Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Naruszeniezobowiązaniaw świetle harmonizacjiprawa zobowiązańStudium prawnoporównawcze
Naruszeniezobowiązaniaw świetle harmonizacjiprawa zobowiązańStudium prawnoporównawczeMarlena PecynaWarszawa 2009
Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Wydawca:Magdalena GórniewiczRedaktor prowadzący:Ewa FonkowiczOpracowanie redakcyjne:Katar...
Moim Rodzicom 5
6
Spis treściWykaz skrótów ....................................................................................................
Spis treściRozdział IVPrzesłanki kształtujące treść zobowiązaniai jego należyte wykonanie ...................................
Spis treści 4.1. Ocena spójności jednolitej reguły naruszenia zobowiązania ...................................
Spis treści 3.2.5. Żądanie wykonania zobowiązania jako alternatywny ograniczony środek ochr...
Spis treści 4.1. Niewykonanie zobowiązania jako podstawa wstrzymania się z wykonaniem zobowiązania ...
12
Wykaz skrótówBGB – Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cy- wilny)CoPECL ...
Wykaz skrótówkonwencja – konwencja o międzynarodowej sprzedaży towa-wiedeńska rów z 1980 r. (CISG – Conventi...
Tytułem wstępu Prawo prywatne czasów obecnych przeżywa różnego rodzaju wstrzą-sy oraz zawirowania, jeśli opisać tę sy...
Tytułem wstępujekcie Wspólnego systemu odniesienia (DCFR), a także krajowym, międzyinnymi projekcie izraelskiego kodeksu c...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. studium prawnoporównawcze - ebook
Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. studium prawnoporównawcze - ebook
of 19

Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. studium prawnoporównawcze - ebook

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      Technology      


Transcripts - Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. studium prawnoporównawcze - ebook

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
 • 2. Naruszeniezobowiązaniaw świetle harmonizacjiprawa zobowiązańStudium prawnoporównawcze
 • 3. Naruszeniezobowiązaniaw świetle harmonizacjiprawa zobowiązańStudium prawnoporównawczeMarlena PecynaWarszawa 2009
 • 4. Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Wydawca:Magdalena GórniewiczRedaktor prowadzący:Ewa FonkowiczOpracowanie redakcyjne:Katarzyna RybczyńskaSk³ad, ³amanie:Andrzej Gudowski© Copyright byWolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009ISBN 978-83-7601-624-5ISSN 1897-4392Wydane przez:Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.Redakcja Książek01-231 Warszawa, ul. Płocka 5atel. (022) 535 80 0031-156 Kraków, ul. Zacisze 7tel. (012) 630 46 00e-mail: ksiazki@wolterskluwer.plwww.wolterskluwer.plKsięgarnia internetowa www.profinfo.pl
 • 5. Moim Rodzicom 5
 • 6. 6
 • 7. Spis treściWykaz skrótów ..................................................................................................13Tytułem wstępu.................................................................................................15Rozdział IZakres i kontekst rozważań ...........................................................................17 1. Naruszenie zobowiązania.......................................................................17 2. Kontekst rozważań: harmonizacja prawa zobowiązań .....................18 3. Uzasadnienie wyboru systemów prawnych objętych zakresem rozważań ...................................................................................................22 4. Zarys i sposób ujęcia problematyki naruszenia zobowiązania ........32Rozdział IIWpływ harmonizacji na prawo i metodę ....................................................34 1. Uzasadnienie zakresu rozważań. Wprowadzenie do metodologii rozprawy....................................................................................................34 2. Wielość metod zamiast jednej – w poszukiwaniu wszechstronnej analizy prawa cywilnego w procesie harmonizacji .........................................................................36 3. Komparatystyczna metoda tworzenia prawa w kontekście polityki prawa...................................................................41Rozdział IIINaruszenie zobowiązania w strukturze regulacji ....................................46 1. Znaczenie struktury regulacji w procesie harmonizacji....................46 2. Poziom abstrakcji regulacji .....................................................................47 3. Wpływ przesłanki podmiotowej na regulację naruszenia zobowiązania ............................................................................................59 3.1. Znaczenie rozróżnienia....................................................................59 3.2. Regulacja stosunków konsumenckich...........................................61 3.3. Regulacja stosunków gospodarczych ............................................69 7
