ponadnarodowość”..................................................................... 433.. Koncepcje.„ponadnarodowości”.w.studiach.europejskich.................. 51 3.1.. Koncepcje.„ponadnarodowości”.w.teoriach.studiów. europejskich....................................................................................... 52 3.2.. Instrumentalne.koncepcje.„ponadnarodowości”........................ 62 3.3.. Przedmiotowe.koncepcje.„ponadnarodowości”.......................... 76 3.4.. Autorskie.koncepcje.„ponadnarodowości”................................... 864.. Atrybuty.wczesnego.zastosowania.„ponadnarodowości”. w.praktyce.europejskiej............................................................................. 89Rozdział IITeoretyczne etapy budowy poziomu ponadnarodowego.......................... 961.. Utworzenie.instytucji.międzynarodowych.o.charakterze. ponadnarodowym...................................................................................... 97 1.1.. Motywy.utworzenia.instytucji.ponadnarodowej........................ 97 1.2.. Cechy.instytucji.ponadnarodowej............................................... 1082.. Delegowanie.uprawnień......................................................................... 112 2.1.. Teoria.delegowania......................................................................... 112 . 2.2.. Proces.delegowania......................................................................... 1393.. Kontrola.zarządzania.kompetencjami.wydelegowanymi.................. 151 5
 • 6. Spis treści 3.1.. Kontrola.mocodawcy.nad.agentem............................................. 151 3.2.. Wymykanie.się.agenta.spod.kontroli.mocodawcy.................... 158Rozdział IIIPoziom ponadnarodowy w systemie politycznym UEUkształtowanie i atrybuty.............................................................................. 1651.. Ustanowienie.instytucji.ponadnarodowych.we.Wspólnotach. Europejskich.............................................................................................. 1662.. Pierwotne.delegowanie.kompetencji.w.systemie.politycznym.UE..... 170 2.1.. Państwa.członkowskie.jako.mocodawca.w.delegowaniu. pierwotnym...................................................................................... 171 2.2.. Ponadnarodowi.agenci.w.UE........................................................ 1853.. Kontrola.państw.nad.instytucjami.ponadnarodowymi. w.systemie.politycznym.UE.................................................................... 202 3.1.. Kontrola.mocodawców.nad.agentami.w.systemie. politycznym.UE............................................................................... 202 3.2.. Kontrola.państw.nad.Komisją.Europejską.................................. 204 3.3.. Kontrola.państw.nad.Europejskim.Trybunałem. Sprawiedliwości............................................................................... 208 3.4.. Kontrola.państw.nad.Europejskim.Bankiem.Centralnym....... 2104.. Wymykanie.się.instytucji.ponadnarodowych.spod.kontroli. państw......................................................................................................... 210 4.1.. Wymykanie.się.Komisji.Europejskiej.spod.kontroli.państw.... 211 4.2.. Wymykanie.się.ETS.spod.kontroli.państw.................................. 213 4.3.. Wymykanie.się.EBC.spod.kontroli.państw................................. 215 4.4.. Wymykanie.się.instytucji.spod.kontroli.jako.cecha. ponadnarodowości......................................................................... 215 .5.. Atrybuty.poziomu.ponadnarodowego.w.systemie. politycznym.UE......................................................................................... 216 5.1.. Prawo.wspólnotowe....................................................................... 217 5.2.. Ponadnarodowe.polityki................................................................ 230 5.3.. Ponadnarodowe.ugrupowania.polityczne................................. 234. 5.4.. Elity.europejskie.............................................................................. 241 5.5.. Europejskie.mass.media................................................................. 249Rozdział IVPonadnarodowe zarządzanie w systemie politycznym UE..................... 2551.. Pojęcie.i.typologia.ponadnarodowego.zarządzania........................... 256 .6
