A. • ..l.il
~J I-
B. t$.ra
..
C- <$~Y-
D. J.. t~r
E. J'f
wi
.... flrl ~ llf ~ W ~ ,:f l;.jf'
u,)y ~.~ U-- r ,~.rJ' ~ ~J.bJ...
D. j.-W
B. J'_rJ
c. ~)~~
A. _r-J 0 "
A. a.,...,J..ll J_p-i
B. ~.)J .. 0y
C. ..L..l>. ~tk- .
D. a.,...,)J4 ) y-..Lo
--
E. a...
I ~,~
- ',.IjW . ~ A. ~r '-:? y~
B. J:<l,:..J.l ~~ J.~ 'JL>.-J iN
c. ~ J_)') <.} JW"' 4~ 1~
D. ~)...u 0J_rJ J ~L-:J
~ ~ ~...
..
01_;Aj 0J~ ~L.... ...lA>:-
d)~J .)t(;CY, J.)LA
~JJ_r.aJ ~~I t!jy
. ~ ~
... r-+.l.;:! ~~J.ll ~,';'iJ~ y~ ~ ~_;:! 4
w ~l....
A. ~ ..!.....,)
B. ~.:>..
c. 4,j~l.-a
D. ~bi
E_ ~ ~,J
11 _I _ Ii _ Ir" 1 • )
•••• ~ ~Uo"I' ~ ~ 0>
10.
A. opS' J j:-
B. ~l~...
'"
A. J~. itr..
B. D).l
C. j .l~.
;,
D. .rJJ.il,
• ~ J
nE. J..r .....
,;
'" oJ •
•~ ~ o~y,j ~ ~~ ~
. ... ~ ~L..J O.)~ <J I...
D. ,.litl O..?
E. JL~I
A. r--')
B. ;5-yAJ
c. ~~
;~} J;,p; ,tt_;AJ ~j Jf ~ ~;.)~4_JlJ ~, ffi I)f ~ ~
- ...} ... ...
0?l dJ....
A. rJ.i} o_? ~ fi' r
B. ,..lAJ O.? <$.r~~
C. ,_"in;;.? ~ J't.! ~ ~ r
D. ~1 O.? oiJ~ ~~ y:.
E. ,..till;;.? 0..y Jl (5fi r
A...
A. pengacara
B. dokter
C. pembeli
D. guru
E. pedagang
.g.
19. J_,_J l) ~~~W ~ _r:-8
•... .k;.:. ~ ~, ~l .~
A. A.Jlk.
..
B....
A.
c!
B. -»
C. c!JJ
...
0.. ~
E. ~.lJ
. .-
~p5 ~ Jl~~u ~....,) ~; 0 ~.)) ~l
.... _,.".~ ~ 4...JS' ~
"
A, 4__._ii,)JI
B. 4....
~~L .~..... " - ... ...
D.
E.c.
, ,,~
C. ~~ .:..1-'
24.
~
A ~~J t.Jt,!; L;:!'
B. ~ j:!
C~ ~4;J t)'!' lJ ~ ~
D. ~l.Hyl.o
E....
26.
A. !j
B~ Jl
c. if
D. J>-
E. J
E.
•
B. ~~ r-iJ ~lt
c. ~~!l..t;s. ~
!0~~' ~!:k.jA ~ lh ,~f ~ :..u6:.
.~ ~ ~J ~f: _u...
....
A. J_rJ ~'JJ
B. d~)~'~
C. .~y-1 ~
D. 0...l!A J)~
4'
E. ~ ._.;~
I Totco I I ! I IHotel Rumah Sakit
..ILAbmaciY~
, 18 .I&!ko...
30.
A. ~~,
B. ~':J~ )
c. oji>.-J
D. ~L...,b..t j
"_ "J
E. ·~'l
A. ~
B. yt
C. ...u}
D. (.JY
E. ~'i~,
-
~~+~y..
»>
-----~lt ...
of 14

Pretes bahasa arab xi almutaqin

Soal Pretes Bahasa Arab Kelas XI SMA Al Mutaqin
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pretes bahasa arab xi almutaqin

 • 1. A. • ..l.il ~J I- B. t$.ra .. C- <$~Y- D. J.. t~r E. J'f wi .... flrl ~ llf ~ W ~ ,:f l;.jf' u,)y ~.~ U-- r ,~.rJ' ~ ~J.bJ .tT..?6:- d ~ ,u,)Uy~;' .~_rJ' a;JJ ~ !b i.f~~ ~ .~_rl.~ l) ~ j'J1 ~6:- Jl 2. '"A. ~~ B. ft!- ~L~ c. ;.rl' c.4-P D. ~~~ E. ~(_~ t..ut.>. ~~J ~i: ~ ....: JJ6:- 1. INoPeserta: I~ :
 • 2. D. j.-W B. J'_rJ c. ~)~~ A. _r-J 0 " A. a.,...,J..ll J_p-i B. ~.)J .. 0y C. ..L..l>. ~tk- . D. a.,...,)J4 ) y-..Lo -- E. a......J..u 0..y ... ~J..L..1J op$' a;_jJ ~ _,.--JlJ .flJ.. it o.)blJ p$' ~ J J~, 4. 3.
