Doddy Al Jambary 0818 884 8442ABED4A6 jambary67@gmail.comslideshare.net/aljambary
 Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan katajamak yang berasal dari bahasa Arab malak ( )(kekuatan), mashdar “al-aluk...
 “Apabila Allah menentukan suatu keputusan dilangit, maka semua malaikat sama-samamemukulkan sayapnya karena tunduk kepa...
 Bersabda Nabi SAW : “Sesungguhnya aku mendengarlangit berkeriut & bergemeretak, & tidaklah ada satutempat sebesar sejen...
 Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yangmenjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untukmengurus berbagai ...
 Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan matatelanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanahliat ker...
 “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernahmelihat malaikat Jibril dlm bentuk aslinya yangmempunyai enam ratus say...
 Mereka sangat teliti dlm melaksanakan semua amanah yangdiberikan oleh pencipta & pemilik mereka (ALLAHSWT), sehingga ta...
 Mereka tak putus-putusnya mendoakankita, memohonkan ampun & bershalawat bagi kitayang benar-benar mu‟min, sebagaimana d...
 QS Al Ahzaab 33:56 Dalam hadits lainnya dikatakan: “Sesungguhnyamalaikat senantiasa bershalawat utk seorangdiantara ka...
 Cinta mereka bersifat tulus & seketika, yaitu ketikaALLAH SWT mencintai seorang hamba-NYA yangberiman, maka merekapun s...
 “Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam Masjidsambil membaca kitab ALLAH & mempelajarinyadiantara mereka, melainkan di maj...
 Beribadah kepada Allah SWT dgn bertasbih kepada-Nya baik siang maupun malam tanpa rasa bosanmaupun terpaksa QS Al-Anbiy...
 Mencabut nyawa QS As-Sajdah, 32/11 Memberi salam kepada para penghunijannah QS Ar-Ra‟du, 13/23-24. Menyiksa para peng...
 Memberi kabar gembira & memperkuat kondisikaum mukminin QS Al-Anfal, 8/12. Mengerjakan berbagai pekerjaan lain selain ...
 Mengimani keberadaan mereka QS Al-Baqarah2/97, 98, 177, 285. Mengimani nama-nama, sifat-sifat, & tugas-tugasmereka yan...
Jibril - QS Al-Baqarah, 2/98, kadang jugadisebut Ruhul Qudus QS An-Nahl, 16/102, kadang juga disebut RuhulAmin QS Asy-Sy...
Raqibun „Atid QS Qaaf, 50/17 (Yang dekatlagi mencatat) atau jugaKiraman Katibin QS Qaaf, 50/18 (yang mulialagi mencatat...
 Izra‟il, oleh sebab itu yang benar adalahmenamakannya dgn Malakul Maut sesuai Al-Qur‟an. Imam Ibnu Katsir menukilnya dl...
 Semakin meyakini kebesaran, kekuatan &kemahakuasaan Allah SWT. Bersyukur kepada-Nya, karena telah menciptakan paramala...
 Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecualianjing untuk kepentingan penjagaankeamanan, pertanian dan berburu. “S...
 Tempat yang terdapat patung (gambar) [52] Tempat yang di dalamnya ada seseorang muslimyang mengacungkan senjata terhad...
 Malaikat Jibril as pun enggan untuk masuk kerumah Nabi Muhammad saw sewaktu berjanji ingindatang ke rumahnya, karena ad...
“Malaikat Tanpa Sayap”• Si Kusta, Si Botak, Si Buta• Warna kulit bagus & Unta• Rambut bagus & Sapi• Mata Sehat & Kambing•...
Khotimah
 Shahih Bukhari 5929: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakankepada kami Jarir dari Al Amasy...
of 26

Kinerja malaikat

Malaikat yang teliti dan disiplin menjaga kita atas perintah Allah, mendoakan kita, mencintai kita, sementara banyak diantara kita meremehkan keberadaannya....