 • 7. Spis treści 1.1.. Governance.i.jego.odmiany............................................................. 256 1.2.. Wielopoziomowe.zarządzanie.(multi-level governance)............. 262 . 1.3.. Poziomy.rozmyte............................................................................. 268 1.4.. Zarządzanie.ponadnarodowe.jako.kategoria.w.studiach. europejskich..................................................................................... 2772.. Instrumenty.zarządzania.ponadnarodowego.w.systemie. politycznym.UE......................................................................................... 282 2.1.. Metoda.wspólnotowa.jako.źródło.zarządzania. ponadnarodowego.......................................................................... 282 2.2.. Regulacja.w.zarządzaniu.ponadnarodowym............................. 285 2.3.. Ponadnarodowe.podejmowanie.decyzji..................................... 289 2.4.. Maksymalizacja.kompetencji.instytucji. ponadnarodowych.(spill-over)....................................................... 296 2.5.. Delegowanie.wtórne.w.zarządzaniu.ponadnarodowym........ 318Rozdział VPonadnarodowy wpływ.................................................................................. 3551.. Europeizacja............................................................................................... 357 1.1.. Europeizacja.bottom-up................................................................... 367 1.2.. Europeizacja.top-down..................................................................... 372 1.3.. Europeizacja.ad extra....................................................................... 3822.. Harmonizacja.versus.koordynacja.......................................................... 3853.. Ponadnarodowy.nadzór.......................................................................... 3924.. Pomijanie.państw...................................................................................... 398Zakończenie...................................................................................................... 409Bibliografia . ..................................................................................................... 413 7
 • 8. Spis treści8
 • 9. Wykaz skrótów Wykaz skrótówACTE – Approvals.Committee.for.Terminal.Equipment. (Komitet.ds..Homologacji.Urządzeń.Końcowych)AKP.(ang..ACP). –. Afryka,.Karaiby.i.PacyfikALDE. –. Alliance.of.Liberals.and.Democrats.for.Europe. (Porozumienie.Liberałów.i.Demokratów.na.rzecz. Europy)ASP.. –. Agency-Structure. Problem. (problem. agencja-. -struktura)BEUC – Bureau.Européen.des.Unions.de.Consommateurs. . (Europejskie.Biuro.Związków.Konsumentów)BRIC – Biotechnology.Regulations.Interservice.Commit- tee.(Komitet.ds..Regulacji.Prawnych.z.zakresu. Biotechnologii.pomiędzy.Wszystkimi.Służbami)BSC.. –. Biotechnology.Steering.Committee.(Komitet.Ste- rujący.ds..Biotechnologii)BSE.. –. Bovine.Spongiform.Encephalopathy.(gąbczaste. zwyrodnienie.mózgu)BVG. –. Bundesverfassungsgericht.(Federalny.Trybunał. Konstytucyjny)CARDOC.. –. Archive.and.Documentation.Centre.(Centrum. Archiwizacyjne.i.Dokumentacyjne.Parlamentu. Europejskiego)CCF.. –. closer.cooperation.and.flexibility.(bliższa.współ- praca.i.elastyczność)CCT.. –. Common.Customs.Tariff (wspólna.taryfa.celna)CEBS. –. Committee.of.European.Banking.Supervisors.(Ko- mitet.Europejskich.Organów.Nadzoru.Bankowego) 9
 • 10. Wykaz skrótówCEDEFOP.. –. European.Centre.for.the.Development.of.Voca- tional.Training.(Europejskie.Centrum.Rozwoju. Kształcenia.Zawodowego)CEIOPS – Committee.of.European.Insurance.and.Occupa- tional.Pensions.Supervisors.(Komitet.Europej- skich.Organów.Nadzoru.ds..Ubezpieczeń.i.Pra- cowniczych.Programów.Emerytalnych)CEN.. –. Comité.Européen.de.Normalisation.(Europejski. Komitet.Normalizacyjny)CENELEC.. –. Comité.Européen.de.Normalisation.Electrotech- nique.(Europejski.Komitet.Normalizacyjny.Elek- trotechniki)CEPOL. –. Collège.Européen.de.Police/European.Police.Col- lege.(Europejskie.Kolegium.Policyjne)CESR – Committee.of.European.Securities.Regulators. (Komitet.Europejskich.Organów.Nadzoru.Papie- rów.Wartościowych)CFCA – Community.Fisheries.Control.Agency.(Wspól- notowa.Agencja.Kontroli.Rybołówstwa)CFSP – Common.Foreign.and.Security.Policy.(wspólna. polityka.zagraniczna.i.bezpieczeństwa)CG.. –. central.governance (zarządzanie.centralne)CoR. –. Committee.of.the.Regions.(Komitet.Regionów)COREPER.. –. Comité.des.Representants.Permanents.(Komitet. Stałych.Przedstawicieli)CPMP – Committee.for.Proprietary.Medicinal.Products. (Komitet.ds..Produktów.Leczniczych.Chronio- nych.Patentem)CPVO – Community.Plant.Variety.Office.(Wspólnotowy. Urząd.Ochrony.Odmian.Roślin)CRX.. –. Commission.on.Racism.and.Xenophobia.(Komi- sja.ds..Rasizmu.i.Ksenofobii)CVMP – Committee.for.Veterinary.Medicinal.Products.(Komi- tet.ds..Weterynaryjnych.Produktów.Leczniczych)DG.. –. delegated.governance.(zarządzanie.delegowane)DG.. –. Directorate-General.(Dyrekcja.Generalna)DIN.. –. Deutsches.Institut.für.Normung.(Niemiecki.In- stytut.Normalizacyjny)10
