Nais mo bang maging hari o reyna? Ano ang gagawinmo bilang isang hari o reyna? Pag-isipan mo kung papaanoka mamamahala sa ...
Dumating ang panahon na isa-isang nasupilng mga hari ang humihinang lakas ng panginoongpiyudal. Ang paggamit ng sobrang ka...
MGA DAHILAN SAPAGYABONG NG MONARKIYA
Sa huling bahagi ng Kalagitnaang Panahon,unti-unting lumakas ang kapangyarihan ng mgahari. Samantala ang mga panginoong ma...
KRUSADA. Maraming mga panginoon na may lupa angnahalina na sumama sa krusada. Nang hindi na nakabalikang mga ito sa kanila...
PAGBILI NG KALAYAAN. Nagkaroon ng pagkakataon angmga alipin at mga mangangalakal na bumili ng kalayaanng kanilang bayan at...
 Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, ay ang paghina ng sistemang piyudlismo sa Europa. Ang dating mga lupang ...
 Bawat indibidwal ay naghahangad ng kapangyarihan sa huling yugto ng Panahong Midyibal. May tatlong pangkat o grupo ang...
 Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuges at mga Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang rut...
Sa iyong narinig, sino sa palagay mo sadalawang pangkat na ito ang nararapat namagtamasa ng higit na kapangyarihan, anghar...
Kung ikaw ay isang karaniwang mamamayan na nabuhaysa panahon ng monarkiya, paano mo suportahan ang harina nagbigay sa mama...
MGA DAPAT TANDAAN
• Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatag ng ...
TAKDANG ARALIN1. Ano ang ibig sabihin ng Renaissance?2. Bakit ito nagsimula sa Italya?3. Sinu-sino ang mga tanyag na...
MGA DAPAT TANDAAN SANATALAKAY NA TATLONG ARALIN
Ang mga mangangalakal sa gawing Mediterraneanay patuloy na nakipagkalakalan sa silangan.Nagkaroon ng dalawang rutang pangk...
Ang paglalakbay dagat ay inaabot ng dalawangtaon at lalong higit na matagal ang paglalakbay sacaravan.Sa simula, ang mga b...
Ang mga kaharian ay kadalasang naitatayo saisang lugar na angkop para maging tirahan ngmaraming tao at magkaroon ng pakiki...
Maraming salik ang itinuturing na dahilan kungbakit nawala ang kapangyarihan ng panginoongmaylupa at nalipat ito sa mga ha...
THANK YOU FOR LISTENING
National monarchy
National monarchy
of 22

National monarchy

for more comprehensive power point presentation is Social studies email me at rbpasioneductech@gmail.com GOD BLESS...
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - National monarchy