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Kinerja malaikat

 • 1. Doddy Al Jambary 0818 884 8442ABED4A6 jambary67@gmail.comslideshare.net/aljambary
 • 2.  Menurut bahasa, kata “Malaikat” merupakan katajamak yang berasal dari bahasa Arab malak ( )(kekuatan), mashdar “al-alukah yang berarti risalahatau misi, kemudian pembawa misi disebut Ar Rasul Malaikat adalah salah satu makhluq Allah SWT yangdiciptakan-Nya dari cahaya (nuur) HR Muslim, VIII/226, no. 7687 Dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taatkepada-Nya tanpa bermaksiat sedikitpun QS Al-Anbiya‟, 21/19-20
 • 3.  “Apabila Allah menentukan suatu keputusan dilangit, maka semua malaikat sama-samamemukulkan sayapnya karena tunduk kepadafirman Allah SWT, sehingga seperti bunyi-bunyianyang sangat nyaring. Sehingga apabila telah meredarasa takut dlm hati mereka, maka mereka salingberbisik satu sama lain: Apakah yang diucapkanoleh Allah? Maka jawab yang lain: Kebenaran, Diaadalah Maha Luhur lagi Maha Besar.”HRBukhari, VI/101, no. 4701Mahluk Taat
 • 4.  Bersabda Nabi SAW : “Sesungguhnya aku mendengarlangit berkeriut & bergemeretak, & tidaklah ada satutempat sebesar sejengkal kecuali ada seorang malaikatmeletakkan dahinya sedang bersujud atau berdiri shalat.” HR At-Thahawi dlm Musykil al Atsar/2:43, at-Thabranidlm Mu‟jam al Kabir/10:153 & dishahihkan oleh al-Albanidlm Silsilatul Ahadits ash Shahihah/852 Bersabda Nabi SAW: “Masuk ke dlm baitul Ma‟mur padasetiap harinya 70.000 malaikat & tak pernah keluar lagisampai hari Kiamat.” HR Bukhari Muslim dlm Lu‟lu wal Marjan/103Jumlah Malaikat
 • 5.  Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yangmenjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untukmengurus berbagai macam urusan) yang mempunyaisayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yangdikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atassegala sesuatu. (Faathir 35:1) ” Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwaJibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200sayap, dimana satu sayapnya menyamai 600 sayapJibril dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalatal-Arsy memiliki 2400 sayap dimana satu sayapnyamenyamai 1200 sayap Israfil.Wujud Malaikat
 • 6.  Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan matatelanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanahliat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk [37] tidakakan mampu melihat wujud malaikat yang asalnya daricahaya, Nabi SAW melihat wujud asli Jibril as, hanya karenadikehendaki Allah [38] Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambahmuda, keadaan mereka sekarang sama persis ketika merekadiciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebihdisukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat, karenamanusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri berbedadengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikatmengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alamsemesta. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilatatau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis laki atauperempuan, dan tidak berkeluargaWujud Malaikat
 • 7.  “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernahmelihat malaikat Jibril dlm bentuk aslinya yangmempunyai enam ratus sayap, setiap sayapmenutup ufuk, dari sayapnya berjatuhan berbagaiwarna, mutiara & permata yang hanya Allah sajalahyang mengetahui keindahannya.” (Ibnu Katsirberkata dlm Bidayah Wan Nihayah bahwa sanadhadits ini bagus & kuat, sedangkan Syaikh AhmadSyakir rahimahullah berkata dlm Al-Musnad bahwasanad hadits ini shahih)Sayap Malaikat
 • 8.  Mereka sangat teliti dlm melaksanakan semua amanah yangdiberikan oleh pencipta & pemilik mereka (ALLAHSWT), sehingga tak satupun tugas yang diberikan kepadamereka berani mereka lalaikan: “Dan sungguh atas kaliansenantiasa ada malaikat yang senantiasa menjaga, yangmulia lagi senantiasa mencatat.” QS Al-Infithar, 82/10-12 Mereka sangat disiplin dlm segala hal, sehingga Nabi kitayang mulia SAW memerintahkan kita utk mengikutikedisiplinan mereka dlm sabdanya: “Inginkah kalian shalatsebagaimana sikap para malaikat ketika menghadapRabbnya? Maka para shahabat ra bertanya: Bagaimanakahsikap shalatnya para malaikat itu wahai RasuluLLAH?Maka jawab Nabi SAW: Mereka memenuhi semua shafpertama kemudian baru shaf berikutnya & merekamerapatkan shafnya. HR Muslim, no. 430Teliti & Disiplin
