1/4
POLONYA
GENEL BİLGİLER (2010)
RESMĠ ADI Polonya Cumhuriyeti
BAġKENT VarĢova
RESMĠ DĠL Lehçe
BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 11 Kası...
2/4
POLONYA GENEL EKONOMİK VERİLERİ (Milyar Dolar)
Yıl GSYİH
Kişi
Başına Gelir
(Dolar)
İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2005 30...
3/4
TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET VERİLERİ
(1.000 Dolar)
YILLAR İHRACAT
DEĞİŞİM
(%)
İTHALAT
DEĞİŞİM
(%)
HACİM DENGE
2000 174...
4/4
TÜRKİYE’NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (YILLIK)
SITC
2009 2010
DEĞİŞİM
(%)
78 KARA ULAġIM ARAÇLARI 280.942.292 ...
of 4

Polonya - Dis Ticaret Ulke Raporu - T.C. Ekonomi Bakanligi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Polonya - Dis Ticaret Ulke Raporu - T.C. Ekonomi Bakanligi

  • 1. 1/4 POLONYA GENEL BİLGİLER (2010) RESMĠ ADI Polonya Cumhuriyeti BAġKENT VarĢova RESMĠ DĠL Lehçe BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 11 Kasım 1918 DEVLET BAġKANI Bronislaw KOMOROWSKI HÜKÜMET BAġKANI Donald TUSK DĠN Katolik %89,9, Ortodoks %1,3, Protestan %0,3, Diğer %8,5 YÜZÖLÇÜMÜ 312.685 km² NÜFUS 38,5 milyon (Temmuz 2010) YAġ ORTALAMASI 38,2 ÜNĠVERSĠTE MEZUNU SAYISI 3,2 milyon (Toplam nüfusun % 8,5’i) INTERNET KULLANICI SAYISI 22,5 milyon KREDĠ KARTI KULLANCISI SAYISI 9,1 milyon ÜYESĠ OLDUĞU BAġLICA ULUSLARARASI KURULUġLAR AB, ACCT(Gözlemci), BSEC (Gözlemci), CERN, EBRD, , FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, IDA, IIFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, NAM, NATO, OECD, OSCE, UN, WTO Kaynak: Economist Intelligence Unit, Central Intelligence Agency
  • 2. 2/4 POLONYA GENEL EKONOMİK VERİLERİ (Milyar Dolar) Yıl GSYİH Kişi Başına Gelir (Dolar) İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 2005 304,1 13,572 96,4 99,2 195,6 -2,8 2006 341,6 14,879 117,5 124,5 242,0 -7,0 2007 425,1 16,367 145,3 162,4 307,7 -17,1 2008 529,4 17,582 178,4 204,4 382,8 -26,0 2009 430,5 18,020 142,1 146,4 288,4 -4,4 2010* 471,0 18,815 160,5 169,5 330,0 -9,0 Kaynak: Economist Intelligence Unit (*) EIU öngörülerine dayanmaktadır. POLONYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER İhracatında Başlıca Ürünler: (2009) Makine ve Aksamı (%26,4), UlaĢım Araçları (%18,4), Metaller ve Mamul EĢya (%10,4), Plastik ve Kauçuktan EĢya (%6,2) İthalatında Başlıca Ürünler: (2009) Makine ve Aksamı (% 26), UlaĢım Araçları (%10,6), Kimyasal Ürünler (%10,3), Mineral Ürünleri (%10,3) İhracatında Başlıca Ülkeler: (2010) Almanya (%26,1), Fransa (%6,8), Ġngiltere (%6,2), Ġtalya (%6,1), Türkiye (%1,6) İthalatında Başlıca Ülkeler: (2010) Almanya (%21,7), Rusya (%10,5), Çin H.C. (%9,5), Ġtalya (%5,7), Türkiye (%0,9) Kaynak: VarĢova Ticaret MüĢavirliği