 • 11. Wykaz skrótówEACEA – Education,. Audiovisual. &. Culture. Executive. Agency.–.Agencja.Wykonawcza.ds..Edukacji,. Kultury.i.Sektora.Audiowizualnego.)EACI – Executive.Agency.for.Competitiveness.and.In- novation.(Agencja.Wykonawcza.ds..Konkuren- cyjności.i.Innowacji)EAHC – Executive.Agency.for.Health.and.Consumers.(Agen- cja.Wykonawcza.ds..Zdrowia.i.Konsumentów)EBC. –. Europejski.Bank.CentralnyEbS.. –. Europe.by.Satellite.(Europa.przez.Satelitę)ECHA – European.Chemicals.Agency.(Europejska.Agen- cja.Chemikaliów)EDA – European.Defence.Agency.(Europejska.Agencja. Obrony)EEA. –. European.Environmental.Agency.(Europejska. Agencja.Środowiska)EEC. –. European.Economic.Community.(Europejska. Wspólnota.Gospodarcza)EEC.. –. European. Energy. Charter. (Europejska. Karta. Energetyczna)EESC – European.Economic.and.Social.Committee.(Eu- ropejski.Komitet.Ekonomiczno-Społeczny)EFA.. –. European.Free.Alliance (Wolny.Sojusz.Europejski)EFTA. –. European.Free.Trade.Association.(Europejskie. Stowarzyszenie.Wolnego.Handlu)EGEI. –. European.Grouping.of.Economic.Interest.(Euro- pejskie.Ugrupowanie.Interesów.Gospodarczych)EGTC. –. European.Grouping.of.Territorial.Cooperation. (Europejskie.Ugrupowanie.Współpracy.Teryto- rialnej)EIONET. –. European.Environmental.Infomation.and.Ob- servation.Network.(Europejska.Sieć.Informacji. i.Obserwacji.Środowiska)EMA. –. European.Medicines.Agency.(Europejska.Agen- cja.Leków)EMCDDA. –. European.Monitoring.Centre.for.Drugs.and.Drug. Addiction.(Europejskie.Centrum.Monitorowania. Narkotyków.i.Narkomanii) 11
 • 12. Wykaz skrótówEMU. –. Economic.and.Monetary.Union.(unia.gospodar- cza.i.walutowa)ENISA.. –. European.Network.and.Information.Security. Agency.(Europejska.Agencja.Bezpieczeństwa. Sieci.i.Informacji)ENP.. –. European.Neighbourhood.Policy.(europejska.po- lityka.sąsiedztwa)ENs.. –. European.Norms.(europejskie.normy)EOG.. –. Europejski.Obszar.GospodarczyEP.FMA.. –. European.Parliament.Former.Members.Associa- tion.(Stowarzyszenie.Byłych.Członków.Parla- mentu.Europejskiego)EPP/ED.. –. European.People’s.Party.[Christian.Democrats]. and.European.Democrats.(Europejska.Partia.Lu- dowa.i.Europejskich.Demokratów)EPSO. –. European.Personnel.Selection.Office.(Europejski. Urząd.Doboru.Kadr)ERCEA. –. European.Research.Council.Executive.Agency. (Agencja.Wykonawcza.Europejskiej.Rady.ds..Ba- dań.Naukowych)ERTA.. –. European.Road.Transport.Agreement.(Europej- skie.porozumienie.o.transporcie.drogowym)ESBC.. –. Europejski.System.Banków.CentralnychESDP.. –. European.Security.and.Defence.Policy.(europej- ska.polityka.bezpieczeństwa.i.obrony)ESFS.. –. European.System.of.Financial.Supervisors.(euro- pejski.system.organów.nadzoru.finansowego)ESRB. –. European.Systemic.Risk.Board.(Europejska.Rada. ds..Ryzyka.Systemowego)ETO. –. Europejski.Trybunał.ObrachunkowyETS. –. Europejski.Trybunał.SprawiedliwościETSI.. –. European.Telecommunications.Standards.Institute. (Europejski.Instytut.Norm.Telekomunikacyjnych)ETUC.. –. European.Trade.Union.Confederation.(Europej- ska.Konfederacja.Związków.Zawodowych)EU. –. European.Union.(Unia.Europejska)EUI.. –. European.University.Institute.(Europejski.Insty- tut.Uniwersytecki)12
 • 13. Wykaz skrótówEUL/NGL.. –. European.United.Left./.Nordic.Green.Left.(Zjed- noczona.Lewica.Europejska./.Nordycka.Zielona. Lewica)EUMC.. –. European.Monitoring.Centre.on.Racism.and.Xe- nophobia.(Europejskie.Centrum.Monitorowania. Rasizmu.i.Ksenofobii)Euranet.. –. European.Radio.Network.(Sieć.Europejskich.Roz- głośni.Radiowych)Eurofound.. –. European.Foundation.for.the.Improvement.of.Li- ving.and.Working.Conditions.(Europejska.Fun- dacja.na.rzecz.Poprawy.Warunków.Życia.i.Pracy)EUSC – European.Union.Satellite.Centre.(Centrum.Sate- litarne.Unii.Europejskiej)Eutelsat.. –. European.Telecommunications.Satellite.(Euro- pejska.Telekomunikacja.Satelitarna)EUWT. –. Europejskie.Ugrupowanie.Współpracy.Teryto- rialnejEWG. –. Europejska.Wspólnota.GospodarczaEWWiS. –. Europejska.Wspólnota.Węgla.i.StaliFATUREC. –. Federation.of.Air.Transport.User.Representatives. in.the.EC.(Federacja.Przedstawicieli.Użytkowni- ków.Transportu.Powietrznego.w.WE)FESCO – Forum.of.European.Securities.Commissions.(Forum. Europejskich.Komisji.Papierów.Wartościowych)FSAP – Financial.Services.Action.Plan.(Plan.działania. w.zakresie.usług.finansowych)GATS – General.Agreement.on.Trade.in.Services.(Układ. ogólny.w.sprawie.handlu.usługami)GMO.. –. Genetically Modified. Organisms. (organizmy. zmodyfikowane.genetycznie)GSP. –. Growth.and.Stability.Pact.(Pakt.na.rzecz.stabil- ności.i.wzrostu)HA. –. hidden.actions.(ukrywane.działania)HACCP. –. Hazard.Analysis.and.Critical.Control.Points.(System. Analizy.Zagrożeń.i.Krytycznych.Punktów.Kontroli)HI.. –. hidden.informations.(ukrywane.informacje)HIS. –. historical-institutionalist.supranationalism (ponad- narodowość.historyczno-instytucjonalistyczna) 13
