Wybrane zmiany
w regulacjach podatkowych
2015r
Warszawa dnia 26.09.2014r.
Wybrane zmiany w podatkach
CIT / PIT na 2015r
•wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochod...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Zmi...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Ust...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Oma...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Pod...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
1) ...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Zap...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
2) ...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
3) ...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Reg...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Zwo...
wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania
dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC
Po ...
Wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych
w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz z...
Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku
wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z ty...
Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku
wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z ty...
Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku
wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z ty...
Jednoznaczne wskazanie sposobu określenia wartości
przychodów i kosztów świadczeń w naturze – ( CIT )
Po art. 14 dodaje ...
Odroczenie podatku dochodowego z tytułu objęcia
udziałów lub akcji
Wprowadzenie rozwiązania polegającego na przesunięciu...
„Doprecyzowanie” przepisów dotyczących
opodatkowania niepodzielonego zysku
„Doprecyzowanie” przepisów dotyczących
opodatkowania niepodzielonego zysku
Zbycie majątku trwałego wykorzystywanego
w działalności gospodarczej – zmiana w PIT
Zbycie majątku trwałego wykorzystywanego
w działalności gospodarczej – zmiana w PIT
Kasy fiskalne
W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w
rozporządzeniu 2013-2014, zwolnienie dla ...
Kasy fiskalne
Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie
kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotó...
Kasy fiskalne
W § 3 ust. 4 proponuje się wprowadzić regulację
wyłączającą z obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu ...
Kasy fiskalne
Dodatkowo mając na uwadze postulaty zgłaszane przez organy podatkowe i samych
konsumentów w projekcie rozp...
Wybrane zmiany w Ordynacji
podatkowej na 2015r
• promowanie zachowania podatników przejawiające się w
samodzielnym kory...
Zmiany w podatku VAT
• Rozszerzenie zakresu towarów objętych
odwrotnym obciążeniem:
– W przypadku stali i złota inwesty...
Zmiany w podatku VAT
Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego
opodatkowania:
-Zawężenie podmiotów obowiązanych do ...
Dziękuję za uwagę
Andrzej Puchalski
Członek Zarządu
DGCS S.A.
of 31

Prezentacja Doradca Podatkowyc Andrzej Puchalski - Spotkanie Konsorcjum Polskich Biur Rachunowych

Prezentacja Andrzej Puchalskiego Doradcy Podatkowego DGCS S.A.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacja Doradca Podatkowyc Andrzej Puchalski - Spotkanie Konsorcjum Polskich Biur Rachunowych

