1. Èíäåêñ: SOW205
2. Êðåäèò öàã: 3 (32 öàãèéí ëåêö, 32 öàãèéí
ñåìèíàð)
3. Судлах óëèðàë- Улирал-3
4. Заагдах анги:, Гэр бү...
. Õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òº ëº âëº ãº º
¹
Á¿ëýã
1.
ÓÄÈÐÒÃÀË
Á¯ ËÝÃ
2.
ÕÓÂÜ
Õ¯ Í ÈÉ
Õª ÃÆÈË
3.
ÃÝÐ
Á¯ ËÈÉÍ
Õª ÃÆÈË
Ñ...


















Î.Ìÿãìàð, Õ¿íèé õºãæëèéí ñýëãýëç¿é ÓÁ 2000
Íèéãìèéí àæëûí îíîë àðãà ç¿éí ¿íäýñ ÓÁ 2...
Naoaz
of 4

Naoaz

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naoaz

  • 1. 1. Èíäåêñ: SOW205 2. Êðåäèò öàã: 3 (32 öàãèéí ëåêö, 32 öàãèéí ñåìèíàð) 3. Судлах óëèðàë- Улирал-3 4. Заагдах анги:, Гэр бүл судлалын-2,
  • 2. . Õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òº ëº âëº ãº º ¹ Á¿ëýã 1. ÓÄÈÐÒÃÀË Á¯ ËÝà 2. ÕÓÂÜ Õ¯ Í ÈÉ Õª ÃÆÈË 3. ÃÝÐ Á¯ ËÈÉÍ Õª ÃÆÈË Ñýäâ¿¿ä Í èéò öàã Í èéãì èéí àæ èë Í èéãì èéí àæ èëòí û ¿¿ðýã çàð÷ì óóä 12 Í èéãì èéí àæ èëòí û ¸ñ ç¿éí çàð÷ì óóä Õ¿í èé õº ãæ ëèéí ¿å ø àòóóä, 4 õî ëáî ã õ àñóóäëóóä äî Õ¿í èé õº ãæ ëèéí î í î ëóóä 4 Ãýð á¿ëèéí õº ãæ ëèéí òî äî ðõî é õýâ 4 ì àÿã õýëáýð¿¿ä , Ãýð á¿ëèéí òàëààðõ î í î ëóóä 4 Ëåêö Ñåì èí àð 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 Ãýð á¿ëèéí òóëã äñàí àñóóäëóóä àì 5. 6. 2 2 Á¿ëãèéí ì º í ÷àí àð 4. 4 4 2 2 Á¿ëãèéí òàëààðõ î í î ëóóä Á¿ëãèéí ¿éë ÿâöàä í º ëº º ëº õ î ð÷í û í º ëº º Áàéãóóëëàãû í ì º í ÷àí àð 4 2 2 4 2 2 4 2 2 ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛ Í Õª ÃÆÈË Áàéãóóëëàãû í çàãâàð, ñî ¸ ë 4 2 2 Áàéãóóëëàãû í òàëààðõ î í î ëóóä 4 2 2 Î ËÎ Í Í ÈÉÒÈÉÍ Õª ÃÆÈË Î ëî í í èéòèéí ì º í ÷àí àð 4 2 2 Î ëî í í èéòèéí òàëààðõ î í î ëóóä 4 2 2 64 32 32 Á¯ ËÃÈÉÍ Õª ÃÆÈË Í ÈÉÒ ÖÀÃ
  • 3.                   Î.Ìÿãìàð, Õ¿íèé õºãæëèéí ñýëãýëç¿é ÓÁ 2000 Íèéãìèéí àæëûí îíîë àðãà ç¿éí ¿íäýñ ÓÁ 2000 Ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæèëòíû ãàðûí àâëàãà ÓÁ 1999 Ò.Òóíãàëàã, Ãýð á¿ë õºãæèë ñóäëàë ÓÁ 2000 Êåíâèí Ñìèô. Á¿ëýã, áàéãóóëëàãà, îëîí íèéòèéí õºãæèë ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, ÓÁ 2000 Joe M. Schriver, Human behavior and social environment, USA 1998 Elizabeth D. Hutchison Dimensions of Human behavior. Person and Environment. 1999. Elizabeth D. Hutchison Dimensions of Human behavior. The Changing Life Course 1999 Karen K. Kirst-Ashman, Charles Zastrow,Viski Vodel, Understanding Human Behavior and the Social Environment; Student manual with charter outlines and classroom exercises, USA 2000 Àøèãëàõ ñóðàõ áè èã Î.Ìÿãìàð, Õ¿íèé õºãæëèéí ñýëãýëç¿é ÓÁ 2000 Íèéãìèéí àæëûí îíîë àðãà ç¿éí ¿íäýñ ÓÁ 2000 Ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæèëòíû ãàðûí àâëàãà ÓÁ 1999 Ò.Òóíãàëàã, Ãýð á¿ë õºãæèë ñóäëàë ÓÁ 2000 Êåíâèí Ñìèô. Á¿ëýã, áàéãóóëëàãà, îëîí íèéòèéí õºãæèë ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, ÓÁ 2000 Joe M. Schriver, Human behavior and social environment, USA 1998 Elizabeth D. Hutchison Dimensions of Human behavior. Person and Environment. 1999. Elizabeth D. Hutchison Dimensions of Human behavior. The Changing Life Course 1999 Karen K. Kirst-Ashman, Charles Zastrow,Viski Vodel, Understanding Human Behavior and the Social Environment; Student manual with charter outlines and classroom exercises, USA 2000

Related Documents