 • 1. Nais mo bang maging hari o reyna? Ano ang gagawinmo bilang isang hari o reyna? Pag-isipan mo kung papaanoka mamamahala sa iyong nanasakupan? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 2. Dumating ang panahon na isa-isang nasupilng mga hari ang humihinang lakas ng panginoongpiyudal. Ang paggamit ng sobrang kapangyarihanng mga panginoong piyudal ang nagtulak sa mgamamamayan upang ibaling ang kanilangkatapatan at serbisyo sa hari at kilalanin ito bilangpangkalahatang pinuno.
 • 3. MGA DAHILAN SAPAGYABONG NG MONARKIYA
 • 4. Sa huling bahagi ng Kalagitnaang Panahon,unti-unting lumakas ang kapangyarihan ng mgahari. Samantala ang mga panginoong may lupa atang mga maharlika ay nawalan ng kapangyarihan. Ang mga sumusunod ay mga salik o dahilansa paglakas ng monarkiyang nasyunal at paghinang panginoong may lupa.
 • 5. KRUSADA. Maraming mga panginoon na may lupa angnahalina na sumama sa krusada. Nang hindi na nakabalikang mga ito sa kanilang mga estado, humina atnabawasan ang mgalaki ang kanilang bilang sa Europa.SALAPI. Dahil sa malawakang paggamit ng salapi atpaggamit ng buwis na ibinabayad ng mga mamamayan aynakapagtatag ng sundalong hukbo ang mga tagapamahalang mga bayan at lungsod. Sa ganitong kalagayan ay hindina sila umaasa sa mga panginoong may lupa sapagtatanggol ng kaharian.
 • 6. PAGBILI NG KALAYAAN. Nagkaroon ng pagkakataon angmga alipin at mga mangangalakal na bumili ng kalayaanng kanilang bayan at sarili mula sa mga panginoong maylupa. Bukod dito, nais ng mga ito na mapasailalim atmapamunuan ng isang hari kaysa isang panginoong maylupa sapagkat binigyan sil nito ng proteksiyon, sistemangbatas at pananalapi.WIKA. Ang pagkakaroon ng isang wika ng isang lugar. Angmga mamamayan ay may magkakatulad na wika aynagkaroon ng higit na pagkakaisa at naging matapat sakanilang estado at sa hari nito.
 • 7.  Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, ay ang paghina ng sistemang piyudlismo sa Europa. Ang dating mga lupang pansakahan ay hindi na gaanong mainam pagtamnan kaya’t ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga industriya at plantasyon. Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa Europa. Ganoon pa man ay ninais ng mga mangangalakal mula sa iba’t ibang panig sa Europa ang makipagkalakalan at pag-ibayuhin ang ekonomiya sa bawat estado.
 • 8.  Bawat indibidwal ay naghahangad ng kapangyarihan sa huling yugto ng Panahong Midyibal. May tatlong pangkat o grupo ang naghahangad na magtamasa ng kapangyarihan. Ang hari, maharlika at ang simbahan. Ngunit ang kapangyarihang ito ay matatamasa lamang sa pamamagitan ng pagsuporta ng nakararaming pangkat ng tao, o ang masa. Sinasabing ang hari at simbahan ang nagtamasa ng kapangyarihang ito sapagkat ang pangangailangan ng masa o ordinaryong mamamayan gaya ng pagkakaroon ng kaligtasan o seguridad o kalayaan ay kanilang natugunan.
 • 9.  Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuges at mga Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang ruta na kung saan may bansang maaring mapagkunan ng mga sangkap. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ay magbibigay ng barko, tao at sandatahang lakas upang maprotektahan ang mga manlalakbay. Ang ganitong kaayusan ay tinatawag na merkantilismo. Pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga estado sa Europa ang magkamal ng maraming ginto at pilak para sa kaban ng bayan.
 • 10. Sa iyong narinig, sino sa palagay mo sadalawang pangkat na ito ang nararapat namagtamasa ng higit na kapangyarihan, anghari o ang simbahan? Ipaliwanag ang iyongkuro – kuro.
 • 11. Kung ikaw ay isang karaniwang mamamayan na nabuhaysa panahon ng monarkiya, paano mo suportahan ang harina nagbigay sa mamamayan ng proteksiyon at kalayaan?Magbigay ng tatlong paraan at ipaliwanag kung bakit moito gagawin ang bawat isa.1. ___________________________________________ ___________________________________________2. ___________________________________________ ___________________________________________3. ___________________________________________ ___________________________________________
 • 12. MGA DAPAT TANDAAN
 • 13. • Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatag ng monarkiyang nasyunal.• Ang wika ang nagsilbing ugnayan ng mga mamamayan upang mapanatili ang suporta sa kanilang nahirang na hari.• Malaki ang ginampanan ng salapi sa pag-unlad ng monarkiyang nasyunal sapagkat ang mga mamamayan ay nagkaroon ng pagkakataon na bilhin ang kanilang kalayaan mula sa mga panginoong maylupa.• Sa pagkatatag ng monarkiyang nasyunal nabago ang pamumuhay ng mga kanlurranin sa gawaing pang-ekonomiya sapagkat ang kabuhayan ay hindi lamang nakatuon sa lupa kundi higit na naging malawak at aktibo sa kinabibilangan ng iba’t ibang pangkat sa lipunan.
 • 14. TAKDANG ARALIN1. Ano ang ibig sabihin ng Renaissance?2. Bakit ito nagsimula sa Italya?3. Sinu-sino ang mga tanyag na personalidad ang lumitaw sa panahong ito?4. Paano nakatulong ang kanilang mga imbensiyon sa kasalukuyang kalagayan ng mundo?
 • 15. MGA DAPAT TANDAAN SANATALAKAY NA TATLONG ARALIN
 • 16. Ang mga mangangalakal sa gawing Mediterraneanay patuloy na nakipagkalakalan sa silangan.Nagkaroon ng dalawang rutang pangkalakalan odaan patungong silangan.Ang pinakamadaling paglalakbay ay mula sa Tsinapatungong Golpo ng Persiya na humahantong saIlog Tigris sa Mesopotamia. Ang isa pang ruta ayrutang caravan patungong Constantinople.
 • 17. Ang paglalakbay dagat ay inaabot ng dalawangtaon at lalong higit na matagal ang paglalakbay sacaravan.Sa simula, ang mga bayan-bayanan ay kontroladong mga mamamayang panginoon o panginoongpiyudal. Itinuring na pagmamay-ari ng panginoongmaylupa ang mga mamamayan pati na ang mgamangangalakal at manggagawa. Nang lumaon angmga ito ay humingi ng kalayaan at mga karapatan.
 • 18. Ang mga kaharian ay kadalasang naitatayo saisang lugar na angkop para maging tirahan ngmaraming tao at magkaroon ng pakikipamuhay atinteraksiyon. Maaaring isang lugar na may tulayupang matawid ang isang ilog at daanan ngkalakalan. Maaari rin namang sa tabi ng dagatkung saan may mga daungan ng mga sasakyangdagat na pangkalakal. Kadalasan, ang pamayananay nabubuo sa tabi ng palasyo o kastilyo upangagad silang mabigyan ng proteksiyon ng hari.
 • 19. Maraming salik ang itinuturing na dahilan kungbakit nawala ang kapangyarihan ng panginoongmaylupa at nalipat ito sa mga hari. Kabilang samga dahilang ito ay ang paggamit ng salapi upangmabili ang kalayaan, ang epektong naidulot ngkrusada, at ang pagkakaroon ng isang wika nanakatulong upang mapalapit sa isa’t isa ang mgamamamayan at magtiwala sa kanilang hari.
 • 20. THANK YOU FOR LISTENING

Related Documents