 • 14. Wykaz skrótówIEC – International.Electrotechnical.Commission.(Mię- dzynarodowa.Komisja.Elektrotechniczna)IEEA.. –. Intelligent.Energy.Executive.Agency.(Agencja. Wykonawcza.ds..Inteligentnej.Energii)IND/DEM.. –. Independence.and.Democracy.(Niepodległość. i.Demokracja)INGO. –. International.Non-Governmental.Organisation. (międzynarodowa.organizacja.pozarządowa)IOS.. –. International.Organization.for.Standarization. (Międzynarodowa.Organizacja.Normalizacyjna)IOSCO.. –. International.Organisation.of.Securities.Com- missions.(Międzynarodowa.Organizacja.Komi- sji.Papierów.Wartościowych)IPD.. –. implied.power.doctrine.(doktryna.kompetencji. domniemanych)ITS.. –. Identity,.Tradition,.Sovereignty.(Tożsamość,.Tra- dycja.i.Suwerenność)JAE.. –. Jednolity.Akt.EuropejskiKE. –. Komisja.EuropejskaKonstytucja.RP. –. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.dnia.2.kwiet- nia.1997.r..(Dz..U..Nr.78,.poz..483.z.późn..zm.)MLG. –. multi-level.governance.(wielopoziomowe.zarzą- dzanie)NATO.. –. North.Atlantic.Treaty.Organization.(Organizacja. Traktatu.Północnoatlantyckiego)NGO.. –. non-governmental.organisation.(organizacja.po- zarządowa)OECD.. –. Organization.of.Economic.Cooperation.and.De- velopment.(OrganizacjaWspółpracy.Gospodar- czej.i.Rozwoju)OHIM. –. Office.for.Harmonization.in.the.Internal.Market. [Trade.Marks.and.Designs].(Urząd.Harmonizacji. Rynku.Wewnętrznego.[Znaki.Towarowe.i.Wzory])OJ.. –. Official.Journal.of.the.European.Union.(Dzien- nik.Urzędowy.Unii.Europejskiej)OLAF.. –. Office.Européen.de.Lutte.Anti-Fraude.(Europejski. Urząd.ds..Zwalczania.Nadużyć.Finansowych)14
 • 15. Wykaz skrótówOMC.. –. Open.Method.of.Coordination.(otwarta.metoda. koordynacji)ONZ.. –. Organizacja.Narodów.ZjednoczonychPAT.. –. Principal–Agent.Theory.(teoria.mocodawca–agent)PE. –. Parlament.EuropejskiPES.. –. Party.of.European.Socialists.(Partia.Europejskich. Socjalistów)PMSCs. –. Private.Military.and.Security.Companies.(pry- watne.firmy.wojskowe.i.ochroniarskie)PPP.. –. Public-Private.Partnership.(partnerstwo.publicz- no-prywatne)PSA.. –. Principal–Supervisor–Agent.(mocodawca–super- visor–agent)QCA. – qualitative.comparative.analysis.(porównawcza. analiza.jakościowa)QMV. –. Qualified.Majority.Voting.(kwalifikowana.więk- szość.głosów)RCIS. –. rational.choice.institutional.supranationalism. (ponadnarodowość.instytucjonalna.racjonalne- go.wyboru)REACH.. –. Registration,.Evaluation,.Authorisation.and.Re- striction.of.Chemicals.(System.Rejestracji,.Oceny,. Udzielania.Zezwoleń.i.Stosowanych.Ograniczeń. w.zakresie.Chemikaliów)RUE. –. Rada.Unii.EuropejskiejSCO.. –. Shanghai.Cooperation.Organization.(Szanghaj- ska.Organizacja.Współpracy)SRO. –. Supranational.Regional.Organisation.(ponadna- rodowa.organizacja.regionalna)SRR. –. Supranational.Regional.Regime.(ponadnarodo- wy.reżim.regionalny)SVC – Scientific.Veterinary.Committee.(Naukowy.Ko- mitet.Weterynaryjny)TAIEX.. –. Technical.Assistance.and.Information.Exchange. Office (Biuro.Wymiany.Informacji.na.temat.Po- mocy.Technicznej)TECE.. –. Treaty.Establishing.a.Constitution.for.Europe. (Traktat.ustanawiający.Konstytucję.dla.Europy) 15
 • 16. Wykaz skrótówTEN-T.EA. –. Trans-European.Transport.Network.Executive. Agency.(Agencja.Wykonawcza.ds..Transeuropej- skiej.Sieci.Transportowej)TEWWiS. –. Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę.Wę- gla.i.StaliTFUE. –. Traktat. o. funkcjonowaniu. Unii. Europejskiej. (wersja. skonsolidowana:. Dz.. Urz.. UE. C. 83. z.30.03.2010,.s..47)TL. –. Traktat.z.LizbonyTNC.. –. Transnational.Corporation.(korporacja.transna- rodowa)TRIPS – [Agreement.on].Trade-Related.Aspects.of.Intellec- tual.Property.Rights.([Porozumienie.o].handlo- wych.aspektach.praw.własności.intelektualnej)TWE. –. Traktat. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską. (Dz..U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2.z.późn..zm.)UCLAF.. –. Unité.de.Coordination.de.la.Lutte.Anti-Fraude. (Jednostka.ds..Koordynacji.Zapobiegania.Nad- użyciom.Finansowym)UE. –. Unia.EuropejskaUEN. –. Union.for.Europe.of.the.Nations.(Unia.na.rzecz. Europy.Narodów)UGW.. –. unia.gospodarcza.i.walutowaWE. –. Wspólnota.EuropejskaWTO – World.Trade.Organization.(Światowa.Organiza- cja.Handlu)16
 • 17. Wstęp Wstęp Regionalne.systemy.współpracy.pomiędzy.państwami.w.Europie.mają.charakter.nie.tylko.międzynarodowy,.który.stosunkowo.łatwo.pod-daje.się.wyjaśnianiu.poprzez.znane.już.instrumentarium.stosunków.mię-dzynarodowych,.ale.coraz.bardziej.systemy.te.stają.się.ponadnarodowe,.co.sprawia,.że.ich.analiza.wymaga.zastosowania.osobnego.podejścia.i.diag-nozy.oraz.specyficznych.metod.badawczych..Wydaje.się,.że.obecnie.Euro-pę,.a.przede.wszystkim.jej.część.zogniskowaną.w.Unii.Europejskiej,.coraz.bardziej.kreują.właśnie.ponadnarodowe.wartości.i.zasady.(supranationalprinciples and values)..Zatem.kluczem.do.zrozumienia.istoty.tych.procesów.wydaje.się.wciąż.konstruowana.w.systemie.politycznym.UE.ponadnarodo-wość.nie.tylko.wartości.i.zasad,.ale.przede.wszystkim.zarządzania,.współ-pracy,.organizowania.się,.planowania.itd. W.związku.z.procesami.integracyjnymi.w.ramach.UE.państwo.ma.coraz.bardziej.ograniczone.możliwości.działania,.doboru.polityki,.podej-mowanych.środków.itd..Ograniczają.je.liczne.pozaterytorialne.mechani-zmy.globalne,.ponadnarodowe,.transnarodowe,.subnarodowe,.pozarządo-we.itd..Owe.mechanizmy.determinują.państwo,.które.straciło.monopol.na.rozstrzygnięcia.międzynarodowe,.ale.co.istotniejsze,.straciło.także.–.wyda-wałoby.się.dotąd.nienaruszony.–.monopol.na.rozstrzygnięcia.wewnątrz-państwowe..Jednocześnie.obok.klasycznego.systemu.międzypaństwowego.coraz.dynamiczniej.rozwijają.się.w.stosunkach.międzynarodowych.syste-my.władzy.usytuowane.poza.państwem..Takim.innowacyjnym.i.wysoko.zaawansowanym.mechanizmem.pozapaństwowej.współpracy.w.stosun-kach.międzynarodowych.jest.ponadnarodowość,.która.stanowi.istotną.oraz.bardzo.wpływową.część.wielopoziomowego.zarządzania.Unii.Euro-pejskiej.(ang..multi-level governance –.MLG). 17