 • 1. Wybrane zmiany w regulacjach podatkowych 2015r Warszawa dnia 26.09.2014r.
 • 2. Wybrane zmiany w podatkach CIT / PIT na 2015r •wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC •wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP •wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej •zbycie składników majątku trwałego wykorzystywanego w działalności •jednoznaczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze •w ustawach o podatku dochodowym CIT i PIT wprowadza się odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego •doprecyzowanie przepisów dot. niepodzielonego zysku •wprowadzenie sankcji karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • 3. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Cel ten będzie realizowany za pomocą rozwiązania przewidującego opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych.
 • 4. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Ustawa zmieniająca przewiduje wprowadzenie do ustawy CIT i PIT, nieistniejącego obecnie w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidującego opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC).
 • 5. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Omawianą regulację posiada szereg państw członkowskich UE, takich jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Włochy, Estonia, jak również państwa pozaeuropejskie, takie jak: USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Indonezja, Meksyk, RPA, Południowa Korea, Argentyna, Brazylia, Izrael, Turcja, Chiny.
 • 6. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Podatek nałożony wskutek zastosowania systemu CFC nie obciąża spółki CFC. Mimo istniejących różnic w szczegółowym kształcie regulacji CFC przyjętych przez poszczególne państwa, można wskazać na elementy wspólne dla tego typu regulacji. Do typowych elementów konstrukcyjnych regulacji typu CFC należą:
 • 7. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC 1) Sprawowanie kontroli przez rezydenta nad spółką CFC. Warunkiem sprawowania kontroli jest, zgodnie z ustawą, nieprzerwane posiadanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni (nie ma znaczenia w jakim okresie roku), bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki.
 • 8. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Zaproponowany w ustawie udział wynoszący 25% udziału w kapitale lub w prawach głosu podmiotu kontrolowanego jest zgodny z przyjętą w CIT systematyką ustawy (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 – wyłączenie kosztów odsetek od pożyczek), która uznaje tak określony udział jako istotny dla efektywnego wpływu na podejmowane decyzje ekonomiczne podmiotów powiązanych. W innych krajach wysokość udziału jest często niższy. Dla porównania: •25% - Szwecja, Portugalia, Finlandia, Wielka Brytania, •10% - Włochy, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Japonia, •5% – Francja, •1%, - Niemcy.
 • 9. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC 2) Zlokalizowanie spółki CFC w państwie stosującym niższe opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ustawie przyjęto, iż istotnie niższe opodatkowanie występuje, gdy ustawowa stawka podatku dochodowego (stawka nominalna) jest niższa o co najmniej 25% (< 14,25%) od stawki krajowej lub w sytuacji, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • 10. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC 3) Uzyskiwanie przez spółkę CFC dochodów o charakterze pasywnym. Nowa regulacja znajdzie zastosowanie, gdy przychody pasywne, tj. •z dywidend, •innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, •ze zbycia udziałów (akcji), •wierzytelności, •odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, •z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, •zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych stanowić będą co najmniej połowę wszystkich przychodów spółki CFC w jej roku podatkowym.
 • 11. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Regulacja typu CFC koncentruje się na aktywach finansowych, niematerialnych, które ze względu na ich nierzeczywisty charakter nie są związane z określonym terytorium przez co są aktywami wykorzystywanymi przez podatników do działań optymalizacyjnych.
 • 12. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Zwolnienia przewidujące m.in. wyłączenie z obowiązku stosowania powyższych regulacji. Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnego progu, poniżej którego przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej nie będą miały zastosowania. Przyczyną wprowadzenia tego progu jest potrzeba obniżenia kosztów administrowania systemem, zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych - obrót roczny CFC <= 250 tys. euro lub dochody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej
 • 13. wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych - CFC Po ust. 2 art. 27 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.”; Zmiana związana z wprowadzeniem opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, wskazująca obowiązek składania odrębnego zeznania w przypadku uzyskiwania takich dochodów oraz doprecyzowaniem, że organem właściwym do składania zeznań i sprawozdań jest naczelnik urzędu skarbowego
 • 14. Wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP Obecnie obowiązujące przepisy ustawy CIT nie regulują w sposób szczególny kwestii ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku ze zmianą siedziby przez spółkę europejską Zmiana przepisu przesądzi, że prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania ograniczone jest wyłącznie do kosztów nabycia amortyzowanego składnika majątku dotychczas nieodliczonych, tj. w czasie dotychczasowego funkcjonowania spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej lub przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie przepisów podatkowych tych państw, w których podmioty te prowadziły działalność. Tak ustalona wartość początkowa składników majątku nie może być jednak wyższa od ich wartości rynkowej
 • 15. Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Zmiana skutkuje wyłączeniem ze zwolnienia dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych (przewidzianego w art. 20 ust. 3), w części, w jakiej świadczenie wypłacane z tytułu dywidendy i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku zgodnie z przepisami państwa spółki wypłacającej, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy CIT
 • 16. Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) W art. 20 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „16. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.”;
 • 17. Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) Ust. 3. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 • 18. Jednoznaczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – ( CIT ) Po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a. 1. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną.”;
 • 19. Odroczenie podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów lub akcji Wprowadzenie rozwiązania polegającego na przesunięciu opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów (akcji) Preferencja polegająca na odroczeniu opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia komercjalizowanej własności intelektualnej przez podmiot komercjalizujący dotyczyć będzie wkładów wnoszonych przez uczelnie wyższe, PAN, instytuty badawcze, spółki utworzone z udziałem tych podmiotów oraz osoby fizyczne.
 • 20. „Doprecyzowanie” przepisów dotyczących opodatkowania niepodzielonego zysku
 • 21. „Doprecyzowanie” przepisów dotyczących opodatkowania niepodzielonego zysku
 • 22. Zbycie majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – zmiana w PIT
 • 23. Zbycie majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – zmiana w PIT
 • 24. Kasy fiskalne W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu 2013-2014, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie uległ zasadniczo zmianom. Wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazła się jednak poz. 34 załącznika do rozporządzenia 2013-2014. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20
 • 25. Kasy fiskalne Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym).
 • 26. Kasy fiskalne W § 3 ust. 4 proponuje się wprowadzić regulację wyłączającą z obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, czynności, o których mowa w pozycji 34 i 47 załącznika do projektu rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pozycja 47 załącznika do projektu rozporządzenia).
 • 27. Kasy fiskalne Dodatkowo mając na uwadze postulaty zgłaszane przez organy podatkowe i samych konsumentów w projekcie rozporządzenia zaproponowano rozszerzenie katalogu usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów: a)usług naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), b)usług w zakresie wymiany opon lub kół, c)usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, d)usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, e)usług prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P, f)usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, g)usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do projektu rozporządzenia, Obowiązek od 01.03.2015r – dla kontynuujących działalność
 • 28. Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej na 2015r • promowanie zachowania podatników przejawiające się w samodzielnym korygowaniu błędów (50% i 200%) • Usunięcie braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym • Proponuje się wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznej w postaci plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy oraz kontrahenci podatników będą obowiązani przekazywać dane na żądanie organu podatkowego (od 2016r. ???) • brak ksiąg podatkowych bezwzględnie obliguje do szacowania podstawy opodatkowania nawet gdy istnieją dowody pozwalające na określenie rzeczywistej podstawy opodatkowania • przewiduje się zrównanie pozycji wierzyciela cywilnoprawnego i publicznoprawnego w zakresie zaspokojenia z rzeczy obciążonej hipoteką lub zastawem skarbowym.
 • 29. Zmiany w podatku VAT • Rozszerzenie zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem: – W przypadku stali i złota inwestycyjnego wprowadza się niewielkie korekty, – Dodaje się: przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych o masie <=10kg takie jak: telefony komórkowe, smartfony, notebooki, laptopy itp. oraz konsole do gier wideo.
 • 30. Zmiany w podatku VAT Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego opodatkowania: -Zawężenie podmiotów obowiązanych do takiego rozliczenia do czynnych podatników VAT nie korzystających ze zwolnienia (obecnie zwolnieni składali VAT-9M) -Limit dla nowych produktów (20.000zł netto – sprzedaż przez jednego dostawcę na rzecz jednego nabywcy w jednym dniu; 10.000zł jeżeli dostawca oferuje sprzedaż z wielu punktów.
 • 31. Dziękuję za uwagę Andrzej Puchalski Członek Zarządu DGCS S.A.

Related Documents