Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczyta...
W ramach ferii bez nudy
da∏em si´ Bazylkowi namówiç
na zaj´cia sportowe w je...
– Tato, a mo˝e byÊmy ju˝ rozebrali naszà choineczk´
– powiedzia∏ Bazylek o Êwitaniu,
pa∏aszujàc Êniadanko. – Jak myÊlisz?
...
Poniewa˝ zabrzmia∏o to troch´ nieskromnie
i ma∏o galanteryjnie, natychmiast wmiesza∏em si´
do rozmowy i oÊwiadczy∏em, ˝e n...
– Czy to ma byç nudne? – zapyta∏em, bo niezbyt
dok∏adnie zrozumia∏em Bazylkowe zamówienie.
– Przeciwnie – odpar∏ – cie...
mog´ czuç si´ bezpiecznie, bo ty mi wszystko
wyt∏umaczysz, prawda?
Ano prawda.
– Nadal nie mog´ zasnàç – poskar˝y∏ s...
Gra i gra, i ja ju˝ nie wiem, czy w∏aÊciwie to chce mi
si´ spaç, czy nie.
Powa˝na sprawa.
O Freudzie przegadaliÊmy ...
Tym samym troszk´ odeszliÊmy od g∏ównego,
rockowego nurtu naszych zainteresowaƒ muzycznych,
ale nic to. Bo s∏uchaç Madonny...
Popo∏udniowà porà uci´liÊmy sobie z Dziadkami
partyjk´ Tri-Bonda, czyli przepysznej gry
towarzyskiej. Dziadek, który teore...
Po kolacyjce Bazylek zasiad∏ przed telewizorem
i obejrza∏ zblokowanà porcj´ programów
edukacyjnych. Na pierwszy ogieƒ posz...
Ano, jakoÊ sobie radzà, co raczej dobitnie pokaza∏
rzeczony program.
Potem przysz∏a kolej na reporta˝ o tropicielu
torn...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczyta...
Na kłopoty Bazylek - Jacek Pałka ebook
Na kłopoty Bazylek - Jacek Pałka ebook
Na kłopoty Bazylek - Jacek Pałka ebook
of 15

Na kłopoty Bazylek - Jacek Pałka ebook

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Na kłopoty Bazylek - Jacek Pałka ebook

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .
 • 2. W ramach ferii bez nudy da∏em si´ Bazylkowi namówiç na zaj´cia sportowe w jego szkole. Bardzo przyjemna sprawa. PouprawialiÊmy wszystkie dost´pne i mo˝liwe w tym obiekcie dyscypliny, ˝e wspomn´ tylko o koszykówce, pi∏ce no˝nej oraz tenisie sto∏owym. Jedynie strój mia∏em taki troch´ nieodpowiedni, bo niestety nie posiadam w swojej kolekcji odzie˝y typowo sportowej. Wystàpi∏em wi´c w kraciastych szortach, bardzo szykownych, czerwonych adidaskach oraz bluzie od dresu z napisem CCCP . Bazylek, który na co dzieƒ ma troch´ wi´cej wspólnego ze sportem, zaprezentowa∏ kreacj´ doÊç spójnà kolorystycznie, w której najwa˝niejszy element stanowi∏a jego kultowa ju˝ koszulka Boilermakers Cement Division. A napotkany w drodze powrotnej Pan Dyrektor powiedzia∏, ˝e mo˝emy przychodziç na treningi, kiedy tylko chcemy. I nie musimy sobie zawracaç g∏owy harmonogramem. Warto wiedzieç. Bo dopiero si´ rozgrzaliÊmy. 5