 • 18. Wstęp Ponadnarodowość.to.nie.tylko.koncepcja.integracyjna.(idea.współ-pracy),.ale.także.konkretny.układ.zależności.pomiędzy.aktorami.operu-jącymi.w.UE.na.poziomie.ponadnarodowym.(instytucje.wspólnotowe)..Trudno.zresztą.w.pełni.zrozumieć.istotę.poziomu.ponadnarodowego.w.sy-stemie.rządów.UE.bez.uwzględnienia.kontekstu,.na.który.składa.się.oto-czenie.narodowe.oraz.subnarodowe. Ponadnarodowość.jest.swoistym.zjawiskiem.w.stosunkach.mię-dzynarodowych,.lecz.niełatwo.ją.skonstruować,.a.jeszcze.trudniej.sku-tecznie.korzystać.z.możliwości,.jakie.ona.daje..W.Unii.Europejskiej.po-nadnarodowość.wymaga.wyrzeczeń.ze.strony.państw.członkowskich.w.procesie.jej.tworzenia,.a.dodatkowo.ogranicza.państwa,.powodując.ich.udział.w.nowym.systemie.wielopoziomowego.zarządzania,.w.któ-rym.nie.są.one.już.w.pełni.samodzielnymi.graczami..Właśnie.fenomen.ponadnarodowości.oraz.jej.nierzadko.nowatorski.charakter.wpisany.w.system.polityczny.UE.stał.się.przyczyną.podjęcia.przez.Autora.stu-diów.nad.tą.problematyką.i.podzielenia.się.ich.wynikami.w.tym.wy-kładzie1. Celem.podjętych.prac.było.zbadanie.właściwości.charakteryzujących.ponadnarodowość.oraz.kierunków.jej.rozwoju.w.wielopoziomowym.sy-stemie.rządów.UE,.przy.założeniu,.że.po.pierwsze,.ponadnarodowość.au-tonomizuje.się,.co.wyraża.się.m.in..poprzez.ponadnarodowe.zarządzanie.(supranational governance),.po.drugie,.rozprzestrzenia.się,.co.jest.wyrażone.maksymalizacją.kompetencji.i.powstawaniem.nowych.aktorów.ponad-narodowych,.oraz.po.trzecie,.wywiera.wpływ.na.państwa.członkowskie,.czego.przejawem.jest.ich.ewidentne.i.nieodwracalne.przeobrażenie.we-wnętrzne.m.in..poprzez.procesy.europeizacyjne.lub.poprzez.ponadnaro-dowy.nadzór..W.kontekście.tak.określonych.założeń.badawczych.można.pokusić.się.o.tezę,.że.ponadnarodowość.w.wielopoziomowym.systemie.politycznym.UE.jest.dynamicznym.i.autonomicznym.poziomem.zarządza-nia.poza.państwem,.o.dużym.potencjale.rozwoju,.wywierającym.wpływ.nie.tylko.na.inne.poziomy.tego.systemu,.ale.co.najważniejsze,.na.państwa.członkowskie,.ich.instytucje,.a.nawet.na.pojedynczych.ludzi..Wykład.jest.próbą.sprawdzenia.tej.tezy.oraz.podjętych.założeń.badawczych,.które.jej.towarzyszą. 1.. W.tekście.stosuje.się.w.sposób.zamierzony.numerację.artykułów.w.takich.wersjach.trak-tatów,.z.których.te.regulacje.pochodziły,.gdyż.w.kilku.miejscach.okazało.się.to.niezbędne.do.poka-zania.ewolucji.zapisów.prawnych.w.danej.dziedzinie..Stąd.wraz.z.artykułami.podawane.są.wersje.traktatów.w.skrócie.z.odniesieniem.do.stanu.zawartego.w.Traktacie.z.Lizbony.18
 • 19. Wstęp Ponadnarodowość.„napędzana”.jest.m.in..przez.pierwotne.delegowa-nie.kompetencji.z.poziomu.państw.członkowskich.UE.na.poziom.insty-tucji.ponadnarodowych.oraz.wtórne.delegowanie.kompetencji,.czyli.ich.redystrybucję.pomiędzy.instytucjami.ponadnarodowymi..W.dalszej.kolej-ności.ponadnarodowość.materializuje.się.pod.postacią.ponadnarodowego.zarządzania.oraz.partycypujących.w.nim.ponadnarodowych.instytucji..Miejsce.ponadnarodowości.w.systemie.rządów.UE.wydaje.się.zdefinio-wane,.gdyż.uważa.się,.że.stanowi.ona.najwyższy.poziom.w.wielopozio-mowym.zarządzaniu.(MLG)..Oznaczałoby.to.jednak,.że.jednocześnie.po-nadnarodowość.wyznacza.określony.ścisły.limit.rozwoju.tego.systemu..Jednak.w.systemie.politycznym.UE.można.dostrzec.objawy.przesunięcia.tego.pułapu,.który.wcale.nie.musi.pozostawać.limitem.wyznaczającym.możliwości.integracyjne. Kreatywnym.–.choć.przecież.nie.jedynym.–.warunkiem.powstania.ponadnarodowości.jest.ustanowienie.instytucji.międzynarodowych,.któ-re.otrzymują.charakter.ponadnarodowy.m.in..poprzez.kluczowe.w.fazie.inicjalnej.pierwotne.delegowanie.na.nie.kompetencji.przez.państwa.człon-kowskie..Wszystko,.co.się.potem.wydarzy.w.tzw..fazie.postdelegacyjnej.(post-delegation.lub.beyond delegation),.stanowi.już.tylko.ponadnarodowe.konsekwencje.tych.zabiegów..Do.tych.konsekwencji.zalicza.się.także.je-den.z.poważniejszych.efektów.zwrotnych.oddziaływania.ponadnarodo-wości,.jakim.jest.europeizacja.typu.top-down,.czyli.skutkująca.na.państwa.członkowskie.UE. W.tym.miejscu.pojawiają.się.konkretne.pytania.badawcze,.na.które.warto.spróbować.odpowiedzieć.w.toku.analizy..Dlaczego.państwa.człon-kowskie.UE.decydują.się.delegować.publiczne.kompetencje.należące.do-tąd.do.demokratycznych.gremiów.narodowych.na.z.reguły.niedemokra-tyczne.(niewiększościowe).instytucje.ponadnarodowe?.Jak.to.się.dzieje,.że.instytucje.ponadnarodowe.dysponują.znacznie.większymi.kompetencja-mi.niż.suma.kompetencji.im.powierzonych?.Czy.ponadnarodowość.może.się.rozwijać.autonomicznie,.bez.udziału.państw?.Jaka.jest.zatem.granica.obecnych.możliwości.integracyjnych.UE.i.czy.jest.nią.ponadnarodowość?.Co.dzieje.się.na.poziomie.ponadnarodowym.i.na.czym.opiera.się.ponad-narodowe.zarządzanie? Do.przeprowadzenia.badań.wybrane.zostały.dwie.główne.metody.wywodzące.się.z.konkretnych.podejść.teoretycznych..Pierwszą.z.nich.jest.metoda.mocodawca–agent.oparta.na.teorii.PAT.(ang..Principal/Agent Theory).wraz.z.jej.odmianą.pod.nazwą.mocodawca–supervisor–.agent.wynikają- 19