 • 9.  Mereka tak putus-putusnya mendoakankita, memohonkan ampun & bershalawat bagi kitayang benar-benar mu‟min, sebagaimana dlm hadits:“Sesungguhnya ALLAH & malaikat sampaipunsemut dalam lubang-lubangnya sampaipun tiram didasar samudera senantiasa berdoa bagi para da‟i &orang yang mengajarkan kebaikan. HR Thabrani dlm al-Kabir & dishahihkan oleh al-Albani dlm Shahih Jami‟ Shaghir no.1834Doa Malaikat
 • 10.  QS Al Ahzaab 33:56 Dalam hadits lainnya dikatakan: “Sesungguhnyamalaikat senantiasa bershalawat utk seorangdiantara kalian selama ia masih di tempat shalatnyasepanjang ia belum berhadats. Mereka para malaikattersebut senantiasa berkata: Ya ALLAH ampunilahdia.. Ya ALLAH sayangilah dia.. [9]” HR Ibnu Majah no.799, Ahmad II/252, & Shahih JamiShaghir no.6603Sholawat untuk kita
 • 11.  Cinta mereka bersifat tulus & seketika, yaitu ketikaALLAH SWT mencintai seorang hamba-NYA yangberiman, maka merekapun serentak mencintai orangtsb. Sebagaimana digambarkan dlm hadits:“Sesungguhnya jika ALLAH SWT mencintai seoranghamba, maka berserulah Jibril: SesungguhnyaALLAH SWT telah mencintai Fulan, maka cintailahdia. Maka Jibrilpun mencintai orang tersebut & paramalaikat di langitpun semua mencintainya & yangdemikian itupun kemudian diikuti oleh parapenduduk bumi.HR Bukhari Muslim dlm Lu‟lu wal Marjan no.1692”Cinta yang Tulus ikhlas
 • 12.  “Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam Masjidsambil membaca kitab ALLAH & mempelajarinyadiantara mereka, melainkan di majlis itu turunketenangan dari sisi ALLAH & diliputi oleh kasihsayang ALLAH, serta malaikat mengerubungi dgnsayap-sayapnya, serta ALLAH SWT menyebutkannama mereka satu-persatu diantara makhluq yangada disisi-NYA. HR Muslim no. 2699Andil Malaikat
 • 13.  Beribadah kepada Allah SWT dgn bertasbih kepada-Nya baik siang maupun malam tanpa rasa bosanmaupun terpaksa QS Al-Anbiya‟, 21/19-20 Membawa wahyu kepada anbiya‟ maupun para RasulQS Al-Baqarah, 2/97 Memohon ampunan bagi kaum yang beriman QS Al-Baqarah, 2/98 Meniup sangkakala QS Az-Zumar, 39/68-70 Mencatat amal perbuatan manusia & jin QSQaaf, 50/16-18Tugas Malaikat
 • 14.  Mencabut nyawa QS As-Sajdah, 32/11 Memberi salam kepada para penghunijannah QS Ar-Ra‟du, 13/23-24. Menyiksa para penghuni neraka QSAz-Zukhruf, 43/77 Memikul arsy‟ Allah SWT QSGhafir, 40/7Tugas Malaikat
 • 15.  Memberi kabar gembira & memperkuat kondisikaum mukminin QS Al-Anfal, 8/12. Mengerjakan berbagai pekerjaan lain selain diatas, seperti melarang perbuatan maksiat &memberikan pelajaran QS Ash-Shaffaat, 37/1-3, membagi tugas & pekerjaan, membawakebaikan, menyebarkan rahmat, membedakanantara benar & salah QS Al-Mursalat, 77/1-6, dsb.Tugas Malaikat
 • 16.  Mengimani keberadaan mereka QS Al-Baqarah2/97, 98, 177, 285. Mengimani nama-nama, sifat-sifat, & tugas-tugasmereka yang kita kenali maupun yang tak kitakenali tapi diberitakan oleh Allah SWT QS An-Nisa‟, 4/136Kewajiban Kita ke Malaikat
 • 17. Jibril - QS Al-Baqarah, 2/98, kadang jugadisebut Ruhul Qudus QS An-Nahl, 16/102, kadang juga disebut RuhulAmin QS Asy-Syu‟ara‟, 26/192-195.Mikal atau sering disebut Mika‟il - QS Al-Baqarah, 2/98.Malik atau Zabaniyyah - QS Az-Zukhruf, 43/77 dan QS 96/18Nama Malaikat
 • 18. Raqibun „Atid QS Qaaf, 50/17 (Yang dekatlagi mencatat) atau jugaKiraman Katibin QS Qaaf, 50/18 (yang mulialagi mencatat). QS 82/11Israfil QS Az Zumar, QS 39/68-70Munkar & Nakir HR Shahih An-Nasa‟i no.5519 & As-Suyuthi dlm Jami‟us Shaghir, &di-hasan-kan oleh Albani dlm Shahih waDha‟iful Jami‟.Nama Malaikat
 • 19.  Izra‟il, oleh sebab itu yang benar adalahmenamakannya dgn Malakul Maut sesuai Al-Qur‟an. Imam Ibnu Katsir menukilnya dlm tafsirnyaatas QS As-Sajdah, 32/11; tetapi haditsnya tak adaasalnya (Ahkamul Jana‟iz, I/254; juga dlm TakhrijAt-Thahawiyyah, I/72) QS As-Sajdah, 32/11 Ridhwan, oleh karenanya yang benar adalahmenamakannya dgn Penjaga Syurga Haditsnya maudhu‟, lih. Dha‟if At-Targhib watTarhib, I/149; juga dlm Adh-Dha‟ifah, X/138 QS Az-Zumar, 39/73Hadits Lemah & Palsu