 • 3. – Tato, a mo˝e byÊmy ju˝ rozebrali naszà choineczk´ – powiedzia∏ Bazylek o Êwitaniu, pa∏aszujàc Êniadanko. – Jak myÊlisz? Ha. CoÊ w tym jest. Co roku, od niepami´tnych czasów mamy ten sam problem. Âwiàteczne drzewko, nie wiedzieç kiedy, wkomponowuje si´ na sta∏e w aran˝acj´ przestrzennà i ani nam w g∏owie coÊ z tym robiç. Ale ju˝ chyba czas najwy˝szy. Bo to koniec lutego. Wczoraj udaliÊmy si´ na urodzinowy kinderbal do naszej ma∏oletniej przyjació∏ki, gdzie poznaliÊmy niejakiego Kacpra, przesympatycznego zresztà facecika, metrykalnie troch´ zbli˝onego do Bazyliszka. Podczas procedur powitalnych oraz wzajemnej prezentacji Bazylek, który ma (zupe∏nie nie wiem, po kim) zami∏owanie do kwiecistej frazy, niespodziewanie powiedzia∏ do Kacpra: – Masz przyjemnoÊç mnie poznaç. 6
 • 4. Poniewa˝ zabrzmia∏o to troch´ nieskromnie i ma∏o galanteryjnie, natychmiast wmiesza∏em si´ do rozmowy i oÊwiadczy∏em, ˝e nam równie˝ bardzo jest mi∏o poznaç Kacpra. Ch∏opcy natychmiast znaleêli wspólny j´zyk i po∏àczyli si∏y oraz pomys∏y, co w krótkim czasie przerodzi∏o si´ w ca∏kiem s∏usznà zadym´. Jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach, musia∏em wkroczyç do akcji, by dyplomatycznie spacyfikowaç agresorów oraz przegrupowaç wojska tak, by nie zagra˝a∏y pozosta∏ym balowiczom. Ewentualnie zmyÊlnie pokierowaç zabawà, co jest tak na marginesie mojà specjalnoÊcià. Zorganizowa∏em wi´c szereg pouczajàcych rozrywek, takich jak choçby zmasowany atak na dziewczyny przy u˝yciu trzystu balonów zgromadzonych w pokoiku. Natomiast po kapitulacji dziewczyƒskiej twierdzy wyprowadzi∏em mój oddzia∏ do sàsiedniego pokoju, gdzie urzàdziliÊmy sobie regularnà ustawk´, czyli walki w systemie wszyscy na wszystkich. Po zakoƒczeniu pojedynku, kiedy le˝eliÊmy na pod∏odze i ch∏odziliÊmy si´ powietrzem z kompresora (uprzednio s∏u˝àcego do nadmuchiwania balonów), wszyscy uczestnicy manewrów zgodnie orzekli, ˝e to przepyszna imprezka. – Tato, opowiedz mi coÊ takiego, ˝ebym si´ tym zm´czy∏ i od razu zasnà∏ – poprosi∏ Bazylek wczoraj w ∏ó˝eczku. 7
 • 5. – Czy to ma byç nudne? – zapyta∏em, bo niezbyt dok∏adnie zrozumia∏em Bazylkowe zamówienie. – Przeciwnie – odpar∏ – ciekawe i m´czàce zarazem. I takie nielogiczne, ˝ebym nad tym myÊla∏, myÊla∏ i w koƒcu zasnà∏. – Aha, to ju˝ chyba rozumiem – odpowiedzia∏em. – Musz´ si´ w zwiàzku z tym chwilk´ zastanowiç nad odpowiednià historyjkà. – Ale zanim jeszcze zaczniesz, to opowiem ci, jak sobie radz´ ze zwidami, które czasami mam – nagle rozgada∏ si´ Bazylek. – Wystarczy zamknàç oczy i jeÊli zwidy nadal sà, to znaczy, ˝e sà nieprawdziwe. – I ˝e to tylko takie chochliki w g∏owie – doda∏em, usi∏ujàc si´ pod∏àczyç do jego rozumowania. – Jakie chochliki? – oburzy∏ si´ Bazylek. – Który