 • 3. I ~,~ - ',.IjW . ~ A. ~r '-:? y~ B. J:<l,:..J.l ~~ J.~ 'JL>.-J iN c. ~ J_)') <.} JW"' 4~ 1~ D. ~)...u 0J_rJ J ~L-:J ~ ~ ~ E. Lt..,s'_;..~ 0' ~ _f-..ll 0':1 , y ~Lp)' ~lbW ~ !l_r=:v.!. ~L.._j $I D. r--'~ ~ lA.. 0~ E. ~-D ~ ~JJA ~ ~ J..u Oj6:-)' tJ o~llJ'J y~ r~ ~~ A. ~~~~0y~ oil B (.:)'l~ -.J3 .~0 ~. ';;~.fl r v J ..J -:,;- ... C. ~ ~lj J. (.)§'.)":':;'! L-"J~'o: ~W J,.,a.U o.:-l,bjj y~' r~ a_..,A} .~ _):,J, (;jL>.-'i' tJ o 0 t) (?!..L.J ~ ~ ~ ~~'J LE- 0foj .¥~, ·tA~ ,-!yuH , ~ (.)~J .~l.p'l ~u,~ cr >.Y uU- 0fo J .~Jl ,y:- o~ ~) .J;Z;'.H) II l) ~ '1k-J Ij _N uL:JLbJj y')llJl .),.u;.'i '16; .1W ·r'';Lo J>- <.$/ 4-1. Wy~j Baeaau untuk soalnomor 5 dan , 6. 5.
 • 4. .. 01_;Aj 0J~ ~L.... ...lA>:- d)~J .)t(;CY, J.)LA ~JJ_r.aJ ~~I t!jy . ~ ~ ... r-+.l.;:! ~~J.ll ~,';'iJ~ y~ ~ ~_;:! 4 w ~l..t,I2; 4_.t..u ~ ... _f. J ". • '0 4$!.JJl ~ a;;l;' ~ A. ~'J.) a.:......,..~ B. ~'J_,.>.) ~ C. ~LJ:. OJ.p ~ ~ D. - L~.)..u ?~ ~ E. J.>.' rY- J5 8. A• B. C. D. E. 7. r ,JJ ~~, ~ J J1t..,.,)1 ~ J ~.:_,),))"~ J ~..v tJ ~)..LJI oh <.r.U.1:J~~ r-i ~ y)l if io);_,Ju .~J_8 ~;... ~J ~~'i' ... ~ ... ~ ,. l;~~J _r-~ ~ J-l.f3 ¥ a.......).LJ ~~ .~1L. ~)..u, cJ~ tP II " ,';'! :J'1J~' l..:-- _.i_;} yJOdI ~41 iJ .~'J.) a;..... Y ~')t.b c.W ~.. {, ' " 0 .)'lJl o.Js.~ ~~)" ~J ~.J:f- <.:JU,W'J ~_; ..~ ~J..LJ ~U~ ~ J ~l 0y.b-c.i ~..u BaCl3D untJik $Oal aomer 7 danS
 • 5. A. ~ ..!.....,) B. ~.:>.. c. 4,j~l.-a D. ~bi E_ ~ ~,J 11 _I _ Ii _ Ir" 1 • ) •••• ~ ~Uo"I' ~ ~ 0> 10. A. opS' J j:- B. ~l~ •.............. c. ~ • .,...)I.>-~. ~ D. ~J/ ~~- fE. l) ... o~ LJ_f. '8 .• ~JJ opS' J_;,~ ~.;_?'4; ~ y.~ 0~ ~ . •o~ o.)J>J r~ J ~ ~ J (,f'fot Ajj; J r..p dj~ J r~ .» 9.
 • 6. '" A. J~. itr.. B. D).l C. j .l~. ;, D. .rJJ.il, • ~ J nE. J..r ..... ,; '" oJ • •~ ~ o~y,j ~ ~~ ~ . ... ~ ~L..J O.)~ <J II~~~II a..JS" ~ A. ~ B. rl..J.. a t! C. yf ~j:- D. ".,_J<J. E. ~y.J ~ ,;t '-:~ .~~yo u :JJ) d~' o: ~ J! lJL!J t} !4 0~ ,~~ J2-jU :~f ;; !~ 4 ~ ...:..lJJ ~uJ C_.?:-.)J ~J ~ h =rf 12. 11.