 • 20. Wstępcą.z.pokrewnej.teorii.PSA.(ang..Principal–Supervisor–Agent)..Drugą.metodą.zastosowaną.w.badaniach.jest.metoda.zbiorów.rozmytych.(ang..fuzzy sets),.która.stała.się.niezbędna.w.kilku.istotnych.partiach.tekstu,.m.in..doty-czących.poziomów.rozmytych.w.wielopoziomowym.systemie.zarządza-nia.UE..Są.to.kluczowe.instrumenty.badawcze.w.wykładzie.pomagające.dostrzec.takie.zjawiska.i.procesy,.które.przy.użyciu.innych.metod.nie.były-by.widoczne..Oprócz.tego.jedynie.incydentalnie.wykorzystana.została.me-toda.sieci.(ang..network),.która.ułatwia.wyjaśnienie.kilku.dodatkowych.ob-szarów.badawczych,.w.tym.m.in..odmian.zarządzania.ponadnarodowego..Instrumentarium.badawcze.oraz.założenia.teoretyczne.przyjęte.w.bada-niach.zostały.szczegółowo.omówione.w.rozdziale.pierwszym,.stąd.w.tym.miejscu.istotne.argumenty,.które.zadecydowały.o.ich.wyborze,.zostały.świadomie.pominięte..Waga.tych.narzędzi.badawczych.oraz.ich.znacze-nie.nie.pozwoliłyby.bowiem.na.dokonanie.takiego.metodologicznego.re-konesansu.w.ograniczonym.objętościowo.wstępie. Tekst.został.podzielony.na.pięć.rozdziałów,.z.których.każdy.jest.po-przedzony.krótkim.wstępem.zapowiadającym.podjęte.badania.oraz.ich.zakres..Dwa.pierwsze.rozdziały.zostały.zaplanowane.jako.typowo.teore-tyczne..Pierwszy.z.nich.–.jak.już.wspomniano.–.jest.niezbędny.dla.podję-tej.analizy.ze.względu.na.zawarte.w.nim.wyjaśnienia.przyjętych.metod.badawczych.oraz.podejść.teoretycznych.używanych.w.pracy,.a.ponadto.z.powodu.wyjaśnienia.głównego.pojęcia.dla.całego.wykładu,.jakim.jest.„ponadnarodowość”,.wraz.z.jej.teoriami.oraz.koncepcjami,.a.także.wraz.z.próbą.ich.typologii..Pierwszy.rozdział.kończą.uwagi.na.temat.wczesnych.przejawów.zastosowania.ponadnarodowości.w.praktyce.międzynarodo-wej.(europejskiej)..W.efekcie.w.rozdziale.pierwszym.dokonano.uporząd-kowania.kwestii.dotyczących.zastosowanych.instrumentów.badawczych,.wykorzystanych.teorii.oraz.analizy.koncepcji.wyjaśniających.podejście.do.tytułowego.terminu,.jakim.jest.„ponadnarodowość”. W.rozdziale.drugim,.opierając.się.na.teorii.studiów.europejskich.i.przy.użyciu.wiodącej.w.pracy.metody.badawczej,.jaką.jest.metoda.moco-dawca–agent,.przedstawiano.etapy.budowy.poziomu.ponadnarodowego,.rozpoczynając.od.utworzenia.instytucji.międzynarodowych.o.charakterze.ponadnarodowym.i.ukazania.sfery.motywacyjnej.takiego.postępowania,.aby.w.dalszej.kolejności.poddać.badaniom.kluczowy.zabieg.w.procesie.tworzenia.ponadnarodowości,.jakim.jest.pierwotne.delegowanie.kompe-tencji..W.tej.części.pracy.wykorzystana.została.teoria.delegowania.w.całej.swojej.złożoności.–.z.przyczynami,.rodzajami,.fazami.delegowania,.przed-20
 • 21. Wstępmiotem.oraz.stronami.delegowania.(mocodawcami.i.agentami).oraz.skut-kami.takiego.działania..Wreszcie.zgodnie.z.teorią.PAT.w.rozdziale.drugim.przedstawione.zostały.mechanizmy.kontroli.mocodawców.nad.agentami,.ale.także.sposoby.wymykania.się.agentów.spod.takiej.kontroli..W.rozdziale.drugim.w.istocie.zostały.wyjaśniane.ścisłe.teoretyczne.ramy.powstawania.układu.ponadnarodowego.w.stosunkach.międzynarodowych,.ze.wszyst-kimi.zależnościami.towarzyszącymi.temu.procesowi..Taka.konstrukcja.pojęcia.ponadnarodowości.pozwala.podjąć.dalsze.badania.nad.jej.specy-fiką.oraz.sposobem.funkcjonowania.aktorów.ponadnarodowych.w.fazie.postdelegacyjnej.(post-delegation).lub.poza.delegowaniem.(beyond delegation)..Co.oznacza,.że.instytucje.operujące.na.poziomie.ponadnarodowym.cha-rakteryzują.się.swoistą.niezależnością.i.własną.logiką,.jednak.te.kwestie.są.już.podejmowane.w.kolejnych.rozdziałach. W.rozdziale.trzecim.przedmiotem.analizy.jest.poziom.ponadnaro-dowy.ujęty.wyłącznie.w.kontekście.dynamicznego.systemu.polityczne-go.UE,.którego.jest.ważną.(jeżeli.nie.najważniejszą).częścią,.integralnie.wkomponowaną.w.wielopoziomowe.zarządzanie.(MLG)..Rozdział.ten.śle-dzi.krok.po.kroku.powstawanie.ponadnarodowości.w.praktyce.wspólno-towej.według.wytyczonego.w.rozdziale.drugim.teoretycznego.schematu.oraz.identyfikuje.jej.atrybuty.systemowe..Zatem.przedkłada.ustalenia.te-oretyczne.nad.praktyczne.rozpisanie.ról.(oraz.na.ich.rozdział).pomiędzy.państwa.(mocodawców).a.instytucje.ponadnarodowe.(agentów)..Mowa.jest.tutaj.o.Komisji.Europejskiej,.Europejskim.Trybunale.Sprawiedliwości.oraz.Europejskim.Banku.Centralnym,.będących.ponadnarodowymi.agentami.państw.członkowskich..Dla.wymienionych.instytucji.państwa.członkow-skie.są.z.kolei.zbiorowym.mocodawcą..Należy.w.tym.miejscu.podkreślić,.że.wymienione.trzy.instytucje.ponadnarodowe.zostały.zaklasyfikowane.do.analizy.jako.wysoce.reprezentatywne.w.swojej.roli.agentów.państw.człon-kowskich,.choć.w.systemie.politycznym.UE.także.dwie.inne.instytucje.kie-rownicze.mają.charakter.ponadnarodowy.(są.to.Parlament.Europejski.oraz.Europejski.Trybunał.Obrachunkowy)..To.zastrzeżenie.metodologiczne.do-tyczące.odniesienia.relacji.mocodawca–agent.do.trzech.wymienionych.instytucji.ponadnarodowych.podyktowane.jest.z.jednej.strony.potrzebą.przyjęcia.optymalnej.i.reprezentatywnej.próbki.analitycznej,.dzięki.któ-rej.pozyskane.wyniki.będą.mogły.być.uogólnione.i.znajdą.zastosowanie.do.innych.ponadnarodowych.agentów,.tutaj.bezpośrednio.nie.analizowa-nych,.a.z.drugiej.strony.wynika.z.potrzeby.zachowania.rozsądnych.ram.objętościowych.wykładu..W.tym.samym.rozdziale.zostały.też.zbadane.te. 21