filozof u˝y∏by takiego okreÊlenia? PowinieneÊ powiedzieç „z∏udzenia umys∏u” albo „zwodnicze myÊli”. Odpad∏em. Ale po chwili przypomnia∏em sobie, ˝e przecie˝ moje dziecko od niedawna odbiera gruntowne wykszta∏cenie w tej dziedzinie, a to za sprawà ksià˝ki W´drówki filozoficzne. – Dobra, opowiadaj – z zamyÊlenia wyrwa∏ mnie g∏os Bazylka. – O filozofii albo najlepiej psychologii. Ale nie jakieÊ kity, tylko konkretne przypadki, zgoda? Zgoda. Wspià∏em si´ wi´c na wy˝yny mojego gaw´dziarstwa i przedstawi∏em Bazylkowi kwiecistà opowieÊç na temat reinkarnacji, bogato ilustrowanà znanymi mi – jak równie˝ nieznanymi dotàd – przyk∏adami. – Zaniepokoi∏a mnie ta opowieÊç – us∏ysza∏em po chwili Bazylkowy g∏osik dobiegajàcy spod ko∏dry. – Ale w sumie to czym ja si´ martwi´, nie? Przy tobie 8
 • 6. mog´ czuç si´ bezpiecznie, bo ty mi wszystko wyt∏umaczysz, prawda? Ano prawda. – Nadal nie mog´ zasnàç – poskar˝y∏ si´ Bazylek. Sytuacja robi∏a si´ troch´ krytyczna, bo dochodzi∏a pó∏noc. Uciek∏em si´ zatem do sprawdzonej sztuczki. Opowiedzia∏em baaaardzo rozwlek∏à, monotonnà i hipnotyzujàcà histori´ o wyczerpujàcym, d∏ugim biegu przez las, bezkresnym zm´czeniu i kojàcym odpoczynku na ukwieconej ∏àce. To stary trik, który niekiedy skutkuje, o ile ten, kto opowiada, postara si´ byç bardzo przekonujàcy. Ja da∏em z siebie wszystko i by∏em prawie pewny, ˝e nareszcie si´ uda∏o, kiedy niespodziewanie us∏ysza∏em Bazylkowy, nad wyraz trzeêwy g∏osik: – Przepraszam, niezbyt dok∏adnie s∏ucha∏em, bo o czymÊ myÊl´. Martwi mnie troch´ ten filozof, o którym ostatnio gadaliÊmy. Przypomnij mi, tato... – Gandhi? – strzeli∏em. – Ten od g∏odówki? Nie. – odpar∏ Bazylek. – Mo˝e Siedzàcy Byk – zaryzykowa∏em. – Ten indiaƒski ekolog? Te˝ nie. Chodzi mi o tego od podÊwiadomoÊci. – Ach, Freud – domyÊli∏em si´. – Tak, tak – potwierdzi∏ Bazylek. – MyÊl´ teraz o nim, bo mi nie daje spaç moja podÊwiadomoÊç. Czyli ta ma∏pka grajàca na perkusji (tak podÊwiadomoÊç zilustrowa∏ Pan Autor W´drówek – przypis mój). 9
 • 7. Gra i gra, i ja ju˝ nie wiem, czy w∏aÊciwie to chce mi si´ spaç, czy nie. Powa˝na sprawa. O Freudzie przegadaliÊmy ostatnio dwie godziny, bo Bazylek a˝ do czarnej nocy chcia∏ s∏uchaç o znanych mi przypadkach wypierania oraz leczenia toksycznych wspomnieƒ z dzieciƒstwa. OczywiÊcie moje historyjki ka˝dorazowo wieƒczy∏ happy end oraz absolutny triumf psychoanalizy. Choç z tym to ró˝nie bywa. Wczoraj Bazylek zakoƒczy∏ cowieczorne oglàdanie Minimaksa i przystàpi∏ do przeszukiwania innych kana∏ów. W pewnej chwili znieruchomia∏ i w niemym zachwycie zapatrzy∏ si´ na dziarsko maszerujàcà w kwiecistej sukience Madonn´, wyÊpiewujàcà swój najnowszy