  • 3. 3/4 TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (1.000 Dolar) YILLAR İHRACAT DEĞİŞİM (%) İTHALAT DEĞİŞİM (%) HACİM DENGE 2000 174.596 - 164.681 - 339.277 9.915 2001 241.234 38 168.070 2 409.304 73.164 2002 342.647 42 245.134 46 587.781 97.513 2003 486.046 42 415.359 69 901.405 70.687 2004 697.677 44 996.105 140 1.693.782 -298.428 2005 830.483 19 1.244.447 25 2.074.930 -413.964 2006 1.060.079 28 1.436.586 15 2.496.665 -376.507 2007 1.436.402 35 1.646.232 15 3.082.634 -209.830 2008 1.586.772 10 1.977.852 20 3.564.624 -391.080 2009 1.321.042 -17 1.817.160 -8 3.138.202 -496.118 2010 1.504.579 13,9 2.620.924 44,2 4.125.503 -1.116.345 Kaynak: DTM TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (YILLIK) SITC 2009 2010 DEĞİŞİM (%) 78 KARA ULAġIM ARAÇLARI 208.342.998 293.440.923 40,8 65 TEKSTĠL ELYAFI VE MAMULLERĠ 276.136.768 266.435.777 -3,5 77 ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR 224.085.270 183.491.131 -18,1 5 SEBZELER,MEYVALAR VE MAMULLERĠ 87.286.350 128.120.701 46,8 84 GĠYĠM EġYASI VE AKSESUARLARI 77.146.381 97.762.948 26,7 62 KAUÇUK VE MAMULLERĠ 45.489.572 54.413.063 19,6 69 METALLERDEN NĠHAĠ ÜRÜNLER 39.969.610 50.172.425 25,5 74 DEĞĠġĠK SANAYĠ KOLLARINDA KULLANILAN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 36.654.575 46.571.214 27,0 71 ENERJĠ ÜRETEN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 53.501.179 41.370.533 -22,6 58 PLASTĠKTEN MAMULLER 22.455.245 34.748.690 54,7 İLK 10 TOPLAM 1.071.067.948 1.196.527.405 46,7 ÜLKE TOPLAM 1.321.042.751 1.504.579.601 13,8
  • 4. 4/4 TÜRKİYE’NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (YILLIK) SITC 2009 2010 DEĞİŞİM (%) 78 KARA ULAġIM ARAÇLARI 280.942.292 490.775.523 74,6 77 ELEKTRĠKLĠ MAKĠNA VE CĠHAZLAR 334.166.060 423.162.532 26,6 71 ENERJĠ ÜRETEN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 356.794.564 400.581.571 12,2 76 HABERLEġME,HAYAL-SES KAYIT CĠHAZLARI 67.304.133 163.250.994 142,5 55 UÇUCU YAĞLAR,YÜZEY AKTĠF MADDELER,TEMĠZLĠK PATLARI,BOYALARI 98.624.255 102.597.801 4,0 1 ETLER VE HAZIRLANMIġ ET MAMULLERĠ 100.557.521 67 DEMĠR VE ÇELĠK 65.170.557 97.858.830 50,1 74 DEĞĠġĠK SANAYĠ KOLLARINDA KULLANILAN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 68.116.310 84.409.444 23,9 79 DĠĞER ULAġIM ARAÇLARI 3.819.165 78.561.226 1957,0 72 BELĠRLĠ SANAYĠ KOLLARINDA KULLANILAN MAKĠNA VE CĠHAZLAR 41.697.179 72.743.486 74,4 ĠLK 10 TOPLAM 1.316.634.515 2.014.498.928 4,0 ÜLKE TOPLAM 1.817.160.055 2.620.924.243 44,2 YÜRÜRLÜKTEKİ BAŞLICA ANLAŞMA VE PROTOKOLLER Anlaşma Adı İmza Tarihi Ekonomik ve Teknik ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesine Dair AnlaĢma 31.01.1980 Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması AnlaĢması * 21.08.1991 Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢması 03.11.1993 Gümrük ĠĢbirliği AnlaĢması 04.10.1999 Ġkili ĠĢbirliği Deklarasyonu 14.05.2009 Kaynakça: - Economist Intelligence Unit raporları - Dünya Bankası raporları - DTM Bilgi Sistemi - VarĢova Ticaret MüĢavirliği Ġlgili WEB Siteleri - igeme.org.tr

Related Documents