 • 8. Spis treściRozdział IVPrzesłanki kształtujące treść zobowiązaniai jego należyte wykonanie ..............................................................................77 1. Treść zobowiązania ..................................................................................77 1.1. Zakres rozważań i jego uzasadnienie dla koncepcji naruszenia zobowiązania ................................................................77 1.2. Treść zobowiązania w świetle zasady swobody umów i jej wpływ na koncepcję naruszenia zobowiązania ...................80 2. Zwyczaj, obyczaje obrotu prawnego, zwykłe oczekiwania jako przesłanki należytego wykonania zobowiązania.......................95 2.1. Znaczenie zwyczaju i obyczajów obrotu prawnego ...................95 2.2. Znaczenie usprawiedliwionych oczekiwań ...............................103 2.2.1. Usprawiedliwione oczekiwania z chwili powstania zobowiązania ........................................................................103 2.2.2. Usprawiedliwione oczekiwania wynikające z przedkontraktowych oświadczeń strony umowy lub osoby trzeciej .................................................................107 3. Wpływ zasady dobrej wiary na koncepcję naruszenia zobowiązania ..........................................................................................113 3.1. Znaczenie zasady dobrej wiary dla określenia treści zobowiązania i jego należytego wykonania ...............................113 3.1.1. Dobra wiara jako kryterium oceny wykonania zobowiązania ........................................................................114 3.1.1.1. Dobra wiara w wybranych systemach krajowych – ewolucja i znaczenie ........................118 3.1.1.2. Rola zasady dobrej wiary w harmonizacji prawa zobowiązań ..................................................138Rozdział VJednolita reguła naruszenia zobowiązania jako harmonizacyjnapropozycja ujęcia podstawy odpowiedzialności kontraktowej ..........184 1. Jednolita reguła naruszenia zobowiązania a typologia przypadków naruszenia ......................................................................184 2. Naruszenie umowy w systemie common law jako źródło koncepcji jednolitej reguły naruszenia zobowiązania .....................189 3. Jednolita reguła naruszenia zobowiązania w ujęciu kontynentalnych systemów prawnych ..............................................191 4. Jednolita reguła naruszenia zobowiązania w świetle harmonizacji regulacji naruszenia zobowiązania .............................2038
 • 9. Spis treści 4.1. Ocena spójności jednolitej reguły naruszenia zobowiązania ...................................................................................205 5. Obowiązek zawiadomienia o naruszeniu zobowiązania a jednolita reguła jego naruszenia ......................................................206 5.1. Zawiadomienie jako przesłanka naruszenia zobowiązania ....206 5.2. Zawiadomienie o naruszeniu zobowiązania jako przesłanka wystąpienia określonych skutków ..........................212 5.3. Zawiadomienie o naruszeniu zobowiązania jako ostatnia szansa dłużnika na należyte jego wykonanie .............219 5.4. Wpływ zawiadomienia na koncepcję naruszenia zobowiązania w świetle jednolitej reguły naruszenia zobowiązania ...................................................................................224Rozdział VINiewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązaniaw świetle jednolitej reguły naruszenia zobowiązania...........................228 1. Znaczenie rozróżnienia postaci naruszenia zobowiązania w świetle jednolitej reguły naruszenia ...............................................228 2. Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania jako przesłanka żądania jego wykonania ...................................................234 2.1. Niewykonanie i nienależyte wykonanie jako przesłanka żądania wykonania zobowiązania oraz jego treści ...................234 3. Koncept i znaczenie żądania wykonania zobowiązania w systemie skutków naruszenia zobowiązania ................................245 3.1. Żądanie wykonania zobowiązania w świetle zasady realnego wykonania zobowiązania..............................................245 3.2. Miejsce żądania wykonania zobowiązania w systemie skutków naruszenia zobowiązania .............................................253 3.2.1. Zakres problematyki ............................................................253 3.2.2. Żądanie wykonania zobowiązania jako nadrzędny środek ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania ........................................................................253 3.2.3. Żądanie wykonania zobowiązania jako drugorzędny środek ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania ........................................................................260 3.2.4. Racje nadrzędności i drugorzędności żądania wykonania zobowiązania jako środka ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania......................266 9