 • 22. Wstępatrybuty.poziomu.ponadnarodowego,.które.służą.jego.legitymizacji..Roz-dział.trzeci.jest.więc.próbą.przeniesienia.poczynionych.wcześniej.ustaleń.teoretycznych.do.praktyki.systemu.politycznego.UE..Nałożenie.schematu.teoretycznego.jako.swoistej.kalki.na.system.polityczny.UE.miało.na.celu.z.jednej.strony.zweryfikowanie.właściwości.owego.schematu,.a.z.drugiej.strony.zostało.dokonane.z.zamiarem.potwierdzenia.lub.zanegowania.za-łożeń.badawczych..Ta.część.pracy.pozwala.nazwać.pierwotne.delegowa-nie.kompetencji.motorem.napędowym.wielopoziomowego.zarządzania,.w.tym.ponadnarodowego.zarządzania..Delegowanie.jest.więc.także.czyn-nikiem.twórczym.samej.ponadnarodowości. W.rozdziale.czwartym.podjęta.została.analiza.jednej,.ale.wciąż.nie-zwykle.enigmatycznej.sfery.technokratycznego.działania,.z.jaką.mamy.do.czynienia.na.poziomie.ponadnarodowym.w.systemie.politycznym.UE..Jest.nią.ponadnarodowe.zarządzanie.(supranational governance)..Rozdział.ten.wyjaśnia.co.dalej.dzieje.się.z.kompetencjami.po.ich.pierwotnym.prze-kazaniu,.czyli.w.fazie.postdelegacyjnej..Analiza.rozpoczyna.się.od.wy-jaśnienia.pojęcia.governance,.po.czym.następuje.odniesienie.tego.terminu.do.poziomu.ponadnarodowego.w.wielopoziomowym.zarządzaniu.UE..W.efekcie.otrzymujemy.kolejne.postulaty.badawcze.związane.z.instru-mentami.ponadnarodowego.zarządzania,.w.tym.z.metodą.wspólnotową,.ponadnarodową.regulacją,.podejmowaniem.ponadnarodowych.decyzji.czy.też.z.maksymalizacją.ponadnarodowych.kompetencji..Jednym.z.istot-niejszych.elementów.tej.części.pracy.jest.wtórne.delegowanie.kompeten-cji.(redystrybucja),.które.jest.niezwykle.pomocne.w.śledzeniu.zachowań.agentów,.czyli.instytucji.ponadnarodowych,.ich.autonomicznych.działań,.w.tym.tworzenia.nowych.instytucji.im.służących.(nowych.agentów)..Wiele.z.tych.procesów.odbywa.się.już.poza.państwami.członkowskimi,.niekiedy.„w.dużej.odległości”.od.nich,.co.stanowi.całkowicie.nowy,.wręcz.innowa-cyjny.sposób.autonomicznego.zarządzania.ponadnarodowego. Rozdział.piąty.i.ostatni.w.wykładzie.został.przeznaczony.do.identyfi-kacji.form.oraz.skutków.ponadnarodowego.wpływu.(supranational impact)..Za.przyczynek.do.analizy.ponadnarodowego.wpływu.posłużył.instru-ment.zwany.equifinality,.który.tutaj.–.tytułem.zapowiedzi.–.można.określić.jako.wielorakość.i.różnorodność.przyczyn.prowadzących.do.tego.same-go.celu..Wśród.form.ponadnarodowego.wpływu.zidentyfikowano:.euro-peizację,.harmonizację,.ponadnarodowy.nadzór.oraz.pomijanie.państw..Można.nie.tylko.dostrzegać.efekty.ponadnarodowego.wpływu,.ale.tak-że.próbować.go.mierzyć,.określać.jego.skalę.i.zasięg..Omawiany.rozdział.22
 • 23. Wstępzawiera.także.wstępne.ustalenia.z.obszaru.parametryzacji.ponadnarodo-wego.wpływu. Pierwsze.teksty.polityczne.po.drugiej.wojnie.światowej.wzmianku-jące.o.ponadnarodowych.rozwiązaniach.pochodzą.z.przełomu.lat.40..i.50..i.odnoszą.się.do.przemówień.Roberta.Schumana..Należy.tutaj.wymienić.przede.wszystkim.mowę.z.1949.r..pt..The Supranational Principle for Europe.Speech at Signature of Statutes of Council of Europe.wygłoszoną.przez.R..Schu-mana.w.londyńskim.St..James’s.Palace.oraz.jego.exposé.z.1950.r..pt..Statementon the Supranational High Authority. Zarówno.te,.jak.i.inne.teksty.o.charakte-rze.deklaracji.politycznych.traktować.należy.oczywiście.jako.typowo.źród-łowe,.choć.już.wtedy.Schuman.mówił.o.ponadnarodowości.jako.o.„ekspe-rymencie.naukowym”. Faktycznie.pierwsza.i.obecnie.już.niezwykle.archaiczna.próba.ujęcia.naukowego.tego.zagadnienia.autorstwa.Henryego.Lowella.Masona.poja-wiła.się.już.w.1955.r..i.nosiła.tytuł.The European Coal and Steel Community.Experiment in Supranationalism (Nijhoff.1955)2..Mason.niemal.na.bieżąco.ana-lizował.elementy.ponadnarodowe,.ale.tylko.występujące.w.stopniu.bardzo.ograniczonym.w.ramach.Europejskiej.Wspólnoty.Węgla.i.Stali..Czterna-ście.lat.później.Anthony.Ian.Clunies.Ross.opublikował.krótki.artykuł.na-ukowy.pt..Economic, Nationalism and Supranationalism.wydany.w.niezwykle.egzotycznym.–.jak.na.problematykę.podjętą.w.tekście.–.Uniwersytecie.Papui-Nowej.Gwinei.(1969)..Rok.później.pojawiło.się.opracowanie.Foresta.L..Grieves’a.pt..Supranationalism and International Adjudication.(Urbana.1970). Wprawdzie.kolejny.etap.refleksji.naukowej.na.ten.temat.przypada.na.pierwszą.połowę.lat.80.,.ale.tylko.w.formie.przyczynkowych.dwóch.artyku-łów.autorstwa.J.H.H..Weilera.pt..The Community System: The Dual Characterof Supranationalism.(Yearbook.of.European.Law.1981,.no..1).oraz.Supranatio-nalism Revisited – Retrospective and Prospective: The European Communities Af-ter Thirty Years.