singlowy hit Love Profusion. – Pi´kne – oÊwiadczy∏ Bazylek, szczerzàc szczerby. – Mamy to na p∏ytce? MieliÊmy, ale si´ sprzeda∏o, jako ˝e American Life nie powali∏o mnie od pierwszego s∏uchania. WyjaÊni∏em Bazylkowi, jak si´ sprawy majà, ale na pocieszenie zaprezentowa∏em mu inny krà˝ek Madonny, a mianowicie Greatest Hits Vol. 2, która to pozycja jest absolutnym ˝elaêniakiem w naszej kolekcji. – W∏àcz to – poprosi∏ Bazylek, po czym zgodnie wytarzaliÊmy si´ przy Deeper and Deeper oraz Beautiful Stranger. 10
 • 8. Tym samym troszk´ odeszliÊmy od g∏ównego, rockowego nurtu naszych zainteresowaƒ muzycznych, ale nic to. Bo s∏uchaç Madonny nie wstyd. Przeciwnie. Po jakimÊ czasie powróciliÊmy przed telewizor, gdzie ze wzruszeniem obejrzeliÊmy par´ klipów kultowej grupy Bee Gees. W ka˝dym z kawa∏ków braciszkowie Gibb przechadzali si´ tyralierà i Êpiewali. Ale jak Êpiewali. – Tato, jak oni to robià, ˝e tak piszczà? – zapyta∏ Bazylek w pewnej chwili. Ha. Sam si´ nad tym zastanawia∏em wiele razy. Przedpo∏udnie sp´dziliÊmy w lesie na wyczerpujàcych zimowych manewrach. Nie b´d´ si´ wdawa∏ w szczegó∏y, powiem tylko, ˝e przew´drowaliÊmy Las Wariacki wzd∏u˝ i wszerz. Siedem razy. Po powrocie do domu ekspresowo przygotowa∏em pizz´, na którà Bazylek rzuci∏ si´ i którà po˝ar∏ z dzikim b∏yskiem w oku. – Ale masz apetyt – zauwa˝y∏em. – Dziwisz si´? – odpar∏ Bazylek. – Ja przele˝a∏em na sankach trzy kilometry. 11
 • 9. Popo∏udniowà porà uci´liÊmy sobie z Dziadkami partyjk´ Tri-Bonda, czyli przepysznej gry towarzyskiej. Dziadek, który teoretycznie jawi∏ mi si´ jako wymarzony, trudny i równy partner, srodze mnie rozczarowa∏ – w trakcie pasjonujàcej gry urzàdza∏ sobie drzemki i generalnie nie zdradza∏ wi´kszego zainteresowania rywalizacjà. Za to Bazylek zrobi∏ na mnie wielkie wra˝enie, bo z tej strony to ja go jeszcze nie zna∏em. Synalek mój okaza∏ si´ mianowicie arcymistrzem w dziedzinie, która na razie jest dla mnie studziennà niewiadomà i kosmosem. Wszystkie zadania w konkurencji „wyzwanie” oraz „rozmaitoÊci”, gdzie potrzebne by∏o kojarzenie abstrakcyjno-pokr´cone, rozwiàzywa∏ w okamgnieniu, nie wnikajàc zbytnio, czy to jego kolejka, czy te˝ niekoniecznie. Najwi´ksze m´czarnie na jego twarzy zauwa˝y∏em, kiedy to Babcia Frytka wylosowa∏a kolejne pytanie z ukochanej Bazylkowej dziedziny. Pytanie brzmia∏o: „Co ∏àczy kraj, cz∏owieka oraz but?” – Nie podpowiadamy – osadzi∏em Bazylka, który akurat przyk∏ada∏ do ust tràbk´ ze zwini´tych d∏oni, gotowy wyr´czyç Babci´. – OK – odpar∏, po czym niby to opar∏ g∏ówk´ na r´ce, a tak naprawd´ dyskretnie wystawi∏ j´zyk w stron´ Babci i s´katym paluszkiem zaczà∏ w niego stukaç. Ale stremowana oraz zestresowana Babcia i tak niczego nie pokapowa∏a. 12
