Doddy Al Jambary 0818 884 84424DB8630 jambary67@gmail.comslideshare.net/aljambary
 Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan katajamak yang berasal dari bahasa Arab malak ( )(kekuatan), mashdar “al-aluk...
 “Apabila Allah menentukan suatu keputusan dilangit, maka semua malaikat sama-samamemukulkan sayapnya karena tunduk kepa...
 1. Bersabda Nabi SAW : “Sesungguhnya aku mendengarlangit berkeriut & bergemeretak, & tidaklah ada satutempat sebesar se...
 Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yangmenjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untukmengurus berbagai ...
 Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang,karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat ke...
 Mereka sangat teliti dlm melaksanakan semua amanah yangdiberikan oleh pencipta & pemilik mereka (ALLAH SWT),sehingga ta...
 Mereka tak putus-putusnya mendoakan kita,memohonkan ampun & bershalawat bagi kita yangbenar-benar mu‟min, sebagaimana d...
 QS Al Ahzaab 33:56 Dalam hadits lainnya dikatakan: “Sesungguhnyamalaikat senantiasa bershalawat utk seorangdiantara ka...
 Cinta mereka bersifat tulus & seketika, yaitu ketikaALLAH SWT mencintai seorang hamba-NYA yangberiman, maka merekapun s...
 “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernahmelihat malaikat Jibril dlm bentuk aslinya yangmempunyai enam ratus say...
 “Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam Masjidsambil membaca kitab ALLAH & mempelajarinyadiantara mereka, melainkan di maj...
 Beribadah kepada Allah SWT dgn bertasbih kepada-Nya baik siang maupun malam tanpa rasa bosanmaupun terpaksa QS Al-Anbiy...
 Mencabut nyawa QS As-Sajdah, 32/11 Memberi salam kepada para penghunijannah QS Ar-Ra‟du, 13/23-24. Menyiksa para peng...
 Memberi kabar gembira & memperkuat kondisikaum mukminin QS Al-Anfal, 8/12. Mengerjakan berbagai pekerjaan lain selain ...
 Mengimani keberadaan mereka QS Al-Baqarah2/97,98,177,285. Mengimani nama-nama, sifat-sifat, & tugas-tugasmereka yang k...
 Jibril [27], kadang juga disebut Ruhul Qudus [28],kadang juga disebut Ruhul Amin [29]. Mikal atau sering disebut Mika‟...
 Izra‟il [37], oleh sebab itu yang benar adalahmenamakannya dgn Malakul Maut [38] sesuai Al-Qur‟an. Imam Ibnu Katsir me...
 Semakin meyakini kebesaran, kekuatan &kemahakuasaan Allah SWT. Bersyukur kepada-Nya, karena telah menciptakan paramala...
 Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecualianjing untuk kepentingan penjagaan keamanan,pertanian dan berburu. “S...


Si Kusta, Si Botak, Si Buta• Warna kulit bagus & Unta• Rambut bagus & Sapi• Mata Sehat & Kambing• Seandainya dusta, makak...
of 23