 • 20.  Semakin meyakini kebesaran, kekuatan &kemahakuasaan Allah SWT. Bersyukur kepada-Nya, karena telah menciptakan paramalaikat utk membantu kehidupan & kepentinganmanusia & jin. Menumbuhkan cinta kepada amal shalih, karenamengetahui ibadah para malaikat Merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugasmalaikat seperti mencatat perbuatannya, mencabutnyawa & menyiksa di naar. Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnyakepada Allah SWT, & karena mereka selalu membantu &mendoakan kita.Pengaruh Iman Malaikat
 • 21.  Tempat yang di dalamnya terdapat anjing, (kecualianjing untuk kepentingan penjagaankeamanan, pertanian dan berburu. “Siapa yang menjadikan anjing – kecuali anjingpenjaga ternak, atau anjing pemburu, atau anjingpenjaga tanaman- niscaya berkuranglah satu qirathpahalanya setiap hari” Hadits riwayat Al-Bukharidengan seumpamanya dalam Adz-Dzba‟ih dan Ash-Shaid (5480-5482), Muslim dalam Al-Musaqat (1574) Abu Hurairah rd. Rasulullah SAW “Malaikat tidakakan menemani kelompok manusia yang ditengahtengah mereka terdapat anjing”. HR MuslimMalaikat benci…
 • 22.  Tempat yang terdapat patung (gambar) [52] Tempat yang di dalamnya ada seseorang muslimyang mengacungkan senjata terhadap saudaranyasesama muslim [53] Tempat yang memiliki bau tidak sedap danmenyengat [54] Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari haditsshahih dari paraImam, Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzy danlainnya. Tidak sedikit nash hadits yang menyatakanbahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumahyang didalamnya terdapat anjing dan pahala pemilikanjing akan susut atau berkurangMalaikat Benci….
 • 23.  Malaikat Jibril as pun enggan untuk masuk kerumah Nabi Muhammad saw sewaktu berjanji ingindatang ke rumahnya, karena ada anak anjing dibawah tempat tidur [55] Malaikat Rahmat pun tidak akan mendampingisuatu kaum yang terdiri dari orang yang bertemandengan pemelihara anjing [56]Malaikat benci…
 • 24. “Malaikat Tanpa Sayap”• Si Kusta, Si Botak, Si Buta• Warna kulit bagus & Unta• Rambut bagus & Sapi• Mata Sehat & Kambing• Seandainya dusta, makakeadaanmu akan kembali sepertisemula
 • 25. Khotimah
 • 26.  Shahih Bukhari 5929: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakankepada kami Jarir dari Al Amasy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullahshallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selaluberkeliling di jalan-jalan, dan mencari-cari majelis dzikir, jika mereka mendapati suatu kaum yangberdzikir kepada Allah mereka saling memanggil; Kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Lalumereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langitbumi. Maka Rabb mereka bertanya padahal Dia lebih tahu dari mereka; Apa yang dikatakan olehhamba-Ku? Para malaikat menjawab; Mereka mensucikan Engkau, memujiEngkau, mengagungkan Engkau. Allah berfirman: Apakah mereka melihat-Ku? Para malaikatmenjawab; Tidak, demi Allah mereka tidak melihat-Mu. Allah berfirman: Bagaimana sekiranyamereka melihat-Ku? Para malaikat menjawab; Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti merekaakan lebih giat lagi dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji Engkau, dan lebihbanyak lagi mensucikan Engkau, Allah berfirman: Lalu apa yang mereka minta? Para malaikatmenjawab; Mereka meminta surge. Allah berfirman: Apakah mereka telah melihatnya? Paramalaikat menjawab; Belum, demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman:Bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab; Jika merekamelihatnya tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta sangat mengharap.Allah berfirman: Lalu dari apakah mereka meminta berlindung? Para malaikat menjawab; Dariapi neraka. Allah berfirman: Apakah mereka telah melihatnya? Para malaikat menjawab;Belum, demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Allah berfirman:Bagaimana jika seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab; Tentu mereka akanlari dan lebih takut lagi." Beliau melanjutkan: Allah berfirman: Sesungguhnya Aku telahmempersaksikan kepada kalian bahwa Aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan;Salah satu dari malaikat berkata; Sesungguhnya diantara mereka ada si fulan yang datang untuksuatu keperluan? Allah berfirman: Mereka adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak adakesengsaraannya bagi temannya. Dan telah diriwayatkan pula oleh Syubah dari Al Amasynamun ia tidak merafakan hadits tersebut. Dan diriwayatkan pula dari Suhail dari Ayahnya dariAbu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Related Documents