 • 10. Spis treści 3.2.5. Żądanie wykonania zobowiązania jako alternatywny ograniczony środek ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania ...................................................267 3.3. Uprawnienie do „uzdrowienia” naruszonego zobowiązania ...................................................................................280 3.3.1. Uprawnienie do „uzdrowienia” świadczenia a sekwencja środków ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania ...................................................294Rozdział VIIUsprawiedliwione i nieusprawiedliwionenaruszenie zobowiązania .............................................................................302 1. Uzasadnienie rozróżnienia na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione naruszenie zobowiązania ............................302 2. Dualizm podstaw usprawiedliwienia naruszenia zobowiązania ..........................................................................................303 3. Usprawiedliwione naruszenie zobowiązania w świetle odpowiedzialności na zasadzie winy .................................................312 4. Usprawiedliwienie naruszenia zobowiązania w świetle odpowiedzialności na zasadzie ryzyka ..............................................318 5. Usprawiedliwienie naruszenia zobowiązania w procesie harmonizacji prawa – kompromis czy pogłębienie rozbieżności? ...........................................................................................329 6. Znaczenie zasady winy oraz zasady ryzyka w zakresie usprawiedliwienia naruszenia zobowiązania ...................................335Rozdział VIIINaruszenie zobowiązania wzajemnego ....................................................338 1. Zakres problematyki ..............................................................................338 2. Naruszenie zobowiązania wzajemnego jako naruszenie wzajemnego wykonania zobowiązań ................................................339 2.1. Uzależnienie wykonania wzajemnego od wykonania zobowiązania przez drugą stronę ................................................343 3. Naruszenie zobowiązania wzajemnego w świetle wzajemności zobowiązań oraz porządku ich wykonania .......................................348 4. Naruszenie zobowiązania wzajemnego w świetle jednolitej reguły naruszenia zobowiązania .........................................................35310
 • 11. Spis treści 4.1. Niewykonanie zobowiązania jako podstawa wstrzymania się z wykonaniem zobowiązania wzajemnego .....................................................................................353 4.2. Naruszenie zobowiązania w niepełnym zakresie jako podstawa wstrzymania się z wykonaniem zobowiązania wzajemnego .....................................................................................360 5. Przewidywane naruszenie zobowiązania..........................................370 5.1. Zakres problematyki.......................................................................370 5.2. Przewidywane naruszenie zobowiązania w ujęciu systemowym ....................................................................................372 5.3. Relacja zależności między wykonaniem zobowiązań w kontekście przewidywanego naruszenia zobowiązania ......376 5.4. Zakres przewidywanego naruszenia zobowiązania .................380 5.4.1. Przewidywalność naruszenia zobowiązania ...................382 6. Przewidywane naruszenie zobowiązania w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej ...............................................386Rozdział IXIstotne naruszenie umowy ...........................................................................395 1. Znaczenie i funkcja istotnego naruszenia umowy ...........................395 1.1. Istotne naruszenie umowy w świetle źródeł inspiracji i rozwoju instytucji .........................................................................399 2. Przesłanki istotnego naruszenia umowy ...........................................414 2.1. Istotne naruszenie umowy w orzecznictwie ..............................420 3. Istotne naruszenie umowy jako granica trwałości umowy i skutków jej zakończenia .....................................................................424Podsumowanie ................................................................................................433Bibliografia ......................................................................................................441 11
 • 12. 12