Kinerja malaikat

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Kinerja malaikat

 • 1. Doddy Al Jambary 0818 884 84424DB8630 jambary67@gmail.comslideshare.net/aljambary
 • 2.  Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan katajamak yang berasal dari bahasa Arab malak ( )(kekuatan), mashdar “al-alukah yang berarti risalahatau misi, kemudian pembawa misi disebut Ar Rasul Malaikat adalah salah satu makhluq Allah SWT yangdiciptakan-Nya dari cahaya (nuur) HR Muslim, VIII/226, no. 7687 Dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taatkepada-Nya tanpa bermaksiat sedikitpun QS Al-Anbiya‟, 21/19-20
 • 3.  “Apabila Allah menentukan suatu keputusan dilangit, maka semua malaikat sama-samamemukulkan sayapnya karena tunduk kepadafirman Allah SWT, sehingga seperti bunyi-bunyianyang sangat nyaring. Sehingga apabila telah meredarasa takut dlm hati mereka, maka mereka salingberbisik satu sama lain: Apakah yang diucapkanoleh Allah? Maka jawab yang lain: Kebenaran, Diaadalah Maha Luhur lagi Maha Besar.”HR Bukhari,VI/101, no. 4701Mahluk Taat
 • 4.  1. Bersabda Nabi SAW : “Sesungguhnya aku mendengarlangit berkeriut & bergemeretak, & tidaklah ada satutempat sebesar sejengkal kecuali ada seorang malaikatmeletakkan dahinya sedang bersujud atau berdiri shalat.” HR At-Thahawi dlm Musykil al Atsar/2:43, at-Thabranidlm Mu‟jam al Kabir/10:153 & dishahihkan oleh al-Albanidlm Silsilatul Ahadits ash Shahihah/852 2. Bersabda Nabi SAW: “Masuk ke dlm baitul Ma‟murpada setiap harinya 70.000 malaikat & tak pernah keluarlagi sampai hari Kiamat.” HR Bukhari Muslim dlm Lu‟lu wal Marjan/103Jumlah Malaikat
 • 5.  Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yangmenjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untukmengurus berbagai macam urusan) yang mempunyaisayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yangdikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atassegala sesuatu. (Faathir 35:1) ” Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwaJibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap,dimana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibrildan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-Arsy memiliki 2400 sayap dimana satu sayapnyamenyamai 1200 sayap Israfil.Wujud Malaikat
 • 6.  Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang,karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat keringdari lumpur hitam yang diberi bentuk [37] tidak akan mampumelihat wujud malaikat yang asalnya dari cahaya, Nabi SAWmelihat wujud asli Jibril as, hanya karena dikehendaki Allah[38] Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda,keadaan mereka sekarang sama persis ketika merekadiciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebihdisukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat, karenamanusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri berbedadengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikatmengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alamsemesta. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilatatau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis laki atauperempuan, dan tidak berkeluargaWujud Malaikat
 • 7.  Mereka sangat teliti dlm melaksanakan semua amanah yangdiberikan oleh pencipta & pemilik mereka (ALLAH SWT),sehingga tak satupun tugas yang diberikan kepada merekaberani mereka lalaikan: “Dan sungguh atas kalian senantiasaada malaikat yang senantiasa menjaga, yang mulia lagisenantiasa mencatat.” QS Al-Infithar, 82/10-12 2. Mereka sangat disiplin dlm segala hal, sehingga Nabi kitayang mulia SAW memerintahkan kita utk mengikutikedisiplinan mereka dlm sabdanya: “Inginkah kalian shalatsebagaimana sikap para malaikat ketika menghadapRabbnya? Maka para shahabat ra bertanya: Bagaimanakahsikap shalatnya para malaikat itu wahai RasuluLLAH?Maka jawab Nabi SAW: Mereka memenuhi semua shafpertama kemudian baru shaf berikutnya & merekamerapatkan shafnya. HR Muslim, no. 430Teliti & Disiplin
 • 8.  Mereka tak putus-putusnya mendoakan kita,memohonkan ampun & bershalawat bagi kita yangbenar-benar mu‟min, sebagaimana dlm hadits:“Sesungguhnya ALLAH & malaikat sampaipunsemut dalam lubang-lubangnya sampaipun tiram didasar samudera senantiasa berdoa bagi para da‟i &orang yang mengajarkan kebaikan. HR Thabrani dlm al-Kabir & dishahihkan oleh al-Albani dlm Shahih Jami‟ Shaghir no.1834Doa Malaikat
 • 9.  QS Al Ahzaab 33:56 Dalam hadits lainnya dikatakan: “Sesungguhnyamalaikat senantiasa bershalawat utk seorangdiantara kalian selama ia masih di tempat shalatnyasepanjang ia belum berhadats. Mereka para malaikattersebut senantiasa berkata: Ya ALLAH ampunilahdia.. Ya ALLAH sayangilah dia.. [9]” HR Ibnu Majah no.799, Ahmad II/252, & Shahih JamiShaghir no.6603Sholawat untuk kita