 • 7. D. ,.litl O..? E. JL~I A. r--') B. ;5-yAJ c. ~~ ;~} J;,p; ,tt_;AJ ~j Jf ~ ~;.)~4_JlJ ~, ffi I)f ~ ~ - ...} ... ... 0?l dJ.ll ~J ~ (' ~,:yo 4.:S' ~ fi .4_....::khr).J ~ - ~ .~' ~~ 0--4) ~f Jl Jl b,-b. J <)~ ~f '1' .)_,AJ Jl ~~ L) l)~ ~f'j .)~ ~~, 0~~) ~f J~ ~f'J .)pi~f' Jl Jl ~6- Ll <)~ ~~ 0 ~)' ~.r'l s~ ~~, 0 ~.} ~f Jl J! h.-L->- J J~.. .,. ~ ow(.n olA ~ _;J ~ ~f '1' .)_,i;J J! h..6- J ~~~f'Jl ~~, 0 ~_}.. ~1, ui ~.)-r ~r~~ ~_,l_'f ~/ Jl- Jl ~b- J c)~-t A. B. C. D. E. 14. 13. ./~---
 • 8. A. rJ.i} o_? ~ fi' r B. ,..lAJ O.? <$.r~~ C. ,_"in;;.? ~ J't.! ~ ~ r D. ~1 O.? oiJ~ ~~ y:. E. ,..till;;.? 0..y Jl (5fi r A. ~'.J B. a.., ,. ·Jf.... C. i~}:-i D. ~l E. O.? .lcll 16. 10y.aJ Jl p. J .. . r~W'.b-1 ry- J4 Jl OJ :-: ~ ~ ~ :~ ~ ~Lef) .)t;.. !ll.:.A ~~ J ~f ~ 'ok :L!J~ )Ua.AJ4 }W df ~j It....,,j''''J ~, J ...l$.i~ .;.-1 ~ !~ 15.
 • 9. A. pengacara B. dokter C. pembeli D. guru E. pedagang .g. 19. J_,_J l) ~~~W ~ _r:-8 •... .k;.:. ~ ~, ~l .~ A. A.Jlk. .. B. .~ '" C. O~ D. L..k.~. E. M ~L.4.Jtj. . .. ... J 18. ~;.!l a......,J,j A ' li~J...lA ~ ~.?.. II""',,, ... •••• ~ 4...,..,J..v a...JS" 0.)f ., ... A. <of'.)..u .., B. ~ C. ~JJ ~ D. Jb}1 , E. lic:
 • 10. A. c! B. -» C. c!JJ ... 0.. ~ E. ~.lJ . .- ~p5 ~ Jl~~u ~....,) ~; 0 ~.)) ~l .... _,.".~ ~ 4...JS' ~ " A, 4__._ii,)JI B. 4.lw. c. cU· ~.) . D. -.o:JjAJ E. w~ . , y. ." 0lS"'J oJ~~' Sld .~fr ~__,A.J JJ.r;..v'l ~ Jl j>:-) .~~; . , I 'J';lJ~ LS -n.. ~.i.. ~JJ dJ~J 0~ ~ '~JJ A··· J~ JJ 1;02,1..1 ~ ~ ~J .~ ~ 4,j:t Jpal' ~ ~ :lJ6:. ~J ;;~ u~1 J>- 21. 20.
 • 11. ~~L .~..... " - ... ... D. E.c. , ,,~ C. ~~ .:..1-' 24. ~ A ~~J t.Jt,!; L;:!' B. ~ j:! C~ ~4;J t)'!' lJ ~ ~ D. ~l.Hyl.o E. ~t.).p ~f 23. B. A. 22.
 • 12. 26. A. !j B~ Jl c. if D. J>- E. J E. • B. ~~ r-iJ ~lt c. ~~!l..t;s. ~ !0~~' ~!:k.jA ~ lh ,~f ~ :..u6:. .~ ~ ~J ~f: _u... .~~: ~ ~ ... ,~ } ,. T,,0 'V " ~lA ~J ! ~, d-3ru.~ U :...lA"-- 25.
 • 13. A. J_rJ ~'JJ B. d~)~'~ C. .~y-1 ~ D. 0...l!A J)~ 4' E. ~ ._.;~ I Totco I I ! I IHotel Rumah Sakit ..ILAbmaciY~ , 18 .I&!ko~ Lapangan ... s.epakbolaCI» ~ -'LAmpera I I I IBANK Pasar 28. C. c..lli ,0~uJ,-! J'bj'J' ~.f"4 1L JJ. n (f 0_J>.~ ~~ y~ ••. A. ~":l~ hB. 21.
 • 14. 30. A. ~~, B. ~':J~ ) c. oji>.-J D. ~L...,b..t j "_ "J E. ·~'l A. ~ B. yt C. ...u} D. (.JY E. ~'i~, - ~~+~y.. »> -----~lt t.fj ..lr :.A ~ <)b..J~ II 29.

Related Documents