(EUI.Working.Papers.1981),.oraz.jednego.opublikowanego.w.Polsce.przez.J..Galstera.pt..Supranacjonalny charakter wspólnot zachodnioeu-ropejskich w doktrynie prawnomiędzynarodowej.(Przegląd.Stosunków.Między-narodowych.1985,.nr.5),.to.jednak.stanowiła.ona.raczej.zasygnalizowanie.powrotu.do.zagadnienia.niż.początek.nowej.fali.badań..W.tym.samym.okresie.pojawiła.się.pierwsza.praca.naukowa.z.zakresu.ponadnarodowości. 2 .Tekst.liczył.153.strony.i.był.pierwszym,.de facto.klasycznym.odniesieniem.do.bieżących.po-nadnarodowych.rozwiązań.właśnie.wówczas.wprowadzanych.w.Europejskiej.Wspólnocie.Węgla.i.Stali,.w.tym.przede.wszystkim.w.oparciu.o.jej.organ.wykonawczy,.którym.była.Wysoka.Władza.(High Authority).. 23
 • 24. Wstępkomparatywnej,.która.zestawiała.to.zjawisko.z.federalizmem.w.odniesie-niu.do.dwóch.podmiotów.–.Kanady.i.Wspólnot.Europejskich.(por..Robert.C..Lane,.Federalism, Supranationalism and the Law: A Comparative Study of Con-stitutional Law and Practice in Canada and the European Community,.Exeter.1984). Kolejne.próby.analizy.naukowej.problematyki.ponadnarodowości.(w.tym.artykuły.w.uniwersyteckich.seriach.naukowych).pojawiły się.w.la-tach.90..Tutaj.należy.wymienić.teksty.Jose.de.Areilzy’ego,.Sovereignty or Ma-nagement?: The Dual Character of the ECs Supranationalism – Revisited.(Harvard.Jean.Monnet.Working.Paper.1995,.no..2)3,.Paula.Close,.Supranationalism, theSingle European Market and European Union Citizenship.(Leeds.1996)4,.praca.zbiorowa.pod.redakcją.Wayne’a.Sandholza.i.Aleca.Stone-Sweeta,.Europe-an Integration and Supranational Governance.(Oxford.1998),.tekst Paula.Close.i.Emiko.Ohki-Close,.Supranationalism in the New World Order: Global ProcessesReviewed (Basingstoke–New.York.1999).oraz.A..von.Bogdandy’ego, Supra-nationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen Herrschaftsform zurGestalt der Europäischen Union nach Amsterdam (Baden-Baden.1999). Na.początku.nowego.stulecia.pojawiły.się.opracowania.naukowe,.któ-re.podchodzą.do.ponadnarodowości.bardziej.ogólnie,.jednak.niekoniecz-nie.odnoszą.ją.do.jej.–.wydaje.się.–.najbardziej.naturalnego.środowiska,.jakim.jest.system.polityczny.UE,.m.in..prace.Paula.Close.pt..The Legacy ofSupranationalism.(Basingstoke–New.York.2000);.praca.zbiorowa.Suweren-ność i ponadnarodowość a integracja europejska,.pod.red..J..Kranza.(Warszawa.2006);.K..Szczerskiego,.Dynamika systemu europejskiego. Rozważania o nowymkształcie polityki w UE.(Kraków.2008).oraz.prawne.ujęcie.Agnieszki.M..No-gal,.Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy.(Warszawa.2009)..Wyjątkiem.jest.z.pewnością.Jonas.Tallberg,.który.podjął.próbę.odniesie-nia.ponadnarodowości.do.europejskiego.systemu.rządów.w.opracowaniu.pt..European Governance and Supranational Institutions: Making States Comply.(London–New.York.2003). Biorąc.pod.uwagę.te.próby.naukowego.wyjaśnienia.ponadnarodo-wości,.można.stwierdzić,.że.w.studiach.europejskich.jest.to.problematyka.wciąż.słabo.zbadana.zarówno.w.literaturze.obcojęzycznej,.jak.i.polskiej.(tutaj.to.zagadnienie.jest.śladowo.obecne.w.refleksji.naukowej)..Ponad-narodowość.jako.forma.współpracy.międzynarodowej.nie.doczekała.się.żadnego.kompleksowego.opracowania.naukowego.zarówno.w.Polsce,.jak. .Tekst.liczył.85.stron.i.został.opublikowany.w.ramach.Harvard.Law.School. 3 .Tekst.opublikowany.w.ramach.serii.Supranationalism Series.wydawanej.przez.Policy Research 4Unit.Uniwersytetu.Metropolitalnego.w.Leeds.24
 • 25. Wstępi.za.granicą..Postulat.podjęcia.takich.badań.i.publikacji.ich.rezultatów.wy-dawał.się.więc.o.tyle.istotny,.że.konkurująca.ze.współpracą.ponadnaro-dową.współpraca.międzyrządowa.została.naukowo.zbadana.w.Wielkiej.Brytanii,.a.wyniki.tych.prac.pojawiły.się.w.monografii.Nicole.Bolleyer,.Intergovernmental Cooperation: Rational Choice in Federal Systems and Beyond(Oxford.2009)..Na.gruncie.polskim.ideę.ponadnarodowości.ze.współpracą.międzyrządową.zestawił.Janusz.Węc.w.monografii.Spór o kształt instytucjo-nalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponad-narodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna,.Kraków.2006. Ponadto.należy.zauważyć,.że.refleksja.naukowa.na.temat.ponadna-rodowości.rzadko.była.odnoszona.wyłącznie.do.Wspólnot.Europejskich.(wyjątkiem.jest.wspomniana.wyżej.analiza.J..Węca.oraz.praca.zbiorowa.pod.redakcją.J..Kranza),.a.jeżeli.już.tak.było,.to.nie.zawsze.zestawiano.ją.w.kontekście.wspólnotowego.(unijnego).systemu.politycznego..Nadal.za-tem.pozostaje.duży.niedosyt.prac.poświęconych.ponadnarodowości.w.ta-kim.właśnie.ujęciu.systemowym..Tym.bardziej.że.ponadnarodowość.jest.obecnie.jednym.z.ważniejszych.nowych.kierunków.rozwoju.współczes-nych.stosunków.międzynarodowych,.a.jej.niemal.laboratoryjnie.potrakto-wany.w.poniższym.wykładzie.kontekst.wewnątrzunijny.pozwala.na.bar-dziej.precyzyjne.wychwycenie.poszukiwanych.atrybutów.i.konsekwencji.tego.zjawiska. 25
 • 26. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - audiobooki, e-booki.