 • 10. Po kolacyjce Bazylek zasiad∏ przed telewizorem i obejrza∏ zblokowanà porcj´ programów edukacyjnych. Na pierwszy ogieƒ posz∏a produkcja poÊwi´cona bohaterskim pracownikom nietypowego pogotowia niosàcego pomoc ofiarom ukàszeƒ jadowitych w´˝y na Florydzie. Z rzadka komentujàc, Bazylek obserwowa∏ mo˝liwoÊci i poczynania ˝mii gaboƒskiej, sympatycznego w´˝yka koralowego oraz swojej ulubionej, os∏awionej czarnej mamby. Na koniec programu w obeliskowe os∏upienie wprawi∏a Bazylka opowieÊç o pytonie tygrysim, który za∏atwi∏ swojego niefrasobliwego w∏aÊciciela ze skutkiem Êmiertelnym. – Ale nam si´ Êmign´∏o – powiedzia∏, obserwujàc doÊç sugestywne zdj´cia z miejsca zdarzenia. – Dobrze, ˝e zamieni∏eÊ pierwszego Zakusia. Ale ten nasz to i tak by nam nic nie zrobi∏, bo po pierwsze, jest zbyt niepozorny, a po drugie, mamy go od maleƒkoÊci i on to docenia. Te˝ tak sàdz´. – A tak w ogóle to coÊ jest pomieszane w przy- rodzie – ciàgnà∏ Bazylek – bo ma∏e w´˝yki powinny byç stworzone przez Boga jako jadowite, a tylko te wielkie jako dusiciele. Bo to jest niesprawiedliwe. Jak taki ma∏y dusiciel ma sobie poradziç w ˝yciu? – zakoƒczy∏ dramatycznym pytaniem. 13
 • 11. Ano, jakoÊ sobie radzà, co raczej dobitnie pokaza∏ rzeczony program. Potem przysz∏a kolej na reporta˝ o tropicielu tornad i innych tràb powietrznych. – Co za g∏upek – skomentowa∏ Bazylek, kiedy puco∏owaty Amerykanin z dumà wsiad∏ do jeepa i oÊwiadczy∏, ˝e jedzie si´ poÊcigaç z tornadem. – Jak tornado nagle skr´ci, to b´dzie mia∏ wyÊcigi. W chwil´ potem rumiany, wàsaty staruszek z uÊmiechem opowiada∏, jak tràba powietrzna porwa∏a mu dom, meble i dwa samochody. – Nie rozumiem, z czego on si´ tak cieszy – zdziwi∏ si´ Bazylek. – Mo˝e to jest ∏owca odszkodowaƒ – doda∏. – Widzia∏em ostatnio w Discovery program o takim typku. – Ale czemu nie pokazujà lawy? Zamiast o niej gadaç, niech poka˝à law´! – denerwowa∏ si´ Bazylek podczas kolejnego materia∏u, tym razem o budzàcych si´ do ˝ycia wulkanach. – Kogo obchodzà te opowieÊci? Jak by∏ wybuch, to niech go nareszcie poka˝à, zamiast tak gadaç – wykrzykiwa∏ i macha∏ pulchnà ∏apkà. Troch´ si´ wyciszy∏ w trakcie nast´pnego programu traktujàcego o walce z terroryzmem po jedenastym wrzeÊnia roku pami´tnego. Za to niespodziewanie popad∏ w nastrój refleksyjny. – W wypadku terrorystów reinkarnacja troch´ traci sens – stwierdzi∏ po d∏u˝szym namyÊle – bo taki terrorysta odrodzi si´ na nowo i znowu b´dzie podk∏ada∏ bomby albo porywa∏ samoloty. I tak w kó∏ko. Hmmm. 14
 • 12. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .

Related Documents