 • 10.  Cinta mereka bersifat tulus & seketika, yaitu ketikaALLAH SWT mencintai seorang hamba-NYA yangberiman, maka merekapun serentak mencintai orangtsb. Sebagaimana digambarkan dlm hadits:“Sesungguhnya jika ALLAH SWT mencintai seoranghamba, maka berserulah Jibril: SesungguhnyaALLAH SWT telah mencintai Fulan, maka cintailahdia. Maka Jibrilpun mencintai orang tersebut & paramalaikat di langitpun semua mencintainya & yangdemikian itupun kemudian diikuti oleh parapenduduk bumi. HR Bukhari Muslim dlm Lu‟lu walMarjan no.1692”Cinta yang Tulus ikhlas
 • 11.  “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernahmelihat malaikat Jibril dlm bentuk aslinya yangmempunyai enam ratus sayap, setiap sayapmenutup ufuk, dari sayapnya berjatuhan berbagaiwarna, mutiara & permata yang hanya Allah sajalahyang mengetahui keindahannya.” (Ibnu Katsirberkata dlm Bidayah Wan Nihayah bahwa sanadhadits ini bagus & kuat, sedangkan Syaikh AhmadSyakir rahimahullah berkata dlm Al-Musnad bahwasanad hadits ini shahih)Sayap Malaikat
 • 12.  “Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam Masjidsambil membaca kitab ALLAH & mempelajarinyadiantara mereka, melainkan di majlis itu turunketenangan dari sisi ALLAH & diliputi oleh kasihsayang ALLAH, serta malaikat mengerubungi dgnsayap-sayapnya, serta ALLAH SWT menyebutkannama mereka satu-persatu diantara makhluq yangada disisi-NYA. HR Muslim no. 2699Andil Malaikat
 • 13.  Beribadah kepada Allah SWT dgn bertasbih kepada-Nya baik siang maupun malam tanpa rasa bosanmaupun terpaksa QS Al-Anbiya‟, 21/19-20 Membawa wahyu kepada anbiya‟ maupun para RasulQS Al-Baqarah, 2/97 Memohon ampunan bagi kaum yang beriman QS Al-Baqarah, 2/97 Meniup sangkakala QS Az-Zumar, 39/68-70 Mencatat amal perbuatan manusia & jin QS Qaaf,50/16-18Tugas Malaikat
 • 14.  Mencabut nyawa QS As-Sajdah, 32/11 Memberi salam kepada para penghunijannah QS Ar-Ra‟du, 13/23-24. Menyiksa para penghuni neraka QSAz-Zukhruf, 43/77 Memikul arsy‟ Allah SWT QS Ghafir,40/7Tugas Malaikat
 • 15.  Memberi kabar gembira & memperkuat kondisikaum mukminin QS Al-Anfal, 8/12. Mengerjakan berbagai pekerjaan lain selain di atas,seperti melarang perbuatan maksiat & memberikanpelajaran QS Ash-Shaffaat, 37/1-3, membagi tugas &pekerjaan [23], membawa kebaikan, menyebarkanrahmat, membedakan antara benar & salah QS Al-Mursalat, 77/1-6, dsb.Tugas Malaikat
 • 16.  Mengimani keberadaan mereka QS Al-Baqarah2/97,98,177,285. Mengimani nama-nama, sifat-sifat, & tugas-tugasmereka yang kita kenali maupun yang tak kitakenali tapi diberitakan oleh Allah SWT QS An-Nisa‟,4/136Kewajiban Kepada Malaikat
 • 17.  Jibril [27], kadang juga disebut Ruhul Qudus [28],kadang juga disebut Ruhul Amin [29]. Mikal atau sering disebut Mika‟il [30]. Malik atau Zabaniyyah. [31] Raqibun „Atid [32] (Yang dekat lagi mencatat) ataujuga Kiraman Katibin [33] (yang mulia lagimencatat). Israfil [34]. Munkar & Nakir [35].Nama Malaikat
 • 18.  Izra‟il [37], oleh sebab itu yang benar adalahmenamakannya dgn Malakul Maut [38] sesuai Al-Qur‟an. Imam Ibnu Katsir menukilnya dlm tafsirnya atas QSAs-Sajdah, 32/11; tetapi haditsnya tak ada asalnya(lih. Ahkamul Jana‟iz, I/254; juga dlm Takhrij At-Thahawiyyah, I/72) [38] QS As-Sajdah, 32/11 Ridhwan [39], oleh karenanya yang benar adalahmenamakannya dgn Penjaga Syurga [40]. [39] Haditsnya maudhu‟, lih. Dha‟if At-Targhib watTarhib, I/149; juga dlm Adh-Dha‟ifah, X/138 [40] QS Az-Zumar, 39/73Hadits Lemah & Palsu
 • 19.  Semakin meyakini kebesaran, kekuatan &kemahakuasaan Allah SWT. Bersyukur kepada-Nya, karena telah menciptakan paramalaikat utk membantu kehidupan & kepentinganmanusia & jin. Menumbuhkan cinta kepada amal shalih, karenamengetahui ibadah para malaikat Merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugasmalaikat seperti mencatat perbuatannya, mencabutnyawa & menyiksa di naar. Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnyakepada Allah SWT, & karena mereka selalu membantu &mendoakan kita.Pengaruh Iman Malaikat
 • 20.  Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecualianjing untuk kepentingan penjagaan keamanan,pertanian dan berburu. “Siapa yang menjadikan anjing – kecuali anjingpenjaga ternak, atau anjing pemburu, atau anjingpenjaga tanaman- niscaya berkuranglah satu qirathpahalanya setiap hari” Hadits riwayat Al-Bukharidengan seumpamanya dalam Adz-Dzba‟ih dan Ash-Shaid (5480-5482), Muslim dalam Al-Musaqat (1574) Abu Hurairah rd. Rasulullah SAW “Malaikat tidakakan menemani kelompok manusia yang ditengahtengah mereka terdapat anjing”. HR MuslimMalaikat benci…
 • 21. 
 • 22. 
 • 23. Si Kusta, Si Botak, Si Buta• Warna kulit bagus & Unta• Rambut bagus & Sapi• Mata Sehat & Kambing• Seandainya dusta, makakeadaanmu akan kembali sepertisemula

Related Documents