Vietnam Star Automobile
Dal I9 quyén ion nhét cue Mercedes-Benz Viet Nam
Béng gié
Gié CO hieu Iuctu 1/10/2015
Mercede...
M-I-Zizll
/ _,
5' ” - -
5.7 _ "I ~
‘ ’ Ii‘?
V/ .‘‘'
/1‘: Va
2;’ _ - -
'2“ . 4
K : {‘l'. :_'; '. “
x a
/ ’
I"...
{mi 1.1‘ L, -I" Hun ma; -, -"1 x Nww I v . . W 1 15.2
{In-l, Hm: ,; u.1Y'r . ' .1 in | '_
Mercedes-AMG CLA 45
...
(aid I: .iI.2 ‘v_: .-1'1 limp V7.1}: o. 'x m, timv M l. mu ‘.5.‘i‘. . l. -wt, limo‘ ‘, :|.1 in 1' .1 i. ‘H‘L'_
l.939....
Model GMC-.1-3;; -mlhui rump Lvuu. thug lu, .. mu (S12: taint, mm, ,; i.a in g_ .4 imp,
alfifillflfllflflflflflfl
cm (on: be
...
(_3|. ~. {:10}: -t'nlinL, r nhhp '-, h.au_ {hm 1‘ J lhu (, '.‘| -: L‘ r l, tiynf 51.: in 5,9 x t, ‘:"; :
Gncoubo
...
K37 niem 20 nam Mercedes—Benz Viet Nam
Va 10 nam Vietnam Star Automobile Group
TU ngay 1 dén 31/10/2015
~ MIEN PHI déu d...
Price list oct vsa - converted - ver12
of 8

Price list oct vsa - converted - ver12

Giá xe Mercedes 10/2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      


Transcripts - Price list oct vsa - converted - ver12

  • 1. Vietnam Star Automobile Dal I9 quyén ion nhét cue Mercedes-Benz Viet Nam Béng gié Gié CO hieu Iuctu 1/10/2015 Mercedes—Benz The best or nothing.
  • 2. M-I-Zizll / _, 5' ” - - 5.7 _ "I ~ ‘ ’ Ii‘? V/ .‘‘' /1‘: Va 2;’ _ - - '2“ . 4 K : {‘l'. :_'; '. “ x a / ’ I" 7" - ' I‘ C - ; ,.v, ,,, r. -,1 . ;»; ~:x— / .Z’J. o— - __ / r_ I l ‘ ’ / » ’ _-, ' i’- U __ . i » r / ' 1’ l , - if / _ -1 1/ __x1 _/ " . . / ' ': - V /7 ~? ‘.‘ " -’ I) » - A -* A", ‘T’ _ l, s » _‘ , ' , — ,3. I - , _ __ -_~_, <q: _’H_ . _ ’ §li-I61‘-(~n; (-inIlol! (shiM9I5iii.10i rllllalflllIltlfltm"5llvly. «'Il9li§fI, i'| ‘l'; ”-Uvllfl A zoo 1.3o9.ooo. ooo VND l.649.000.000 vno '‘‘‘’'°‘’f, '''; ;‘T‘l'; ‘:° ’‘ "5 2.1o9.ooo. ooo VND cLA zoo 1.4o9.ooo. ooo VND cu. 250 ammo 1.7o9.ooo. ooo vuo "”°'°°", ‘:m. ':', ‘,§ °'“‘ 45 2.199.ooo. ooo vuo
  • 3. {mi 1.1‘ L, -I" Hun ma; -, -"1 x Nww I v . . W 1 15.2 {In-l, Hm: ,; u.1Y'r . ' .1 in | '_ Mercedes-AMG CLA 45 4MATlC SB Orangollrt Edition 2.399.000.000 VND 1.439.000.000 VND 1.629.000.000 VND l.689.000.000 VND l.799.000.000 VND Mercedes-AMG C (,3 3 4.299.ooo. ooo VND I I a
  • 4. (aid I: .iI.2 ‘v_: .-1'1 limp V7.1}: o. 'x m, timv M l. mu ‘.5.‘i‘. . l. -wt, limo‘ ‘, :|.1 in 1' .1 i. ‘H‘L'_ l.939.000.000 VND l.989.000.000 VND 2.259.000.000 VND 2.799.000.000 VND E 400 AMG 2.939.000.000 VND
  • 5. Model GMC-.1-3;; -mlhui rump Lvuu. thug lu, .. mu (S12: taint, mm, ,; i.a in g_ .4 imp, alfifillflfllflflflflflfl cm (on: be #flBf!9‘. .11llUX! IllUClllflDl G4: (on; no HEEEHEEAMG S133: Gin cc-'1: l: -:: C) J Mercedes-Maybach S 600 9.6 99.000.000 VND G2 (on; no szuizunnxonlmnm Gin com: to
  • 6. (_3|. ~. {:10}: -t'nlinL, r nhhp '-, h.au_ {hm 1‘ J lhu (, '.‘| -: L‘ r l, tiynf 51.: in 5,9 x t, ‘:"; : Gncoubo Emiififlfiflmfl 1fl5l931lD. il]1iII1illUP C-I car‘; be i ‘lliii‘er¢: i:; :leH-: lllll‘i‘£i. '§l. l!: :i5l5r ; marcauegnnslnmmsa $'lQ'9". ”!IlIll‘: llll. l1‘: IiNi1r Gr; song b0 Goa co-lg be I ~§llliA‘lI. i:ZEfiiIona‘l N C»-a corxc ho Cu tong no
  • 7. K37 niem 20 nam Mercedes—Benz Viet Nam Va 10 nam Vietnam Star Automobile Group TU ngay 1 dén 31/10/2015 ~ MIEN PHI déu dong cd khi béo during caic dong xe PC - MIEN Pill nang cap phén mém mdi nhéit - MIEN PHI’ kiém tra va cu vain saa chaa xe - Tang phiéu Autospa (‘) - Va cac qua tang gia tri khac khi (léfn viii Vietnam Star - Phuc vu do an no uting nhe; uen hédatchéz 0948.994.998 ® Mercedes-Benz The best or nothing. (‘J Ap dong oo doéu Iuen Vietnam Star Automobile Oai ly Uy quyén Ion nhét cda Mercedes-Benz Viet Nam Autohaus: City Showroom: 386 Nguyen Van Linh, CLLong Bien, Tp. Ha Noi 02 Ngo Quyén, P. Ly Thai T6, O. Hoan Kiém, Ha Noi Tel: (04) 3875 8999 Hotlinez 0915 368 468 Tel: (04) 3935 1366 Fax: (04) 3935 I371

Related Documents