 • 13. Wykaz skrótówBGB – Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cy- wilny)CoPECL – Common Principles of European Contract Law, zmodyfikowana wersja PECLDCFR – Draft Common Frame of Reference (projekt Wspól- nego systemu odniesienia)dyrektywa 99/44 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nro sprzedaży 1999/44 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórychkonsumenckiej aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE nr L 171 z 7 lipca 1999 r.)Dz. U. – Dziennik Ustawe.p.z. – estońskie prawo zobowiązańg.u. – Grażdanskoje Ułożenije (ułożenie cywilne)k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)k.c.a. – austriacki kodeks cywilnyk.c.f. – francuski kodeks cywilnyk.c.h. – holenderski kodeks cywilnyk.c.n. – niemiecki kodeks cywilnyk.c.r. – rosyjski kodeks cywilnyk.c.w. – włoski kodeks cywilnyk.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po- stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)k.p.c.n. – niemiecki kodeks postępowania cywilnegok.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. RP Nr 82, poz. 598) 13
 • 14. Wykaz skrótówkonwencja – konwencja o międzynarodowej sprzedaży towa-wiedeńska rów z 1980 r. (CISG – Convention on the Internatio- nal Sale of Goods), wględem Polski weszła w życie 1 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 287)PECL – Principles of European Contract Law (Zasady euro- pejskiego prawa umów)RSFSR – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Ra- dzieckaUCC – Uniform Commercial Code (Jednolity kodeks hand- lowy)ULIS – Uniform Law on the Interational Sale of Goods (Jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży to- warów)Zasady UNIDROIT – Zasady międzynarodowych umów handlowychz.z. – Zwod Zakonow (zwód /zbiór/ ustaw)Zasady Acquis – Principles of the Existing European Contract Law(ACQP) (Zasady obowiązującego europejskiego prawa umów)14
 • 15. Tytułem wstępu Prawo prywatne czasów obecnych przeżywa różnego rodzaju wstrzą-sy oraz zawirowania, jeśli opisać tę sytuację językiem natury. Dla systemówprawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej prawo europejskie jawisię jako centrum, które oddziałuje na porządki krajowe. Jednakże to od-działywanie sięga nie tylko porządków prawnych państw członkowskich,ale również tych, w których dostrzega się znaczenie stworzenia wspólnejprzestrzeni prawnej niezależnie od granic państwowych. Jednocześniewskazane wyżej centrum europejskie czerpie z systemów, na które wpły-wa. Proces takiego prawotwórstwa określany jest mianem harmonizacjiprawa. W niniejszej rozprawie rozważaniami została objęta problematykanaruszenia zobowiązania rozpatrywana właśnie z punktu widzenia pro-cesu harmonizacji prawa, który jest zarówno podłożem tworzenia prawabądź jego zmiany, celem prawotwórstwa, jak i metodą tworzenia prawa.Pierwszemu aspektowi poświęciłam najmniej uwagi, bowiem jest to prze-de wszystkim kwestia polityczna oraz ekonomiczna rozpatrywana z punk-tu widzenia makroskali. Natomiast punkt ciężkości rozprawy został poło-żony na drugi oraz trzeci aspekt harmonizacji prawa zobowiązań. Takaprzestrzeń harmonizacji wyznacza jednocześnie przestrzeń badawczą. Problematyka naruszenia zobowiązania obejmuje różne aspektytego zagadnienia, które były lub są brane pod uwagę przy tworzeniu re-gulacji dotyczącej tej kwestii zarówno w krajowych porządkach prawnych,a wśród nich w niemieckim, francuskim, holenderskim, rosyjskim, estoń-skim, polskim, włoskim, systemach common law (angielskim oraz amery-kańskim), jak i prawie międzynarodowym, w szczególności konwencjiwiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, prawieeuropejskim, a ponadto w toku procesu prawotwórczego na poziomie eu-ropejskim, to jest Zasadach europejskiego prawa umów (PECL), Zasadachmiędzynarodowych umów handlowych UNIDROIT, Zasadach Acquis, pro- 15
 • 16. Tytułem wstępujekcie Wspólnego systemu odniesienia (DCFR), a także krajowym, międzyinnymi projekcie izraelskiego kodeksu cywilnego oraz polskiej propozycjireformy prawa zobowiązań w zakresie regulacji naruszenia zobowiązaniaoraz jego skutków. Opracowanie niniejsze stanowi zmodyfikowaną oraz uaktualnionąwersję rozprawy doktorskiej pt. Rosyjska koncepcja naruszenia zobowiązaniaw świetle harmonizacji prawa zobowiązań przygotowanej w Katedrze PrawaCywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab.Edwarda Drozda, której recenzentami byli: prof. dr hab. Wojciech Popio-łek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. dr hab. BogusławGawlik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotorowi składampodziękowanie za opiekę naukową, a recenzentom za pozytywną ocenęoraz cenne uwagi. Dziękuję także prof. UJ dr. hab. Fryderykowi Zollowi zanaukową inspirację. Kraków, wrzesień 2008 r.16
 • 17. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .